Beleidsregels subsidiëring exploitatie sportaccommodaties in de gemeente Aalsmeer 2018

Geldend van 28-12-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels subsidiëring exploitatie sportaccommodaties in de gemeente Aalsmeer 2018

Z18-015017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

gelezen het advies van afdeling Jeugd en samenleving van 9 november 2018;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2018;

besluiten vast te stellen de Beleidsregels subsidiëring exploitatie sportaccommodaties in de gemeente Aalsmeer 2018.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In de beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a. ASV: de vigerende Algemene Subsidieverordening van de gemeente Aalsmeer.

 • b. bezettingsgraad: een percentage dat aangeeft in welke mate de totaal beschikbare capaciteit daadwerkelijk wordt benut. De totaal beschikbare capaciteit van een gymnastieklokaal (1 zaaldeel) wordt gesteld op 3920 uur, een sportzaal (2 zaaldelen) op 7840 uur en een sporthal (3 zaaldelen) op 11760 uur.

 • c. college: burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer.

 • d. exploitatie sportaccommodaties: het ter beschikking stellen van sportaccommodaties aan eindgebruikers, teneinde aan het gestelde dienstenniveau of aan de verwachtingen van de klant te voldoen, inclusief het signaleren van nieuwe wensen, beheer en onderhoud.

 • e. sportaccommodaties: het geheel van velden, gebouwen, hekwerken en andere opstallen dat de exploitant huurt van de gemeente Aalsmeer en ter beschikking stelt aan sportverenigingen, sporters en andere gebruikers.

 • f. subsidiëring exploitant: het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan de exploitant (voor de exploitatie van de sportaccommodaties) ter (gedeeltelijke) dekking van het exploitatietekort.

Artikel 2. Doel en indicatoren

 • 1. De exploitant exploiteert de sportaccommodaties gericht op het voor de inwoners van Aalsmeer bereiken van een optimaal rendement zoals beschreven in de vigerende Sportnota van Aalsmeer. De exploitant neemt daarbij als uitgangspunt het door haar opgestelde bedrijfsplan, de tussen de gemeente en de exploitant afgesloten huurovereenkomsten en de vigerende statuten.

 • 2. Voor de gemeente gelden minimaal de volgende prestatie indicatoren:

  • Minimale bezettingsgraad binnensportaccommodaties (gymnastieklokalen en sporthallen apart, gebaseerd op categorieën onderwijs, sport en overig) is 40% respectievelijk 60%.

  • Verzorgen van relevante informatiebijeenkomsten voor verenigingen. Jaarlijks 2 bijeenkomsten die door tenminste 10 verenigingen worden bezocht en met een voldoende (6+) worden gewaardeerd.

  • Bezoekersaantal zwembad (waaronder verdeling buitenbad, instructie, natte gymles) minimaal 200.000.

  • Regelmatig houden van een klanttevredenheidsonderzoek, waarbij minimaal een voldoende (6+) wordt gescoord.

  • Voldoen aan het Keurmerk Veilig & Schoon.

Artikel 3. Aard van de activiteiten

 • 1. De exploitant zal bij de exploitatie van sportaccommodaties zich primair richten op de belangen van de inwoners van Aalsmeer. Dit impliceert dat de accommodaties bij voorrang aan niet commerciële sport-, spel-, maatschappelijke en recreatieorganisaties uit Aalsmeer ter beschikking wordt gesteld. Algemene Voorwaarden van de exploitant dienen hier op aan te sluiten.

 • 2. Tot de kerntaken van de exploitant dient het verzorgen van zwemonderricht ter bevordering van zwemveiligheid en het stimuleren van sport en bewegen. Ze behoren de inwoners van Aalsmeer de gelegenheid te bieden tot sportbeoefening in veilige en hygiënische accommodaties.

 • 3. De exploitant zal geen activiteiten in de sportaccommodaties ontwikkelen of toestaan die in strijd zijn met de bepalingen van het ter plaatse vigerende bestemmingsplan, de Algemene Plaatselijke Verordening of andere wettelijke voorschriften.

 • 4. De exploitant is gerechtigd met betrekking tot het gebruik van de sportaccommodaties nadere voorwaarden te stellen, mits de gemeentelijke doelstelling hierdoor niet in het geding komt.

Artikel 4. Subsidiegrondslag

1. De exploitant draagt zorg voor het voor eigen rekening en risico exploiteren van de sport

accommodaties. De subsidie die de gemeente voor deze activiteiten verleent is gebaseerd op

(het tekort van) de door de exploitant opgestelde exploitatiebegroting.

2. De hoogte van de door de vennootschap gehanteerde tarieven zijn gerelateerd aan de subsidie.

De vennootschap dient hier het maatschappelijke karakter in overweging te nemen. Een ver-

hoging van een tarief vormt onderwerp van gesprek tussen de vennootschap en de gemeente

en kan invloed hebben op de hoogte van de subsidietoekenning.

Artikel 5. Subsidieaanvraag

De aanvraag voor subsidieverlening voor exploitatie sportaccommodaties wordt vóór 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar ingediend en bevat ten minste:

 • De exploitatiebegroting waarvoor de subsidie is aangevraagd;

 • Een toelichting op de exploitatiebegroting waarin het aangevraagde subsidiebedrag in relatie tot het tekort op de exploitatie wordt onderbouwd;

 • Een jaarplan, gerelateerd aan het vigerende bedrijfsplan, van de geplande activiteiten.

Artikel 6. Verplichtingen aan de subsidie

 • 1. Naast de algemene verplichtingen zoals vastgelegd in de ASV gelden de volgende bijzondere verplichtingen.

