Regeling vervallen per 01-01-2024

Legesverordening provincie Fryslân 2019

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Legesverordening provincie Fryslân 2019

Provinciale staten van Fryslân,

gelet op de artikelen 220 en 223, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en volgende van de Provinciewet,

gelet op de bepalingen in de Algemene Wet op de Rijksbelastingen;

besluiten vast te stellen de Legesverordening provincie Fryslân 2019 als volgt:

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1. In deze verordening en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a.

   leges: de rechten die worden geheven voor het door of vanwege de provincie verlenen van diensten, als omschreven onder d.

  • b.

   heffingsambtenaar: de provincieambtenaar die is belast met de heffing van belasting op grond van deze verordening.

  • c.

   invorderingsambtenaar: de provincieambtenaar die is belast met de invordering op grond van deze verordening.

  • d.

   diensten: het behandelen van een aanvraag voor een ontheffing, vergunning of verklaring, het vermeerderen en toezenden van afschriften van documenten en overige diensten als opgenomen in de Tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1. De leges worden geheven overeenkomstig de bepalingen van deze verordening en naar de tarieven en de maatstaven opgenomen in de Tarieventabel.

 • 2. De leges worden geheven van degene, op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie een dienst als bedoeld in artikel 1 onder d wordt verleend.

Artikel 3 Wijze van heffing

 • 1. De leges worden geheven bij wijze van een gedagtekende schriftelijke of elektronische kennisgeving waarin het verschuldigde bedrag is vermeld.

 • 2. Onder schriftelijke kennisgeving worden begrepen een stempelafdruk, nota of ander geschrift.

 • 3. Onder elektronische kennisgeving worden begrepen mail en andere vormen van digitale communicatie.

Artikel 4 Tijdstip van verschuldigdheid

 • 1. De leges worden verschuldigd op het moment van het in behandeling nemen van de aanvraag.

 • 2. Onder in behandeling nemen van de aanvraag valt ook het beoordelen van de ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvraag.

 • 3. Indien gebruik wordt gemaakt van een elektronische indiening van een aanvraag, valt het moment van in behandeling nemen samen met het indienen van de aanvraag.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

 • 1. De leges moeten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. In afwijking van het eerste lid kan bij een volledig digitale aanvraag de leges worden geheven door middel van een directe elektronische betaling.

 • 3. De verplichting tot betaling van de leges wordt niet geschorst door de indiening van een bezwaar- of beroepschrift inzake de kennisgeving.

 • 4. De verplichting tot betaling van de leges wordt niet geschorst door de indiening van een bezwaarschrift inzake de inhoudelijke beslissing omtrent de aangevraagde dienst.

Artikel 6 Vrijstellingen

 • 1. Geen leges worden geheven terzake van:

  • a.

   stukken aangevraagd in het openbaar belang door of vanwege bestuursorganen, voor zover dit betreft stukken als bedoeld in rubriek A van de Tarieventabel, waarbij de legesvrijstelling zich beperkt tot het verstrekken van 1 exemplaar van eenzelfde stuk per aanvraag;

  • b.

   het afgeven van een beschikking op een bezwaarschrift tegen de toepassing van een provinciale verordening;

  • c.

   het afgeven van een beschikking op een aanvraag om toekenning van een provinciale subsidie;

  • d.

   het afgeven van een stuk strekkende ter vervanging van dat, waarvan de belastingplichtige ten genoegen van de heffingsambtenaar aantoont dat het buiten de schuld van de houder is verloren gegaan of onbruikbaar is geworden;

  • e.

   diensten of stukken ten behoeve van bestuursorganen en andere lichamen, welke naar het oordeel van de heffingsambtenaar op basis van wederkerig dienstbetoon worden verleend respectievelijk verstrekt;

  • f.

