Regeling vervallen per 01-01-2020

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges Legesverordening Vlaardingen 2019

Geldend van 24-12-2018 t/m 31-12-2019

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges Legesverordening Vlaardingen 2019

De gemeenteraad van Vlaardingen;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2018, R.nr. 1682713;

Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet

Besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c

  'maand': het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • d.

  verklaringen van onvermogen.

 • e.

  overige diensten die ten gevolge van een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Tarieven

 • 1 De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3 Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4 Indien sprake is van een in de tarieventabel opgenomen tarief afkomstig van de hogere overheid, provincie, waterschap of ander bevoegd bestuursorgaan, gaat bij afwijking het tarief van dat bestuursorgaan vóór op het in de tarieventabel opgenomen tarief.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van aanslag of een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1 In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moeten de leges worden betaald:

  • a

   ingeval van mondelinge kennisgeving: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b

   ingeval van schriftelijke kennisgeving of aanslag: op het moment van uitreiken;

  • c

   ingeval van toezending van de schriftelijke kennisgeving of aanslag: binnen een maand na de dagtekening van de kennisgeving of aanslag.

 • 2 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Van de op grond van deze verordening geheven leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994, 762) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   kansspelen (7.);

  • 2.

   reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart (9. a t.e.m. d);

  • 3.

   verklaring omtrent het gedrag (12.);

  • 4.

   papieren verstrekking uit de basisregistratie personen (17.);

  • 5.

   rijbewijzen (18. a t.e.m. c);

  • 6.

   akten burgerlijke stand (19.h.1 t.e.m. 5);

één en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 • 2 De 'Legesverordening Vlaardingen 2018’ van 21 december 2017 (R.nr. 83.14), wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3 Deze verordening kan worden aangehaald als 'Legesverordening Vlaardingen 2019'.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op

29 november 2018.

De griffier,

W.M. van der Vlies MMC

De voorzitter,

mr. A.M.M. Jetten MSc

Bijlage 1 Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de 'Legesverordening Vlaardingen 2019'

2019

2018

Hoofdstuk 1

Artikel

Titel

Bedrag

Bedrag

ALGEMEEN

1.

Voor een abonnement per jaar op:

a.

de stukken voor de raadsavond zonder de eventueel

daarbij behorende bescheiden

Vervallen

Vervallen

b.

de stukken onder a. genoemd, met inbegrip van een

exemplaar van de concernbegroting

Vervallen

Vervallen

2.

a.

voor een exemplaar van de concernbegroting of

van de concernrekening

€ 36,55

€ 35,70

b.

voor een exemplaar van de begroting of van

de rekening van één van de gemeentelijke afdelingen

€ 21,90

€ 21,40

3.

Voor afschriften of uittreksels niet elders in deze

verordening genoemd, per vervaardigde bladzijde

€ 2,05

€ 2,00

4.

Voor een exemplaar van het Verkeerscirculatieplan Vlaardingen

€ 42,90

€ 41,90

5.

Voor de behandeling van een verzoek om informatie,

voor zover niet elders in deze verordening genoemd,

voor ieder kwartier of gedeelte daarvan, door een

ambtenaar van de gemeente Vlaardingen daaraan besteed

€ 8,40

€ 8,20

6.

Voor een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de

"Verordening voorraadtanks"

€ 12,75

€ 12,45

WET OP DE KANSSPELEN

7.

a.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning

ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen:

1. voor een periode van 12 maanden voor één kansspelautomaat

*

€ 56,50

€ 56,50

2. voor een periode van 12 maanden voor twee kansspel-

automaten

*

€ 79,00

€ 79,00

3, voor een periode van 12 maanden voor iedere kansspel-

automaat boven het aantal twee

*

€ 22,50

€ 22,50

4. voor een tijdvak van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd voor

één kansspelautomaat

*

€ 226,50

€ 226,50

5. voor een tijdvak van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd voor

twee kansspelautomaten

*

€ 317,00

€ 317,00

6, voor een tijdvak van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd

boven het aantal twee

*

€ 90,50

€ 90,50

b.

