Regeling vervallen per 01-01-2020

Verordening tarieven leges Beesel 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Intitulé

Verordening tarieven leges Beesel 2019

De raad van de gemeente Beesel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2018;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 2, tweede lid, en artikel 7 van de Paspoortwet en de verordening op de heffing en de invordering van leges Beesel;

b e s l u i t:

1. vast te stellen de: Verordening tarieven leges Beesel 2019.

2. In te trekken de: Verordening tarieven leges Beesel 2018, welke is vastgesteld door de Raad van de gemeente Beesel op 18 december 2017.

Artikel 1 Belastingtarief vanaf 2019

 • 1.

  De legestarieven voor 2019 hebben we opgenomen in de onder artikel 5 vermelde tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

Artikel 2 Intrekken oude verordening / Overgangsrecht

De “Verordening tarieven leges Beesel 2018” van 18 december 2017, trekken we in met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening tarieven leges Beesel 2019”.

Artikel 5 Tarieventabel 2019

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

Hoofdstuk 6

Vervallen

 

Hoofdstuk 7

Vervallen

 

Hoofdstuk 8

Vervallen

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

Hoofdstuk 11

Vervallen

 

Hoofdstuk 12

Leegstandswet

 

Hoofdstuk 13

Reclame

 

Hoofdstuk 14

Vervallen

 

Hoofdstuk 15

Vervallen

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

Hoofdstuk 17

Telecommunicatie

 

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

 

Hoofdstuk 19

Geluidshinder

 

Hoofdstuk 20

Diversen

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingvergunning

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

Hoofdstuk 2

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 4

Vermindering van het tarief ingeval van weigering van de ongevingsvergunning

 

Hoofdstuk 5

Leges beoordeling principeverzoeken of conceptaanvragen

 

Hoofdstuk 6

Intrekking aanvraag om omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg wijziging project

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen

 

Hoofdstuk 9

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

Hoofdstuk 11

Wijziging van de tenaamstelling van een beschikking

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

Hoofdstuk 4

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 5

Kinderopvang

 

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

 

 

 

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.1.1

voor het voltrekken van een huwelijk, een partnerschapsregistratie of omzetting van huwelijk in partnerschapsregistratie (of andersom) op een andere tijd of andere wijze dan ingevolge de wet van 23-04-1879 (Stb. 72) voor kosteloze huwelijksvoltrekking

 

1.1.1.1

wanneer het huwelijk/partnerschapsregistratie gesloten wordt of wordt omgezet op zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur (zie reglement BS)

€ 585,75

1.1.1.2

wanneer het huwelijk/partnerschapsregistratie gesloten wordt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur (zie reglement BS)

€ 250,25

1.1.1.3

Indien het huwelijk/partnerschapsregistratie of omzetting partnerschapsregistratie naar huwelijk op het gemeentehuis plaatsvindt op de maandagmiddag om 15.45 of 16.00 uur dan worden geen legeskosten berekend

 

1.1.1.4

Indien het huwelijk/partnerschapsregistratie of omzetting partnerschapregistratie naar huwelijk plaatsvindt op een andere locatie dan door het College aangewezen locaties, dan wordt boven de rechten als hierboven bedoeld een extra bedrag geheven van

€ 97,60

1.1.1.5

Indien een huwelijk/partnerschapsregistratie of omzetting partnerschapsregistratie naar huwelijk plaatsvindt op een van de volgende locaties: Oud Raadhuis Reuver, Oud Raadhuis Beesel en de kapel van Woongoed 2000 dan wordt boven de rechten zoals hierboven bedoeld een extra bedrag geheven van

€ 250,10

1.1.1.6

Indien het huwelijk/partnerschapsregistratie of omzetting partnerschapregistratie naar huwelijk wordt voltrokken door een ander dan de aangewezen bijzondere ambtenaar van de burgerlijke stand NIET werkzaam bij de gemeente Beesel, dan wordt boven de rechten als hierboven bedoeld, een extra bedrag geheven van

