Regeling vervallen per 02-01-2020

Verordening van de gemeenteraad Bergen op Zoom inhoudende Legesverordening Bergen op Zoom 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m 01-01-2020

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad Bergen op Zoom inhoudende Legesverordening Bergen op Zoom 2019

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2018, nr. RVB18-0071;

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef, onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT:

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING

EN INVORDERING VAN LEGES 2019

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van18 jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag van:

  • een plaatselijke non-profitinstelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;

  • een organisatie die is opgenomen op de actuele lijst van erkende goede doelen met CBF-keur, zoals die jaarlijks worden gepubliceerd door Centraal Bureau Fondswerving;

  • een organisatie die is opgenomen op de actuele lijst van de Algemeen Nut beogende Instellingen (ANBI) zoals die door de rijksbelastingdienst wordt vastgesteld, voor zover de aanvraag betrekking heeft op het inzamelen van kleding (als bedoeld in artikel 2.5 van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Bergen op Zoom 2007);

  • het ten gehore brengen van muziek of het houden van een snuffelmarkt gedurende maximaal een dag, of het houden van een evenement (als bedoeld in onderdeel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening).

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

1.De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

2.Indien de leges, op het moment van aanvraag van een dienst, niet tot het definitieve bedrag kunnen worden vastgesteld, kan een voorlopige vordering worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de vordering vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Van leges voor andere diensten dan die genoemd onder 1.18.2.1. (gehandicaptenparkeerkaart) wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag) en 1.9.2 (attestatie de vita);

  • hoofdstuk 16 (kansspelen).

Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht en inwerkingtreding

 • 1. De ‘Legesverordening Bergen op Zoom 2018’, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2017, nr. RVB17-0070, sedertdien gewijzigd wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening Bergen op Zoom 201 9 ’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2018

De griffier,

De voorzitter,

Tarieventabel leges 2019

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Bergen op Zoom 2019 Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 n.v.t.

Hoofdstuk 6 n.v.t.

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 n.v.t.

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 n.v.t.

Hoofdstuk 15 n.v.t.

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Principe verzoek / beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 n.v.t.

Hoofdstuk 7 n.v.t.

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Overige diensten

Hoofdstuk 10 n.v.t.

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

Hoofdstuk 4 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1

Huwelijk / Partnerschap

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, dan wel de omzetting van een partnerschap in een huwelijk:

1.1.1.

in de trouwzaal van het Stadhuis:

•op maandag t/m vrijdag tussen 09:00 - 18:00 uur

•op zaterdag tussen 9:00 - 18:00 uur

419,00

524,00

1.1.2.

in het Raadhuis te Halsteren:

•op woensdag t/m vrijdag tussen 09.00 – 15.00 uur

•op zaterdag tussen 09.00 – 18.00 uur

419,00

524,00

1.1.3

in het Markiezenhof:

•op werkdagen tussen 09:00 en 24:00 uur

•op zaterdag en zondag tussen 09:00 en 24:00 uur

590,00

783,00

1.1.4

in een voor één dag aan te wijzen locatie, anders dan de hiervoor onder 1.1.1. en 1.1.3 genoemde plaatsen:

•op werkdagen tussen 09:00 en 24:00 uur

•op zaterdag en zondag tussen 09:00 en 24:00 uur

€ 

627,50

783,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk als bedoeld onder 1.1 aan de publieksbalie op het Stadskantoor:

67,00

1.1.5a

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een huwelijksvoltrekking, een registratie van een partnerschap of omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (deze kosten van voorbereidende werkzaamheden worden verrekend met die van de huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap, tenzij dit een zogenaamd kosteloos huwelijk betreft, of de plechtigheid geen doorgang vindt):

55,50

1.1.5b

Huwelijk of registratie van een partnerschap op dinsdag om 09.30 uur met maximaal 12 personen:

103,00

Huwelijk of registratie van een partnerschap op dinsdag om 09.00 uur of 09.15 uur met maximaal 4 personen:

0,00

Trouwboekje / partnerschapboekje

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering, dan wel het in behandeling nemen van een verzoek om uitreiking van een duplicaat daarvan

24,00

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering, dan wel het in behandeling nemen van een verzoek om uitreiking van een duplicaat daarvan

38,40

1.1.6

Bij inzet van gemeentepersoneel als getuige bij de voltrekking van een huwelijk of de registratie van partnerschap, dan wel de omzetting van partnerschap in een huwelijk, worden de hiervoor genoemde tarieven verhoogd met