Indien de aanvraag als bedoeld in het vorige lid

schriftelijk wordt ingetrokken voordat daarop een

beslissing wordt genomen dan wel wordt afgewezen,

wordt op verzoek van de aanvrager restitutie van 50%

van de geheven leges verleend.

c.

Voor het in behandeling nemen van alle overige aanvragen op

grond van de Wet op de Kansspelen

*

€ 35,00

€ 34,80

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

8.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afgeven van een

verklaring, vergunning, toestemming e.d.

a.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging

van een vergunning om in de gemeente een standplaats in te

nemen

1. tijdelijke standplaats per dag

€ 28,55

€ 27,90

2. vaste standplaats per jaar of gedeelte daarvan

€ 200,00

€ 195,30

2.a Verlenging vaste standplaats

€ 87,95

€ 85,90

3. seizoenstandplaats voor 3 maanden

€ 43,70

€ 42,70

4. Seizoenstandplaats voor 6 maanden

€ 87,40

€ 85,35

b.

Voor het in behandeling nemen van een kennisgeving van een

incidentele festiviteit en/of ter verkrijging van een ontheffing

sluitingsuur als bedoeld in de APV

Vervallen

Vervallen

c.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

reclamevergunning voor het maken van reclame op, vanuit of

aan een onroerende zaak

€ 82,40

€ 80,45

d.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een

vergunning voor het maken van muziek met een draaiorgelvoer-

tuig voor één dag per week in één jaar, per jaar

€ 73,95

€ 72,20

Reisdocumenten

9.

Aanvragen tot het afgeven, verlengen, wijzigen e.d. van

reisdocumenten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van

een aanvraag:

a.

van een nationaal paspoort, een zakenpaspoort, een faciliteiten-

paspoort:

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of

ouder is

*

€ 66,70

€ 65,30

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd

van 18 jaar nog niet heeft bereikt

*

€ 53,10

€ 52,00

b.

van een reisdocument voor vluchtelingen of voor vreemdelingen

*

€ 53,10

€ 52,00

c.

van een Nederlandse identiteitskaart

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of

*

€ 52,20

€ 51,05

ouder is

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd

*

€ 29,65

€ 29,05

van 18 jaar nog niet heeft bereikt

d.

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen A t/m C.2

genoemde documenten een vermeerdering met een bedrag van

*

€ 48,60

€ 47,55

BASISREGISTRATIE PERSONEN

10.

Voor een uittreksel uit de basisregistratie personen

€ 11,90

€ 11,60

11.

Voor een uittreksel uit de basisregistratie personen via het digitale

loket

€ 8,15

€ 7,95

12.

Voor een verklaring omtrent het gedrag

*

€ 41,35

€ 41,35

13.

Voor een legalisatie van een handtekening

of voor waarmerking van een fotokopie

€ 9,05

€ 8,85

14.

Het starttarief voor het aanmaken op verzoek van derden van selecties

op geautomatiseerde wijze uit de basisregistratie personen

voor zover dit door de Wet Basisregistratie en Privacywetgeving

mogelijk is

€ 96,00

€ 93,75

15.

Het tarief per verstrekte inlichting uit de basisregistratie personen

ten gevolge van de hierboven vermelde selectie op geautomatiseerde

wijze

tot 100 verstrekkingen

€ 32,50

€ 31,75

van 100 tot 1000 verstrekkingen

€ 65,20

€ 63,65

van 1000 tot 2500 verstrekkingen

€ 83,65

€ 81,70

2500 of meer verstrekkingen

€ 98,40

€ 96,10

16.

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen

van de gemeentelijke basisregistratie, voor ieder daaraan

besteed kwartier

€ 11,20

€ 10,95

17.

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van

het Besluit basisadministratie personen

€ 2,65

€ 2,60

VERSTREKKINGEN OP BASIS VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

17a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van een een bericht als bedoeld in artikel 35 van de

Wet bescherming persoonsgegevens:

a.

bij verstrekkingen op papier, indien het afschrift bestaat uit:

1

ten hoogste 100 pagina's, per pagina

€ 0,20

€ 0,20

met een maximum per bericht van

€ 5,20

€ 5,10

2

meer dan 100 pagina's

€ 23,60

€ 23,05

3

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,20

€ 5,10

4

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard,van de

verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 23,60

€ 23,05

5

indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen a1, a2,

a3 en a4, meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt

slechts de hoogste gevraagd.

b.

