Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent winkeltijden Verordening winkeltijden Lelystad 2018

Geldend van 20-12-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent winkeltijden Verordening winkeltijden Lelystad 2018

De raad van de gemeente Lelystad,

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 30 oktober 2018

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

B E S L U I T:

Vast te stellen de Verordening winkeltijden Lelystad 2018

Artikel I

Verordening winkeltijden Lelystad 2018

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze Verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet;

 • c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Vrijstellingen

Voor de in artikel 2, eerste lid, onder a en b en de in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling:

 • a.

  op zon- en feestdagen van 06.00 tot 22.00 uur;

 • b.

  op Goede Vrijdag en 24 december van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel of in de omgeving van een bedrijf, anders dan een winkel, nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel of van een bedrijf, anders dan een winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1. Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen acht weken.

 • 2. Het college kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder dit aanvraagt.

Artikel 6. Intrekking voorgaande regeling en overgangsrecht

 • 1. De Verordening winkeltijden Lelystad 2010, zoals laatstelijk gewijzigd op 23 april 2013 , wordt ingetrokken op de dag na bekendmaking van de Verordening winkeltijden Lelystad 2018.

 • 2. Een krachtens de in het eerste lid genoemde verordening verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening.

Artikel 7. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze Verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 9. Citeertitel

Deze Verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Lelystad 2018 .

Ondertekening

Lelystad, 4 december 2018

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier,

N.A. Mosterman

de voorzitter,

Mr. I.R. Adema

Toelichting bij de Verordening winkeltijden Lelystad 2018

Algemeen

Op 1 juli 2013 is de Winkeltijdenwet gewijzigd. De huidige Winkeltijdenverordening is vastgesteld op 23 april 2013. Deze dient aangepast te worden aan de huidige wettekst. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt de verordening aan te passen aan de praktijk rond de winkeltijden zoals die in Lelystad aan de orde is. Dat houdt o.a. een regeling in rond de openstelling van winkels op zon- en feestdagen, naar analogie van de bestaande mogelijkheden op grond van de huidige verordening.

De huidige relevante wettekst luidt als volgt.

Artikel 2

 • 1.

  Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

  • a.

   op zondag;

  • b.

   op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;

  • c.

   op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

 • 2.

  Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

Artikel 3

 • 1.

  De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

 • 2.

  De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.

 • 3.

  De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.

De bevoegdheid van gemeenten wordt zo ruim dat zowel algehele handhaving van de verboden als het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Hetzelfde geldt voor alle opties die daartussen zitten. De beperkingen voor het gemeentelijk beleid – en de gemeentelijke regels – voor de zondags- en avondopenstelling kunnen alleen nog gevonden worden in het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (de daarin opgenomen vrijstellingen gelden zondermeer) en ander hoger recht.

In de Verordening winkeltijden Lelystad 2018 is ervoor gekozen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de openingstijden van de winkels op grond van de toerismebepaling van de vorige Verordening winkeltijden. Volgens deze bepaling waren winkels vrijgesteld van het verbod om op zon- en feestdagen de winkel geopend te hebben.

In de nieuwe verordening geldt die vrijstelling nu ook op Goede vrijdag en 24 december na 19.00 uur.

Ondernemers die na 22.00 uur of vóór 06.00 uur de winkel geopend willen hebben, moeten daarvoor een ontheffing aanvragen. Een ontheffing kan worden geweigerd in het belang van de openbare orde en het woon- en leefklimaat.

Toelichting bij de verordening per artikel

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 3 van de Winkeltijdenwet vormt de basis waarop de gemeenteraad vrijstellingen bij verordening kan bepalen. Ook kan de gemeenteraad burgemeester en wethouders de bevoegdheid geven om ontheffingen te verlenen van de verboden in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Vrijstelling

In deze verordening is ervoor gekozen om voor een groot deel aan te sluiten bij de Verordening winkeltijden Lelystad 2010, zoals laatstelijk gewijzigd op 23 april 2013, met dien verstande dat de openstelling op zon- en feestdagen gelijk is gesteld met de openingstijden van winkels op werkdagen (van 06.00 uur tot 22.00 uur) en dat de vrijstelling op grond van de toerismebepaling is vervangen door een vrijstelling op grond van artikel 3 van de Winkeltijdenwet. Deze verandering heeft te maken met het feit dat de toerismebepaling uit de wet is geschrapt.

