Gemeente Hattem – Legesverordening 2019 inclusief tarieventabel

Geldend van 15-01-2019 t/m heden

Intitulé

Gemeente Hattem – Legesverordening 2019 inclusief tarieventabel

De raad der gemeente Hattem;

Gelezen het voorstel van het college d.d. 13 november 2018, no 1575;

Gelet op artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

Besluit:

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2019.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  “dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  "maand": het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  "jaar": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Wat in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon..

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven:

 • a.

  voor het in behandeling nemen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • b.

  voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • c.

  voor diensten die volgens wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven volgens de maatstaven en tarieven, zoals opgenomen in de tarieventabel die bij deze verordening hoort.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffen

De leges worden geheven door middel van een mondelinge of gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota, afdruk van een kasregister of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • 1.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • 2.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, wordt verleend volgens een over die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het gaat om de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel:

  • 1.

   onderdeel 1.1.3 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.6 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De legesverordening 2018 van 18 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Als de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten, voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2019".

Tarieventabel Leges

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2019 van de gemeente Hattem.

Treedt in werking op 1 januari 2019.

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Gereserveerd

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gereserveerd

Hoofdstuk 14 Gereserveerd

Hoofdstuk 15 Gereserveerd

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Vervallen

Hoofstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

Hoofdstuk 4 Gereserveerd

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 7 Gereserveerd

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene Dienstverlening

Hoofstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of bij het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk waarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte is het tarief op:

1.1.1.1

maandag van 09.30 tot 18.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur

407,65

1.1.1.2

maandag t/m vrijdag tussen 18.00 uur tot 20.00 uur

509,65

1.1.1.3

maandag t/m vrijdag tussen 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur

611,60

1.1.1.4

zaterdag tussen 09.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur

713,60

1.1.1.5

zon- en feestdagen tussen 09.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur

815,40

1.1.1.6

voor een andere trouwlocatie dan het Stadhuis, Herberg Molecaten, de Franse School en de Hezenberg worden de tarieven genoemd in de onderdelen 1.1.1.1 t/m 1.1.1.5 vermeerderd met een bedrag van

108,65

1.1.2

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.1.2.1

een eerste verstrekking van een trouwboekje of partnerschapsboekje

22,45

1.1.2.2

het verstrekken van een duplicaat trouwboekje of duplicaat partnerschapsboekje

25,75

1.1.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

1.1.4.1

Het tarief bedraagt voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

81,45

1.1.4.2

Het tarief bedraagt voor het benoemen van een ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag die eveneens moet worden beëdigd

162,95

1.1.5

Voor rewedding van het huwelijk (symbolisch het huidige huwelijk opnieuw sluiten) zijn de tarieven 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.6 van toepassing

Hoofdstuk 2Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

Van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

71,35

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

53,95

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

71,35

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

53,95

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

71,35

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

53,95

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

53,95

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

56,80

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

29,95

1.2.6

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

48,60

Hoofdstuk 3Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 

39,45

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

34,10

1.3.3

voor het verstrekken van een Gezondheidsverklaring

37,80

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen van de gemeente

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen van de gemeente moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens per verstrekking

7,05

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in basisregistratie personen van de gemeente.

1.4.4

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens per verstrekking

7,05

1.4.4.2

tot het verstrekken van gegevens uit de basisregistratie personen van de gemeente middels een elektronisch medium

22,70

1.4.5

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een persoonslijst, voor zover deze verstrekking niet kosteloos dient plaats te vinden

€ 

6,95

1.4.6

Indien de in dit hoofdstuk genoemde verstrekkingen of onderzoeksresultaten, buiten de basisregistratie personen om, aan een buitengemeentelijke afnemer per post worden toegezonden, wordt, onverminderd het in dit hoofdstuk bepaalde, een tarief in rekening gebracht van

€ 

2,27

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

Hoofdstuk 6Gereserveerd

Hoofdstuk 7Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een fysiek exemplaar van de gemeentebegroting

€ 

73,10

1.7.1.2

een fysiek exemplaar van de gemeentelijke jaarrekening

106,30

1.7.2

Het tarief is van de afgifte van een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening

49,00

1.7.3

Het tarief is van de afgifte van een exemplaar van de Bouwverordening

122,30

Hoofdstuk 8Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief is voor het in behandeling nemen en beoordelen:

1.8.1.1

van een bodemonderzoeksrapport volgens NEN5740 inclusief vooronderzoek NVN 5740

197,65

1.8.1.2

van een rapport betreffende een nader bodemonderzoek, een bodemsaneringonderzoek of een bodemsaneringevaluatie-onderzoek

131,60

1.8.2

Het tarief bedraagt ter zake van het aanleveren van gegevens uit het digitale bodeminformatiesysteem en/of uit het bodemarchief per object

45,90

1.8.3

Het tarief bedraagt voor een afschrift van, een digitale scan van of een uittreksel uit het gemeentelijke beperkingregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, of tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, zoals is bedoeld in artikel 9, eerste lid van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

18,40

Hoofdstuk 9Overige publiekszaken

1.9.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

41,95

1.9.2

voor het legaliseren of doen legaliseren van een handtekening, per legalisatie en voor het waarmerken van een kopie per waarmerking

7,05

1.9.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot naturalisatie gelden de tarieven zoals deze zijn opgenomen in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 en de beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2018.