€ 65,60

1.1.1.7

Indien ambtenaren van de gemeente Beesel gevraagd worden om te getuigen, dan wordt het bedrag onder lid 1.1.1.1 en 1.1.1.2 per getuige verhoogd met

€ 16,90

1.1.1.8

Indien de voltrekking van het huwelijk dan wel het registreren van een partnerschap geen doorgang vindt, bedraagt het tarief:

 

1.1.1.8.1

bij het annuleren in de laatste twee weken voor de huwelijksdatum dan wel de registratiedatum

€ 133,05

1.1.1.8.2

bij het annuleren twee weken of langer voor de huwelijksdatum dan wel de registratiedatum

€ 47,90

1.1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor een nasporing van gemeentewege in de registers van de burgerlijke stand, zonder dat een authentiek afschrift of uittreksel wordt verlangd:

 

1.1.2.1

voor iedere persoon over wie de nasporing loopt

€ 6,70

1.1.2.2

boven de leges als bedoeld onder 1.1.2.1 wordt geheven per kwartier of gedeelte daarvan dat de nasporing vordert

€ 13,40

1.1.3

Het tarief bedraagt voor een voor een authentiek afschrift of uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand

€ 13,40

1.1.4

Het tarief bedraagt voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid

€ 23,60

1.1.5

Voor het afgeven van een lederen trouwboekje/Partnerschapsregistratieboekje (prb)

€ 36,80

1.1.6

Voor het kalligraferen van een aanvulling trouw-/partnerschapregistratie

€ 12,50

 

 

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,37

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,97

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een paspoort die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,37

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,97

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,37

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,97

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 53,97

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 56,83

1.2.5.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 29,95

1.2.5.3

Voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht zijn/ haar leeftijd

€ 29,95

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot een met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 48,60

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

 

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor:

 

1.3.1.1

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 39,75

1.3.1.2

Indien de verstrekking onder 1.3.1 middels een spoedprocedure verloopt dan wordt het bedrag verhoogd met

€ 34,10

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkkingen uit de basisregistratie personen

 

 

 

 

1.4.1.1

Het tarief bedraagt voor het voor het afgeven van een inlichting of van een bewijs van opneming, een uittreksel of een bewijs van in leven zijn, uit de basisregistratie personen

€ 12,65

1.4.1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een persoonslijst als bedoeld in de basisregistratie personen

€ 11,05

1.4.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van en selectie conform een standaard boekwerk

€ 7,45

1.4.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstekken van een selectie anders dan het standaard boekwerk

€ 57,70

1.4.1.5

Het tarief bedraagt voor nasporingen van gemeentewege, waarvoor de gehele basisregistratie personen moet worden geraadpleegd, voor elk daaraan te besteden kwartier of gedeelte daarvan tenzij de nasporingen gedaan worden ten behoeve van de in 1.4.1.4 genoemde doeleinden

€ 17,05

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

 

 

1.5.1

Het tarief bedraagt voor een individueel uittreksel per kiezer

€ 10,45

 

 

 

Hoofdstuk 6

Vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

 

 

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

Het tarief bedraagt voor:

 

1.9.2.1

de legalisatie van een handtekening

€ 10,45

1.9.2.2

het waarmerken van kopieën, tot een maximum van 5

€ 10,45

1.9.2.3

het waarmerken van elke volgende 5 kopieën wordt het onder 12.1.1.2 genoemde bedrag verhoogd met

€ 10,45

1.9.3

Het tarief bedraagt voor vergunningen, ontheffingen en verklaringen van geen bezwaar tot handelingen voorzover daarvoor geen wettelijke regeling of vrijstelling bestaat en voorzover daarvoor in deze bijlage geen wettelijke bijzondere regeling is getroffen:

