NADERE REGELS JEUGDHULP GEMEENTE ARNHEM 2019

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

NADERE REGELS JEUGDHULP GEMEENTE ARNHEM 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem heeft op 28 november 2018 de volgende Nadere regels jeugdhulp gemeente Arnhem 2019 vastgesteld.

NADERE REGELS JEUGDHULP GEMEENTE ARNHEM 2019

Artikel 1 Begrippen

 • 1. In deze nadere regels wordt verstaan onder:

  • verordening: de Verordening Jeugdhulp gemeente Arnhem 2019;

  • wet: de Jeugdwet.

 • 2. Begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de verordening.

Artikel 2 Overige voorzieningen

De volgende voorzieningen behoren tot de overige voorzieningen bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, van de verordening:

 • a.

  het bieden van informatie, advies en consultatie aan jeugdigen en hun ouders over o.a.:

  • 1°.

   opgroei- en opvoedingsproblemen;

  • 2°.

   psychische problemen en stoornissen;

  • 3°.

   opvoedingssituaties waardoor jeugdigen mogelijk in hun ontwikkeling worden bedreigd;

  • 4°.

   taal- en leerproblemen;

  • 5°.

   kindermishandeling en huiselijk geweld;

  • 6°.

   lichamelijke of verstandelijke beperkingen;

  • 7°.

   cliëntondersteuning;

 • b.

  het bieden van ondersteuning bij het versterken van de eigen kracht van het kind of de jongeren, zijn of haar ouders / opvoeders en de andere leden van het gezin;

 • c.

  het bieden van ondersteuning bij het versterken van het sociale netwerk, waaronder familieleden, buren, vrienden, vrijwilligers, mantelzorgers en maatjes en het toeleiden naar collectieve activiteiten in de nabije omgeving, waaronder sport, cultuur en vrije tijd;

 • d.

  het bieden van ondersteuning bij het opzetten van een gezinsplan;

 • e.

  kortdurende individuele, niet specialistische begeleiding gericht op de algemene dagelijkse levensverrichtingen, opgroei- en opvoedondersteuning;

 • f.

  begeleiding naar lichte hulp en consultatie bij de (jeugd)gezondheidszorg en het onderwijs;

 • g.

  het voeren van regie rondom de uitvoering van het gezinsplan.

Artikel 3 Individuele voorzieningen

 • 1. De volgende voorzieningen zijn individuele voorzieningen bedoeld in artikel 3, tweede lid onder b, van de verordening:

  • a.

   basis GGZ;

  • b.

   specialistische GGZ;

  • c.

   hulp bij enkelvoudige, ernstige dyslexie.

 • 2. De volgende voorzieningen zijn individuele voorzieningen bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder c, van de verordening:

  • a.

   jeugdhulp bij psychiatrische stoornissen;

  • b.

   jeugdhulp bij (licht)verstandelijke beperkingen;

  • c.

   jeugdhulp bij opvoedproblemen en gedragsstoornissen;

  • d.

   jeugdhulp bij dyslexie.

 • 3. De volgende voorzieningen zijn individuele voorzieningen bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder f, van de verordening:

  • a.

   beschermd wonen met begeleiding voor jeugdigen met een met licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische aandoening;

  • b.

   kort- en langdurend verblijf, mogelijk met behandeling, voor:

   • 1°.

    hulp aan jeugdigen met een (lichte) verstandelijke beperking;

   • 2°.

    hulp aan jeugdigen met een psychiatrische stoornis (gesloten en open verblijf, deel- en voltijds);

   • 3°.

    residentiële jeugdhulp (vol- en deeltijd) aan jeugdigen met ernstige gedragsproblematiek.

  • c.

   kortdurend verblijf, zonder behandeling, waaronder logeeropvang (respijtzorg)

 • 4. De volgende voorzieningen zijn individuele voorzieningen bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de verordening:

  • a.

   gesloten jeugdhulp;

  • b.

   preventieve jeugdbescherming en jeugdbeschermings- en reclasseringsmaatregelen door gecertificeerde instellingen;

  • c.

   crisisjeugdhulp.