30,50

1.1.7

Wanneer het huwelijk wordt voltrokken of het partnerschap wordt geregistreerd, dan wel wordt omgezet, door een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand uit een andere gemeente dan Bergen op Zoom, worden de hiervoor genoemde tarieven verhoogd met

58,50

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot wijziging van een eerder overeengekomen tijdstip voor huwelijksaangifte, aangifte partnerschapregistratie, voltrekking van een huwelijk, registratie van partnerschap, omzetting van partnerschap in een huwelijk, met dien verstande dat het gewijzigde tijdstip geen andere is dan genoemd onder 1.1.1 t/m 1.1.3:

58,50

1.1.9

Verstrekken van inlichtingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit het register van de Burgerlijke Stand, per inlichting:

10,00

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten leges

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

71,35

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

53,95

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

71,35

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

53,95

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

71,35

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

53,95

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

53,95

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

56,80

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

29,95

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

48,60

1.2.7

van een reisdocument voor niet-ingezetenen tot 18 jaar (geldig 5 jaar)

1.2.7.1

van een paspoort, zakenpaspoort, faciliteitenpaspoort

90,15

1.2.7.2

van een Nederlandse identiteitskaart

69,20

1.2.8

Van een reisdocument voor niet-ingezetenen vanaf 18 jaar (geldig 10 jaar)

1.2.8.1

Van een paspoort, zakenpaspoort, faciliteitenpaspoort

107,60

1.2.8.2

Van een Nederlandse identiteitskaart

96,10

1.2.9.

De in Hoofdstuk 2 Reisdocumenten leges genoemde tarieven worden bij afgifte van het document op een ander adres dan het gemeentehuis Bergen op Zoom vermeerderd met € 15,30.

Bij afgifte van een document op een adres in de grensregio in België worden de in Hoofdstuk 2 (Reisdocumenten leges) genoemde tarieven vermeerderd met € 25,55.

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen leges

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

39,75

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan: één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

•tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

10,00

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17 lid 2 van het Besluit BRP juncto artikel 10 lid 2 van de Regeling BRP:

7,50

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen een vast bedrag per verzoek:

•indien de aanvraag vanuit een notariaat wordt gedaan

15,00

•in alle andere gevallen

40,00

•te verhogen met een variabel bedrag voor ieder daaraan besteed kwartier van

10,00

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het anders dan op grond van artikel 2.54 lid 1 van de wet BRP op verzoek van een ingeschrevene verstrekken van een gewaarmerkt afschrift van hem / haar betreffende persoonsgegevens in de basisadministratie:

15,00

Hoofdstuk 5 n.v.t. Hoofdstuk 6 n.v.t.

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Algemeen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

5,00

1.7.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

•eenheidsformaat A0

8,10

•eenheidsformaat A1

4,64

•eenheidsformaat A2

4,11

•eenheidsformaat A3

0,44

•eenheidsformaat A4

0,23

met dien verstande dat steeds minimaal verschuldigd is

1,73

1.7.1.2.1

Ingeval sprake is van kleurafdrukken bedraagt het tarief per pagina:

•eenheidsformaat A0

17,55

•eenheidsformaat A1

10,53

•eenheidsformaat A2

8,48

•eenheidsformaat A3

0,55

•eenheidsformaat A4

0,33

met dien verstande dat steeds minimaal verschuldigd is

1,73

1.7.2

Stukken raads- en commissievergaderingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van de stukken (inclusief gemeentebegroting c.a.) behorende bij een raads- of raadscommissievergadering, per pagina

0,07

1.7.3.

Abonnement op bestuursstukken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.3.1

•op de besluitenlijst van raadsvergaderingen en van de vergaderingen van een raadscommissie

8,74

1.7.3.2

•op de raadsvoorstellen en agenda's van de raadsvergaderingen

251,37

1.7.3.3

•op uitsluitend agenda's van raadsvergaderingen

5,31

1.7.3.4

•op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

18,79

1.7.3.5

•op de agenda's van een raadscommissie

5,29

1.7.4

Verzendkosten stukken raads- en commissievergaderingen

Indien de stukken als bedoeld in dit hoofdstuk op diens aanvraag aan de abonnee worden toegezonden, worden de aldaar genoemde tarieven verhoogd met 50%.