€ 16,45

1.9.3.1

Voor een vergunning o.g.v. art 2.3.1.2 Algemene plaatselijke verordening (horecavergunning)

€ 63,20

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

 

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen en het kopiëren van in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 17,05

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen:

€ 0,00

1.10.2.1

van een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,35

1.10.2.2

van een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 3,40

 

 

 

Hoofdstuk 11

Vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 12

Leegstandswet

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van Leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 165,10

 

 

 

1.14.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandswet

€ 33,05

 

 

 

Hoofdstuk 13

Reclame

 

 

 

 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor:

 

1.13.1.1

een vergunning tot het tijdelijk aanbrengen van een reclame-uiting (maximaal één maand)

€ 27,00

1.13.1.2

iedere maand meer (met een maximum van 12 maanden)

€ 16,95

1.13.1.3

een vergunning tot het permanent aanbrengen van een reclameuiting

€ 235,90

 

 

 

Hoofdstuk 14

Vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 15

Vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

 

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen voor:

 

1.16.1.1

een periode van 12 maanden voor 1 speelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

een periode van 12 maanden voor 2 of meer speelautomaten, voor de 1e speelautomaat

€ 56,50

1.16.1.3

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 34,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 17,40

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)

€ 17,40

1.16.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal ingevolge de Speelautomatenverordening

€ 211,20

 

 

 

Hoofdstuk 17

Telecommunicatie

 

 

 

 

 

Vergunningen/instemmingsbesluiten kabels en leidingen

 

1.17.1

De controle op het door derden (ver)leggen, onderhouden of verwijderen van een huisaansluiting of calamiteit

€ 26,50

1.17.2

Het in behandeling nemen, het beoordelen en adviseren voor een instemmingsaanvraag

€ 75,00

1.17.3

Aanvullend op 1.17.2 hanteren we een tarief per aan te leggen meter leiding tbv de controle op het door derden (ver)leggen, onderhouden of verwijderen van kabels en leidingen

€ 1,50

 

 

 

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

 

 

 

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling van een aanvraag:

 

1.18.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet

€ 8,50

1.18.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb 459) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten.

€ 43,70

1.18.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb 459) anders dan bedoeld onder 1.18.1.2

€ 16,45

1.18.1.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement (Stb 1994, 450)

€ 43,70

1.18.1.5

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart ongeacht de uitkomst van een medische keuring

€ 37,90

1.18.1.5.1

tot het verkrijgen van een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart na het verlies of het zoek raken van een gehandicaptenparkeerkaart

€ 13,35

1.18.1.6

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet Personenvervoer (Stb 1987 175)

€ 8,50

 

 

 

Hoofdstuk 19

Geluidshinder

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

1.19.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 4.1.5 lid 2 van de APV

€ 16,95

1.19.1.2

een verzoek om hogere grenswaarden in het kader van de Wet Geluidshinder

€ 83,10

1.19.2

Indien voor de beoordeling van het akoestisch onderzoeksrapport een andere rekenmethode dan SRM 1 dient te worden toegepast, zal het gemeentebestuur een door haar zelf te bepalen extern adviesbureau inschakelen en worden de advieskosten aan de aanvrager in rekening gebracht.

 

1.19.3

Voor de toepassing van 1.19.2 wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

 

Hoofdstuk 20

Diversen

 

 

 

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor kopieën van stukken niet elders in deze bijlage of in een andere verordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels niet afzonderlijk genoemd:

 

1.20.1.1

voor formaat A0

€ 6,75

1.20.1.2

voor formaat A1

€ 4,80

1.20.1.3

voor formaat A2

€ 2,90

1.20.1.4

voor formaat A3

€ 0,45

1.20.1.5

voor formaat A4

€ 0,35

1.20.2.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van opgaven niet elders in tabel genoemd, zulks in het bijzonder belang van de aanvrager