   een verzoek om verlening van een vergunning of ontheffing welke conform artikel 2:3 Algemene wet bestuursrecht moet worden doorgezonden.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid onder a. heeft de heffingsambtenaar de bevoegdheid om stukken als bedoeld in rubriek A van de “Tarieventabel” tegen een lager tarief dan wel kosteloos te verstrekken wanneer deze ten dienste van het algemeen belang worden aangevraagd.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college van Gedeputeerde Staten kan de bepalingen bij of krachtens deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang van een doelmatige en evenwichtige heffing van leges, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

 • 1. Indien en voor zover in de Tarieventabel incidenteel niet anders is bepaald, wordt 50% van de geheven leges gerestitueerd wanneer:

  • a.

   een aanvraag om een vergunning, ontheffing, verklaring of andere beschikking als bedoeld in rubriek B of C van de Tarieventabel niet wordt ingewilligd;

  • b.

   een aanvraag om een vergunning, ontheffing, verklaring of andere beschikking als bedoeld in rubriek B of C van de Tarieventabel, voordat daarop is beslist, wordt ingetrokken;

  • c.

   Ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht wordt besloten om een verzoek om verlening van een vergunning, ontheffing, verklaring of andere beschikking als bedoeld in rubriek B of C van de Tarieventabel niet verder te behandelen.

 • 2. De in lid 1 bedoelde restitutie vindt niet plaats indien:

  • a.

   de leges minder dan € 50,- bedragen, of;

  • b.

   het kosten van publicatie betreft, welke reeds zijn gemaakt, of;

  • c.

   het kosten zijn die de provincie aan derden verschuldigd is, zoals portokosten, kadastrale rechten en advieskosten.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019. Op dat tijdstip wordt de “Legesverordening provincie Fryslân 2010”, vastgesteld op 16 december 2008 ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2019 hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening provincie Fryslân 2019”.

Ondertekening

Bijlage 1 Tarieventabel 2023 behorende bij de Legesverordening provincie Fryslân 2019

De tabel omvat alle tarieven die op grond van de Legesverordening provincie Fryslân 2019 bij het in behandeling nemen van een aanvraag geheven worden.

 

Rubriek A:

 
 
 
 
 
 
 

2022

 

2023

1 a.

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van fotokopieën van tot het provinciaal archief behorende stukken, met uitzondering van die waarvoor in deze bijlage een afzonderlijk tarief is opgenomen, bedraagt per kopie:

 
 
 
 

- zwart/wit enkelzijdig

0,05

0,05

- zwart/wit dubbelzijdig

0,10

0,10

- kleur enkelzijdig

0,15

0,15

- kleur dubbelzijdig

€ 

0,30

0,30

Noot: kosten lager dan € 12,50 worden niet in rekening gebracht

 
 
 
 

1 b.

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een door middel van lichtdruk verkregen kopie van tot het provinciaal archief behorende tekeningen bedraagt per kopie:

 
 
 
 

- A0 formaat

8,00

8,00

- A1 formaat

5,00

5,00

- A2 formaat

3,00

3,00

Noot: kosten lager dan € 20 worden niet in rekening gebracht

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubriek B:

 
 
 
 

1

Grondwater

 

2022

 

2023

1.1

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 6.4 Waterwet bedraagt:

 
 
 
 

a. een vast bedrag naar de klasse volgens het hierna volgend schema:

 
 
 
 

Klasse-indeling

 
 
 
 

(gezamenlijke) hoeveelheid te onttrekken en/of te infiltreren water in m3 per jaar

 
 
 
 

1 tot 250.000

3.700

3833

250.000 en meer

7.500

7770

b. het tarief wordt wegens publicatiekosten verhoogd met een bedrag van

615

637

1.2

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een wijziging van een vergunning als bedoeld bij 1.1 bedraagt:

 
 
 
 

a. voor zover deze aanvraag betrekking heeft op een vergroting van de hoeveelheid te onttrekken grondwater: de leges vermeld bij 1.1, te berekenen op basis van de verhoging van de hoeveelheid te onttrekken grondwater;

 
 
 
 

b. in de overige gevallen, wegens publicatiekosten, een bedrag van

615

€ 

637

De aanvrager wordt vóór het in behandeling nemen van de vergunningaanvraag in kennis gesteld van het bedrag genoemd onder a.

