Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 11 december PZH-2018-670707659 tot vaststelling van een nader voorschrift met betrekking tot de toepassing van de normen waterkwantiteit in het op de kaart bij dit besluit aangegeven weidevogelgebied Commandeurspolder (Nader voorschrift toepassing normen waterkwantiteit Commandeurspolder).

Geldend van 19-12-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 11 december PZH-2018-670707659 tot vaststelling van een nader voorschrift met betrekking tot de toepassing van de normen waterkwantiteit in het op de kaart bij dit besluit aangegeven weidevogelgebied Commandeurspolder (Nader voorschrift toepassing normen waterkwantiteit Commandeurspolder).

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 2.3 tweede en vijfde lid van de Waterverordening Zuid-Holland;

Overwegende

  • dat het in verband met de inrichting van het weidevogelkerngebied noodzakelijk is om het waterpeil in het voorjaar te verhogen,

  • dat daardoor de norm voor waterkwantiteit zal worden overschreden tussen 1 maart en 15 mei,

  • dat eigenaar en gebruikers van het gebied de inrichting als weidevogelgebied geen probleem vinden,

  • dat het Hoogheemraadschap van Delfland heeft verzocht om de termijn waarbinnen de norm geldt te veranderen van 1 maart tot 1 oktober naar 15 mei tot 1 oktober.

Besluiten:

Vast te stellen de volgende regeling:

Nader voorschrift toepassing normen waterkwantiteit Commandeurspolder

Artikel 1

Voor de toepassing van artikel 2.3, tweede lid onder d wordt ten aanzien van het weidevogelkerngebied Commandeurspolder, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende bijlage, als nader voorschrift gesteld dat de gestelde norm voor grasland slechts geldt van 15 mei tot en met 1 oktober.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt gepubliceerd.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: “Nader voorschrift toepassing normen waterkwantiteit Commandeurspolder”.

Ondertekening

Den Haag, 11 december 2018

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

drs.H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Bijlage

Bijlage 1 kaart ligging gebied

Toelichting

In artikel 2.3 van de Waterverordening Zuid-Holland zijn met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop regionale wateren moeten zijn ingericht normen gesteld met betrekking tot de gemiddelde overstromingskans per jaar. Deze normen drukken de gemiddeld toelaatbaar geachte kans op overstroming uit ofwel het wenselijk geachte beschermingsniveau.

Voor grasland buiten de bebouwde kom is een norm van 1 keer per 10 jaar gesteld. Deze norm geldt slechts in de zomerperiode. De norm is gesteld om het voor de gebruikers (meestal agrarische bedrijven) mogelijk te maken het grasland te gebruiken.

In de Commandeurspolder ligt het Weidevogelkerngebied Commandeurspolder. Met alle belanghebbenden en betrokkenen is afgesproken om het betreffende gebied begin 2019 als weidevogelgebied in te richten. Om de voor de vogels gewenste inrichting te realiseren is het nodig om in het voorjaar het waterpeil in het gebied te verhogen. De consequentie daarvan zou zijn dat het waterschap niet meer kan voldoen aan de gestelde normen voor waterkwantiteit. Daarom hebben zij verzocht om de norm voor het betreffende weidevogelkerngebied pas te laten gelden vanaf 15 mei in plaats van vanaf 1 maart.

Met dit besluit wordt aan het verzoek voldaan, zodat het weidevogelgebied op de gewenste manier kan worden ingericht.