Subsidieregeling leefbaarheid en sociale cohesie Uitgeest 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling leefbaarheid en sociale cohesie Uitgeest 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Uitgeest 2016;

besluit vast te stellen de volgende nadere regels:

Subsidieregeling leefbaarheid en sociale cohesie Uitgeest 2019

Artikel 1. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidie door het college aan de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 2. Begripsbepalingen

 • 1. Onder leefbaarheid wordt verstaan de mate van aantrekkelijkheid en/of geschiktheid van de gemeente Uitgeest om er in te wonen, werken en recreëren.

 • 2. Onder sociale cohesie wordt verstaan de samenhang in de samenleving.

Artikel 3. Activiteiten en doelen

Subsidie kan uitsluitend worden verleend:

 • 1.

  ten behoeve van niet-commerciële activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en/of sociale cohesie in Uitgeest niet zijnde activiteiten tijdens een buurtbarbecue;

 • 2.

  in de vorm van cofinanciering, aanvullend op andere financieringsbronnen en/of belangeloze inzet in natura.

Artikel 4. Aanvraag

Een aanvraag voor deze regeling kan gedurende het gehele jaar worden gedaan. De vereisten aan de aanvraag zijn:

 • 1.

  De aanvraag is schriftelijk.

 • 2.

  Aanleiding en doel van de activiteit staan omschreven.

 • 3.

  Omvang en aard van de (doel)groep staan beschreven.

 • 4.

  De mate van aanwezigheid van andere financieringsbronnen en/of belangeloze inzet in natura is omschreven.

 • 5.

  De gevraagde bijdrage aan de gemeente staat met reden omschreven.

Hiermee wordt een nadere invulling gegeven aan artikel 6, lid 4 van de Algemene subsidieverordening Uitgeest 2016

Artikel 5. Beoordeling van de aanvraag

Een subsidieaanvraag wordt beoordeeld op grond van:

 • 1.

  de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelen als genoemd in artikel 3;

 • 2.

  de mate van aanwezigheid van andere financieringsbronnen en/of belangeloze inzet in natura;

 • 3.

  de mate voor bekostiging vanuit andere begrotingsposten dan waar deze regeling uit bekostigd wordt.

Artikel 6. Wijze van verdeling en subsidieplafond

 • 1. Jaarlijks kan het college bij de begrotingsvaststelling een maximaal totaalbedrag (subsidieplafond) vaststellen voor deze regeling.

 • 2. Op jaarbasis is per kwartaal 1/4 van het budget beschikbaar tezamen met de nog niet bestemde gelden van het vorige kwartaal van hetzelfde kalenderjaar.

 • 3. De verdeling van het budget vindt plaats per kwartaal op volgorde van ontvangst van de aanvragen tot het subsidieplafond bereikt is.

Artikel 7. Verantwoording

Verantwoording vindt plaats door binnen 12 maanden na de beslissing op de aanvraag aan te tonen dat de activiteit is uitgevoerd, tenzij anders is bepaald bij de beslissing op de aanvraag.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 2. De Subsidieregeling leefbaarheid en sociale cohesie 2018 wordt ingetrokken per 1 januari 2019.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling leefbaarheid en sociale cohesie Uitgeest 2019.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van de gemeente Uitgeest in zijn vergadering van 11 december 2018.

de secretaris,

P. Schouten

de burgemeester,

mw. W.J.A. Verkleij