 
 
 
 

1.3

voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het plaatsen van een koude- en warmteopslagsysteem (wko-systeem) wordt wegens de kosten van publicatie een tarief in rekening gebracht van

615

€ 

637

2

Ontgrondingen

 
 
 
 

2.1

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Ontgrondingenverordening Friesland, dan wel een aanvraag om wijziging van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenverordening Friesland bedraagt:

 
 
 
 

a. voor ontgrondingen waarop artikel 5 van de Ontgrondingenverordening Friesland van toepassing is:

1.285

1331

b. voor ontgrondingen waarop artikel 4 van de Ontgrondingenverordening Friesland van toepassing is:

 
 
 
 

1. voor primaire ontgrondingen als bedoeld in artikel 3, tweede lid onder g van de Ontgrondingenverordening Friesland, waarbij bodemmateriaal wordt gewonnen:

 
 
 
 

- tot en met 1.000.000 m³ bodemmateriaal

9.645

9992

- meer dan 1.000.000 m³ bodemmateriaal

19.845

20559

2. voor overige ontgrondingen, waarbij:

 
 
 
 

- geen of minder dan 3.000 m³ bodemmateriaal vrijkomt

1.285

1331

- ten minste 3.000 m³ maar minder dan 10.000 m³ bodemmateriaal vrijkomt

1.605

1663

- 10.000 m³ of meer bodemmateriaal vrijkomt

2.140

€ 

2217

2.2

het tarief vermeld bij 2.1.b wordt wegens publicatiekosten verhoogd met een bedrag van

615

637

2.3

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van de vergunning m.b.t. vergroting van het terrein, tenaamstelling of termijnverandering ingevolge de Ontgrondingenverordening Friesland bedraagt

970

1005

2.4

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlening van een machtiging als bedoeld in artikel 12 van de Ontgrondingenwet bedraagt

6.690

6931

3

Vaarwegen

 
 
 
 
 

a. het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing van het verbod opgenomen in artikel 4.3 Vaarwegenverordening Fryslân 2014 en een daarmee annex zijnde aanvraag om toestemming als bedoeld in artikel 1.21 van het Binnenvaartpolitiereglement voor één of meer reizen vallende in één kalenderjaar bedraagt

90

93

b. het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing van alle overige in de Vaarwegenverordening Fryslân 2014 vervatte verbodsbepalingen bedraagt

 
 
 
 

- indien de totale projectkosten < € 50.000

215

223

- indien de totale projectkosten ≥ € 50.000

715

741

c. het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor toestemming/ontheffing voor alle andere overige artikelen genoemd in het Binnenvaartpolitiereglement (art. 7 van de scheepvaartverkeerswet) bedraagt

185

192

d. voor het in behandeling nemen van een tweede of volgende aanvraag welke bij één beschikking worden ingewilligd wordt het tarief verminderd met een bedrag van

-20

-20

4

Wegen

 
 
 
 
 

a) het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing ingevolge artikel 9.1 van de Regeling Voertuigen bedraagt

80

83

b) het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing ingevolge artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994 bedraagt

80

83

c) het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing krachtens de Wegenverordening provincie Fryslân bedraagt

115

119

d) het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing krachtens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en voor overige ontheffingen krachtens de Wegenverkeerswet 1994 en de Regeling Voertuigen bedraagt

215

223

e) het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een ontheffing als bedoeld bij b, c, d of e bedraagt 50% van het tarief behorende bij de aanvraag (niet zijnde een wijziging)

80

83

f) voor het in behandeling nemen van een tweede of volgende aanvraag welke bij één beschikking worden ingewilligd wordt het tarief verminderd met een bedrag van

