Uitvoeringsbesluit afvalstoffen Rotterdam 2018

Geldend van 13-12-2018 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit afvalstoffen Rotterdam 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van de wethouder Handhaving, Buitenruimte, Integratie en Samenleven van 11 december 2018; kenmerk 18/1026405;

overwegende dat:

 • -

  het in het belang van een doelmatige inzameling van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijzen waarop huishoudelijke afvalstoffen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij of krachtens de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 aangewezen inzameldienst;

 • -

  het in het kader van de bescherming van het milieu wenselijk is om nadere regels te stellen over het aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de aangewezen inzameldienst en andere inzamelaars;

gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 3, 10, 12, 13 en 13a van de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009;

besluit vast te stellen:

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen Rotterdam 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan onder:

afvalwijzer: digitaal te raadplegen publicatie van of namens het college waarin per huisadres staat aangegeven op welke dagen, tijden en wijzen categorieën huishoudelijke afvalstoffen van en door gebruikers van percelen kunnen worden aangeboden en waarin de locaties van de bovengrondse en ondergrondse inzamelvoorzieningen zijn aangegeven;

college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

inzameldienst: op grond van de verordening aangewezen inzameldienst;

inzamelmiddel: verrijdbaar dan wel verplaatsbaar bewaarmiddel voor de inzameling van afvalstoffen behorend bij het perceel van de gebruiker, zoals de minicontainer en rolcontainer;

inzamelvoorziening: voor de inzameling van afvalstoffen bestemd bewaarmiddel bestemd voor meerdere percelen en geplaatst in de buitenruimte, zoals de ondergrondse en bovengrondse container;

milieupark: brengstation als bedoeld in artikel 10.22, eerste lid sub b Wet milieubeheer;

verordening: Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009.

Artikel 2 Nadere omschrijving categorieën huishoudelijke afvalstoffen

Als omschrijving van de categorieën huishoudelijke afvalstoffen, bedoeld in artikel 3 van de verordening, worden vastgesteld de in bijlage 1 opgenomen omschrijvingen.

Artikel 3 Gescheiden inzameling

De categorieën huishoudelijke afvalstoffen opgenomen in bijlage 1 worden aangewezen als categorieën huishoudelijke afvalstoffen die door de inzameldienst gescheiden worden ingezameld.

Artikel 4 Aanwijzing inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen

 • 1. Als inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen voor de betreffende categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden aangewezen de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen die zijn opgenomen in bijlage 2.

 • 2. De vuilniszakken met huishoudelijke afvalstoffen die rechtstreeks aan de inzameldienst worden overgedragen, voldoen aan de kwaliteitseisen, vastgelegd in de norm NEN 7021 van het Nederlands Normalisatie Instituut, en blijkend uit een op de vuilniszak aangebracht KOMO-keur.

Artikel 5 Aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelmiddelen

 • 1. Het college stelt de volgende regels voor het gebruik van de door of namens het college verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens het college berust bij de inzameldienst;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd een inzamelmiddel te voorzien van een identificatiemiddel waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor het inzamelmiddel is bestemd, het volume van het inzamelmiddel, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer;

  • c.

   de door of namens het college verstrekte inzamelmiddelen behoren bij het perceel van de gebruiker;

  • d.

   de gebruiker van een perceel wendt zich tot de inzameldienst bij vermissing of beschadiging van een inzamelmiddel;

  • e.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • f.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

  • h.

   de verstrekte inzamelmiddelen mogen alleen worden gereinigd met water en een mild reinigingsmiddel dat geen schade toebrengt aan het inzamelmiddel of het milieu.

