Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent winkeltijden Verordening Winkeltijden Krimpen aan den IJssel 2018

Geldend van 25-12-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent winkeltijden Verordening Winkeltijden Krimpen aan den IJssel 2018

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 9 oktober 2018;

besluit:

vast te stellen de Verordening Winkeltijden gemeente Krimpen aan den IJssel 2018:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • -

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag, niet zijnde feestdagen, Goede Vrijdag en 4 mei na 19.00 uur;

 • -

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Vrijstellingen zon- en feestdagen

 • 1. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a. en b. van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt van 12.00 uur tot 18.00 uur een algemene vrijstelling.

 • 2. De in lid 1 genoemde algemene vrijstelling is van kracht onder voorwaarde dat er geen verplichting is of wordt opgelegd aan winkeliers om hun winkel op zon- en feestdagen geopend te hebben.

Artikel 3 Vrijstelling voor bepaalde branches en categorieën

Voor de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling voor:

 • 1.

  het Streekmuseum op zon- en feestdagen;

 • 2.

  de jaarlijkse Bloemenmarkt op tweede Pinksterdag;

 • 3.

  winkels waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken plegen te worden verkocht op zon- en feestdagen en op werkdagen vanaf het wettelijk bepaalde sluitingsuur van 22.00 uur tot het tijdstip van sluiting genoemd in de krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening Krimpen aan den IJssel voor de desbetreffende winkel afgegeven exploitatievergunning met een sluitingstijd van uiterlijk 01.00 uur;

 • 4.

  straatverkoop bestaande uit het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken op zon- en feestdagen tussen 12.00 uur en 18.00 uur

Artikel 4 Individuele ontheffingen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2. Een ontheffing kan enkel worden verleend voor:

  • a.

   bijzondere gevallen of aangelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen, presenteren en verkopen van goederen.

 • 3. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 5 Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 6 Intrekken of wijzigen ontheffing

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

  • a.

   ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

  • c.

   de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

  • d.

   aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

  • e.

   van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn;

  • f.

   de houder dit verzoekt.

Artikel 7 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 8 Intrekking oude verordening

De verordening Winkeltijden Krimpen aan den IJssel 1996 wordt ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking één dag na de bekendmaking.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Winkeltijden Krimpen aan den IJssel 2018.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 13 december 2018.

De griffier,

De voorzitter,

Toelichting op de verordening

Artikel 1 geeft weer wat verstaan moet worden onder de begrippen die in deze verordening gehanteerd worden.

Artikel 2 regelt een algehele vrijstelling voor alle winkels in de gemeente om op zondagen en op feestdagen tussen 12.00 uur en 18.00 uur geopend te mogen zijn.

Artikel 3 regelt een permanente vrijstelling voor openstelling op zon- en feestdagen van de winkel in het Streekmuseum, voor de jaarlijkse Bloemenmarkt op tweede Pinksterdag, voor snackbars ed op zon- en feestdagen tussen 12.00 uur en 01.00 uur en voor straatverkoop op zon- en feestdagen tussen 12.00 uur en 18.00 uur.

Artikel 4 regelt een mogelijkheid voor individuele ontheffing voor een winkel om op werkdagen langer open te zijn bij feestelijkheden, bijeenkomsten, evenementen, veilingen, beurzen, muziekfestivals, kunstateliers en galeries van tijdelijke aard. Deze opsomming is niet-limitatief.

Artikel 5 regelt de beslistermijn op een ontheffingsaanvraag. Het college heeft een termijn van acht weken om te beslissen op een aanvraag voor een ontheffing. De beslistermijn kan door het college met acht weken worden verlengd.

Artikel 6 regelt het wijzigen en intrekken van een individuele ontheffing.

Artikel 7 regelt de bevoegdheid van het college om toezichthouders aan te wijzen.