1 Regeling beloningsbeleid

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

1 Regeling beloningsbeleid

Inhoudsopgave

· Artikel 1 Begripsbepalingen

· Artikel 2 Vaststelling salaris

· Artikel 3 Salarisverhoging

· Artikel 4 Functioneringstoelage

· Artikel 5 Arbeidsmarktoelage

· Artikel 6 Waarnemingstoelage

· Artikel 7 Toelage onregelmatige dienst

· Artikel 8 Toelage beschikbaarheidsdienst

· Artikel 9 Garantietoelage

· Artikel 10 Afbouwtoelage

· Artikel 11 Beloning uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties

· Artikel 12 Reis- en verblijfskostenvergoeding

· Artikel 13 Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

· Artikel 14 Bijzondere regeling

· Artikel 15 Slotbepaling

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a. aanloopschaal:

de salarisschaal direct voorafgaand aan de functieschaal;

b. extra periodieke verhoging:

toekenning van de periodiek volgend op de naaste hogere periodiek;

c. functie:

het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1 GAR;

d. functieschaal:

de salarisschaal die bij een functie hoort;

e. GAR:

Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden Regeling gemeente Emmen;

f. maximumsalaris:

het salaris behorende bij periodieknummer 11 van de salarisschaal;

g. periodiek:

een maandbedrag uit de reeks maandbedragen waaruit een salarisschaal is opgebouwd;

h. periodieke verhoging:

toekenning van de naaste hogere periodiek;

i. salaris:

maandbedrag dat binnen de salarisschaal aan de ambtenaar is toegekend, naar evenredigheid van diens formele arbeidsduur;

j. salarisschaal:

een reeks maandbedragen als opgenomen in de bijlage bij hoofdstuk 3 van de GAR;

k. uurloon:

het 1/156e deel van het -zo nodig naar een volledige betrekking herberekende- salaris van de ambtenaar per maand;

l. verhuisplicht:

de verplichting om binnen een bepaalde termijn in of meer nabij de standplaats te gaan wonen;

m. wezenlijke onderbreking:

n. een onderbreking van langer dan twee maanden;

Artikel 2 Vaststelling salaris

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:3 GAR wordt het salaris van de ambtenaar die (nog) niet voldoet aan alle aan de functie gestelde eisen ten aanzien van opleiding, ervaring en bekwaamheid, vastgesteld in de aanloopschaal. De aanloopschaal wordt in beginsel voor één jaar toegepast.

Artikel 3 Salarisverhoging

Lid 1

Aan een ambtenaar, die het maximumsalaris van de voor hem geldende schaal nog niet heeft bereikt wordt jaarlijks een periodieke verhoging toegekend, tenzij het functioneren dit in de weg staat.

Lid 2

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:4 GAR kan aan een ambtenaar een salarisverhoging naar de volgende periodiek worden toegekend binnen de periode van twaalf maanden sinds zijn aanstelling, zijn laatste periodieke salarisverhoging of zijn promotie.

Lid 3

Aan een ambtenaar, die het maximumsalaris van de voor hem geldende schaal nog niet heeft bereikt kan een extra periodieke salarisverhoging worden toegekend op grond van:

a. buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en ijver;

b. andere door burgemeester en wethouders van voldoende belang geachte werkzaamheden.

Artikel 4 Functioneringstoelage

Lid 1

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:8 GAR wordt een functioneringstoelage toegekend voor de periode van één jaar. Na afloop van deze periode kan aansluitend opnieuw een functioneringstoelage worden toegekend.

Lid 2

De toelage bedraagt 10% van het salaris.

Lid 3

De toelage wordt per maand of in een veelvoud daarvan betaalbaar gesteld.

Artikel 5 Arbeidsmarktoelage

Lid 1

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:9 GAR wordt een arbeidsmarktoelage toegekend voor de periode van drie jaar. Na afloop van deze periode kan aansluitend opnieuw een arbeidsmarkttoelage worden toegekend.

Lid 2

De toelage bedraagt 10% van het salaris.

Lid 3

De toelage wordt per maand of in een veelvoud daarvan betaalbaar gesteld.

Lid 4

Een eenmaal verleende toelage wordt ingetrokken, indien voor de ambtenaar een schaal gaat gelden met een hoger maximumsalaris, dan wel indien hij een andere functie gaat bekleden.

