Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent adviesraad sociaal domein Verordening Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard

Geldend van 19-12-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent adviesraad sociaal domein Verordening Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard

De raad van de gemeente Nissewaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 05 december 2018;

gelet op artikel 150 van de Gemeentewet, 2.10 van de Jeugdwet, artikel 47 van de Participatiewet, artikel 42 van de Wet IOAW, artikel 42 van de Wet IOAZ, artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 2 van de Wet sociale werkvoorziening;

gezien het advies van de commissie Sociaal Domein van 29 november 2018;

besluit

de volgende verordening vast te stellen: Verordening Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Adviesraad: Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard;

 • b.

  Ambtelijk secretaris: een medewerker van de gemeente Nissewaard die de Adviesraad inhoudelijk en secretarieel ondersteunt;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard;

 • d.

  Sociaal domein: de terreinen jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, werk & inkomen en schulden & armoede.

Artikel 2 Doelstelling Adviesraad Sociaal Domein

Er is een door het college ingestelde Adviesraad in om haar te ondersteunen bij beleidsontwikkeling en uitvoering op het sociaal domein en om inwoners en overige betrokkenen hierin een stem te geven.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

 • 1. De Adviesraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd over de ontwikkeling en uitvoering van beleid op het sociaal domein.

 • 2. De Adviesraad betrekt de samenleving bij deze advisering en onderhoudt daarvoor een relatie met inwoners uit diverse doelgroepen en met (maatschappelijke) organisaties.

 • 3. De Adviesraad volgt ontwikkelingen en knelpunten op het sociaal domein en verzamelt alle benodigde informatie en kennis om haar adviesfunctie uit te kunnen voeren.

 • 4. De Adviesraad is niet bevoegd:

  • a.

   uitspraken te doen over individuele cliënten (klachten, bezwaarschriften e.d.) tenzij het onderwerpen betreft met een algemeen karakter;

  • b.

   uitspraken te doen over medewerkers van de afdelingen, tenzij het zaken betreft met een algemeen karakter;

  • c.

   te adviseren over onderdelen van beleidsterreinen die door andere overheden of instanties dan de gemeente worden ingevuld en/of uitgevoerd;

  • d.

   te adviseren over de verplichte uitvoering door de gemeentelijke organen van wettelijke voorschriften, voor zover bij deze uitvoering geen ruimte voor eigen gemeentelijk beleid is gelaten.

 • 5. Op het functioneren van de Adviesraad is de Inspraak- en Participatieverordening Nissewaard 2015 niet van toepassing.

Artikel 4 Samenstelling en omvang

 • 1. De Adviesraad bestaat uit maximaal 15 leden en een onafhankelijk voorzitter. De voorzitter heeft geen stemrecht bij vergaderingen van de Adviesraad.

 • 2. De Adviesraad kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur bestaande uit de in het eerste lid genoemde voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris. De voorzitter wordt in functie benoemd door het college op voordracht van de leden.

 • 3. De Adviesraad moet zo evenwichtig als mogelijk worden samengesteld uit de verschillende specialismen op het sociaal domein. Leden moeten affiniteit of ervaring hebben met één of meer specifieke doelgroepen of beleidsterreinen op het gebied van het sociaal domein.

 • 4. Leden zijn inwoner van de gemeente Nissewaard of van de gemeente Brielle. Leden uit de gemeente Brielle richten zich enkel op werk & inkomen.

 • 5. Lidmaatschap van de Adviesraad mag nooit nadelige gevolgen hebben voor de relatie met de gemeente of voor het recht op voorzieningen binnen het sociaal domein.

 • 6. Het lidmaatschap van de Adviesraad is onverenigbaar met:

  • a.

   Het lidmaatschap van de gemeenteraad, het college of de ambtelijke organisatie van de gemeente Nissewaard of Brielle;

  • b.

   Een betaalde functie bij een organisatie die de gemeente inzet op in het sociaal domein.

