Verordening U-pas gemeente Utrecht

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening U-pas gemeente Utrecht

De raad van de gemeente Utrecht;

Gelezen:

het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 september 2018 ;

gelet op:

Artikel 108 van de gemeentewet;

Artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet (Gw) en artikel 149 van de gemeentewet;

De nota ‘Utrecht inclusief’: Armoedeaanpak Utrecht 2016–2019 en

De nota ‘Utrecht Inclusief deel 2: Inzet van de armoederegelingen’;

Overwegende:

dat het van wezenlijk belang wordt geacht dat Utrechters en hun minderjarige kinderen zich door maatschappelijke participatie kunnen ontplooien en ontwikkelen en daarin niet belemmerd worden door hun financiële positie;

dat de gemeente Utrecht daaraan wenst bij te dragen door het voeren van beleid, gericht op bevordering van maatschappelijke participatie, waaronder wordt verstaan deelname aan activiteiten die het mogelijk maken mee te doen in de samenleving;

besluit vast te stellen de Verordening U-pas 2019 gemeente Utrecht

1. Inleiding

Deze verordening geeft gemeentelijke regels over de U-pas. De U-pas is één van de armoederegelingen in gemeente Utrecht.

1.1 Waarom deze regels?

In Utrecht vinden we het belangrijk dat:

 mensen actief mee kunnen doen aan het maatschappelijk leven of aan het werk kunnen gaan;

 mensen een inkomen hebben waarmee ze rond kunnen komen;

 mensen hun financiën op orde hebben;

 mensen een eigen huishouding kunnen voeren en voor zichzelf kunnen zorgen;

 en kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien.

De regels in deze verordening vullen de wettelijke regels aan. Het zijn regels op hoofdlijnen die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Soms zijn er nog extra regels nodig waarin bepaalde zaken worden uitgewerkt. Ook dat is in deze verordening geregeld.

1.2 Uitgangspunten

De regels in deze verordening zijn geschreven vanuit een aantal uitgangspunten. De regels:

1. zijn bedoeld om de bovengenoemde doelen te realiseren en knelpunten van inwoners op te lossen;

2. zijn goed leesbaar;

3. regelen niet meer dan nodig is;

4. houden de administratieve lasten van gemeente en inwoners zo laag mogelijk;

5. kunnen goed uitgevoerd worden en zijn duidelijk voor de inwoners;

6. zijn onderling afgestemd op elkaar;

1.3 Kernwaarden

De gemeente zorgt ervoor dat het resultaat van een besluit recht doet aan die doelen van de genoemde wetten. De gemeente gaat daarbij uit van de volgende kernwaarden:

1. Inwoners zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk om de genoemde doelen te realiseren.

2. Inwoners zetten zich ervoor in om deze doelen te bereiken.

3. De gemeente helpt waar dat nodig is en stimuleert inwoners om zelf oplossingen te vinden voor problemen, bijvoorbeeld met hulp van familie, vrienden en bekenden (het sociale netwerk).

4. Kwetsbare groepen, zoals kinderen en inwoners met een laag inkomen, hebben extra hulp nodig om volwaardig mee te doen aan de samenleving.

De begrippen die in deze verordening worden gebruikt, worden toegelicht in hoofdstuk 8.

1.4 Doel en toepassingsbereik

Een belangrijke voorziening om mee te kunnen doen aan de samenleving en armoede tegen te gaan is de U-pas. Om actief deel te kunnen nemen aan de samenleving is het belangrijk dat inwoners meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Hieraan zijn meestal kosten verbonden. Met de U-pas kan de inwoner gratis of met korting gebruikmaken van diensten van een (maatschappelijke) organisaties of korting krijgen op producten en diensten. Inwoners met een laag inkomen kunnen een vergoeding krijgen om mee te doen aan culturele, sport, educatieve, recreatieve en andere maatschappelijke activiteiten.