Artikel 6 Waarnemingstoelage

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:10 GAR wordt ten behoeve van de fictieve inschaling als bedoeld in lid 2 uitgegaan van dezelfde periodiek die de waarnemer heeft, maar dan in de functieschaal van degene die waargenomen wordt.

Artikel 7 Toelage onregelmatige dienst

Lid 1

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:11 GAR wordt voor de berekening van de toelage onregelmatige dienst het uurloon van de ambtenaar gehanteerd, tenzij dit uurloon uitgaat boven het uurloon behorende bij het maximum van salarisschaal 6. In dat geval wordt het uurloon behorende bij het maximum van salarisschaal 6 gehanteerd ten behoeve van de berekening van de toelage onregelmatige dienst.

Lid 2

De toelage onregelmatige dienst kan zowel achteraf (op basis van het gerealiseerde rooster) worden toegekend, als vooraf (op basis van het geplande rooster) bij wijze van voorschot worden toegekend.

Artikel 8 Toelage beschikbaarheidsdienst

Lid 1

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:13 GAR wordt voor de berekening van de toelage beschikbaarheidsdienst het uurloon van de ambtenaar gehanteerd, tenzij dit uurloon uitgaat boven het uurloon behorende bij het maximum van salarisschaal 7. In dat geval wordt het uurloon behorende bij het maximum van salarisschaal 7 gehanteerd ten behoeve van de berekening van de toelage beschikbaarheidsdienst.

Lid 2

De toelage beschikbaarheidsdienst kan zowel achteraf (op basis van het gerealiseerde rooster) worden toegekend, als vooraf (op basis van het geplande rooster) bij wijze van voorschot worden toegekend.

Artikel 9 Garantietoelage

Het bepaalde in artikel 3:15 GAR is niet van toepassing op:

a. salaristoelagen waarvan de toekenningsperiode is verstreken;

b. toepassing van hoofdstuk 7 GAR;

c. situaties als bedoeld in artikel 3:5 GAR.

Artikel 10 Afbouwtoelage

Lid 1

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:16 GAR wordt de looptijd van de afbouwtoelage vastgesteld op drie jaar.

Lid 2

Ingeval de ambtenaar de leeftijd van 60 jaar of ouder heeft bereikt en hij direct voorafgaande aan de verlaging of beëindiging de toelage gedurende tenminste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten is het bepaalde in artikel 3:15 GAR van toepassing.

Artikel 11 Beloning uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties

Lid 1

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:20 GAR kan het eenmalig toegekende geldbedrag in meerdere termijnen uitgekeerd worden.

Lid 2

De bijzondere beloning als bedoeld in artikel 15:1:28 onder b. GAR wordt toegekend in de vorm van een gratificatie waarbij de hoogte ter beoordeling is van het bevoegd gezag.

Artikel 12 Reis- en verblijfskostenvergoeding

Lid 1

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:21 GAR wordt ten behoeve van een dienstreis gebruik gemaakt van een dienstfiets, een dienstauto of een OV-vervoersbewijs (OV-chipkaart 1e klasse). Ingeval dit niet mogelijk is, worden de reiskosten ten behoeve van de dienstreis vergoedt met inachtneming van het bepaalde in de regeling vergoeding reis- en verblijfskosten.

Lid 2

Verblijfskosten verband houdende met een dienstreis worden uitsluitend vergoedt op basis van declaratie en met inachtneming van het bepaalde in de regeling vergoeding reis- en verblijfskosten.

Artikel 13 Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:22 GAR kan een reiskostenvergoeding ten behoeve van het woon-werkverkeer uitsluitend worden toegekend indien:

a. daartoe een verhuisplicht als bedoeld in artikel 18:1:16 GAR ten grondslag ligt;

b. of het bepaalde in artikel 18:1:17 GAR van toepassing is.

Artikel 14 Bijzondere regeling

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen burgemeester en wethouders een bijzondere regeling.

Artikel 15 Slotbepaling

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling beloningsbeleid gemeente Emmen 2016.

Lid 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Lid 3

Met de invoering van deze regeling vervalt de ‘Bezoldigingsregeling’;

Lid 4

Met de invoering van deze regeling vervallen de artikelen 4, 5 en 6, alsmede lid 5 van artikel 3 van de ‘Regeling bedrijfshulpverlening gemeente Emmen’.

Ondertekening