 • 7. Leden die op vrijwillige basis betrokken zijn bij maatschappelijke organisaties verrichten hun werkzaamheden zonder last- en ruggespraak.

 • 8. Lidmaatschap van de Adviesraad is op vrijwillige basis.

Artikel 5 Huishoudelijk reglement

De Adviesraad stelt een huishoudelijk reglement vast waarin in ieder geval de verdere inrichting van de Adviesraad, de besluitvormingsprocedure en de orde tijdens vergaderingen wordt geregeld, voor zover die niet zijn opgenomen in deze verordening.

Artikel 6 Benoeming

 • 1. De Adviesraad werft en selecteert zelf nieuwe leden en draagt deze uiterlijk een maand voor de beoogde benoemingsdatum gemotiveerd ter benoeming voor bij het college.

 • 2. Leden moeten voldoen aan de in het huishoudelijk reglement gestelde eisen.

 • 3. Wanneer het college besluit een voordracht voor een aspirant-lid niet over te nemen, dan motiveert zij dit schriftelijk aan het dagelijks bestuur van de Adviesraad. Een voordracht voor de voorzitter kan alleen wegens zwaarwegende redenen niet worden overgenomen door het college.

 • 4. Leden en de voorzitter worden benoemd voor de duur van vier jaar en kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd.

 • 5. Leden kunnen op twee momenten per jaar worden (her)benoemd; per 1 januari en per 1 juli.

Artikel 7 Aftreden

 • 1. Het lidmaatschap van de Adviesraad eindigt:

  • a.

   Op eigen verzoek aan het college;

  • b.

   Bij verhuizing buiten de gemeenten Nissewaard of Brielle;

  • c.

   Bij overlijden;

  • d.

   Na het verstrijken van de maximale zittingsduur;

  • e.

   Bij een onverenigbaarheid zoals bedoeld in artikel 4 lid 6 van deze verordening;

  • f.

   Na een ontslagbesluit van het college.

 • 2. Bij disfunctioneren of langdurig ziekteverzuim van een lid kan het dagelijks bestuur van de Adviesraad een voorstel doen bij het college om het lidmaatschap van het lid op te zeggen.

 • 3. De Adviesraad stelt een rooster van aftreden op als bijlage bij het huishoudelijk reglement.

Artikel 8 Advisering

 • 1. De Adviesraad krijgt van het college tijdig alle gemeentelijke informatie die nodig is voor haar functioneren.

 • 2. Indien gemeentelijke informatie vertrouwelijk is, geeft het college dit bij het verstrekken aan. De Adviesraad behandelt deze informatie vervolgens ook vertrouwelijk. De vertrouwelijkheid eindigt wanneer de betreffende informatie openbaar wordt gemaakt door het college.

 • 3. Het college kan een schriftelijke adviesaanvraag voorleggen aan de Adviesraad. In de aanvraag vermeldt het college expliciet over welke punten advies wordt gevraagd.

 • 4. De Adviesraad brengt binnen maximaal zes weken na ontvangst van de adviesaanvraag schriftelijk advies uit aan het college. Deze termijn kan, na overleg met de gemeente, met maximaal een week worden uitgesteld indien het om een beleidsvraag van grotere omvang gaat.

 • 5. Voorafgaand aan het uitbrengen van advies kan, op verzoek van de Adviesraad, overleg plaatsvinden met de inhoudelijk betrokken ambtenaren.

 • 6. Het college reageert altijd schriftelijk op de adviezen van de Adviesraad. Indien het college het advies van de Adviesraad (deels) niet overneemt, dan motiveert zij dit in haar reactie.

 • 7. De gemeenteraad ontvangt van het college ter kennisname alle adviezen van de Adviesraad inclusief de reactie van het college.

Artikel 9 Middelen en faciliteiten

 • 1. Het college stelt een ambtelijk secretaris aan die belast is met de algemene ondersteuning aan de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 2. Het college stelt een budget beschikbaar om het adequaat functioneren van de Adviesraad mogelijk te maken.