1.5 Uitvoering U-pas

De U-pas wordt uitgevoerd door een externe organisatie in opdracht van de gemeente Utrecht. Deze organisatie zorgt vanuit het U-pas Bureau voor het toekennen van de U-pas, maar ook voor het contact met inwoners en samenwerkingspartners en het aanbieden van een aantrekkelijk aanbod. Het college van B en W mandateert het U-pas Bureau voor deze taken en heeft een bewerkersovereenkomst met het U-pas Bureau afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van gegevens van inwoners.

2. Het recht op een U-pas

2.1 Doelgroep

Inwoners met een inkomen van maximaal 125% van de bijstandsnorm hebben recht op een U-pas. Hierbij wordt uitgegaan van het inkomen van het totale huishouden. De U-pas is voor:

1. Inwoners met een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm. Dat bedrag wordt jaarlijks door de Rijksoverheid berekend.

2. Inwoners met een gemeentelijke uitkering.

3. Inwoners die een AOW-uitkering ontvangen.

4. Inwoners die toegelaten zijn tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen of een minnelijke schuldregeling en daardoor een inkomen hebben dat niet meer is dan 125% van de bijstandsnorm.

5. Kinderen die opgroeien in armoede of in een gezin dat is toegelaten tot de Wsnp of een minnelijke schuldregeling. Het gezin heeft daardoor een inkomen heeft dat maximaal 125% van de bijstandsnorm.

6. Inwoners die door aantoonbare structurele kosten toch een inkomen hebben dat onder de 125% van de bijstandnorm valt. De aanvragen van deze inwoners worden via maatwerk toegekend.

2.2 De aanvraag van een U-pas

Stap 1: Aanvraag bij het U-pas Bureau

Indienen aanvraag

Inwoners met een inkomen niet hoger dan 125% van de bijstandsnorm kunnen een aanvraag doen. Dit kan op de volgende manieren:

 schriftelijk, met een aanvraagformulier van het U-pas Bureau

 online, op de website van de U-pas

Automatisch ontvangen

Inwoners die bekend zijn bij de gemeente Utrecht omdat zij een gemeentelijke uitkering ontvangen jaarlijks automatisch een U-pas. Hiervoor vraagt de gemeente Utrecht om akkoord van de inwoners bij het aanvragen van de uitkering. Daarnaast ontvangen AOW-gerechtigden de U-pas automatisch na het eerste jaar dat zij de U-pas hebben aangevraagd en hier bewijsstukken voor hebben ingeleverd. Inwoners kunnen de toestemming voor het automatisch toekennen van een U-pas op ieder moment weer intrekken. Dit doen zij door het schriftelijk door te geven aan het U-pas Bureau.

Gegevens

De gemeente Utrecht verzamelt gegevens over de situatie van de inwoner die nodig zijn voor het automatisch toekennen van een U-pas. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, gezinssamenstelling en of de inwoner een gemeentelijke uitkering ontvangt.

Voor het beoordelen van aanvragen bij het U-pas, verzamelt het U-pas Bureau gegevens van de aanvrager. Het gaat hierbij om: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, gezinssamenstelling en inkomensgegevens. Als het gaat om gegevens die het U-pas Bureau niet zelf kan inzien, dan vraagt het U-pas Bureau aan de inwoner om die gegevens binnen een redelijke termijn te leveren. Bij de aanvraag maakt het U-pas Bureau duidelijk welke gegevens er nodig zijn.

Aanvraag voor U-pas via maatwerk

1. In enkele gevallen is het toekennen van een U-pas via maatwerk een optie. Als een inwoner een inkomen heeft boven 125% van de bijstandsnorm, dan kan er via maatwerk een aanvraag gedaan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand structureel hoge zorgkosten heeft. Deze aanvraag moet ondersteund worden met argumenten of bewijzen via een samenwerkingspartner, zoals het buurtteam.

