Aanwijzingsbesluit cameratoezicht binnenstad Kampen

Geldend van 01-01-2019 t/m 19-12-2023

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht binnenstad Kampen

De burgemeester van Kampen;

gelet op artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.1.7.1 van de Algemene plaatselijke verordening Kampen 2001 (hierna Apv);

overwegende:

 • dat het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 30 oktober 2012 en de gemeenteraad in de vergadering van 13 december 2012 een positief standpunt hebben ingenomen ten opzichte van het instellen van cameratoezicht in de binnenstad van Kampen;

 • dat in het weekend in de binnenstad op vrijdag- en zaterdagnacht regelmatig uitgaansgeweld en –overlast wordt ondervonden;

 • dat cameratoezicht een substantiële meerwaarde heeft bij het handhaven van de openbare orde en bij strafvervolging;

 • dat uit evaluatie blijkt dat er één locatie toegevoegd moet worden;

 • dat het cameratoezicht in de hierna genoemde gebieden/straten voldoet aan de eisen die artikel 151c Gemeentewet hieraan stelt zoals kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit en subsidiariteit;

 • dat de belangen van openbare orde en veiligheid in dit geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers;

 • dat de te gebruiken camera’s worden voorzien van een afschermingssysteem waardoor inbreuk op het individuele belang van de burgers wordt beperkt;

 • dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.1.7.1 van de Apv kan besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor het houden van toezicht op een openbare plaats in het kader van handhaving van de openbare orde;

 • dat de gemeenteraad in artikel 2.1.7.1 van de Apv geen kaders heeft gesteld voor de openbare gebieden en de periode van cameratoezicht;

 • dat het ontwerp-besluit en bijbehorende stukken met ingang van 22 november 2018 gedurende twee weken ter inzage hebben gelegen ten behoeve van het bieden van de mogelijkheid zienswijzen tegen het ontwerp-besluit in te dienen door belanghebbenden, waarvan mededeling is gedaan in de gemeentelijke informatiepagina in huis-aan-huis weekblad De Brug op 21 november 2018;

 • dat geen zienswijzen naar aanleiding van het ontwerp-besluit zijn ontvangen;

besluit:

Artikel 1

het cameratoezicht voor de duur van vijf jaar te verlengen met ingang van 1 januari 2019, waarbij periodiek de noodzaak en de voortzetting van cameratoezicht wordt getoetst;

Artikel 2

aan te wijzen als gebieden/straten waarbinnen cameratoezicht zal plaatsvinden de gebieden/straten zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;

Artikel 3

over te gaan tot het instellen van cameratoezicht door middel van het plaatsen van acht camera’s op locaties zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;

Artikel 4

dat voor het einde van de periode van vijf jaar een evaluatie zal plaatsvinden, op basis waarvan een mogelijke verlenging van dit besluit wordt beoordeeld;

Artikel 5

dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na terinzagelegging. Met de in werking treding van dit besluit komt het aanwijzingsbesluit cameratoezicht vastgesteld op 28 maart 2013 te vervallen.

Ondertekening

Aldus besloten door de burgemeester van Kampen op 18 december 2018

drs. mr. B. Koelewijn

Besluit ter inzage

Het aanwijzingsbesluit en daarbij behorende stukken liggen met ingang van de dag na bekendmaking van het besluit gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis. U kunt tijdens openingstijden terecht bij de receptie van het stadhuis. Als u een toelichting wilt, kunt u een afspraak maken met mevrouw G. Arts, tel. 038 – 3392983. Het is mogelijk om tegen een vergoeding van de kosten een kopie te krijgen van de ter inzage gelegde stukken.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Als u het niet eens bent met een besluit, bespreken wij dit graag met u. U kunt ook bezwaar indienen. Dat kan via de website (met DigiD) of per brief. Vermeld daarbij waarom u het niet eens bent met het besluit en zorg dat uw bezwaar binnen zes weken na verzenddatum van het besluit door ons is ontvangen. Is de situatie spoedeisend, dan kunt u – na indienen van bezwaar – bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Voor meer informatie, zie www.kampen.nl/bezwaar.

Plattegrond cameralocaties

afbeelding binnen de regeling