Een tweede inhoudelijke wijziging vergeleken met de vorige verordening, wat betreft openingstijden, is de vrijstelling die in deze verordening is opgenomen met betrekking tot de openingstijden van de winkel op de tijdstippen nà 19.00 uur op Goede Vrijdag en 24 december. De openingstijden van winkels wordt nu grotendeels overgelaten aan de desbetreffende ondernemers. Op 4 mei blijven de openingstijden gehandhaafd tot 19.00 uur.

Op grond van de bestaande verordening mogen winkels op zon- en feestdagen open zijn. Alhoewel dat in de huidige verordening vanuit toerisme gemotiveerd werd zijn er ook andere argumenten afgewogen om tot deze openstelling te komen. In de belangenafweging van aspecten van werkgelegenheid en economische bedrijvigheid in de gemeente (waaronder mede wordt begrepen het belang van winkelpersoneel en winkeliers met weinig of geen personeel), de zondagsrust en de leefbaarheid, de veiligheid en de openbare orde in de gemeente, is gekozen voor voortzetting van de bestaande praktijk van openstellingen.

Indertijd is geconcludeerd dat voornoemde belangen niet dermate geschaad worden door vaststelling van het raadsbesluit, dat de gemeenteraad niet in redelijkheid kan overgaan tot het toepassen van de vrijstellingsmogelijkheid. Verder kan gesteld worden dat winkeliers de vrijheid hebben om te bepalen of zij hun winkels op zon- en/of feestdagen zullen openen.

Gelet op het voorgaande wordt opgemerkt dat er geen signalen bekend zijn dat de situatie, door de mogelijkheid te bieden om de winkels langer open te stellen, veranderd is ten opzichte van de situatie in 2013 toen deze analyse is opgesteld.

Daarnaast zijn consumenten inmiddels gewend aan het feit dat winkels geopend zijn op zon- en feestdagen. De ruimere openingstijden sluiten aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen en behoefte van consumenten.

Artikel 3. Individuele ontheffing

In deze bepaling is de mogelijkheid voor burgemeester en wethouders gecreëerd om voor de ‘resterende’ verboden individuele ontheffingen te verlenen.

Artikel 3 kan in geval van de Verordening zoals die nu voorligt in Lelystad als basis dienen voor een ontheffingsregeling voor alle dagen in de week voor 06.00 uur en na 22.00 uur en

Lid 1: De verordening geeft aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid om – met inachtneming van de in de verordening opgenomen kaders – ontheffing te verlenen van het verbod om winkels geopend te hebben op zowel zon- en feestdagen als werkdagen.

Lid 2: Dit lid bevat een voor de hand liggende, al veel voorkomende weigeringsgrond.

De bepaling houdt in dat deze in de regel van toepassing is voor avond/nachtwinkels en voor winkels die incidenteel geopend wil zijn in verband met bijvoorbeeld winkelacties.

Artikel 4. Beslistermijn

In artikel 4 dient de beslistermijn te worden vastgelegd. De genoemde termijnen (acht weken, waarbij de termijn voor ten hoogste acht weken verdaagd kan worden) zijn gebaseerd op het gemiddelde dat gemeenten op dit moment hanteren. Deze beslistermijnen zijn bijvoorbeeld ook voor vergunningen en ontheffingen van de Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2015 van toepassing. Wellicht ten overvloede: sinds de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (artikel 4:17 e.v. van de Awb) bestaat het risico dat bestuursorganen die zich niet aan de (door zichzelf gestelde) termijnen houden, met een dwangsom worden geconfronteerd.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 6. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

De Winkeltijdenverordening Lelystad 2010 wordt vervangen door de nieuwe Winkeltijdenverordening Lelystad 2018. In verband hiermee zullen de op de oude verordening gebaseerde besluiten (nadere regels, ontheffingen en vrijstellingen) vervallen voor zover ze niet krachtens overgangsrecht in stand worden gehouden. Daarom is in artikel 6 geregeld dat een krachtens de oude verordening verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens de nieuwe verordening.

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffingen ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens de nieuwe verordening. Hierbij moet rekening worden gehouden met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Onder andere moet daarbij een overgangstermijn in acht worden genomen.