Besluit van de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam tot vaststelling van de Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Vervoerregio Amsterdam 2017

Geldend van 29-12-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Intitulé

Besluit van de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam tot vaststelling van de Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Vervoerregio Amsterdam 2017

De regioraad van de Vervoerregio Amsterdam;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam van 11 oktober 2018;

Gelet op de afdelingen 2.3 en 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

De Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Vervoerregio Amsterdam 2017 vast te stellen.

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

Berichten van of namens de bestuursorganen van de Vervoerregio Amsterdam die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, kunnen uitsluitend elektronisch worden verzonden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending geschiedt door plaatsing op de website www.vervoerregio.nl van de Vervoerregio Amsterdam of in het Blad gemeenschappelijke regeling.

Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking na bekendmaking in het Blad gemeenschappelijke regeling en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Vervoerregio Amsterdam”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam op 11 december 2018.

De secretaris,

drs. A. Joustra

De voorzitter,

Sharon A.M. Dijksma