Verordening commissie naamgeving openbare ruimte Valkenburg aan de Geul

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening commissie naamgeving openbare ruimte Valkenburg aan de Geul

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders de dato 30 oktober 2018;

Gelet op artikel 84 Van de gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende: Verordening commissie naamgeving openbare ruimte Valkenburg aan de Geul

Artikel 1 De commissie

Er is een commissie van advies aan het college van burgemeester en wethouders voor de naamgeving van openbare ruimte, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2 Taak

De commissie brengt gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het college van burgemeester en wethouders over:

de verdeling van de gemeente in wijken en buurten al dan niet op basis van bouwblokken en het aanduiden met nummers, zo nodig aangevuld met letters of namen;

het toekennen van namen en het herbenoemen aan delen van de openbare ruimte en aan gemeentelijke bouwwerken.

Artikel 3 Samenstelling en lidmaatschap

 • 1. de commissie bestaat uit:

 • a.

  een lid van het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  vier deskundigen, waarbij een evenwichtige verdeling van geslacht en leeftijd in het oog wordt gehouden.

 • 2. De leden worden door het college benoemd.

 • 3. De zittingsduur is voor onbepaalde tijd.

 • 4. Het lid dat de hoedanigheid op grond waarvan hij lid van de commissie is, verliest treedt op dat moment af als commissie lid.

 • 5. De leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de commissie, die maatregelen treft om in de vacature te voorzien.

 • 6. De burgemeester kan ingeval van frequente afwezigheid, gebrek aan inzet of laakbaar gedrag tijdens de vergadering (artikel 10 van deze verordening) een commissielid ontslaan.

Artikel 4 Voorzitter

 • 1. Het lid van het college van burgemeester en wethouders is voorzitter van de commissie. Indien nodig wijst de voorzitter een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 2. De voorzitter heeft stemrecht in de commissie.

Artikel 5 Secretaris

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders wijst de secretaris van de commissie aan.

 • 2. De secretaris is geen lid van de commissie.

 • 3. De secretaris dient de commissie desgevraagd van advies.

Artikel 6 Tekenen van stukken

 • 1. De stukken van de commissie worden ondertekend door de voorzitter.

 • 2. De stukken van procedurele aard worden door de secretaris ondertekend.

Artikel 7 Deskundigen

De voorzitter is, uit eigen beweging of daartoe uitgenodigd door de commissie, bevoegd ambtenaren en andere deskundigen uit te nodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de commissie.

Artikel 8 Werkwijze

 • 1. De commissie komt bijeen wanneer de voorzitter dit nodig acht of waanneer de secretaris dit nodig acht.

 • 2. De voorzitter roept de leden schriftelijk of per mail op voor de vergadering, onder opgaaf van de punten die worden behandeld. De agenda en de vergaderstukken worden vier weken voor de vergadering aan de leden toegezonden.

De commissie vergadert slechts als ten minste vier leden, waaronder de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter, aanwezig zijn. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, regelt de voorzitter binnen één week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan terstond schriftelijk of per email in kennis. In deze laatste vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter. De secretaris heeft een adviserende rol.

 • 3. Het advies van de commissie aan het college van burgemeester en wethouders is voorzien van een onderbouwing.

Artikel 9 Presentielijst

 • 1. De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van presentielijsten van vergaderingen.

 • 2. Bij binnenkomst in de vergaderruimte tekenen commissieleden de presentielijst, die aan het einde van elke vergadering door de voorzitter en de secretaris door ondertekening worden vastgesteld.

Artikel 10 Handhaving orde en schorsing

 • 1. De voorzitter handhaaft de orde in de vergadering

 • 2. Hij kan de commissie voorstellen aan een commissielid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanmaning daarvan verlaat het commissielid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het commissielid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

 • 3. De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en, als na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten.

 • 4. Hij roept sprekers tot de orde als deze zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaten, afwijken van het in behandeling zijnde onderwerp, andere sprekers herhaaldelijk interrumperen, dan wel anderszins de orde verstoren. Sprekers die hieraan geen gevolg geven, kunnen door hem het woord ontnomen worden over het aanhangige onderwerp.

Artikel 11 Slotbepalingen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de voorzitter van de commissie.

Artikel 12 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening commissie naamgeving openbare ruimte Valkenburg aan de Geul”.

 • 2. De verordening treedt in werking op 1 januari 2019 onder gelijktijdige intrekking van de verordening commissie straatnaamgeving, welke is vastgesteld op 17 januari 1995.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 10 december 2018.

De griffier,

……………………,

De burgemeester,

…………….