Regeling vervallen per 01-01-2023

Tarievenverordening voor welzijnsaccommodaties in de gemeente West Maas en Waal

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2022

Intitulé

Tarievenverordening voor welzijnsaccommodaties in de gemeente West Maas en Waal

nr. 2018/12 -13

De Raad van de gemeente West Maas en Waal,

Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 november, nr. Z.018016

Artikel 1 Gemeentelijke welzijnsaccommodaties

Accommodatie

Huurprijs per uur

Gymzalen Appeltern, Maasbommel, Wamel

€ 14,00

Artikel 2 Wedstrijden en commerciële activiteiten

De tarieven vermeld in artikel 1 worden verhoogd met 25 % bij wedstrijden en commerciële activiteiten zoals uitvoeringen met betalend publiek.

Artikel 3 Bepalingen en voorwaarden

De in artikel 1 vermelde accommodaties worden verhuurd onder de bepalingen en voorwaarden vermeld in het gebruikersreglement.

Artikel 4 Diverse ruimten en gebouwen

Het tarief voor het gebruik van diverse ruimten en gebouwen bedraagt:

Ruimte

Incidenteel per uur

Incidenteel per dagdeel

Jaar

contract per uur

Jaar contract

per avond

/dagdeel

Permanente verhuur

Commercieel per uur

Commercieel per avond/dagdeel

Minder dan 20 m2

€ 2,50

€ 7,35

€ 69,00

€206,30

€ 713,10

€ 5,80

€ 17,10

20 t/m 39 m2

€ 3,75

€ 11,30

€ 107,30

€ 321,85

€ 1131,95

€ 9,00

€ 26,95

40 t/m 69 m2

€ 4,95

€ 14,80

€ 147,20

€ 441,65

€ 1553,15

€ 12,35

€ 37,05

70 t/m 109 m2

€ 6,80

€ 20,40

€ 199,10

€ 597,25

€ 2102,65

€ 17,50

€ 52,45

Artikel 5 Openluchtzwembad De Zeven Morgen

De tarieven voor openluchtzwembad De Zeven Morgen bedragen:

Type

2019

A

Entreegelden

1. Kinderen t/m 15 jaar

€ 4,10

2. Volwassenen

€ 4,70

B

10 Badenkaart

1. Kinderen t/m 15 jaar

€ 32,50

2. Volwassenen

€ 38,00

C

Abonnement voorverkoop

1. Kinderen t/m 15 jaar

€ 35,00

2. Volwassenen

€ 51,00

3. Gezin

€ 99,20

Artikel 6 Abonnementen openluchtzwembad De Zeven Morgen

De tarieven voor de abonnementen, genoemd onder C1, C2 en C3, die tijdens de openstelling van het buitenbad worden verkocht, zijn voor gezinsabonnementen € 17,50 duurder en voor overige abonnementen € 9,50 duurder.

Artikel 7 Afwijkingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in bijzondere gevallen, waaronder begrepen een meer dan normaal intensief gebruik, van een van der voornoemde accommodaties, een afwijkend tarief in rekening te brengen.

Artikel 8

 • 1.

  Burgemeester en wethouders indexeren de in de tarieven jaarlijks met het met de perspectiefnota vastgestelde percentage Prijsontwikkeling materiële lasten en subsidies.

 • 2.

  Bedragen worden hierbij afgerond op € 0,05. Uitzondering hierop zijn de tarieven van buitenbad De Zeven Morgen, die worden in de losse verkoop afgerond op € 0,10.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  De "Tarievenverordening voor welzijnsaccommodaties in de gemeente West Maas en Waal 2018" van 7 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Tarievenverordening voor welzijnsaccommodaties in de gemeente West Maas en Waal".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 13 december 2018

De raad van de gemeente West Maas en Waal,

De griffier,

J.A. (Joyce) Satijn

De voorzitter,

V.M. (Vincent) van Neerbos

Ondertekening