€ 10,20

1.20.3

In afwijking van het gestelde onder 20.1.1 wordt aan (toekomstige) aanvragers van een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of voor planologisch strijdig gebruik, geen leges in rekening gebracht voor kopiën en/of lichtdrukken A4 of A3 van het bouwperceel

 

1.20.4

Het tarief bedraag voor nasporingen van gemeentewege, waarvoor bestemmingsplannnen of beheersverordeningen moeten worden geraadpleegd, voor elk daaraan te besteden kwartier of gedeelte daarvan

€ 16,95

1.20.5

In afwijking van het onder d. gestelde, worden voor nasporingen bestemd voor wetenschappelijk of filantropisch doel, geen leges in rekening gebracht

 

1.20.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een bestemmingsplan

€ 196,70

1.20.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een bouwverordening

€ 54,00

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

 

 

 

2.1.1.

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme adminstratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), inclusief omzetbelasting, voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

Bouwkosten: de kosten die ontstaan door en worden gemaakt voor de realisering van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend tot en met de oplevering van dat (bouw)werk, inclusief BTW, en worden berekend op basis van door burgemeester en wethouders vast te stellen dan wel vastgestelde genormeerde eenheidsprijzen per type bouwwerk.

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

 

 

 

2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1.1

Bouwactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten € 2.500,00 of minder bedragen

€ 56,05

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten meer dan € 2.500,00 bedragen, € 56,05 vermeerderd met 28 0/00 over het restbedrag

 

2.3.1.1.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit tot restauratie van een rijks- of gemeentelijk monument worden geen leges geheven; (onder restauratie dient te worden verstaan: herstelwerkzaamheden uitvoeren dan wel terugbrengen in de voormalige staat).

 

2.3.1.1.4

Indien het gemeentebestuur van oordeel is dat in het kader van de beoordeling van een aanvraag als bedoeld onder 2.3.1.1.2 van deze tabel raadpleging van externe adviesbureaus gewenst dan wel noodzakelijk is, wordt het onder 2.3.1.1.2 genoemde bedrag verhoogd met het bedrag van de, voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, berekend aan de hand van het begrote aantal daarmee gemoeide uren tegen een voor de adviesbureaus geldend uurtarief

 

2.3.1.1.5

Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.2

De onder 2.3.1.1.1 en 2.3.1.1.2 genoemde leges worden verhoogd met :

10%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van:

€ 1.000,00

 

indien de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de werken of werkzaamheden

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: 28 0/00 van de aanlegkosten, met een minimum van:

€ 56,05

 

indien deze geraamd worden op € 2.500,00 of minder

 

2.3.2.2

De aanvrager van een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit is gehouden bij die aanvraag een opgave te doen van de aannemingssom c.q. een raming van de kosten over te leggen (incl. BTW). Aan de hand van deze gegevens stellen burgemeester en wethouders het verschuldigde legesbedrag vast.

 

2.3.2.3

Indien van de voorgenomen werkzaamheid of het werk wordt afgezien en in verband hiermee de aanvraag wordt ingetrokken voordat de vergunning/weigering is afgegeven bedragen de leges de helft van het legesbedrag.

 

2.3.2.4.1

Indien het gemeentebestuur van oordeel is dat in het kader van de beoordeling van een aanvraag als bedoeld in dit onderdeel, raadpleging van externe adviesbureaus gewenst, dan wel noodzakelijk is, wordt het onder 2.3.2.1 genoemde bedrag verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, berekend aan de hand van het begrote aantal daarmee gemoeide uren tegen een voor de adviesbureaus geldend uurtarief.

 

2.3.2.4.2

Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

2.3.2.5

De in dit onderdeel genoemde legesbedragen worden verhoogd met

10%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van

€ 1.000,00

 

indien de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de werken of werkzaamheden.