-20

-20

5

Wadlopen

 

2022

 

2023

5.1

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 4 van de Wadloopverordening 2019 of na inwerkingtreding artikel 4 van de Wadloopverordening 2023 bedraagt voor:

 
 
 
 

a. rechtspersonen die per jaar tot 1000 wadlopers begeleiden

760

787

b. rechtspersonen die per jaar 1000 tot 5000 wadlopers begeleiden

2.400

2486

c. rechtspersonen die per jaar 5000 of meer wadlopers begeleiden

4.000

4144

d. voor natuurlijke personen die groepen tot 12 personen begeleiden

265

140

e. voor natuurlijke personen die solo lopen

135

140

5.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een erkenning tot wadloopgids bedraagt:

40

41

5.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een begeleiderspas of begeleidersvergunning bedraagt:

40

41

5.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag met een beperking in tijd of plaats tot 50 personen bedraagt:

 
 
 
 

a. voor natuurlijke personen;

80

83

b. voor rechtspersonen en andere organisaties

265

275

5.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een solopas bedraagt

40

41

5.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor meerdere erkenningen, passen of begeleidersvergunningen als bedoeld in art. 5.2, art. 5.3 en art. 5.5 bedraagt

40

41

5.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor droogvallende platen voor groepen kleiner dan 50 personen

0

0

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor droogvallende platen voor groepen van 50 of meer personen

210

€ 

218

6

Wet Natuurbescherming

 
 
 
 

6.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning of verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.7 lid 2 of 2.8 Wet Natuurbescherming

1.825

1891

6.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een legalisatie van een PAS-melding als bedoeld in artikel 2.7 lid 2 Wet Natuurbescherming bedraagt

1.600

1600

6.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing of verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel art. 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, lid 2 onder a, 3.17, 3.32, 3.34 Wnb, met uitzondering van artikel 3.3, lid 4 onder b 5e, en artikel 3.8, lid 5, onder b 4e, die gericht zijn op het toelaten van onderzoek, waarbij het feitelijk doel van de aanvraag is ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied

1.825

1891

6.4

Voor ideële stichtingen met als doelstelling de opvang van beschermde soorten en wetenschappelijk onderzoek gericht op de bescherming van soorten en gebieden

0

0

6.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing of vrijstelling (houtopstanden) als bedoeld in Hoofdstuk 4, Wet natuurbescherming

915

948

6.6

Een bestuurlijk oordeel of positieve weigering van Gedeputeerde Staten of er wel of geen vergunning of ontheffing nodig is

1.825

1891

6.7

Een advies voor/toets van een plan, project of andere handeling aan de Wnb door Gedeputeerde Staten, niet zijnde een aanvraag om vergunning, ontheffing of bestuurlijk oordeel

915

948

 
 
 

2022

 

2023

6.8

Een aanvraag voor een generieke ontheffing als bedoeld in 6.3 hiervoor voor een gebiedsgerichte soortenbenadering

3.650

3781

6.9

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een besluit over de verlening van een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet natuurbescherming jo. 6.2, lid 4 sub b

300

300

7

Nadeelcompensatieverordening

 
 
 
 
 

voor het in behandeling nemen van een aanvraag om nadeelcompensatie of schadevergoeding krachtens de aanvullingen op de Algemene wet bestuursrecht voor Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten worden geen leges in rekening gebracht.

0

0

8

Algemeen tarief

 
 
 
 
 

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning, een ontheffing of een andere beschikking, vereist op grond van een provinciale verordening, een provinciaal reglement of enig ander wettelijk voorschrift, in deze tarieventabel niet afzonderlijk genoemd, bedraagt

215

223

 

Rubriek C: Omgevingsvergunningen

 
 
 
 
 
 
 

2022

 

2023

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in deze rubriek. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 

1

Bouwactiviteiten

 
 
 
 
 

onder „bouwkosten” wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 
 
 
 
 

1.0

Aanpassing bouwkosten

 
 
 
 

indien de aanneemsom of de kostenraming als bedoeld onder „bouwkosten” niet of tot een te laag bedrag is opgegeven, geven Gedeputeerde Staten toepassing aan artikel 11 tweede lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

 

1.1

Schetsplan/vooroverleg

 
 
 
 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan 25% van het tarief dat zou voortvloeien uit onderdeel 1.2 indien sprake zou zijn van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo.