  • De exploitant stelt eens per vijf jaar een uitgewerkt bedrijfsplan op voor de komende vijf jaar en stelt deze mede ter beschikking aan de gemeente. In dit bedrijfsplan wordt in ieder geval vastgelegd: op welke wijze de sportaccommodaties worden geëxploiteerd, welk beleid zal worden gevoerd met betrekking tot tarieven en gebruiksvergoedingen en bijkomende voorwaarden en alle andere zaken die de exploitant met betrekking tot de exploitatie van de sportaccommodaties van belang acht;

  • Ingeval externe factoren, waaronder veranderingen in wet- en/of regelgeving, afwijkingen ten opzichte van het bedrijfsplan noodzakelijk maken, zal de exploitant de afwijkingen melden aan de gemeente. De gemeente en de exploitant treden als dan nader in overleg en stellen vast welke gevolgen de wijzigingen voor het bedrijfsplan hebben en in welke mate de financiële consequenties (positief of negatief) van invloed zijn op de hoogte van de subsidie.

  • De exploitant zal bij de exploitatie van binnensportaccommodaties alle wettelijke voorschriften in acht nemen. De exploitant voldoet blijvend aan de wettelijke eisen (veiligheid en hygiëne) die op sportzalen, zwembaden en horecabedrijven van toepassing zijn. Tevens voldoet de exploitant aan de van toepassing zijnde normen van de NOC*NSF en de eisen van de Wet Hygiëne Veiligheid Badinrichting en Zwemgelegenheden. Hieronder valt ook de legionella-preventie en bestrijding;

  • De exploitant zal bij de exploitatie van buitensportaccommodaties alle wettelijke voorschriften in acht nemen. De exploitant voldoet blijvend aan de wettelijke eisen die op deze accommodaties van toepassing zijn. Tevens voldoet de exploitant aan de van toepassing zijnde normen van NOC*NSF.

  • De exploitant onderneemt maatschappelijk verantwoord en richt haar activiteiten bewust op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, zoekt daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans, legt daarover op een actieve en transparante manier verantwoording af en voert daarover met haar stakeholders een open dialoog.

  • De exploitant houdt zich aan de gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsregels;

 • 2. Het college kan bij gewijzigde omstandigheden bij de toekenning van een subsidie (nadere) verplichtingen opleggen.

Artikel 7. Subsidievaststelling

Naast de voorwaarden uit de ASV, dient bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie de volgende zaken te worden aangeleverd:

 • Een overzicht met inzichtelijkheid in kosten en opbrengsten van de exploitant op accommodatieniveau dat een vast onderdeel moet zijn van de verantwoordingsstukken van de exploitant en dat een integraal onderdeel vormt met de jaarrekeningstukken die onderwerp zijn van de controle door een externe accountant;

 • Een overzicht van het gebruik door de Aalsmeerse sportverenigingen van de binnensportaccommodaties;

 • Een rapportage in hoeverre de prestatie indicatoren uit artikel 2 lid 2 en de eventuele aanvullende indicatoren opgenomen in de subsidiebeschikking zijn gehaald, inclusief toelichting op afwijkingen.

Artikel 8. Reserves en maximalisering

 • 1. Het is de exploitant toegestaan reserveringen te maken voor bepaalde bestemmingen.

 • 2. De hoogte van deze reserveringen worden vastgesteld door het college.

 • 3. Voorzieningen, zoals bijvoorbeeld voor groot onderhoud, vallen niet binnen de bovenstaande reserveringen.

Artikel 9. Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

Het college kan één of meer bepalingen uit deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 10. Inwerkingtreding

De beleidsregels treden in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 11. Citeertitel

De beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels subsidiëring exploitatie sportaccommodaties in de gemeente Aalsmeer 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 december 2018

De secretaris,

mr. F.L. Romkema

De burgemeester,

J.J. Nobel

Nota van toelichting

Algemeen

In september 2015 is de sportbeleidsnota AalsMeer Bewegen 2015-2018 vastgesteld. Deze nota is een actualisatie van Sportief Aalsmeer. Helder komt uit de nota naar voren dat sport belangrijk is voor onze inwoners. Behalve dat het deelnemen en kijken naar sport leuk is, kan sport ook een belangrijke bijdrage leveren aan andere maatschappelijke doelen. Deze bijdrage kan specifieke doelgroepen betreffen (jeugd, ouderen) maar ook bijdragen aan doelstellingen op specifieke thema’s zoals de bestrijding van overgewicht, alcohol- en drugsgebruik en het bevorderen van maatschappelijke participatie en sociale samenhang.

Als gemeente willen wij de sport faciliteren door voorwaardenscheppend beleid en het realiseren en instandhouden van accommodaties en voorzieningen. De belangrijke bijdrage die sport kan leveren aan de gezondheid en levensstijl van onze inwoners wordt ondersteund door de gemeentelijke opdracht en financiering van sportstimuleringsactiviteiten.

ESA BV

De ESA BV is opgericht om een doelmatige exploitatie van de verschillende gemeentelijke sportaccommodaties en –voorzieningen te realiseren én een duidelijk aanspreekpunt te creëren voor de sporters en sportverenigingen. In eerste instantie heeft de contractuele relatie met de exploitant zich beperkt tot de exploitatie van binnensportvoorzieningen en het zwembad, maar recent is dit uitgebreid met de exploitatie van alle buitensportvoorzieningen. De exploitatieovereenkomst met de ESA BV eindigt 31 december 2018.

De exploitatie van de gemeentelijke binnen- en buitensportvoorzieningen is volledig op afstand geplaatst door het overdragen ervan met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden aan de exploitant. De relatie tussen gemeente en de exploitant is neergelegd in zakelijke overeenkomsten en de exploitant geeft op haar beurt de verschillende voorzieningen in gebruik aan de diverse sportverenigingen.