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als

bedoeld in atikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,70

€ 4,60

RIJBEWIJZEN

18.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

a.

het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

*

€ 39,75

€ 39,45

b.

vervallen

c.

het tarief als bedoeld onder A. wordt bij een spoedlevering

vermeerderd met een bedrag van

*

€ 34,10

€ 34,10

BURGERLIJKE STAND

19.

De voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap.

a.

Indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere

door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op de locatie Stadhuis:

1

Maandag tot en met donderdag om 10.00 uur.

€ 165,85

Nieuw

2

Maandag tot en met donderdag van 11.00 tot en met 17.00 uur.

€ 358,15

Nieuw

3

Vrijdag van 10.00 tot en met 17.00 uur.

€ 385,80

Nieuw

4

Zaterdag niet zijnde een feestdag van 10.00 tot en met 17.00 uur.

€ 551,60

Nieuw

5

Uitbreiding van de standaard ceremonie van maximum één uur.

€ 342,20

Nieuw

b.

De voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op

een andere locatie die als Huis der gemeente kan dienen:

1

Maandag tot en met donderdag om 10.00 uur.

€ 276,40

Nieuw

2

Maandag tot en met donderdag van 11.00 tot en met 17.00 uur.

€ 468,70

Nieuw

3

Vrijdag van 10.00 tot en met 17.00 uur.

€ 496,35

Nieuw

4

Zaterdag niet zijnde een feestdag van 10.00 tot en met 17.00 uur.

€ 662,15

Nieuw

5

Op zon- en erkende feestdagen van 10.00 tot en met 17.00 uur.

€ 1.110,55

Nieuw

c.

Het voltrekken van een kosteloos huwelijk of registratie van een

partnerschap is alleen mogelijk op de locatie stadshuis op:

1

Dinsdag om 9.00 uur.

€ -

Nieuw

2

Dinsdag om 9.15 uur

€ -

Nieuw

d

Inhuur getuigen (ambtenaar) bij een huwelijk of partnerschapsregistratie:

1

Per getuige bij kosteloos huwelijk/partnerschapsregistratie.

€ 14,25

Nieuw

2

Per getuige bij niet-kosteloos huwelijk/partnerschapsregistratie.

€ 25,95

Nieuw

e

Overige kosten.

1

Toeslag voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd

partnerschap op een locatie genoemd in punt 19b na 18.00 uur.

€ 166,90

Nieuw

2

Uitbreiding van de standaard ceremonie van maximum één uur.

€ 342,20

Nieuw

3

Eenmalige benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.

€ 159,05

Nieuw

4

Trouwboekje standaardvorm.

€ 14,85

Nieuw

5

Trouwboekje Luxe vorm.

€ 41,45

Nieuw

6

Afschrift/uittreksel van de burgerlijke stand.

*

€ 13,40

Nieuw

7

Verklaring van huwelijksbevoegdheid.

*

€ 23,60

Nieuw

8

Meertalig modelformulier als bedoeld in artikel 7, eerste lid,

*

€ 18,00

Met ingang van

van de Europese verordening

16-02-19

20.

a.

Voor nasporing in de registers van de burgerlijke stand,

ook indien de bemoeiingen niet leiden tot het gewenste

doel, voor ieder kwartier door een ambtenaar der gemeente

daaraan besteed

Vervallen

Vervallen

b.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken

van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke

stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit

akten burgerlijke stand.

LIJKBEZORGING

21.

Voor een verlof tot het doen opgraven en het doen overplaatsen

van een lijk

€ 9,10

€ 8,90

22.

Voor een verlof tot bestemming van een lijk voor ontleding

€ 13,80

€ 13,50

23.

Voor het stellen van een andere termijn voor begraving of ver-

branding van een lijk dan de wet op de lijkbezorging aangeeft

€ 9,10

€ 8,90

UITREIKEN DRUKWERK

24.

a.

Voor het uitreiken ten behoeve van derden van drukwerk aan

degenen, die aangifte doen van een geboorte dan wel aan

degenen, die in persoon te kennen geven een huwelijk te

willen aangaan, per kalenderjaar

€ 1.385,10

€ 1.352,65

b.