2. De gemeente kan de maatwerkaanvraag weigeren als er geen argumenten of bewijzen zijn om de aanvraag te ondersteunen.

Stap 2: Beoordelen aanvraag

Beoordeling door het U-pas Bureau

1. Bij het beoordelen van de aanvraag gebruikt het U-pas Bureau alle gegevens die nodig zijn. Dit zijn gegevens over:

a. de inkomensgegevens van de inwoner;

b. de adresgegevens van de inwoner;

c. de gezinssamenstelling van de inwoner;

d. de geboortedatum van de inwoner.

2. Om vast te stellen of de aanvrager recht heeft op de U-pas, volgt het U-pas Bureau de volgende stappen:

 Stap 1: Het U-pas Bureau stelt eerst vast wat de gezinssituatie van de inwoner is.

 Stap 2: Het U-pas Bureau stelt hierna vast wat de leeftijd van de inwoner is.

 Stap 3: Het U-pas Bureau stelt hierna vast wat het inkomen van de inwoner is.

 Stap 4: Het U-pas Bureau bepaalt of de U-pas wordt toegekend.

 Stap 5: Het U-pas Bureau geeft de inwoner een terugkoppeling op de aanvraag en laat weten wat de reden is van het wel of niet toekennen.

Toetsing van het inkomen

Om vast te stellen of een inwoner recht heeft op een U-pas, vraagt het U-pas Bureau om bewijsstukken, zoals een jaaropgave of jaarcijfers. Het U-pas Bureau toetst het inkomen over het gehele kalenderjaar voor de aanvraagdatum en toetst het inkomen van het totale huishouden. Als het inkomen van de inwoner in een periode van drie maanden direct voor de aanvraagdatum gedaald is, dan wordt er van dat inkomen uitgegaan.

Beslistermijn

1. Het U-pas Bureau beslist zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 weken nadat de aanvraag is ontvangen.

2. De beslistermijn kan schriftelijk worden verlengd als de inwoner niet voldoende gegevens heeft verstrekt of als het U-pas Bureau de aanvraag niet binnen de termijn kan behandelen.

Stap 3. Beslissing

Inhoud besluit

1. Het U-pas Bureau stelt een besluit vast en stuurt deze per e-mail of brief naar de inwoner. Het doel van dit besluit is dat de inwoner te weten komt of er wel of geen U-pas wordt gegeven.

2. Bij de beslissing voegt het U-pas Bureau informatie toe waarin onder andere staat:

a. de mogelijkheden van de U-pas;

b. het tegoed;

c. het aantal U-passen dat per huishouden gegeven wordt;

d. de manieren waarop contact kan worden opgenomen met het U-pas Bureau.

Pas

Iedere inwoner van wie de aanvraag wordt toegekend ontvangt daarop een persoonsgebonden pas. Deze pas blijft eigendom van het U-pas Bureau. De inwoner moet op een zorgvuldige manier met de pas omgaan en zich houden aan instructies die het U-pas Bureau daarvoor geeft.

Verval van recht

Het recht op de U-pas vervalt als de inwoner verhuist naar een andere gemeente of een inkomen ontvangt hoger dan de geldende inkomensnorm.

2.3 Uitzonderingen

Een aantal inwoners zijn uitgesloten om een aanvraag voor een U-pas te doen, dat zijn:

- inwoners die geen geldig verblijfsrecht hebben volgens artikel 8, onderdelen a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000. Een uitzondering geldt voor de vreemdeling die met instemming van de Nederlandse overheid verblijft in een asielzoekerscentrum;

- inwoners die onbetaald verlof hebben, of die gehuwd zijn met iemand die onbetaald verlof heeft, voor zover het gebrek aan inkomen daarvan het gevolg is (zie artikel 1, onderdeel g, van de werkloosheidswet);

- inwoners die rechtens van hun vrijheid zijn beroofd. Een uitzondering geldt voor inwoners die gedwongen in een psychiatrisch ziekenhuis zijn opgenomen (zie Wet BOPZ);

- inwoners die voltijd onderwijs volgen dat door de Rijksoverheid is gefinancierd en aanspraak kunnen maken op studiefinanciering (Wet Studiefinanciering). Dit geldt niet wanneer de inwoner een of meer kinderen heeft waar hij of zij voor zorgt en beschikt over een gezinsinkomen dat, inclusief de toelage Wet Studiefinanciering, niet meer bedraagt dan 125% van de bijstandsnorm.