 

1.2

Bouwen van een bouwwerk

 
 
 
 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo voor het bouwen van een bouwwerk:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- indien de bouwkosten minder dan € 20.000 bedragen

420

443

 
 
 
 
 

- € 443 vermeerderd met 1,1% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 20.000, doch niet meer dan € 50.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- € 773 vermeerderd met 1,0% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 50.000, doch niet meer dan € 100.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- € 1.273 vermeerderd met 0,9% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 100.000, doch niet meer dan € 400.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- € 3.973 vermeerderd met 0,75% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 400.000, doch niet meer dan € 1.000.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- € 8.473 vermeerderd met 0,65% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 1.000.000, doch niet meer dan € 5.000.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- € 34.473 vermeerderd met 0,55% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000.000, doch niet meer dan € 25.000.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- indien de bouwkosten meer dan € 25.000.000 bedragen

144.450

144.473

 
 
 
 
 

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo voor een op basis van een schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de leges die zijn geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan als bedoeld in onderdeel 1.1 verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in dit onderdeel.

 
 
 
 

1.3

Achteraf ingediende aanvraag

 
 
 
 

indien de in onderdeel 1.2 bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit wordt de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges verhoogd met 10%.

 
 
 

2

Planologisch strijdig gebruik

 
 
 
 
 

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo

275

285

3

Aanlegactiviteit

 
 
 
 
 

onder “aanlegkosten” wordt verstaan: de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten (exclusief omzetbelasting)

 
 
 
 

3.1

Uitvoering werk/werkzaamheden

 
 
 
 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, Wabo voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald

195

202

4

Sloopactiviteiten

 
 
 
 
 

onder “sloopkosten” wordt verstaan: de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, Uniforme administratie voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten (exclusief omzetbelasting)

 
 
 
 

4.1

Slopen bouwwerk

 
 
 
 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, Wabo voor het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, dan wel als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onderdeel a, Wabo voor het slopen van een bouwwerk voor zover daarvoor krachtens provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing vereist is

115

119

5

Uitweg/inrit

 
 
 
 
 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e, Wabo voor het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg

115

119

6

Kapactiviteiten

 
 
 
 
 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g, Wabo voor het vellen of doen vellen van houtopstand

80

83

7

Handelsreclame

 

2022

 

2023

7.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in:

 
 
 
 

a. artikel 2.2, eerste lid, onder h, Wabo voor het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats

165

171

b. artikel 2.2, eerste lid, onder i, Wabo voor het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat op of aan die onroerende zaak handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats

165

171

8

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 
 
 

8.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning in twee fasen als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, Wabo ter zake van de:

 
 
 
 

a. eerste fase, het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze tarieventabel voor de vergunning(en) waarvoor de aanvraag voor de eerste fase wordt gedaan

 

b. tweede fase, het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze tarieventabel voor de vergunning(en) waarvoor de aanvraag voor de tweede fase wordt gedaan

 

9

Beoordeling bodemrapport

 
 
 
 
 

onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 
 
 
 

a. voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

80

83

b. voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

80

83

10

Geringe wijziging

 
 
 
 
 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

120

124

11

Algemeen tarief

 
 
 
 

11.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo indien daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

120

124

11.2

onderdeel 11.1 heeft geen betrekking op aanvragen voor beschikkingen tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning of ontheffing krachtens de Wet milieubeheer.