In het in het vorige lid genoemde tarief

is omzetbelasting begrepen

KADASTER

25.

Kadastrale informatie via de Gemeentelijke kadastrale balie:

a.

Kadastraal uittreksel per opgevraagd object

(perceel/deelperceel/appartementsrecht)

€ 11,70

€ 11,45

b.

Hypothecair uittreksel

(perceel/deelperceel/appartementsrecht)

€ 11,70

€ 11,45

c.

Uittreksel kadastrale kaart

(perceel/deelperceel/appartementsrecht)

€ 11,70

€ 11,45

STADSARCHIEF

26.

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen

in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor

ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan

€ 12,45

€ 12,15

27.

a.

Voor het verstrekken van fotokopieën en readerprintkopieën

- A4-formaat

€ 0,60

€ 0,60

- A3-formaat

€ 1,30

€ 1,25

b.

Voor het verstrekken van geprinte fotoscans

- A4-formaat

€ 5,00

€ 4,90

- A3-formaat

€ 7,70

€ 7,50

c.

Voor het verstrekken van digitale foto's (opname met camera)

voor krantenleggers en archiefmateriaal dat niet gekopieerd of

gescand mag worden

€ 5,00

€ 4,90

d.

Voor het verstrekken van digitale scans van bouwtekeningen

€ 10,95

€ 10,70

e.

Voor het lenen van videobanden of dvd's

€ 10,95

€ 10,70

f.

Voor het verstrekken van reproducties van videobanden of dvd's

€ 13,65

€ 13,35

28.

Voor onderzoekingen en andere werkzaamheden, verricht

Vervallen

Vervallen

ten behoeve van derden met betrekking tot door het rijk in

het gemeentearchief in bruikleen gegeven archiefstukken

zijn bijdragen verschuldigd, gelijk aan de tarieven welke van

kracht zijn bij de openbare rijksarchiefbewaarplaatsen.

VERKEER/TOEZICHT EN HANDHAVING

29.

Voor een vergunning of een verklaring op grond van de Wet

personenvervoer.

€ 37,65

€ 36,75

30.

Voor de afgifte van een ontheffing of een duplicaatontheffing van

verkeersvoorschriften en wijzigen kenteken van ontheffing verkeers-

voorschriften.

€ 8,05

€ 7,85

31.

a.

Voor het verstrekken van een nieuwe parkeervergunning/

bezoekerskaart (in verband met verlies / diefstal)

€ 34,70

€ 33,90

b.

Voor het wijzigen van gegevens (kenteken / omschrijving) in een

parkeervergunning via digitaal loket

€ 5,85

€ 5,70

c.

Voor het wijzigen van gegevens (kenteken / omschrijving ) in een

parkeervergunning via publieksbalie

€ 23,10

€ 22,55

32.

a.

1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart voor burgers

(kosten medische beoordeling geneeskundige dienst)

€ 100,00

€ 139,25

2

Toeslag huisbezoek arts geneeskundige dienst voor medische

beoordeling op aanvraag gehandicaptenparkeerkaart

€ 75,00

€ 85,70

3

Toeslag no-show bij niet tijdig (3 dagen van tevoren) afmelden van

afspraak geneeskundige dienst voor medische beoordeling

Vervallen

€ 32,15

4

Toeslag no-show zonder bericht bij het niet verschijnen op een

spreekuur en/of het niet thuis zijn bij huisbezoek arts

geneeskundige dienst

€ 90,00

€ 84,10

5

Toeslag opvragen medische informatie derden en verwerken in

medische beoordeling geneeskundige dienst

€ 85,35

€ 85,70

b.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen

€ 70,50

€ 68,85

c.

Voor het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als

bedoeld in artikel 43. A. en artikel 43. B. (ook verlenging) en het

verstrekken van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart wordt

een tarief in rekening gebracht van

€ 25,80

€ 25,20

33.

a.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de aanleg

en verwijdering van een gereserveerde gehandicaptenparkeer-

plaats voor een houder van een gehandicaptenparkeerkaart

€ 183,70

€ 179,40

b.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de aanleg

en verwijdering van een gereserveerde parkeerplaats

voor een zorgverlener

€ 807,25

€ 788,35

c.