 • 2. Het college stelt de volgende regels over de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via inzamelmiddelen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelmiddelen vindt ordelijk plaats door plaatsing van het inzamelmiddel op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat voetgangers en overig verkeer niet worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij instructies van de inzameldienst worden opgevolgd;

  • b.

   inzamelmiddelen worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag, zoals aangegeven op de Afvalwijzer vanaf 07.00 uur;

  • c.

   inzamelmiddelen worden goed gesloten aangeboden;

  • d.

   uit de inzamelmiddelen mag geen afval steken;

  • e.

   afvalstoffen die ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en die na inzameling zijn achtergebleven, worden onverwijld door de gebruiker uit het inzamelmiddel verwijderd;

  • f.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen die ter inzameling worden aangeboden in een huisvuilzak mag niet meer zijn dan 7 kilogram;

  • g.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet meer zijn dan 50 kilogram;

  • h.

   inzamelmiddelen mogen geen stank verwekkende, licht ontvlambare, bijtende, etsende, explosieve of anderszins gevaarlijke stoffen bevatten.

 • 3. De inzamelmiddelen worden door de gebruiker na lediging zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de vastgestelde inzameldag om 20.00 uur, teruggeplaatst op of in diens perceel.

 • 4. Ingeval de inzamelmiddelen niet zijn geleegd maakt de gebruiker van de inzamelmiddelen een nieuwe ledigingsafspraak met de inzameldienst. De inzamelmiddelen mogen pas weer op of aan de openbare weg worden aangeboden op de dan afgesproken inzameldag.

Artikel 6 Aanbieden via een inzamelvoorziening

 • 1. Restafval wordt aangeboden in een gesloten verpakking met een maximale inhoud van 60 liter.

 • 2. Afvalstoffen mogen geen stank verwekkende, licht ontvlambare, bijtende, etsend, explosieve of anderszins gevaarlijke stoffen bevatten.

 • 3. De afvalstoffen worden zoveel mogelijk samengedrukt voordat ze in de inzamelvoorziening worden geworpen. De afvalstoffen mogen in geen geval de vulopening of klep blokkeren, zodat iedere volgende aanbieder op normale wijze gebruik kan maken van de inzamelvoorziening.

 • 4. De inzamelvoorziening wordt na gebruik goed gesloten.

 • 5. Het is verboden afvalstoffen, grof huishoudelijk afval, grof tuinafval of overige voorwerpen en stoffen te plaatsen naast de inzamelvoorziening.

Artikel 7 Dagen, plaatsen, tijden en wijzen van het aanbieden van grof huishoudelijk afval

 • 1. De inzameling van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval, met uitzondering van bouw- en sloopafval, vindt op afroep plaats. De aanbieder maakt voor deze inzameling op afroep een afspraak met de inzameldienst.

 • 2. Het grof huishoudelijk afval wordt op de afgesproken dag op een voor het inzamelvoertuig goed bereikbare plaats bij de woning klaargezet. De plaats van aanbieding is de plaats die in samenspraak met de inzameldienst is bepaald.

 • 3. Het tijdstip van aanbieden is op de afgesproken inzameldag vanaf 06.00 uur.

 • 4. Bij het aanbieden van grof huishoudelijk afval of grof tuinafval wordt een afstand van ten minste 1 meter in acht genomen ten opzichte van bomen, lantaarnpalen, gevels van woningen, tuinhekken of andere objecten die het laden van het inzamelvoertuig kunnen beperken.

 • 5. Grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen grotere afmeting hebben dan 1 meter.

 • 6. Kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval worden zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden aangeboden, waarbij een bundel geen grotere inhoud mag hebben dan 1 m3 en niet zwaarder mag wegen dan 30 kilogram.

 • 7. Grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten kunnen zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden. De aanbieder maakt voor deze inzameling op afroep een afspraak met de inzameldienst.

Artikel 8 Aanbieden van kringloopgoederen

 • 1. Kringloopgoederen, zijnde producten waarvan men zich ontdoet met de bedoeling om via een verkooppunt als product te worden hergebruikt, worden uitsluitend op afspraak door de inzameldienst ingezameld.

 • 2. De inzameldienst bepaalt of de in het eerste lid bedoelde producten in een zodanige staat verkeren dat ze voor hergebruik geschikt zijn.