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

2.3.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.3.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 199,70

2.3.3.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 199,70

2.3.3.1.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 2.696,15

2.3.3.2

In afwijking van 2.3.3.1.1 bedragen de leges bij een combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit met maximaal € 2.500,00 bouwkosten

€ 15,65

2.3.3.3

De in dit onderdeel genoemde legesbedragen worden verhoogd met

10%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van

€ 1.000,00

 

indien de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de werken of werkzaamheden.

 

 

 

 

2.3.4

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:Dit is het basisbedrag voor bouwwerken met een oppervlakte tot en met 100 m².

€ 570,75

2.3.4.2

Het basisbedrag wordt bij een bouwoppervlakte van:

 

2.3.4.2.1

101 t/m 1.000 m² vermeerderd met

€ 0,24 per m²

2.3.4.2.2

1.001 t/m 2.500 m² vermeerderd met

€ 235,00 + € 0,16 per m²

2.3.4.2.3

2.501 t/m 5.000 m² vermeerderd met

€ 484,00 + € 0,10 per m²

2.3.4.2.4

5.001 t/m 25.000 m² vermeerderd met

€ 720,00 + € 0,05 per m²

2.3.4.3.5

> 25.000 m² vermeerderd met

€ 1.665,00 + € 0,02 per m²

2.3.4.2

Het te vermeerderen bedrag per m² geldt alleen voor die meters welke binnen de bepaalde grenzen liggen.

 

2.3.4.3

Voor het intrekken van de bestaande vergunning en het in behandeling nemen van de aanvraag tot verstrekking van de (aanvullende) omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerkDit is het basisbedrag voor uitbreidingen met een oppervlakte van maximaal 100 m².

€ 144,20

2.3.4.4

Het basisbedrag wordt bij een bouwoppervlakte van

 

2.3.4.4.1

101 t/m 1.000 m² vermeerderd met

€ 0,12 per m²

2.3.4.4.2

1.001 t/m 2.500 m² vermeerderd met

€ 118,00 + € 0,07 per m²

2.3.4.4.3

2.501 t/m 5.000 m² vermeerderd met

€ 225,00 + € 0,05 per m²

2.3.4.4.4

> 5000 m² vermeerderd met

€ 340,00 + € 0,02 per m²

2.3.4.5

Het te vermeerderen bedrag per m² geldt alleen voor die meters welke binnen de bepaalde grenzen liggen.

 

2.3.4.6

De in dit onderdeel genoemde legesbedragen worden verhoogd met

10%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van

€ 1.000,00

 

indien de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de werken of werkzaamheden.

 

2.3.6

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 16,05

2.3.7

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 16,05

2.3.8

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 16,05

2.3.9

Reclame

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder h, van de Wabo danwel het verlenen van een omgevingsvergunning voor het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toe te staan of te gedogen dat op of aan die onroerende zaak handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 221,70

2.3.10

Projecten of handelingen ihkv de Wet natuurbescherming

 

 

Bescherming van een Natura 2000-gebied

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 danwel artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming, waarvoor Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een verklaring van geen bedenkingen dient te geven of te weigeren ingevolge artikel 2.27, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

 

 

het van toepassing zijnde tarief zoals opgenomen in paragraaf 2.6 van de vigerende Tarieventabel behorende bij de vigerende Legesverordening van de Provincie Limburg inzake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 danwel artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming. Dit tarief bedraagt:

 

 

het van toepassing zijnde tarief zoals opgenomen in paragraaf 2.6 van de vigerende Tarieventabel behorende bij de vigerende Legesverordening van de Provincie Limburg inzake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 danwel artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming. Dit tarief bedraagt:

€ 2.455,00

 

- Industrie

€ 12.195,00

 

- Infrastructuur

€ 18.285,00

 

Voor zover deze tarieven door Provinciale Staten van de Provincie Limburg zijn gewijzigd zijn de vigerende tarieven van kracht.