Artikel 4 PGB

Een pgb wordt berekend op basis van tarieven die in de bijlage bij deze nadere regels zijn opgenomen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2019.

Artikel 6 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere Regels Jeugdhulp gemeente Arnhem 2019.

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris, De burgemeester

Bijlage bij Nadere Regels Jeugdhulp gemeente Arnhem: PGB tarieven Jeugdwet per 1 maart 2021

1. Jeugdhulp die wordt betrokken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk

Voor jeugdhulp die wordt betrokken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk geldt een maximaal tarief van € 22,66 per uur voor individuele jeugdhulp en € 22,66 per dagdeel voor groepsbegeleiding.

Dit tarief geldt eveneens voor jeugdhulp die wordt betrokken van een persoon buiten het sociaal netwerk die niet voldoet aan de eisen genoemd in artikel 7, zesde lid, onder a en b, van de verordening.

2. Jeugdhulp die wordt betrokken van een persoon die de jeugdhulp bedrijfsmatig verleent

Voor jeugdhulp die wordt betrokken van een persoon die de jeugdhulp bedrijfsmatig verleent geldt een maximaal tarief volgens onderstaande tabel:

Productnaam ZIN

Pgb-tarief per 1-1-2022

Eenheid

Activerend werk

 
 

Activerend werk: ontwikkeling naar trede 3

€ 486,72

Stuks

Activerend werk: ontwikkeling naar trede 4

€ 580,38

Stuks

Activerend werk: ontwikkeling naar trede 5

€ 334,32

Stuks

Activerend werk: stabiel op trede 3

€ 6,44

Uur

Activerend werk: stabiel op trede 4

€ 5,01

Uur

 
 
 

Ambulante ondersteuning

 
 

Ambulante begeleiding basis

€ 0,79

Minuut

Ambulante begeleiding specialistisch

€ 1,03

Minuut

Behandeling B GGZ

€ 1,47

Minuut

Behandeling C GGZ

€ 1,62

Minuut

Consultatie A

€ 1,27

Minuut

Consultatie B

€ 1,46

Minuut

Consultatie C

€ 1,82

Minuut

Consultatie D

€ 2,41

Minuut

Behandeling A1

€ 1,24

Minuut

Behandeling A2

€ 1,33

Minuut

Behandeling B

€ 1,54

Minuut

Behandeling C

€ 1,67

Minuut

Behandeling D

€ 1,67

Minuut

 
 
 

Dyslexie

 
 

Dyslexie diagnose

€ 1,44

Minuut

Dyslexie behandeling

€ 1,44

Minuut

 
 
 

Ondersteuning op locatie aanbieder

 
 

Groepsbegeleiding jeugd Ontwikkeling

€ 11,87

Uur

Behandeling groep A

€ 23,37

Uur

Behandeling groep B

€ 31,97

Uur

BSO+ (plus gescheiden)

€ 12,62

Uur

BSO+ (totaal product ivn IB60 formt)

€ 19,37

Uur

 
 
 
 
 
 

Verblijf

 
 

Verblijf Groep lichte begeleidingsintensiteit

€ 103,24

Etmaal

Verblijf Groep licht-middel begeleidingsintensiteit

€ 159,63

Etmaal

Verblijf Groep middel begeleidingsintensiteit

€ 209,54

Etmaal

Verblijf Groep middelzware begeleidingsintensiteit

€ 231,35

Etmaal

Gezinshuis lichte begeleidingsintensiteit

€ 150,89

Etmaal

Gezinshuis middel begeleidingsintensiteit

€ 164,38

Etmaal

Gezinshuis zware begeleidingsintensiteit

€ 188,66

Etmaal

Toeslag Kind bij verblijf in moeder & kindhuis

€ 24,89

Etmaal

Logeren per etmaal

€ 149,19

Etmaal