1.7.5

Verordeningen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.5.1

•een exemplaar van de Bouwverordening

47,88

1.7.5.2

•aanvullingen / wijzigingen op de Bouwverordening per pagina

0,28

•met dien verstande dat niet meer is verschuldigd dan

48,93

1.7.5.3

•een exemplaar van de toelichting op de Bouwverordening

48,93

1.7.5.4

•een exemplaar van de Brandbeveiligingsverordening

7,30

1.7.5.5

•een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

118,50

1.7.5.6

•een hiervoor niet met name genoemde gemeentelijke verordening, per pagina,

0,07

met een minimum per verordening van

6,22

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Basisregistratie kadaster

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen of het verlenen van inzage in vastgoedgegevens uit de kadastrale massale output:

1.8.1.1

indien het objectgegevens betreft: per perceel of appartementsrecht

6,59

1.8.1.2

indien het subjectgegevens betreft: per rechthebbende, ongeacht het aantal percelen of appartementsrechten, of per negatieve mededeling

6,59

1.8.1.3

voor het schriftelijk verstrekken van inlichtingen worden de onder 8.1.1 en 8.1.2 genoemde tarieven verhoogd met

6,59

1.8.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ten kantore vervaardigen van een analoge reproductie van een uittreksel van een kadastrale kaart:

•tot en met formaat A3

11,34

•formaat A2 en groter

31,17

1.8.2

Digitale vastgoedinformatie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.8.2.1

het ten kantore vervaardigen van een analoge reproductie van een uittreksel uit de Grootschalige Basis Kaart (GBK) of plannen van Ruimtelijke Ordening (RO):

de onder 1.8.1.4 genoemde tarieven

1.8.2.2

het leveren van digitale informatie uit de GBK of gegevens RO:

welke basistarief wordt verhoogd met een toeslag:

•voor bebouwd gebied, per hectare

56,83

•voor landelijk gebied, per hectare

15,77

met dien verstande, dat deze tarieven met 10% worden verhoogd indien op verzoek ook de puntobjecten worden aangeleverd

6,59

1.8.3

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

28,41

1

1.8.4

Overige vastgoedinformatie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling namen van een aanvraag tot:

1.8.4.1

het leveren van geometrisch ingepaste luchtfoto’s (geotif-formaat) uit geautomatiseerde gegevensbestanden

56,83

welke basistarief wordt verhoogd met een toeslag:

•voor bebouwd gebied, per hectare

7,51

•voor landelijk gebied, per hectare

2,92

1.8.4.2

het leveren van overig gedigitaliseerd beeldmateriaal uit geautomatiseerde gegevensbestanden, in jpg- dan wel in pdf-format:

•over grondgebied met een oppervlakte tot één hectare

11,34

•met een toeslag voor elke hectare daarboven van

2,82

1.8.4.3

het ten kantore vervaardigen van een analoge reproductie van ander kaartmateriaal dan het hiervoor genoemde: de onder 1.8.1.4 genoemde tarieven.

1.8.4.4

het verstrekken van afschriften, doorslagen of fotokopieën met sonderinggegevens:

1.8.4.4.1

per pagina

0,20

met dien verstande, dat steeds minimaal verschuldigd is

29,00

1.8.4.4.2

indien deze bescheiden op diens verzoek aan de aanvrager worden toegezonden, wordt de onder 1.8.4.4.1 bedoelde vergoeding verhoogd bij:

•toezending aan een adres binnen Nederland, met

2,60

•toezending aan een adres buiten Nederland, met

10,32

1.8.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit vastgoedgegevens, hieronder mede begrepen bodemrapportages, anders dan hiervoor genoemde leveringen, per gemeentelijk dan wel kadastraal adres:

56,83

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken vog

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag af te geven door het Centraal orgaan verklaring omtrent het gedrag (COVOG)

41,35

1.9.2

tot het verstrekken van een uittreksel BRP, een bewijs van opneming in het persoonsregister, een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) of een bewijs van Nederlanderschap

10,00

doch indien het betreffende uittreksel langs elektronische weg wordt aangevraagd

10,00

1.9.3

tot het legaliseren van een handtekening

10,00

Hoofdstuk 10 n.v.t. Hoofdstuk 11 n.v.t.

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur en het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van een leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste, vierde en negende lid, van de Leegstandwet

49,68

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gemeentegarantie of tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

33,94

Hoofdstuk 14 n.v.t. Hoofdstuk 15 n.v.t.