 

2.3.11

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

€ 123,30

2.3.12

Indirecte lozingen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een indirecte lozing bedraagt het tarief:

€ 123,30

2.3.13

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.13.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.13.1.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voorvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

 

2.3.13.1.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.14

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

€ 62,75

 

Voor het verrichten van een historisch bodemonderzoek zoals bedoeld in artikel 2.1.5, lid 3 van de Bouwverordening 2012 gemeente Beesel:

€ 15,65

 

 

 

Hoofdstuk 4

Vermindering van het tarief ingeval van weigering van de omgevingsvergunning

 

 

 

 

2.4.1

Indien de omgevingsvergunning wordt geweigerd, bedragen de legeskosten in afwijking van de in de tarieventabel gehanteerde bedragen, de helft van het in deze tarieventabel genoemde legesbedrag.

 

2.4.2

Indien een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de Gemeente wordt geweigerd, als gevolg van het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit onderdeel door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 75% van de geheven leges van de aanvrager

 

2.4.3

Leges worden niet geheven voor: Het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning in het kader van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied betrekking hebbende op evenementen en het beheer van een Natura-gebied.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Leges beoordeling principeverzoeken of conceptaanvragen

 

2.5.0

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor een onderdeel bouwen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wabo, voor een plan dat binnen het bestemmingsplan past

€ 76,40

2.5.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek voor het verlenen van planologische medewerking, inclusief een welstandsverzoek, opgesteld voor een plan dat niet binnen het bestemmingplan past

 

2.5.1.1

voor een afwijking als bedoeld in artikel 2.12, lid 1 sub a onderdeel 1 van de Wabo, artikel 2.12, lid 1 sub a onderdeel 2 van de Wabo, juncto artikel 4, lid 1 tot en met 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht Bor, en artikel 2.12, lid 2 van de Wabo

€ 76,40

2.5.1.2

voor een afwijking als bedoeld in artikel 2.12, lid 1 sub a onderdeel 2 van de Wabo, juncto artikel 4, lid 5 tot en met 11 van bijlage II van het Bor en artikel 2.12, lid 1 sub a, onderdeel 3 van de Wabo

€ 152,85

2.5.2

De onder 2.5.0 en 2.5.1 in rekening gebrachte leges worden in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3 indien:

 

2.5.2.1

de omgevingsvergunning met daarin de plannen waarop een positief besluit op het principeverzoek is genomen ongewijzigd en binnen een jaar na de datum van dit besluit wordt aangevraagd, of

 

2.5.2.2.

het advies behorend bij het besluit op het principeverzoek wordt opgevolgd en de gewijzigde aanvraag om een omgevingsvergunning binnen een jaar na de datum van dit besluit wordt ingediend.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Intrekking aanvraag om omgevingsvergunning

 

 

 

 

2.6.1

Indien van de voorgenomen activiteit wordt afgezien en in verband hiermee de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek van de aanvrager wordt ingetrokken (voordat de omgevingsvergunning is verleend of geweigerd), dan bedragen de leges de helft van het in deze tarieventabel genoemde legesbedrag.

 

2.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de aanvrager wordt ingetrokken alvorens daarop door de Gemeente is beschikt, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager als volgt plaats:

 

2.6.2.1

indien het verzoek tot intrekking is gedaan binnen zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 50% van de geheven leges van de aanvrager.

 

2.6.2.2

indien het verzoek tot intrekking is gedaan zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente of later, vindt restitutie plaats door de Gemeente aan de aanvrager van 25% van de geheven leges van de aanvrager.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg wijziging project

 

 

 

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

€ 56,05

 

te vermeerderen met de extra bouw- of aanlegkosten.

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingsplanwijzigingen

 

 

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.696,15

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.696,15

2.8.3

Indien het gemeentebestuur van oordeel is dat in het kader van een aanvraag als genoemd onder 2.8.1 of 2.8.2 de inschakeling van een extern bureau gewenst dan wel noodzakelijk is, worden de aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten berekend aan de hand van het begrote aantal daarmee gemoeide uren tegen een voor de adviesbureaus geldend uurtarief.