- Internationale studenten die in verband met studie hier tijdelijk verblijven, behalve als de student een of meer kinderen heeft waar hij of zij voor zorgt en het gezinsinkomen niet meer bedraagt dan 125% van de bijstandsnorm.

3. Het aanbod van de U-pas

De U-pas is er voor sportieve, culturele, educatieve, recreatieve en andere maatschappelijke activiteiten. Het kan gaan om:

- een eenmalige of regelmatige activiteit;

- het lidmaatschap van een organisatie;

- zwemlessen;

- gebruiksgoederen die volgens het college de maatschappelijke participatie bevorderen.

4. U-pas voor volwassenen

De U-pas voor volwassenen is voor inwoners van 18 jaar en ouder. Zij kunnen met de U-pas activiteiten ondernemen die hen ondersteunen bij het meedoen in de samenleving. Hiervoor kunnen zij het jaarlijks beschikbare tegoed gebruiken.

4.1 Tegoed

De hoogte van het tegoed voor de volwassen inwoner van 18 jaar en ouder is €120,00 per U-pasjaar. Dit tegoed kan de inwoner gebruiken vanaf het moment dat hij of zij de U-pas ontvangt voor het dan geldende U-pasjaar. Het U-pasjaar start op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar. Het overgebleven tegoed kan niet meegenomen worden naar een volgend U-pasjaar.

5. U-pas Kindpakket

Kinderen van U-pashouders, die jonger zijn dan 18 jaar, kunnen een U-pas Kindpakket krijgen. Met het U-pas Kindpakket kunnen zij meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Daarnaast kunnen zij gebruiksgoederen aanschaffen die meedoen in de samenleving bevorderen. Hiervoor kunnen zij het jaarlijks beschikbare tegoed gebruiken.

5.1 Inhoud

Het U-pas Kindpakket bestaat uit de volgende onderdelen:

- deelname aan sport- en culturele activiteiten;

- deelname aan schoolactiviteiten;

- gebruiksgoederen die volgens het college de maatschappelijke participatie stimuleren.

5.2 Tegoed

Jaarlijks kan er tot een maximum bedrag aan activiteiten of gebruiksgoederen besteed worden. Het U-pas Kindpakket is vastgesteld op de volgende bedragen:

- 0 tot en met 3 jaar: €150,00 per jaar

- 4 tot en met 11 jaar: €275,00 per jaar

- 12 tot en met 17 jaar: €385,00 per jaar

5.3 Gezinstegoed

Ouders kunnen het U-pas kindpakket tegoed van de kinderen die tot hun huishouden behoren, combineren bij het besteden.

6. Samenwerkingen

6.1 Aanbieders van U-pasaanbod

Inwoners kunnen bij verschillende bedrijven en organisaties de U-pas inzetten om mee te doen aan activiteiten. Het aanbod van deze activiteiten voldoen in ieder geval aan de volgende kenmerken:

- de activiteit behoort tot de reguliere taak van de aanbieder;

- de activiteit stimuleert het maatschappelijk participeren van inwoners;

- de activiteit moet uitdrukkelijk door de gemeente Utrecht worden goedgekeurd.

6.2 Betalingen van de deelname

De betaling van een activiteit of gebruiksgoed wordt rechtstreeks door het U-pas Bureau aan de aanbieder betaald. Als er niet genoeg tegoed is, kan de inwoner dit aanvullen met eigen geld.

6.3 Afspraken met aanbieders

Het U-pas Bureau sluit met iedere aanbieder een overeenkomst. In deze overeenkomst zijn er afspraken gemaakt over het aanbod dat zij binnen de U-pas aanbieden en de manier waarop zij betaald worden.