Artikel 9 Aanbieden van klein chemisch afval

 • 1. Het is om veiligheidsredenen verboden klein chemisch afval aan te bieden via een afvalzak, een van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel of via een ondergrondse of bovengrondse verzamelcontainer.

 • 2. Klein chemisch afval kan worden afgegeven bij de milieuparken.

Artikel 10 Aanbieden van bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval wordt niet op afspraak bij een perceel ingezameld maar kan worden aangeboden bij de milieuparken.

Artikel 11 Aanbieden via een milieupark

 • 1. Afvalstoffen, opgenomen in bijlage 3, worden als deelstromen gescheiden aangeboden op de milieuparken.

 • 2. Bij de afgifte van afvalstoffen op een milieupark zijn de acceptatievoorwaarden van de inzameldienst van toepassing.

 • 3. De aanbieder van afvalstoffen moet zich op een milieupark kunnen legitimeren.

 • 4. De aanbieder van afvalstoffen is verplicht de instructies van het personeel van het milieupark op te volgen.

Artikel 12 Het in bijzondere gevallen aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1. Bij straten die door werkzaamheden tijdelijk niet voor inzamelvoertuigen toegankelijk zijn, worden de inzamelmiddelen aangeboden in de dichtstbijzijnde straat die wel toegankelijk is voor inzamelvoertuigen. Dit wordt bekend gemaakt via een bewonersbrief of de Afvalwijzer.

 • 2. Wanneer de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen tijdelijk geheel niet mogelijk is, kunnen door de inzameldienst voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, die worden bekendgemaakt via een bewonersbrief of de Afvalwijzer.

Artikel 13 Het aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

 • 1. Het is verboden bedrijfsafvalstoffen aan te bieden aan de gemeentelijke inzameldienst.

 • 2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor bedrijfsafvalstoffen die qua aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen.

 • 3. De in het tweede lid bedoelde bedrijfsafvalstoffen kunnen door de inzameldienst worden ingezameld:

  • a.

   mits degene die gebruik maakt van de inzameling door de gemeentelijke inzameldienst voldoet aan de daarmee ontstane verplichting op grond van de Verordening bedrijfsreinigingsrecht of beschikt over een contract met de gemeentelijke inzameldienst, en:

  • b.

   de capaciteit van de inzameldienst gelet op een doelmatige bedrijfsvoering en afvalinzameling hiervoor voldoende gelegenheid biedt.

 • 4. De bedrijfsafvalstoffen worden aangeboden overeenkomstig de in de verordening en dit besluit gestelde regels.

 • 5. De inzamelmiddelen worden niet op of aan de openbare weg geplaatst anders dan op de dag van overdracht aan de inzameldienst.

 • 6. De gebruikte inzamelmiddelen worden door de aanbieder na lediging onmiddellijk teruggeplaatst op of in diens perceel.

 • 7. Ingeval de inzamelmiddelen niet zijn geleegd worden deze door de aanbieder uiterlijk om 20.00 uur op dezelfde dag teruggeplaatst op of in diens perceel.

Artikel 14 Het aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • 1. De inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan op de dag van overdracht aan de inzamelaar op de overeengekomen inzameldag vanaf 07.00 uur.

 • 2. De bedrijfsafvalstoffen worden aangeboden in gesloten inzamelmiddelen of gesloten zakken, zo dicht mogelijk bij de inrichting van de aanbieder van de bedrijfsafvalstoffen op een zodanige wijze dat voetgangers en het overige verkeer niet worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd.

 • 3. Het is verboden bedrijfsafvalstoffen anders aan te bieden dan volgens de verordening en dit besluit.

 • 4. Indien als gevolg van het aanbieden of inzamelen van de bedrijfsafvalstoffen vervuiling van de openbare weg ontstaat, ruimt de aanbieder van de bedrijfsafvalstoffen de vervuiling onmiddellijk op.

