Nadere regels sportsubsidies Steenwijkerland 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Nadere regels sportsubsidies Steenwijkerland 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2019;

besluit vast te stellen de:

Nadere regels sportsubsidies Steenwijkerland 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  sportverenigingen: verenigingen en stichtingen gevestigd in de gemeente Steenwijkerland die:

  • 1.

   een volledige rechtsbevoegdheid bezitten;

  • 2.

   zich zonder winstoogmerk bezighouden met het uitvoeren van activiteiten op het terrein van de sport;

  • 3.

   ten doel hebben gedurende minimaal 30 weken per jaar mogelijkheden te bieden tot sportbeoefening in georganiseerd verband;

 • b.

  verenigingen voor aangepast sporten: verenigingen, die een extra inspanning leveren om ruimte te bieden voor sporters met een beperking, dan wel een vorm van aangepast sporten aanbieden in de gemeente Steenwijkerland of een omliggende gemeente, die door een lichamelijke of verstandelijke beperking niet kunnen deelnemen aan reguliere activiteiten van sportverenigingen, als bedoeld onder artikel 1, zevende lid;

 • c.

  overige organisaties: een stichting of vereniging die zich (zonder winstoogmerk) bezighoudt met het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van activiteiten op het terrein van de sport;

 • d.

  jeugdleden: actief sportende leden van sportverenigingen die woonachtig zijn in de gemeente Steenwijkerland, die op de peildatum 17 jaar of jonger zijn;

 • e.

  seniorenleden: actief sportende leden van sportverenigingen die woonachtig zijn in de gemeente Steenwijkerland, die op de peildatum ouder zijn dan 17 jaar en jonger dan 67 jaar;

 • f.

  ouderen: personen van 67 jaar en ouder die woonachtig zijn in de gemeente Steenwijkerland;

 • g.

  leden met een beperking: actief sportende leden van sportenverenigingen of verenigingen voor aangepast sporten, die woonachtig zijn in de gemeente Steenwijkerland, die in verband met hun lichamelijke of verstandelijke beperking zijn aangewezen op een vorm van aangepast sporten;

 • h.

  peildatum: 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • i.

  accommodatie: de ruimten die nodig zijn voor sportbeoefening;

 • j.

  normsubsidie: een subsidie die per jaar wordt verstrekt en is gebaseerd op ledenaantal;

 • k.

  eenmalige subsidie: een éénmalige subsidie in de kosten van een activiteit met een beperkte looptijd en een specifiek doel op sportgebied.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen subsidie toekennen voor het organiseren van activiteiten die van belang zijn voor de instandhouding en vergroting van sportparticipatie van de inwoners van de gemeente. Dit doen zij op de volgende wijze:

 • a.

  verstrekken van normsubsidies;

 • b.

  verstrekken van eenmalige subsidie voor het opleiden van sporttechnisch en/of bestuurlijk kader;

 • c.

  verstrekken van eenmalige subsidies voor stimulering sportbeoefening.

Artikel 4 Doelgroep

 • 1. De volgende organisaties komen in aanmerking voor normsubsidies en subsidies voor versterking van sporttechnisch en bestuurlijk kader:

  • a.

   sportverenigingen;

  • b.

   verenigingen voor aangepast sporten.

 • 2. De volgende organisaties komen in aanmerking voor eenmalige subsidies:

  • a.

   sportverenigingen;

  • b.

   verenigingen voor aangepast sporten;

  • c.

   overige organisaties.

Artikel 5 Normsubsidie

 • 1. Aan sportverenigingen kan per jaar een normsubsidie worden verstrekt te berekenen naar het aantal contributie betalende leden die woonachtig zijn in gemeente Steenwijkerland.

 • 2. Het bedrag van de subsidie wordt als volgt bepaald:

  • a.

   voor jeugdleden en ouderenleden € 10,00 per jaar;

  • b.

   voor seniorleden: € 5,00 per jaar;

  • c.

   voor leden met een beperking: € 50,00 per jaar.

 • 3. Een aanvraag voor normsubsidie moet, in afwijking van artikel 5, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018, worden ingediend vóór 1 februari van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 4. Op een aanvraag voor normsubsidie wordt, in afwijking van artikel 5, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018, binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag beschikt. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders de beschikkingstermijn met ten hoogste acht weken verlengen.

 • 5. Een volledige aanvraag voor normsubsidie bestaat, in afwijking van artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018, enkel uit een opgave van het aantal contributie betalende leden op de peildatum 1 januari van dat jaar, waarbij ieder lid slechts eenmaal mag worden meegerekend. In de opgave moet onderscheid gemaakt worden tussen de volgende categorieën:

  • a.

   jeugdleden;

  • b.

   seniorleden;

  • c.

   leden met een beperking;

  • d.

   ouderenleden.