 

2.8.4

Voor de toepassing van 2.8.3 wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze of andere titel niet benoemde beschikking (vergunning of ontheffing)

€ 16,05

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11

Wijziging van de tenaamstelling van een beschikking

 

 

 

 

2.11.1

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot wijziging van de tenaamstelling van een beschikking (vergunning of ontheffing) bedraagt het tarief

€ 30,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

 

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een vergunning of ontheffing of een andere beschikking voor zover daarvan in het vervolg van deze tabel niet afgeweken wordt

€ 20,40

3.1.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van:

 

3.1.2.1

een aanvraag voor de afgifte van een vergunning ingevolge artikel 3 Drank- en Horecawet

€ 104,20

3.1.2.2

een aanvraag voor de afgifte van een vergunning ingevolge artikel 3 Drank- en Horecawet, waarbij slechts sprake is van een wijziging in de persoon van de leidinggevende, zonder dat de inrichting en/of de persoon van de ondernemer wijzigt

€ 30,55

3.1.3

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank - en Horecawet

€ 39,05

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 20,65

3.1.5.1

een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.2. van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren van een alcoholvrije horcabedrijf (horeca-exploitatievergunning)

€ 61,65

3.1.5.2

een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.2. van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren van een alcoholvrije horcabedrijf, waarbij slechts sprake is van een wijziging in de persoon van de leidinggevende, zonder dat de inrichting en/of de ondernemer wijzigt

€ 20,40

3.1.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de rubrieken 3.1.2.2 en 3.1.5 wordt ingeval een zogeheten BIBOB-intake en screening plaatsvindt, verhoogd met

€ 152,85

3.1.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de rubrieken 3.1.2.2 en 3.1.5 wordt, indien na de BIBOB-intake en screening een advies bij het landelijk bureau BIBOB wordt aangevraagd onverminderd het bepaalde in 3.1.6 verhoogd met

€ 458,55

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze of andere titel niet benoemde beschikking (vergunning of ontheffing)

€ 16,05

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11

Wijziging van de tenaamstelling van een beschikking

 

 

 

 

2.11.1

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot wijziging van de tenaamstelling van een beschikking (vergunning of ontheffing) bedraagt het tarief

€ 30,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

 

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een vergunning of ontheffing of een andere beschikking voor zover daarvan in het vervolg van deze tabel niet afgeweken wordt

€ 20,40

3.1.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van:

 

3.1.2.1

een aanvraag voor de afgifte van een vergunning ingevolge artikel 3 Drank- en Horecawet

€ 104,20

3.1.2.2

een aanvraag voor de afgifte van een vergunning ingevolge artikel 3 Drank- en Horecawet, waarbij slechts sprake is van een wijziging in de persoon van de leidinggevende, zonder dat de inrichting en/of de persoon van de ondernemer wijzigt

€ 30,55

3.1.3

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank - en Horecawet

€ 39,05

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 20,65

3.1.5.1

een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.2. van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren van een alcoholvrije horcabedrijf (horeca-exploitatievergunning)

€ 61,65

3.1.5.2

een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.2. van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren van een alcoholvrije horcabedrijf, waarbij slechts sprake is van een wijziging in de persoon van de leidinggevende, zonder dat de inrichting en/of de ondernemer wijzigt

€ 20,40

3.1.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de rubrieken 3.1.2.2 en 3.1.5 wordt ingeval een zogeheten BIBOB-intake en screening plaatsvindt, verhoogd met

€ 152,85

3.1.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de rubrieken 3.1.2.2 en 3.1.5 wordt, indien na de BIBOB-intake en screening een advies bij het landelijk bureau BIBOB wordt aangevraagd onverminderd het bepaalde in 3.1.6 verhoogd met

€ 458,55

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 17 december 2018.

E. Apeldoorn-Feijts,

griffier

P. Dassen-Housen,

voorzitter