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen (Stb. 1964, 483):

1.16.1.1

•voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

1.16.1.2

•voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

56,50

•en voor iedere volgende kansspelautomaat

34,00

1.16.1.3

•voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

226,50

1.16.1.4

•voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

226,50

•en voor een voor onbepaalde tijd geldende vergunning voor iedere volgende kansspelautomaat

136,00

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd, onderscheidenlijk verhoogd worden

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

325,00

1.17.2

Indien het betreft werkzaamheden waartoe in openbare gemeentegrond een sleuf wordt aangelegd met een lengte van meer dan 500 meter wordt het onder 1.17.1 genoemde tarief per strekkende meter boven de 500 meter verhoogd met:

€ 

0,70

1.17.3

In afwijking van de in 1.17.1 en 1.17.2 genoemde tarieven bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in 1.17.1 indien instemming wordt aangevraagd voor een sleuf met meer dan 30km sleuflengte: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot instemming aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18.1

Bijzondere transporten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verlenen van een ontheffing voor niet gekentekend langzaam verkeer (afdelingen 7, 8 en 14 van hoofdstuk 5 Voertuigreglement)

35,68

1.18.2

Parkeren

1.18.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken, verlengen, dan wel vervangen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake Wegverkeer (Stb. 1990 nr. 460)

62,31

1.18.2.2

tot het verlenen van een ontheffing voor een parkeerverbodzone in verband met het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten, per dag

18,18

tot het gebruik van een sleutel voor het verlenen van toegang tot het afgesloten voetgangersgebied:

•per dag

6,25

•per aaneengesloten periode van zes maanden voor particuliere geld- en waardetransportbedrijven waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 3, aanhef en onder c, van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus per zes maanden

58,16

met een toeslag als borg per huurperiode van welke toeslag na inlevering van de sleutel wordt gerestitueerd

100,00

1.18.2.3

De tarieven voor ontheffingen op basis van RVV 1990 bord E1 binnen het gereguleerd gebied zoals is aangemerkt in de Parkeerverordening 2015:

a.Ontheffing per kalenderdag

18,12

b.Ontheffing direct 10 dagen zelf te bepalen per kalenderjaar

144,13

c.Ontheffing direct 20 dagen zelf te bepalen per kalenderjaar

270,23

d.Ontheffing direct 30 dagen zelf te bepalen per kalenderjaar

360,29

e.Uitzondering op lid a: Wanneer het parkeren plaatsvindt in verband met het voltrekken van een huwelijk of in verband met een uitvaart zijn de eerste vijf ontheffingen kosteloos voor parkeren op de Grote Markt

1.18.2.4

Tarief gebruik GPP binnen gereguleerd gebied zoals is aangemerkt in de Parkeerverordening 2015: leges per kalenderjaar

44,65

1.18.3

Nachtelijk rijverbod

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:12 a van de APV van het nachtelijk rijverbod voor vrachtverkeer

31,15

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

vervallen

1.19.2

Gedoogbeschikking

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van :

1.19.2.1

Een persoonsgebonden gedoogbeschikking in het kader van permanente bewoning

858,77

1.19.2.2

Een andere dan een hiervoor genoemde gedoogbeschikking, voor zover geen betrekking hebbend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), maar meer specifiek in verband met strijdig gebruik / illegaal bouwen

675,12

1.19.3

Milieupas

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vervangende milieupas

16,21

1.19.4

Caravans e.d.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 4:18 van de APV voor recreatief nachtverblijf buiten de kampeerterreinen

183,88

1.19.5

Overig

1.19.5.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

45,37

1.19.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

6,65

1.19.5.3

Indien de stukken als bedoeld onder in dit hoofdstuk op verzoek aan de aanvrager of belanghebbende worden toegezonden, worden de genoemde tarieven per pagina verhoogd met

0,25

met een minimum van

11,61

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

Bij het bepalen van de hoogte van de bouwkosten wordt uitgegaan van de prijzen per eenheid zoals die jaarlijks worden vastgesteld door het ROEB (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht) zoals gevoegd bij deze tarieventabel als bijlage I. Indien de bouwkosten niet kunnen worden bepaald aan de hand van de hiervoor genoemde bijlage I omdat de bouwwerken qua functie niet passen of niet voorkomen binnen de normatieve bouwkosten van bijlage I geldt dat onder de bouwkosten wordt verstaan de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten, die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting;

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.4

De in deze titel voorkomende tarieven zijn onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze titel indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

Hoofdstuk 2 Principeverzoek / beoordeling conceptaanvraag

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principe verzoek in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

133,94

2.2.2

Het bedrag genoemd in onderdeel 2.2.1 wordt verhoogd tot het bedrag genoemd in onderdeel 2.8.1.1 indien aan het college van burgemeester en wethouders een principe uitspraak wordt gevraagd omtrent de bereidheid om medewerking te verlenen aan een bouwplan in strijd met de regelgeving

2.2.3

Het tarief genoemd in onderdeel 2.2.1 wordt verminderd met 28% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2.1 van de Wro