 • 3. De Adviesraad maakt uiterlijk 1 oktober van elk kalenderjaar bekend welke specifieke, andere dan de gebruikelijke, middelen nodig zijn voor het volgende kalenderjaar.

 • 4. De gemeente meldt uiterlijk 1 december welke extra middelen beschikbaar zijn voor de Adviesraad.

 • 5. De Adviesraad zet het budget in voor:

  • a.

   Een maandelijkse onkostenvergoeding voor de leden en de voorzitter van de Adviesraad;

  • b.

   Een vergoeding voor bijkomende kosten zoals: ontwikkeling en bijhouden van een website, externe specialistische ondersteuning (WIB-leden), reiskosten van leden voor optredens buiten de reguliere vergaderingen, deskundigheidsbevordering, PR of raadplegen dan wel informeren van de achterban;

  • c.

   Speciale voorzieningen in verband met handicaps (zoals ringleiding, speciale leesvormen, doventolk);

  • d.

   Overige kosten na toestemming van de voorzitter in overleg met de ambtelijk secretaris. Deze toestemming wordt gegeven wanneer de uitgaven passen binnen gemeentelijk beleid en binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid blijven.

 • 6. Naast budget stelt de gemeente faciliteiten in natura ter beschikking, zoals:

  • a.

   Vergaderruimten, inclusief koffie en thee;

  • b.

   Advies van de gemeentelijke afdeling Communicatie over PR- en communicatievraagstukken;

  • c.

   Gebruik van de gemeentelijke repro.

Artikel 10 Openbaarheid

 • 1. De vergaderingen van de Adviesraad zijn in beginsel openbaar. De voorzitter kan besluiten om een vergadering (gedeeltelijk) in beslotenheid te voeren wanneer hij dit noodzakelijk acht of minimaal twee aanwezige leden hierom verzoeken.

 • 2. Plaats, datum en tijdstip van vergaderingen worden aangekondigd op de website van de Adviesraad.

 • 3. De aanwezigen op de publieke tribune kunnen op hun verzoek door de voorzitter in de gelegenheid worden gesteld om in te spreken gedurende maximaal vijf minuten.

Artikel 11 Overleg wethouder(s)

 • 1. Eén keer in de drie maanden vindt overleg plaats tussen het dagelijks bestuur van de Adviesraad en een afvaardiging van het college. Indien gewenst wordt dit overleg bijgewoond door de ondersteunende vakinhoudelijke beleidsmedewerkers van de gemeente Nissewaard.

 • 2. Op verzoek van een van de in het eerste lid genoemde personen kunnen anderen aan dit overleg deelnemen, tenzij een van de overige aanwezigen hier bezwaar tegen heeft.

 • 3. De ambtelijk secretaris maakt een verslag van dit overleg.

Artikel 12 Jaarverslag

Jaarlijks vóór 1 juli biedt de Adviesraad haar jaarverslag aan het college aan. Dit verslag gaat over de werkzaamheden in het vorige kalenderjaar. Het verslag wordt door het college ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad.

Artikel 13 Wijziging of beëindiging

 • 1. Opheffing van de Adviesraad kan alleen door een daartoe strekkend besluit van het college, na het horen van de Adviesraad.

 • 2. Een besluit tot opheffing wordt minimaal een half jaar voor de daadwerkelijke opheffing schriftelijk kenbaar gemaakt aan de Adviesraad.

 • 3. De Adviesraad moet worden gehoord bij een voorgenomen wijziging of intrekking van deze verordening.

Artikel 14 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college, na daartoe advies te hebben ingewonnen van de Adviesraad.

Artikel 15 Intrekking oude regeling

De Verordening Cliëntenparticipatie SoZaWe Brielle en Nissewaard en de Verordening Adviesraad Wmo en Jeugd Nissewaard worden ingetrokken.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nissewaard van 12 december 2018.

De griffier,

S.J.M. Mackaij

De voorzitter,

G. Veldhuijzen