Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2018

Intitulé

Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht:

gelet op:

- de Wet veiligheidsregio’s, de Wet publieke gezondheid, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland;

overwegende:

dat de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik fuseren tot de gemeente Vijfheerenlanden en deze gemeentelijke herindeling leidt tot een wijziging van de provinciegrens en daarmee ook van het grondgebied van de Veiligheidsregio Utrecht;

- dat er bij deze herindeling als gevolg van de wet van 11 juli 2018 sprake is van ‘in de plaats treding’; Vijfheerenlanden neemt in de Gemeenschappelijke regeling VRU de plaats in van Vianen;

- dat voorgaande betekent dat er geen reguliere procedure tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling VRU, als bedoeld in artikel 1 Wet gemeenschappelijke regelingen, nodig is in verband met de naamswijziging van Vianen in Vijfheerenlanden, omdat slechts sprake is van een administratieve aanpassing;

- dat er in de tekst van de Gemeenschappelijke regeling VRU niets hoeft te worden gewijzigd en slechts in de aanhef ‘Vianen’ vervangen dient te worden door ‘Vijfheerenlanden’;

- dat deze aanpassing per 1 januari 2019 in werking treedt en dat voornoemde wijziging moet worden vastgelegd door middel van voorliggende wijziging van de Gemeenschappelijke regeling VRU;

besluit:

I

de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht als volgt te wijzigen:

In de aanhef ‘Vianen’ te vervangen door: Vijfheerenlanden.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur,

Utrecht, 19 november 2018

Mr. J.H.C. van Zanen Dr. P.L.J. Bos

voorzitter secretaris