2.2.4

Het bedrag genoemd in onderdeel 2.2.1 wordt verhoogd met € 250,00 indien bij het beoordelen van een principe verzoek tevens om een advies brandveiligheid wordt verzocht

2.2.5

Als een principe verzoek als bedoeld in onderdeel 2.2.1 niet omgevingsvergunningplichtig is, worden de in onderdeel 2.2.1 genoemde leges in rekening gebracht.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.1.1.1

2,25% van de bouwkosten met een minimumtarief van € 132,10 indien de bouwkosten niet meer dan € 250.000,00 bedragen;

2.3.1.1.2

een basisbedrag van € 5.625,00 vermeerderd met 1,85% van het bedrag waarmee de bouwkosten een bedrag van € 250.000,00 te boven gaan, indien de bouwkosten meer dan

€ 250.000,00 en minder dan € 2.500.000,00 bedragen;

2.3.1.1.3

een basisbedrag van € 47.250,00 vermeerderd met 1,35% van het bedrag waarmee de bouwkosten een bedrag van € 2.500.000,00 te boven gaan.

2.3.1.2

Het tarief dat voortvloeit uit de berekening genoemd in onderdeel 2.3.1.1 wordt verminderd met 6% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2.1 van de Wro.

Bij het in behandeling nemen van een wijziging op een reeds verleende omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.1 wordt het legestarief berekend op basis van de meerkosten waarbij de onderverdeling in artikel 2.3.1 van kracht blijft.

2.3.1.3

Indien uit de aanvraag om een omgevingsvergunning blijkt dat de activiteit niet omgevingsvergunningplichtig is, worden de in onderdeel 2.2.1 genoemde leges in rekening gebracht.

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.1.

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

554,15

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

356,48

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

235,27

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

470,53

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o, van de Wabo wordt toegepast (uitgebreide buitenplanse afwijking):

2.3.3.3.1

•bij bouwkosten minder dan € 50.000,00

3.731,03

2.3.3.3.2

•bij bouwkosten groter dan of gelijk aan € 50.000,00 doch minder dan

•€ 115.000,00

7.561,40

2.3.3.3.3

•bij bouwkosten groter dan of gelijk aan € 115.000,00, doch minder dan

•€ 450.000

11.514,94

2.3.3.3.4

•bij bouwkosten groter dan of gelijk aan € 450.000,00:

het bedrag van de werkelijk ter zake gemaakte kosten, zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn meegedeeld en blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Voor de toepassing van de vorige zin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

Eén en ander met dien verstande, dat minimaal steeds verschuldigd is:

17.283,21

2.3.3.3.6

In het geval er geen bouwactiviteiten aan de orde zijn bedraagt het tarief:

3.731,03

2.3.3.3.8

De onder 2.3.3.3.1 tot en met 2.3.3.3.4 genoemde bedragen worden verhoogd met de kosten van externe adviezen, zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn meegedeeld en blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Voor de toepassing van de vorige zin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

2.3.4

n.v.t.

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief bij een bouwwerk of inrichting met een bruto vloeroppervlak van:

•< 100 m2

554,15

•100 - 499 m2

850,11

•500 – 999 m2

1.190,38

•1.000 - 1.499 m2

1.404,26

•1.500 - 1.999 m2

1.620,63

•meer dan 1.999 m2: het laatstgenoemde bedrag, vermeerderd voor elke 500 m2 of gedeelte daarvan, met een bedrag van

127,47

2.3.5.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van een vergunning afwijkend van c.q. aanvullend op een

eerder afgegeven vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d van de Wabo, worden voor wat betreft het gewijzigde c.q. aanvullende gedeelte de leges berekend volgens de tarieven genoemd onder 2.3.5.1 van deze tarieventabel.

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

•indien de bouwkosten/investeringskosten minder dan € 50.000,00 bedragen

251,69

•indien de bouwkosten/investeringskosten € 50.000,00 of meer bedragen

594,11

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief:

122,07

2.3.6.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening gemeente Bergen op Zoom 2009 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

•indien de bouwkosten/investeringskosten minder dan

•€ 50.000,00 bedragen

122,07

•indien de bouwkosten/investeringskosten € 50.000,00 of meer bedragen

245,21

2.3.6.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening gemeente Bergen op Zoom 2009 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

122,07

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief 1,35% van de sloopkosten met een minimumtarief van

160,95

2.3.8

vervallen

2.3.9

Uitweg / inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een vergunning als bedoeld in artikel 2:12 van de APV voor het aanleggen of wijzigen van een uitweg

378,07

2.3.10

Handelsreclame

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge artikel 4:15 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief:

129,63

2.3.11

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in artikel 2.10 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

75,00

2.3.12

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.12.1

•voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

332,71

2.3.12.2

•voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

332,71

2.3.13

Advies

2.3.13.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.13.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.13.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.15

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.15.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

450,00

2.3.15.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.15.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.15.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.16

Natura 2000 activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

2.3.17

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

Hoofdstuk 4 (n.v.t.)

