Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oirschot houdende regels omtrent de heffing en de invordering van een forensenbelasting Verordening forensenbelasting 2019

Geldend van 29-12-2018 t/m 01-01-2020

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oirschot houdende regels omtrent de heffing en de invordering van een forensenbelasting Verordening forensenbelasting 2019

De raad der gemeente Oirschot;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2018;

gegeven de agendering door het Presidium d.d. 4 december 2018;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning:

een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1. Onder de naam "forensenbelasting" wordt een directe belasting geheven van natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 • 2. Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3 Vrijstellingen

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een algemeen vertegenwoordigend lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De belasting wordt geheven naar de heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen zoals die voor het belastingobject waarvan de gemeubileerde woning deel uitmaakt voor het belastingjaar is vastgesteld.

 • 2. In afwijking van het eerste lid wordt de belasting geheven naar de waarde, indien de heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen voor het belastingobject waarvan de woning deel uitmaakt voor het belastingjaar is vastgesteld onder toepassing van artikel 16, onderdeel e, van de Wet waardering onroerende zaken.

 • 3. In geval voor de woning geen heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen is vastgesteld, wordt de belasting geheven naar de waarde van die woning.

 • 4. De vaststelling van de waarde geschiedt overeenkomstig de regels voor de in de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet bedoelde belastingen.

 • 5. De belasting bedraagt 0,0211% per jaar van de waarde, zoals bedoeld in lid 1, 2 of 3 van dit artikel.

Artikel 5 Belastingiaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag betaald worden binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 • 3. In afwijking van lid 1 is de belasting verschuldigd in acht gelijke termijnen als belastingplichtige de gemeente toestemming geeft voor automatische incasso. De eerste termijn is verschuldigd één maand na dagtekening van het aanslagbiljet, de daarop volgende termijnen steeds een maand later.

Artikel 7A Kwijtschelding

Voor de forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de forensenbelasting.

Artikel 9 Overgangsrecht

De "Verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2018" van 19 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10 tweede lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2019.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening forensenbelasting 2019"

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oirschot van 18 december 2018.

De gemeenteraad,

Han Struijs,

Griffier

Judith Keijzers - Verschelling

Voorzitter