Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende bepalingen inzake subsidiering optimale beschikbaarheid van AED's. (Beleidsregel subsidiering optimale beschikbaarheid van AED’s Heerlen 2019)

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende bepalingen inzake subsidiering optimale beschikbaarheid van AED's. (Beleidsregel subsidiering optimale beschikbaarheid van AED’s Heerlen 2019)

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van Heerlen;

Aed: Automatische Externe Defibrillatoren(Aed’s) zijn defibrillatoren die bij een hartstilstand door afgifte van een schok het hart weer op gang kunnen brengen. Daarnaast meten ze de hartslag van de patiënt en geven aan of er daadwerkelijke gereanimeerd moet worden.

 • b.

  Reanimatie netwerk Heerlen: een netwerk van vrijwillige burgerhulpverleners die zich aangemeld hebben in het systeem van HartslagNu (die opgeroepen kunnen worden door de meldkamer om eerste hulp te bieden) én Aed’s die op verschillende locaties in de stad beschikbaar zijn in geval van nood.

 • c.

  burgerhulpverlener: een geschoolde vrijwilliger (in het bezit van een geldig reanimatie certificaat, volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)) die is geregistreerd in het meldsysteem van Hartslag Nu en opgeroepen kan worden om eerste hulp te bieden in geval van een circulatiestilstand.

 • d.

  HartslagNu: het alarmeringssysteem voor het inschakelen van burgers bij reanimaties.

 • e.

  waarderingssubsidie:waarderingssubsidie als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Heerlen.

Artikel 2 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Het college verleent een waarderingssubsidie voor een deel van de kosten voor aanschaf van een Aed-beschermkast overeenkomstig het bepaalde in deze regeling.

 • 2.

  De subsidie wordt slechts verleend indien de beoogde locatie van de Aed een meerwaarde heeft in het kader van een goede spreiding binnen het Reanimatie Netwerk Heerlen.

Artikel 3 Subsidieverplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

de Aed in de beschermkast hangt 24 uur per dag, 7 dagen per week (24/7) buiten op een locatie binnen de gemeente Heerlen zodat deze steeds beschikbaar is voor burgerhulpverleners binnen het Reanimatie Netwerk Heerlen;

de Aed is eigendom van de aanvrager, is voorzien van een CE keurmerk en functioneert goed;

de Aed is geregistreerd in het systeem HartslagNu.

de aanvrager draagt zelf zorg draagt voor het plaatsen van deze kast.

de aanvrager draagt zelf zorg voor verzekering en onderhoud van zowel de Aed als de Aed-kast.

de beschermkast mag geopend worden door alle geregistreerde (en dus getrainde) vrijwillige burgerhulpverleners binnen het reanimatie netwerk Heerlen die een sms hebben ontvangen via de meldkamer.

Artikel 4 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de kosten tot een maximum van € 400,- excl. BTW.

Artikel 5 Subsidieplafond

Voor de op grond van deze beleidsregel te verlenen subsidies geldt een subsidieplafond.

Dit plafond wordt jaarlijks door het college vastgesteld en bekend gemaakt, zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de gemeentebegro-ting door de gemeenteraad.

Artikel 6 Inwerkingtreding

De beleidsregels omtrent stimulering optimale beschikbaarheid van externe defibrillatoren (AED’s) binnen het reanimatie netwerk Heerlen worden ingetrokken.

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregel subsidiëring optimale beschikbaarheid van Aed’s Heerlen 2019.

Ondertekening

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 11 december 2018.

de secretaris a.i.,

M.L. Wilke

de wnd. burgemeester,

E.G.M. Roemer