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Wanneer een aanvrager zijn aanvraag intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt een deel van de leges teruggegeven.

De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

75 % van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan;

2.5.1.2

40 % van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken na de termijn genoemd in 2.5.1.1, doch voordat de beslissing op de aanvraag is genomen.

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

De teruggaaf bedraagt: 30%.

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt 30% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 132,10 wordt niet teruggegeven.

Hoofdstuk 6 - 7 n.v.t.

Hoofdstuk 8 Bestemmingsplan zonder activiteiten

2.8.1

Oriënterende fase, beleidsfase en vooroverlegfase

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

2.8.1.1

het beoordelen van wenselijkheid en haalbaarheid van initiatieven van derden op het gebied van ruimtelijke ordening (oriënterende fase)

276,80

2.8.1.2

het opstellen en doen vaststellen van stedenbouwkundige randvoorwaarden ten behoeve van het in een verdere procedure noodzakelijke toetsingsinstrumentarium voor initiatieven van derden op het gebied van ruimtelijke ordening (beleidsfase), per daaraan besteed uur

110,71

De leges, zoals overeenkomstig het hiervoor onder 2.8.1.1 en 2.8.1.2 bepaalde worden berekend, blijken bij elk van de onderscheiden diensten uit een begroting, zoals die voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is medegedeeld. Voor de toepassing van de voorgaande leden geldt als dag van in behandeling nemen de veertiende werkdag na de dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

2.8.2

Wijzigings- en uitwerkingsplan

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een wijziging dan wel uitwerking van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, 1e lid onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening:

2.8.2.1

•bij bouwkosten minder dan € 50.000,00

919,24

2.8.2.2

•bij bouwkosten groter dan of gelijk aan € 50.000,00, doch minder dan € 115.000,00

3.731,03

2.8.2.3

•bij bouwkosten groter dan of gelijk aan € 115.000,00, doch minder dan € 450.000,00

7.561,40

2.8.2.4.

•bij bouwkosten groter dan of gelijk aan € 450.000,00: het bedrag van de werkelijk ter zake gemaakte kosten, zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn meegedeeld en blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van de vorige zin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

Eén en ander met dien verstande, dat minimaal steeds verschuldigd is

11.514,94

2.8.2.5

In het geval geen bouwactiviteiten aan de orde zijn

919,24

2.8.2.6

De onder 2.8.2.1 tot en met 2.8.2.5 genoemde bedragen worden verhoogd met de kosten van de externe adviezen, zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn medegedeeld en blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Voor de toepassing van de vorige zin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

2.8.3. t/m 2.8.5

Vervallen

2.8.6

Ontheffing artikel 3.38

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.38, 4e lid van de Wet ruimtelijke ordening of enig artikel van gelijke strekking, zonder bouwplan:

470,53

2.8.7

Vaststelling bestemmingsplan

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om - uitsluitend ten behoeve van de aanvrager – een bestemmingsplan vast te stellen als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

2.8.7.1

•bij bouwkosten minder dan € 50.000,00

3.731,03

2.8.7.2

•bij bouwkosten groter of gelijk aan € 50.000,00, doch minder dan € 115.000,00

7.561,36

2.8.7.3

•bij bouwkosten groter dan of gelijk aan € 115.000,00 doch minder dan € 450.000,00

11.514,94

2.8.7.4

•bij bouwkosten groter dan of gelijk aan € 450.000,00: het bedrag van de werkelijk ter zake gemaakte kosten, zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn meegedeeld en blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Voor de toepassing van de vorige zin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

Eén en ander met dien verstande, dat minimaal steeds verschuldigd is

17.283,21

2.8.7.5

In het geval er geen bouwactiviteiten aan de orde zijn:

3.731,03

2.8.7.6

De onder 2.8.7.1 tot en met 2.8.7.5 genoemde bedragen worden verhoogd met de kosten van de externe adviezen, zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn medegedeeld en blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Voor de toepassing van de vorige zin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

2.8.8

Teruggaaf leges bestemmingsplan en/of afwijken van het bestemmingsplan

Indien een aanvraag als bedoeld in 2.8.2 t/m 2.8.7 niet leidt tot het door de aanvrager gewenste resultaat, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend.

