Subsidieregeling Duurzaamheidsscan voor Maatschappelijke organisaties gemeente Maasdriel

Geldend van 21-12-2018 t/m 31-12-2022

Intitulé

Subsidieregeling Duurzaamheidsscan voor Maatschappelijke organisaties gemeente Maasdriel

Het college van de gemeente Maasdriel;

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Maasdriel 2017;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Duurzaamheidsscan voor Maatschappelijke organisaties gemeente Maasdriel’.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 • 1.

  aanvrager: een rechtspersoon zoals genoemd in artikel 2 van deze regeling, die een aanvraag doet in de zin van deze regeling.

 • 2.

  eigenaar: rechthebbende op een eigendom.

 • 3.

  gebruiker: degene die het gebruiksrecht heeft.

 • 4.

  eigendom: het recht van een rechtspersoon of natuurlijk persoon om over een onroerende zaak (stuk grond, gebouw etc.) naar eigen goeddunken te beschikken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen.

 • 5.

  beschikking: een besluit gericht aan een aanvrager naar aanleiding van een aanvraag.

 • 6.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel.

 • 7.

  gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

 • 8.

  bijbehorend bouwwerk: op de grond staand bouwwerk met een dak, zich op hetzelfde perceel als het hoofdgebouw bevindend en tevens uitbreiding van een hoofdgebouw, al dan niet er tegenaan gebouwd en dan wel functioneel met hoofdgebouw verbonden.

 • 9.

  non-profitorganisatie: privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals de vereniging en stichting, die een gebouw in eigendom hebben of beheren in de gemeente Maasdriel met activiteiten en voorzieningen van sportieve, educatieve, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.

 • 10.

  maatwerkadvies energiebesparing en verduurzaming: het maatwerkadvies omvat maatregelen die uitgevoerd kunnen worden aan- of ten behoeve van- het onroerend goed om de utiliteitsbouw te verbeteren op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. Een maatwerkadvies wordt opgesteld door een adviseur van een gecertificeerd (BRL9500-02) maatwerkadviesbureau.

 • 11.

  Subsidieplafond: het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies in deze subsidieregeling in het desbetreffende subsidiejaar.

Artikel 2. Toepassingsbereik

1. Deze regeling is uitsluitend van toepassing op in de gemeente Maasdriel gelegen bestaande gebouwen, in gebruik door non-profitorganisaties. Commercieel- en gemeentelijk vastgoed is uitgesloten.

2. Deze regeling is uitsluitend van toepassing op:

 • a.

  Eigenaren van gebouwen in gebruik door non-profitorganisaties.

 • b.

  Non-profitorganisaties die een gebouw beheren en gebruiken, maar niet noodzakelijkerwijs dat gebouw in eigendom hebben.

Artikel 3. Subsidie voor maatwerkadvies

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt voor de volgende activiteit: het laten opstellen van een maatwerkadvies energiebesparing en verduurzaming van Maatschappelijk vastgoed in de gemeente Maasdriel.

Artikel 4. Doelgroepen

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen en stichtingen en andere non-profitorganisaties zoals beschreven in artikel 1.9.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen en maximale hoogte subsidie

 • 1.

  Ongeacht de kosten van het maatwerkadvies, wordt maximaal 75 % van de kosten van het maatwerkadvies vergoed tot een maximum van € 750,- per advies.

 • 2.

  Per aanvrager en/of onroerend goed wordt maximaal 1 maal subsidie verleend gedurende de looptijd van deze regeling.

Artikel 7. Subsidieplafond

Het beschikbare budget voor de uitvoering van de Stimuleringsregeling bedraagt € 7.500,- per jaar tot en met het jaar 2021.

Artikel 8. Wijze van verdeling

Indien het subsidieplafond voor een jaar is bereikt, dan kan een beroep worden gedaan op het subsidieplafond van het nieuwe jaar (uiterlijk tot en met het jaar 2022).

Artikel 9. Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van het aanvraagformulier Subsidieregeling Duurzaamheidsscan voor Maatschappelijke organisaties gemeente Maasdriel.

 • 2.

  Bij de aanvraag wordt een offerte overlegd van het (overeenkomstig artikel 1.10 gecertificeerde) bedrijf dat het advies zal uitbrengen, met daarin in ieder geval een plan van aanpak, mogelijke termijn van uitvoering en kosten.

 • 3.

  Bij ontvangst van een niet volledig ingevuld aanvraagformulier of het ontbreken van noodzakelijke bijlagen wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen twee weken aan te vullen. De beslistermijn wordt opgeschort tot twee weken na de ontvangst van de volledige aanvraag. Aanvragers krijgen hierover bericht als de contactgegevens bekend zijn. Indien de aanvraag na voornoemde mogelijkheid tot aanvulling niet volledig is, dan zal deze buiten behandeling worden gesteld.

Artikel 10. Aanvraagtermijn

Een aanvraag voor een subsidie wordt ingediend met een offerte en uiterlijk 8 weken na ontvangst van het definitieve maatwerkadvies door de aanvrager én uiterlijk op 31 december 2022.

Artikel 11. Beslistermijn

Het college beslist uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van een volledige subsidie aanvraag. Deze termijn kan ten hoogste één maal met 6 weken worden verlengd.

Artikel 12. Verantwoording subsidies

 • 1.

  De aanvrager dient na ontvangst van het maatwerkadvies een kopie van dit advies te overleggen aan de gemeente Maasdriel.

 • 2.

  Het maatwerkadvies dient binnen 2 maanden na oplevering van het definitieve adviesrapport te worden overlegd aan de gemeente.

 • 3.

  Wanneer binnen de in artikel 12.2 genoemde termijn geen maatwerkadvies wordt ontvangen zal worden overgegaan tot terugvordering van het uitgekeerde subsidiebedrag.

Artikel 13. Bevoorschotting

Binnen 4 weken na bekendmaking van de verleningsbeschikking wordt het totale subsidiebedrag bevoorschot, tenzij in de betreffende beschikking anders staat aangegeven.

Artikel 14. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 15. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking daarvan en loopt tot en met 31 december 2021.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: SubsidieregelingDuurzaamheidsscan voor Maatschappelijke organisaties gemeente Maasdriel 2018’.

Vastgesteld door het college van Maasdriel op 4 september 2018

G.T. Wildeman, secretaris

H. van Kooten, burgemeester

Ondertekening