 • 5. De aanbieder van de inzamelmiddelen draagt ervoor zorg dat de inzamelmiddelen in een zodanige staat verkeren dat deze ontoegankelijk zijn voor plaagdieren.

 • 6. De inzamelmiddelen worden door de aanbieder na lediging onmiddellijk teruggeplaatst op of in diens perceel.

 • 7. Ingeval de inzamelmiddelen niet zijn geleegd worden deze door de aanbieder uiterlijk om 20.00 uur op dezelfde dag teruggeplaatst op of in diens perceel.

Artikel 15 Aansprakelijkstelling

Indien degene die feitelijk handelt of heeft gehandeld in strijd met de verordening of dit besluit ten aanzien van het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen onbekend is of onbekend is gebleven en de persoon tot wie aangetroffen afvalstoffen kunnen worden herleid, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de Verordening, niet eenduidig kan worden aangewezen, wordt de hoofdgebruiker van het perceel tot waar de afvalstoffen kunnen worden herleid, geacht te hebben gehandeld in strijd met de bepalingen van de verordening of dit uitvoeringsbesluit.

Artikel 16

Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen Rotterdam 2009 wordt ingetrokken.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na dagtekening van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 18 Citeerbepaling

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen Rotterdam 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 december 2018.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Bijlage 1. Definities en omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in de artikelen 2 en 3

AFVALSTROOM

CATEGORIE

OMSCHRIJVING

Huishoudelijk afval

Glas

Eenmalige glasverpakkingen zoals flessen en potten, glazen, crème-potjes met doorzichtig glas, deodorantrollers van glas, parfumflesjes, medicijnflesjes.

Plastic-, metalen- en drankverpakkingen (PMD)

Plastic verpakkingen

Plastic tasjes, zakken, folies, kuipjes, bekers, bakjes, (knijp)flessen, flacons, tubes, potjes en deksels

Metalen verpakkingen

Blik zoals: lege conservenblikken (soep, groente, knakworst, vis), lege drankblikjes (bier, frisdrank), aluminium schaaltjes en bakjes, metalen deksels en doppen (zoals bier- en frisdrankdopjes), stalen siroopflessen en waxinelichtcupjes.

Drankverpakkingen

Pakken voor water, sap, melk, yoghurt en vla en kleine drinkpakjes verpakkingen gemaakt van karton gelamineerd met bv PE-folie voor met name vloeibare voedingsmiddelen zoals melk, yoghurt en dranken.

Groente-, fruit- en tuinafval

Dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische of plantaardige oorsprong is en kan worden ingezameld via een inzamelmiddel of inzamelvoorziening.

Kleine afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Apparaten vallend onder de nieuwe Regeling elektrische en elektronische apparatuur (overeenkomstig de richtlijn 2012/19/EU).

Oud papier en karton

Kranten, drukwerk, tijdschriften, grafisch papier, golfkarton, kartonnen dozen, papieren zakken, papieren verpakkingen.

Restafval

Restafval is de verzamelnaam voor al het huishoudelijk afval dat overblijft na scheiding in andere deelstromen.

Textiel

Kapotte of versleten kleding, schoenen, huishoudelijk textiel (theedoeken, handdoeken), zachte knuffels, kledingaccessoires (petten, tassen), dekbedden, kussens, lappen stof en gordijnen.

Kringloopgoederen

Alles wat als product bruikbaar is zoals meubels, serviesgoed, apparaten, textiel, boeken.

Grof huishoudelijk afval

Grof Restafval

Volumineus of zwaar huishoudelijk restafval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden.

Grote afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Apparaten vallend onder de nieuwe Regeling elektrische en elektronische apparatuur (overeenkomstig de richtlijn 2012/19/EU).

Bouw- en sloopafval (gemengd)

Afval dat vrijkomt bij bouwen, slopen of verbouwen van huis en tuin, zoals: puin, dakgrind, dakpannen, gips, hout (schoon en vuil), schroten (ook kunststof schroten), pergola, schuurtjes, schuttingen, deuren, kozijnen, ramen, keramiek, straattegels, straatklinkers, isolatiemateriaal (glaswol, steenwol, piepschuim), beton, stoep- tuintegels, bakstenen, vlakglas, spiegels, keukenkastjes, bielzen, toiletpot, wastafel.