Voor het ten behoeve van een aanvrager (zorgverlener/houder van

een gehandicaptenparkeerkaart) vervangen van een kentekenbord

op een gereserveerde parkeerplaats

€ 103,00

€ 100,60

d.

Voor het ten behoeve van een aanvrager (zorgverlener/houder van

een gehandicaptenparkeerkaart) verhuizen van een gereserveerde

parkeerplaats en verhuizen van een verkeersbord waarmee een

gereserveerde parkeerplaats wordt aangegeven

€ 278,35

€ 271,85

MARKTVERORDENING

34.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld

in artikel 5 (standplaatsvergunning) van de Marktverordening

Vlaardingen 2006.

Vervallen

Vervallen

HUISVESTINGSWET 2014

35.

a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1

Tot het verlenen van een huisvestingsvergunning

*

Vervallen

Vervallen

2

Tot indeling in een urgentiecategorie

*

Vervallen

Vervallen

3

Tot het verlenen van een vergunning tot onttrekking van woonruimte

aan de bestemming tot bewoning

*

Vervallen

Vervallen

4

Tot het verlenen van een vergunning tot samenvoeging van

woonruimte met andere woonruimte

*

Vervallen

Vervallen

5

Tot het verlenen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige

woonruimte in onzelfstandige woonruimte

*

Vervallen

Vervallen

b.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

1

tot het verlenen van een splitsingsvergunning

*

Vervallen

Vervallen

WINKELTIJDENWET

36.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet, of het vrijstellingen-

€ 19,35

€ 18,90

besluit Winkeltijdenwet

WET BIBOB

37.

Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag uitvoering

wordt gegeven aan de Wet bevordering integriteitbeoordeling door

het openbaar bestuur, dan worden naast het bedrag van de

aanvraag de volgende leges geheven

a.

intake en screening van het formulier en de overlegde bescheiden

Vervallen

Vervallen

b.

indien de screening van het formulier met overlegde bescheiden

nader onderzoek noodzakelijk maakt

Vervallen

Vervallen

c.

indien de BIBOB-intake en -screening aanleiding geven tot het

aanvragen van advies bij het landelijk bureau BIBOB

Vervallen

Vervallen

d.

indien er sprake is van een positief BIBOB advies, dan worden de

leges onder c. gerestitueerd

KABELS EN LEIDINGEN

38.

a.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding (tracé van 0 tot 25 strekkende meter) als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren, bedraagt:

€ 40,40

€ 39,45

b.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren, bedraagt, indien de aanvraag een tracé van 25 – 250 strekkende meter betreft:

€ 362,65

€ 354,15

c.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren, bedraagt, indien de aanvraag een tracé van 250- 1500 strekkende meter betreft:

€ 451,80

€ 441,20

d.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren, bedraagt, indien de aanvraag een tracé van 1500-5000 strekkende meter betreft:

€ 518,65

€ 506,50

e.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren, bedraagt, indien de aanvraag een tracé van 5000 of meer strekkende meter betreft, per strekkende meter tracé lengte:

€ 0,10

€ 0,10

f.

Indien er met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente en de netbeheerder of de gemeente, andere beheerders van openbare gronden en de netbeheerder, wordt het onder b, c, d, of e genoemde bedrag per overleg verhoogd met:

€ 356,50

€ 348,15

Hoofdstuk 2

Dienstverlening vallend onder de fysieke leef- omgeving/omgevingsvergunning

Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting niet inbegrepen en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting niet inbegrepen en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.3

sloopkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Paragraaf 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 85,10

€ 85,10

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

25%

25%

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

Paragraaf 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 100.000 bedragen:

2,85%

2,85%

van de bouwkosten;

met een minimumbedrag van

€ 123,90

€ 123,90

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 2.000.000 bedragen:

€ 307,20

€ 307,20

vermeerderd met:

2,55%

2,55%

van de bouwkosten;

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 2.000.000 of meer bedragen:

€ 4.403,20

€ 4.403,20

vermeerderd met:

2,35%

2,35%

van de bouwkosten;