7. Bevoegdheid college

1. Het college heeft de bevoegdheid de genoemde tegoeden jaarlijks per 1 juli aan te passen.

2. Het college kan nadere regels stellen die gaan over de omvang en frequentie van aparte onderdelen van de inhoud van de U-pas.

3. Het college behoudt zich het recht voor te bepalen welke rechtspersonen worden opgenomen in het U-pas aanbod. Het college let bijvoorbeeld op:

a. de mate waarin de door de rechtspersoon aangeboden activiteit bijdraagt aan de maatschappelijke participatie;

b. de mate waarin het sociale cohesie stimuleert, en

c. de mate waarin de rechtspersoon een maatschappelijke functie heeft.

  • 4 Ouders kunnen het U-pas kindpakket tegoed van de kinderen die tot hun huishouden behoren, combineren bij het besteden.

  • 5 Bij onrechtmatig gebruik van de pas door de U pashouder, kan het college besluiten de U-pas gedurende de resterende duur van het U-pasjaar in te trekken. Bij ernstige onrechtmatigheden kan het college besluiten de inwoner langer uit te sluiten van het recht op de U-pas.

8. Definities en begrippen

Deze verordening verstaat onder:

a. U-pas: een armoederegeling om meedoen in de samenleving te bevorderen.

b. U-pashouder: de inwoner die een U-pas heeft.

c. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

d. inwoner: de persoon die op het moment van aanvraag ingeschreven staat in de basisregistratie personen van de gemeente Utrecht.

e. aanvrager: de inwoner (18+) die een U-pas aanvraagt ten behoeve van zichzelf of zijn kind;

f. U-pas Bureau: de organisatie die namens het college de U-pas uitvoert;

g. aanbieder: Een (maatschappelijk) organisatie of ondernemer die zich heeft aangesloten bij het U-pas Bureau als aanbieder van activiteiten of gebruiksgoederen.

h. inkomen: de inkomsten van de aanvrager en zijn eventuele partner vanuit arbeid of sociale zekerheidsuitkeringen, met uitzondering van de inkomsten uit arbeid van het ten laste komende kind of kinderen.

i. huishouden: bij het toetsen van inkomen wordt uitgegaan van het inkomen van het gezamenlijke huishouden. Hiervan is sprake wanneer twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij voor elkaar zorgen door een bijdrage in de kosten van het huishouden, of op een andere manier. Hiervoor verwijzen wij graag naar de toelichting van de definitie uit de Participatiewet.

j. bijstandsnorm: de bijstandsnorm bedoeld in artikel 20 t/m 23 van de Participatiewet inclusief vakantiegeldreservering, exclusief eventuele heffingskortingen;

k. gemeentelijke uitkering: hiermee wordt de bijstand, IOAW of IOAZ bedoeld.

l. maatschappelijke participatie: hieronder verstaan we meedoen in de samenleving en dat kan op verschillende manieren:

- Schoolactiviteiten

- Sport- of culturele activiteiten

- Educatieve activiteiten

- Wijkactiviteiten

- Sociale contacten

m. kind: het in Utrecht woonachtige eigen kind of stiefkind, of het pleegkind waarvoor de pleegouder een vergoeding ontvangt;

n. U-pasjaar: het jaar waarin een U-pas geldig is, lopend van 1 juli tot 1 juli.

o. tegoed: het bedrag waarop de U-pashouder in een U-pasjaar aanspraak heeft ter besteding aan maatschappelijke participatie.

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen

Artikel 9.1 Intrekking

Bij inwerkingtreding van deze verordening komt de Verordening U-pas 2017 gemeente Utrecht te vervallen.

Artikel 9.2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2019.

Artikel 9.3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening U-pas gemeente Utrecht

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 december 2018,

De griffier,

mr. M. van Hall CMC

De burgemeester,

mr. J.H.C. van Zanen