Regeling vervallen per 31-12-2014

Verordening inzake de winkeltijden

Geldend van 08-04-1997 t/m 30-12-2014

Intitulé

Verordening inzake de winkeltijden

De raad van de gemeente Scherpenzeel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 maart 1997, nr. 97-III-10;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet,

besluit:

vast de stellen de volgende Verordening inzake de winkeltijden.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen acht weken.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 6 Feestdagenregeling

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder b. van de wet, gelden niet op ten hoogste zes, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, feestdagen per kalenderjaar, voor zover deze dagen niet op zondag vallen.

Artikel 7 Ontheffing feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Eerste of Tweede Kerstdag, voor zover deze dagen niet op zondag vallen, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2. De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen, kunstateliers en galeries.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 In werking treden

 • 1. Deze verordening treedt in werking op een door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip.

 • 2. De Verordening winkelsluiting Scherpenzeel wordt ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Winkeltijdenverordening Scherpenzeel".

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van de raad van

de gemeente Scherpenzeel van 27 maart 1997.

 

de secretaris,                             de voorzitter,

 

 

 

J.P. van Velden.                       A.C.Ph. Hardonk.