Winkeltijdenverordening Eersel 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Winkeltijdenverordening Eersel 2019

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2018;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

de Winkeltijdenverordening Eersel 2019 gewijzigd vast te stellen, te weten met aanpassing van artikel 2 onder a (uitzondering eerste Kerstdag en verwijderen 4 mei) en artikel 3, eerste lid onder d (individuele ontheffing eerste Kerstdag).

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet;

Artikel 2. Algemene vrijstelling

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling:

 • a.

  op zon- en feestdagen, met uitzondering van eerste Kerstdag, van 06.00 en 22.00 uur;

 • b.

  op Goede Vrijdag en 24 december van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voorzover deze betrekking hebben op:

  • a.

   werkdagen voor 06.00 en na 22.00 uur;

  • b.

   zon- en feestdagen voor 06.00 uur en na 22.00 uur;

  • c.

   Goede Vrijdag en 24 december na 22.00 uur;

  • d.

   eerste Kerstdag tussen 08.00 en 18.00 uur.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • e.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • f.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • g.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • h.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • i.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn; of

 • j.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Winkeltijdenverordening gemeente Eersel 2014 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Winkeltijdenverordening gemeente Eersel 2014 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Winkeltijdenverordening gemeente Eersel 2014, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening Eersel 2019.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 18 december 2018.

De raad voornoemd,

de griffier, de heer J.W.G. van Bree

de voorzitter (wnd), J.A.M. Vos.