 
 
 
 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit artikel worden de relevantste begrippen voor de verordening uitgelegd. Nieuw is de definitie van “diensten”. Deze definitie is opgenomen omdat er onduidelijkheid heerste over het wel-of-niet onder de legesverordening vallen van werkzaamheden ten behoeve van WOB 1 -verzoeken. Raadpleging van beschikbare jurisprudentie levert op dat de zoekwerkzaamheden niet leiden tot legesverplichtingen, maar wel het aanleveren van fysieke afschriften van stukken. Zie de uitspraak van de Hoge Raad van 8 februari 2013 in de zaak tegen de gemeente Landgraaf:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:BZ0693

Artikel 2 Belastingplicht

In het tweede lid wordt aangegeven wie er belastingplichtig is. Dit is de (rechts)persoon die zelf of in wiens opdracht een dienst wordt gevraagd.

Artikel 3 Wijze van heffing

In het verleden werd alleen een schriftelijke kennisgeving verstrekt. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming is er ook sprake van een elektronische kennisgeving door BIJ12. Hoewel uit te leggen is dat een elektronisch bericht, zoals (een bijlage bij) een e-mail of een pop-up beeldschermmelding, ook onder schriftelijk kan worden begrepen, is het helderder om dit expliciet op te nemen.

Verder is de verwachting dat in de toekomst er vaker gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheden van digitale aanvragen, zodat de vermelding van elektronische kennisgeving in dit artikel de verordening meer toekomstbestendig maakt.

Artikel 4 Tijdstip van verschuldigdheid

Op het moment dat een aanvraag wordt ingediend, wordt de behandeling gestart. Dit begint bij het inboeken van de aanvraag en het doorzenden naar de behandelende ambtenaar. Zodra dus een aanvraag is ingediend, worden ook de leges verschuldigd. Tevens is de mogelijkheid geopend om de leges bij een digitale aanvraag direct te heffen, bijvoorbeeld door een iDeal betaling te koppelen aan de afronding van de aanvraag. Dit wordt bij de behandeling van aanvragen voor faunaschade bij BIJ12 al zo uitgevoerd.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

Bij eenvoudige aanvragen wordt geen ontvangstbevestiging gestuurd, maar wordt direct een beschikking afgegeven. Een veelvoorkomend geval is de ontheffing voor een verbodsbepaling uit de vaarwegenverordening. Bij de ontheffing zit dan de nota voor de legesheffing.

In afwijking hiervan wordt op dit moment voor de aanvraag van een schadevergoeding op basis van de Natuurbeschermingswet, direct bij indiening het legesbedrag geïnd door middel van een iDeal betaling. Het tweede lid maakt dit mogelijk.

Artikel 6 Vrijstellingen

Het is wenselijk of wettelijk verplicht in bepaalde gevallen, zoals de behandeling van subsidieaanvragen, geen leges te heffen. De bepaling is ongewijzigd.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Dit is een algemene bepaling die GS de bevoegdheid geeft om in uitzonderlijke gevallen de leges te matigen, eventueel tot nihil. De bepaling is ongewijzigd.

Artikel 8 Kwijtschelding

Een aanvrager kan geen verzoek tot kwijtschelding doen. Eventueel kan in uitzonderlijke gevallen worden verzocht om toepassing van de hardheidsclausule uit artikel 7.

Artikel 9 Teruggaaf

Dit artikel geeft de aanvrager het recht op teruggave van een deel van de geheven (en soms betaalde) leges. Dit is opgenomen, omdat bij de in dit artikel genoemde omstandigheden de kosten voor de organisatie ook lager (kunnen) zijn dan de berekende tarieven. De teruggave wordt door de provincie actief toegepast.

Artikel 10 Slotbepalingen

Dit artikel bevat de technische voorwaarden voor de inwerkingtreding. Er is gekozen voor een naamswijziging om het voor de burger duidelijk te maken dat het de verordening voor het belastingjaar 2019 en verder betreft.


Noot
1

WOB: Wet Openbaarheid van Bestuur