2.8.9

Verrekening gewijzigde aanvraag

In bijzondere gevallen kan voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een plan of activiteit waarvoor eerder een aanvraag in behandeling is genomen, maar waarvoor vanwege omstandigheden die niet te wijten zijn aan de aanvrager danwel belanghebbenden, een beroep worden gedaan op een verrekening. Het tarief voor de nieuwe aanvraag wordt conform de tarieventabel bepaald en dan verrekend met het eerder geheven bedrag. Deze bepaling geldt niet in combinatie met 2.8.8.

Hoofdstuk 9 Overige diensten

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het verlenen van diensten bij het invullen van een aanvraag omgevingsvergunning / melding:

41,53

De invulhulp wordt niet geboden bij complexe aanvragen waar specifieke kennis voor benodigd is.

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

145,84

2.10.2

Het onder 2.10.1 genoemde bedrag wordt verhoogd met de kosten van externe adviezen, voor zover die voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn medegedeeld en blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.

Voor de toepassing van de vorige zin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

440,26

3.1.2.1

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd van een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:30 van de APV

226,36

3.1.2.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:29, 2:29a en 2.29b van de APV tot afwijking van het sluitingsuur

220,13

3.1.3

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

44,65

3.1.4

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

44,65

3.1.5

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ontheffing als bedoeld in artikelen 35 van de Drank- en Horecawet

45,69

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning:

3.2.1

als bedoeld in artikel 2:25 van de APV voor het organiseren van een evenement

298,00

3.2.2

als bedoeld in artikel 4:6 van de APV voor het ten gehore brengen van overige geluidhinder

29,07

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijzigen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de APV voor het exploiteren of wijzigen van een seksinrichting of een escortbedrijf

288,66

Hoofdstuk 4 Marktstandplaatsen

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een standplaats- of ventvergunning:

3.1.1

Wanneer daartoe een standplaats als bedoeld in artikel 5.17 van de Algemene plaatselijke verordening wordt ingenomen, geldig voor:

•een dag

31,96

•een week

63,92

•een maand

127,84

•een jaar

317,45

•een vergunning voor vijf jaar (maximale vergunningsduur)

460,80

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing of vergunning als bedoeld in een gemeentelijke leefmilieuverordening

237,64

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.6.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183)

44,82

3.6.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

44,82

3.6.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.3 bedoelde ontheffing

44,82

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.1

Reglement gevaarlijke stoffen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ex artikel 34 van het Reglement gevaarlijke stoffen:

12,46

3.7.2

Overig

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.7.2.1

een vergunning als bedoeld in artikel 2:47 van de APV voor de exploitatie van een winkelbedrijf

291,77

3.7.2.2

een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

145,37

Behoort bij raadsbesluit van 19 december 2018

De griffier, De voorzitter,

Bijlage 1: tarieventabel ROEB (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht).

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets Vastgesteld in ROEB-overleg 4 september 2018.

2019

2019

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

incl. 21% BTW

eenheid

(euro)

(euro)

(bruto)

1.

WONINGEN

1.1Rijtjeswoningen

200,00

242,53

per m3

1.2Halfvrijstaande woningen

242,00

292,82

per m3

1.3Vrijstaande woningen / appartementen

270,00

326,70

per m3

1.4Bungalows

289,00

349,69

per m3

1.5Woonwagens (nieuw en verplaatst)

182,00

220,22

per m3

1.6Recreatiewoning

182,00

220,22

per m3

2.

WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

2.1Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

275,00

332,75

per m3

2.2Uitbreiding bergruimte / garage

121,00

146,41

per m3

2.3Kelder

252,00

304,92

per m3

2.4Serre

545,00

659,045

per m2

2.5Verandering woonruimte (inpandig)

126,00

152,46

per m3

2.6Dakkapel

1.042,00

1.260,82

per ml

2.7Gevelwijziging

563,00

681,23

per m2

2.8Nieuw dak

112,00

135,52

per m2

3.

BIJGEBOUWEN

3.1Berging/garage met plat dak

126,00

152,46

per m3

3.2Berging/garage met kapconstructie

117,00

141,57

per m3

3.3Carport / Overkapping

149,00

180,29

per m2

3.4Tuinhuisje (prefab)

140,00

169,40

per m2

3.5Zwembad

187,00

226,27

per m3

4.

TUIN en STRAATMEUBILAIR

4.1Houten schutting/pergola

66,00

79,86

per ml

4.2Gemetselde tuinmuur

117,00

141,57

per ml

4.3Schotelantenne

940,00

1.137,40

per st.