Grof tuinafval

Plantaardige of organische afvalstoffen vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen die niet met de gebruikelijke inzamelmiddelen ingezameld kunnen worden, zoals grof loofafval en snoeihout.

Puin (schoon)

Puin dat niet verontreinigd is, zoals beton, stoep- en tuintegels, klinkers, bakstenen.

Vlakglas

O.a. Ruiten en spiegels.

Grond

Zand en grond afkomstig van percelen van huishoudens.

Gevaarlijk afval

Asbesthoudend afval

Materiaal dat asbest bevat zoals bepaald isolatiemateriaal, leidingen, kookplaatjes, bepaalde soorten vloerbedekking.

Drukhouders

O.a. Lpg-installatie en gasflessen.

Klein chemisch afval (kca)

Huishouden

O.a. batterijen, spaarlampen/energiezuinige lampen, tl-buizen, vloeibare gootsteenontstopper, lampenolie, bestrijdingsmiddelen/insecticiden en petroleum.

Medicijnkastje

O.a. medicijnen, kwikthermometers en injectienaalden.

Doe-het-zelf

O.a. verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen, bij het verven gebruikte producten zoals terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder, wasbenzine en kwikschakelaars (zoals ‘niet digitale’ verwarmingsthermostaten).

Hobby

O.a. foto-fixeer, foto-ontwikkelaar, bijtende vloeistoffen zoals salpeterzuur, zwavelzuur en zoutzuur.

Vervoer

O.a. accu’s, benzine, motorolie, afgewerkte olie, remolie en oliefilters.

Spuitbussen

Bijlage 2. Aangewezen inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen als bedoeld in artikel 4, eerste lid

Wijze van inzamelen

Inzamelen bij/nabij de percelen

Inzamelen volgens afspraak

Brengen

Inzamelmiddel of

-voorziening

Huis-vuilzak

Mini-container

Rol-container

Inzamel-voorziening

ondergronds/ bovengronds

Los grof afval

Piekfijn

Milieupark

Afvalstroom

Categorie

Huis-houdelijk afval

Restafval

X

X

X

X

X

Oud papier en karton

X

X

X

X

Glas

X

X

Textiel

X

X

PMD

X

X

Kleine elektrische en elektro-nische apparatuur

X

X

GFT-afval

X

X

X

X

Grof huis-houdelijk afval

Bouw- en sloopafval

X

Puin

X

Grof tuinafval

X

X

Grote elektrische en elektro-nische apparatuur

X

X

Kringloop-goederen

X

X

Restafval

X

X

Vlakglas

Alleen vlakglas-container

X

Grond

X

Gevaarlijk afval

Asbest-houdend afval

X

Druk-houders

X

Klein chemisch afval

X

Spuit-bussen

X

Bijlage 3. Deelstromen van huishoudelijke afvalstoffen die gescheiden bij de milieuparken kunnen worden achtergelaten (laat je die afvalstoffen achter? Of bied je ze (daar) aan?) als bedoeld in artikel 11, eerste lid

Asbest

Kca

Autobanden

Kringloopgoederen

Textiel

Dakbedekking

Kunststofafval

Vlak glas

Drukhouders

(ook tuinmeubelen)

Verpakkingsglas

Ferro/schroot

Non-ferro

Vervuild Hout

Grof huishoudelijk afval

Papier

Vervuild Puin

Grof tuinafval

Pvc

Vervuild vlakglas

Huishoudelijk afval

Schoon hout (A,B,C (is dit een categorie aanduiding?))

Wit en bruingoed

Karton

Schoon puin

Zand/grond

Dit gemeenteblad 2018, nummer 163, is uitgegeven op 12 december 2018 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)