2.3.1.2

Extra welstandstoets

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 143,35

€ 143,35

2.3.1.3

Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

10,20%

10,20%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

2.3.1.4

Beoordeling aanvullende gegevens

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 143,35

€ 143,35

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2,40%

2,40%

van de aanlegkosten, met een minimum van:

€ 309,75

€ 309,75

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 282,00

€ 282,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 282,00

€ 282,00

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

indien de bouwkosten minder dan € 232.884,25 bedragen

€ 422,90

€ 422,90

indien de bouwkosten € 232.884,25 of meer, maar minder dan € 931.537,05 bedragen

€ 1.761,70

€ 1.761,70

indien de bouwkosten € 931.537,05 of meer bedragen

€ 3.523,50

€ 3.523,50

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 282,00

€ 282,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 422,90

€ 422,90

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 422,90

€ 422,90

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 422,90

€ 422,90

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (doorbreking van voorbereidingsbesluit):

€ 282,00

€ 282,00

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag.

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

2.3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 282,00

€ 282,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 282,00

€ 282,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 993,10

€ 993,10

2.3.4.5

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 282,00

€ 282,00

2.3.4.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 422,90

€ 422,90

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 422,90

€ 422,90

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 422,90

€ 422,90

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (doorbreking van voorbereidingsbesluit):

€ 282,00

€ 282,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 309,75

€ 309,75

te vermeerderen met:

0 – 100 m2

€ 212,80

€ 212,80

100 – 500 m2

€ 2,10

per m²

€ 2,10

per m²

500 – 2.000 m2

€ 707,70

plus

€ 707,70

plus

€ 0,70

per m²

€ 0,70

per m²

2.000 – 5.000 m2

€ 1.749,65

€ 1.749,65

€ 0,15

€ 0,15

5.000 – 50.000 m2

€ 2.448,70

plus

€ 2.448,70

plus

€ 0,05

per m²

€ 0,05

per m²

boven 50.000 m2

€ 3.845,55

plus

€ 3.845,55

plus

€ 0,02

per m²

€ 0,02

per m²

Indien een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in

artikel 2.1,eerste lid, onder d, van de Wabo wordt aangevraagd

voor een bouwwerk waarvoor reeds eerder een

gebruiksvergunning of een omgevingsvergunning is afgegeven

en deze vergunning door het college uit eigener beweging is

ingetrokken, bedragen de leges het dubbele van de bedragen

genoemd onder punt 2.3.5.1.

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

omgevingsvergunning, voor een activiteit als bedoeld in artikel

2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, afwijkend van c.q.

aanvullend op een eerder afgegeven gebruiksvergunning of

omgevingsvergunning, wordt voor wat betreft het

gewijzigde c.q. aanvullende gedeelte berekend volgens de onder

punt 1 vermelde tarieven

aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor

een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de

Wabo met een geldigheidsduur van één maand of gedeelte

daarvan bedraagt

€ 100,25

€ 100,25

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verlenen van een toestemming, dan wel

ontheffing als omschreven in een gebruiksvergunning c.q.

veiligheidsverklaring of een omgevingsvergunning, ingediend na

de in de vergunning, toestemming c.q. verklaring genoemde

termijn bedraagt.

€ 82,90

€ 82,90

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het overschrijven van een verleende vergunning ten

name van een ander dan aan wie de vergunning is verleend.

€ 11,45

€ 11,45

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de Erfgoedverordening Vlaardingen, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 280,45

€ 280,45

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 280,45

€ 280,45

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo, in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de Erfgoedverordening Vlaardingen, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 143,35

€ 143,35

2.3.6.3

Geen leges worden geheven voor de behandeling van een

aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een

zonnepaneel of -collector binnen het dakvlak onder dezelfde

hellingshoek in of direct op het dakvlak

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€ 280,45

€ 280,45

2.3.7.1.2

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening Vlaardingen een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo,

98%

98%

van de sloopkosten, met een minimum van:

€ 187,05

€ 187,05

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen

Vervallen

Vervallen

Aanleggen of veranderen weg

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of <artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening> een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 204,00

€ 204,00

Uitweg/inrit

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening <of artikel 2.14 van de Algemene plaatselijke verordening> een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 51,05