4.4Hout + metselwerk tuinmuur

89,00

107,69

per ml

4.5Gaashekwerk

47,00

56,87

per ml

5.

BEDRIJFSHALLEN

- Gemetselde wandconstructie:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

5.1Bedrijfshal hoogte tot en met 3m

94,00

113,74

per m3

5.2Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

56,00

67,76

per m3

5.3Tussenvloer in de hal extra

126,00

152,46

per m2

5.4Bedrijfskantoor in de hal

- Systeembouw:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

191,00

231,11

per m3

5.5Hal hoogte tot en met 6m

56,00

67,76

per m3

5.6Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m

47,00

56,87

per m3

5.7Hal hoger dan 9 m, opp. Kleiner dan 5.000 m2

42,00

50,82

per m3

5.8Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 5.000 en 10.000 m2

42,00

50,82

per m3

5.9Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 10.000 en 20.000 m2

38,00

45,98

per m3

5.10Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m2

38,00

45,98

per m3

5.11Tussenvloer in de hal extra

80,00

96,80

per m2

5.12Kantoorvloer in de hal extra

121,00

146,41

per m2

5.13Open loods

121,00

146,41

per m2

5.14Semi-permanente unit

191,00

231,11

per m3

5.15Romneyloods

27,00

32,67

per m3

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets Vastgesteld in ROEB-overleg 4 september2018.

2019

2019

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

incl. 21% BTW

eenheid

(euro)

(euro)

(bruto)

6.

OVERIGE GEBOUWEN

6.1Kantoor

270,00

327,70

per m3

6.2Showroom

159,00

192,39

per m3

6.3Winkel

270,00

326,70

per m3

6.4Bouwmarkt

121,00

146,41

per m3

6.5Horeca

247,00

298,87

per m3

6.6Sporthal

242,00

292,82

per m3

6.7Kleedgebouwen

224,00

271,04

per m3

6.8Scholen / kinderdagverblijven

214,00

258,94

per m3

6.9Noodscholen

177,00

214,17

per m3

6.10Zorgfunctie (kleinschalig)

321,00

388,41

per m3

6.11Interne wijzigingen overige gebouwen

94,00

113,74

per m3

6.12Gevelwijzigingen overige gebouwen

568,00

687,28

per m2

7.

TUINBOUWKAS

7.1Verwarmde kas

42,00

50,82

per m2

7.2Onverwarmde kas

28,00

33,88

per m2

8.

VARKENSSTAL

8.1Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

373,00

451,33

per m2

8.2Stal voor vleesvarkens ( traditioneel metselwerk)

345,00

417,45

per m2

8.3Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een

242,00

292,82

per m2

tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

9.

KOEIENSTAL

9.1Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

335,00

405,35

per m2

9.2Grupstal (traditioneel metselwerk)

270,00

326,70

per m2

9.3Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een

289,00

349,69

per m2

tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

9.4Gedeelte voor rnelkinrichting, installatie en tank

572,00

692,12

per m2

10.

KIPPENSTAL

10.1Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

280,00

338,80

per m2

10.2Legkippen (traditioneel metselwerk)

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een

298,00

360,58

per m2

tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

10.3Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

89,00

107,69

per m2

11.

PAARDENSTAL

11.1Paardenstal (traditioneel metselwerk)

563,00

681,23

per m2

11.2Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

275,00

60,00

332,75

72,60

per m2

per m2

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets Vastgesteld in ROEB-overleg 4 september2018.

2019

2019

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

incl. 21% BTW

eenheid

(euro)

(euro)

(bruto)

12.

OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

12.1Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

200,00

242,00

per m2

12.2Opslagloods (houten gevels)

107,00

129,47

per m2

12.3Opslagloods (beton gevels)

107,00

129,47

per m2

12.4Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

89,00

107,69

per m2

12.5Prefab veldschuur open (stalen gevels)

52,00

62,92

per m2

12.6Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

307,00

371,47

per m2

12.7Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

554,00

670,34

per m2

12.8Nertsen

135,00

163,35

per m1

13.

MEST SILO / KELDER

13.1Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

37,00

44,77

per m3

13.2Mest kelder (losse kelder)

126,00

152,46

per m2

13.3Sleufsilo

228,00

274,88

per m1

14.

(PARKEER)KELDER

14.1Gedeeltelijk boven- of ondergronds

163,00

197,23

per m3

14.2Geheel ondergronds

219,00

264,99

per m3

14.3Geheel bovengronds

103,00

124,63

per m3

14.4(Parkeer)kelder onder gebouw

107,00

129,47

per m3

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2018

C.J.M. Terstappen