Artikel 6 Eenmalige subsidie voor verbetering van kader

 • 1. Aan sportverenigingen, die hun:

  • a.

   sporttechnisch kader en/of

  • b.

   bestuurlijk kader (laten) opleiden of activiteiten organiseren die ten doel hebben de kwaliteit van het aanbod, de organisatie of het vrijwillig kader te vergroten, kan voor de kosten van de opleiding een subsidie worden verstrekt.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde opleidingen dienen een erkende opleiding voor vrijwilligers in de sport te zijn.

 • 3. Reis- en verblijfskosten komen niet in aanmerking voor subsidie.

 • 4. Het bedrag van de subsidie voor verbetering van kader wordt als volgt bepaald:

  • a.

   voor opleiden van sporttechnisch kader bedraagt de subsidie 50% van de opleidingskosten met een maximum van € 250,00 per persoon per kalenderjaar;

  • b.

   voor opleiden van bestuurlijk kader en/of het organiseren van activiteiten die ten doel hebben de kwaliteit van het aanbod, de organisatie of het vrijwillig kader te vergroten, bedraagt de subsidie 50% van de (opleidings-)kosten met een maximum van € 150,00 per persoon per kalenderjaar.

Artikel 7 Eenmalige subsidie voor stimulering sportbeoefening

 • 1. Een eenmalige subsidie kan worden verstrekt aan sportverenigingen, verenigingen voor aangepast sporten of overige organisaties die eenmalige activiteiten organiseren die ten doen hebben:

  • a.

   de sportdeelname van jeugdigen, ouderen en/of mensen met een beperking te vergroten;

  • b.

   de betrokkenheid van jeugdige sporters in de gemeente bij bestuurlijke activiteiten te stimuleren;

  • c.

   het sportaanbod in de gemeente voor jeugdigen, ouderen en/of mensen met een beperking te vernieuwen.

 • 2. Het bedrag van de subsidie wordt als volgt bepaald:

  • a.

   voor eenmalige activiteiten gericht op jeugd of ouderen: maximaal € 250,00 per activiteit;

  • b.

   voor eenmalige activiteiten gericht op mensen met een beperking: maximaal € 500,00 per activiteit.

 • 3. Er kan maximaal éénmaal per jaar aan een rechtspersoon zoals omschreven in artikel 4, tweede lid subsidie worden verstrekt voor de eenmalige activiteiten.

 • 4. Voor activiteiten die gedurende meerdere jaren lopen kan maximaal in drie achtereenvolgende jaren een subsidie worden verstrekt.

 • 5. Een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet, conform de artikelen 4 en 5 van de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018, worden ingediend uiterlijk acht weken voorafgaand aan de startdatum van de uit te voeren activiteit en bestaan uit:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   de doelen of resultaten die daarmee worden nagestreefd en hoe de activiteiten daaraan kunnen bijdragen;

  • c.

   een begroting van de kosten van de activiteiten en een dekkingsplan;

  • d.

   indien ook subsidies bij andere bestuursorganen of fondsen worden aangevraagd een overzicht daarvan.

 • 6. Een aanvraag voor eenmalige subsidie wordt, conform artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018, uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag beschikt. In bijzondere gevallen kunnen burgemeesters en wethouders de beschikkingstermijn met ten hoogste acht weken verlengen.

Artikel 8 Subsidiebedrag en verdeelcriteria

 • 1. Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidie voor sport wordt jaarlijks bekend gemaakt.

 • 2. Bij de verdeling van het beschikbaar gestelde budget heeft verstrekking van normsubsidies voorrang op verstrekking van eenmalige subsidies.

 • 3. Aanvragen voor eenmalige subsidies worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen behandeld.

 • 4. De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op basis van een verdeling naar rato over de subsidieaanvragen voor normsubsidies die voor toewijzing in aanmerking zouden komen als hierdoor het subsidieplafond niet zou worden overschreden.

Artikel 9 Overgangsbepalingen

Aanvragen voor subsidies die zijn ingediend vóór 1 januari 2019, worden afgedaan volgens de bepalingen van de Nadere regels sportsubsidie d.d. 1 januari 2018.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2019. Per 1 januari 2019 vervallen de Nadere regels sportsubsidie Steenwijkerland 2018 vastgesteld bij besluit d.d. 1 januari 2018.

Artikel 11 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: ‘Nadere regels sportsubsidies Steenwijkerland 2019’.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de secretaris,

Judith de Groot

de burgemeester,

Rob Bats