€ 51,05

Kappen

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of <artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening> een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 51,05

€ 51,05

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 420,75

€ 420,75

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 420,75

€ 420,75

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

2.3.13

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 420,75

€ 420,75

Andere activiteiten

2.3.14

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 420,75

€ 420,75

2.3.14.1

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 420,75

€ 420,75

2.3.14.2

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 51,05

€ 51,05

2.3.14.2.1

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

Beoordeling bodemrapport

2.3.16

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 229,55

€ 229,55

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 229,55

€ 229,55

Advies

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.18.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 535,50

€ 535,50

2.3.18.1.1

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.18.1.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

2%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

4%

4%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

5%

5%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

Paragraaf 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan

75%

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 2 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 25,-- wordt niet teruggegeven.

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

Paragraaf 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 102,00

€ 102,00

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 102,00

€ 102,00

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 956,25

€ 956,25

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 956,25

€ 956,25

Sloopmelding

2.9

Vervallen

In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 82,85

€ 82,85

2.11

Informatie

Voor het op schriftelijk verzoek verstrekken van schriftelijke informatie inzake beleidsvoorschriften en wettelijke regelgeving

met betrekking tot bouw-, sloop- en gebruiksaangelegenheden

€ 38,30

€ 38,30

2.12

Overschrijving vergunning

2.12.1

Voor een overschrijving van een omgevingsvergunning te name van een ander dan aan wie de vergunning is verleend

€ 51,25

€ 51,25

2.12.2

Voor het buiten behandeling laten van een aanvraag om een omgevingsvergunning

€ 51,25

€ 51,25

Hoofdstuk 3

Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

3.1

Drank- en Horecawet

a.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om vergunning

ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 260,00

€ 253,90

b.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ingevolge

de Drank- en Horecawet of de daarop steunende voorschriften

op basis van artikel 30 van de Drank- en Horecawet:

1. tot wijziging van de omschrijving van een in een vergunning

aangewezen lokaliteit

€ 66,05

€ 64,50

2. tot andere doeleinden, voor zover niet genoemd in het

Algemeen uitvoeringsbesluit Drank- en Horecawet

€ 66,05

€ 64,50

3. tot wijziging van de leidinggevenden

€ 66,05

€ 64,50

c.

Vervallen

d.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing

als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 40,05

€ 39,10

e.

1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een voorlopige

exploitatievergunning, inclusief terras, voor het horecabedrijf als

bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening.

€ 117,05

€ 114,30

2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

exploitatievergunning, inclusief terras, voor het horecabedrijf als

bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening.

€ 468,00

€ 457,05

3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

exploitatievergunning, inclusief terras, voor het horecabedrijf als

bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening,

nadat er reeds een voorlopige exploitatievergunning is verleend.

€ 351,05

€ 342,80

f.

1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een voorlopige

exploitatievergunning, zonder terras, voor het horecabedrijf als

bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening.

€ 67,65

€ 66,05

2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

exploitatievergunning, zonder terras, voor het horecabedrijf als

bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening.

€ 270,60

€ 264,25

3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

exploitatievergunning, zonder terras, voor het horecabedrijf als

bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening,

nadat er reeds een voorlopige exploitatievergunning is verleend.

€ 202,95

€ 198,20

g.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging

van de exploitatievergunning met het toevoegen van een terras

als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 211,40

€ 206,45

3.2

Exploitatievergunningen

a.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging

van de leidinggevenden in de bijlage behorende bij de exploitatie-

vergunning.

€ 66,05

€ 64,50

b.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

exploitatievergunning voor een seksinrichting als bedoeld

in de Algemene Plaatselijke Verordening.

€ 439,10

€ 428,80

3.3

Evenementen

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld

in artikel 2.2.1. juncto 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke

Verordening

A. klein*

Vervallen

Vervallen

B. middel*

Vervallen

Vervallen

C. groot*

Vervallen

Vervallen

* conform het evenementenbeleid

3.4

Overige

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

vergunning of ontheffing ingevolge de Algemene Plaatselijke

Verordening, of ingevolge de havenverordening Vlaardingen,

zolang deze niet elders in deze tarieventabel/verordening is

genoemd:

€ 40,50

€ 39,55