1.9.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afleggen van een optieverklaring gelden de tarieven zoals deze zijn opgenomen in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 en de beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2018.

Hoofdstuk 10Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag

1.10.1.1

voor het doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor het eerste daaraan besteed kwartier, inclusief 10 kopieën of digitale scans op A3 of A4 formaat van schriftelijke stukken voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen.

17,90

1.10.1.2

voor ieder kwartier dat daaraan meer wordt besteed wordt het tarief, genoemd in punt 1.10.1.1 verhoogd met

17,90

Hoofdstuk 11 Gereserveerd

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

1.12.1

Tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandswet

77,50

Hoofdstuk 13 Gereserveerd

Hoofdstuk 14Gereserveerd

Hoofdstuk 15 Gereserveerd

Hoofdstuk 16Kansspelen

1.16.1

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

Voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

231,95

1.16.1.2

Voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

231,95

En voor iedere volgende kansspelautomaat

139,25

1.16.1.3

voor één (1) kansspelautomaat per periode van twaalf maanden

57,85

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten per periode van twaalf maanden een vast bedrag van

23,05

vermeerderd met een bedrag per kansspelautomaat van

34,80

1.16.2

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een vergunning als bedoeld in artikel 3 Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

18,70

Hoofdstuk 17Ondergrondse infrastructuren

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag en/of melding in verband met het verkrijgen van instemming of vergunning omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4 Telecommunicatiewet, artikel 4, eerste lid, Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) 2015 van de gemeente Hattem en/of artikel 2:13, vierde lid en 5:21, vierde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), per locatie

671,35

1.17.1.1

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, of in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede in gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het onder 1.17.1 genoemde bedrag per strekkende meter sleuf verhoogd met

0,80

1.17.2

Het onder 1.17.1 genoemde bedrag, inclusief de eventuele verhoging als bedoeld onder 1.17.1.1, wordt

1.17.2.1

indien overleg dient plaats te vinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

438,95

1.17.2.2

indien met betrekking tot een aanvraag en/of melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college is opgesteld.

1.17.2.3

Indien het betreft werkzaamheden van minder ingrijpende aard, spoedeisende werkzaamheden dan wel calamiteiten, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) 2015 van de gemeente Hattem, zijn geen leges verschuldigd.

Hoofdstuk 18Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

13,25

1.18.2

om een gehandicaptenparkeerkaart (GPK), als bedoeld in de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart, inclusief keuring door een arts of adviseur waarbij de aanvraag wordt toegekend

180,40

1.18.3

om een gehandicaptenparkeerkaart (GPK), als bedoeld in de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart, zonder keuring door een arts of adviseur waarbij de aanvraag wordt toegekend

64,35

1.18.4

om een gehandicaptenparkeerkaart (GPK), als bedoeld in de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart, inclusief keuring door een arts of adviseur waarbij de aanvraag wordt afgewezen

162,15

1.18.5

tot het verkrijgen van een duplicaat GPK in verband met vermissing, diefstal of vernieling

64,35

Hoofdstuk 19Diversen

1.19

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.1

voor de afgifte van kopieën of digitale scans van schriftelijke stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regels is opgenomen

1.19.1.1

per pagina op papier of per digitale scan van A4 formaat

0,28

1.19.1.2

per pagina op papier of per digitale scan van A3 formaat

0,44

1.19.1.3

per pagina op papier of per digitale scan van A2 formaat

4,55

1.19.1.4

per pagina op papier of per digitale scan van A1 formaat

5,65

1.19.1.5

per pagina op papier of per digitale scan van A0 formaat

6,65

1.19.1.6

Voor het eerste daaraan besteed kwartier wordt het tarief, genoemd in punt 1.19.1.1 tot en met 1.19.1.5 verhoogd met

17,90

1.19.1.7

Indien de hiervoor genoemde stukken digitaal beschikbaar zijn en op verzoek van de aanvrager middels Cd-rom of DVD wordt afgegeven of verzonden of deze digitale gegevens per E-mail wordt toegezonden bedraagt het tarief voor het eerste daaraan besteed kwartier

17,90

1.19.1.8

voor ieder kwartier dat meer wordt besteed wordt het tarief, genoemd in punt 1.19.1.6 en 1.19.1.7 verhoogd met

17,90

1.19.3

Een beschikking op een aanvraag, in deze titel, voor zover daarvoor elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling geen tarief is opgenomen

22,45

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom zonder omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, zonder de omzetbelasting, die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden.

Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een

2.2.1

aanvraag tot het houden van vooroverleg, het beoordelen van een conceptaanvraag, of het in behandeling nemen van een principeverzoek voor het verkrijgen van een aanwijzing of voor een voorgenomen project binnen de Wabo een vergunning is te verlenen:

360,55

2.2.2

aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning:

40%

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

Hoofdstuk 3Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om een bouwactiviteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, is het tarief:

2,5%

van die bouwkosten met een minimum van:

360,55

Welstandtoets

2.3.1.2

Gereserveerd.

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.1.3

Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3.1.1 is het tarief, als volgens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

77,50

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.4

Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3.1.1 is het percentage, als de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

10%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

Beoordeling aanvullende activiteiten

2.3.1.5

Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3.1.1 is het percentage voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens, die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

10%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit zoals is bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, is het tarief:

1,52%

van de aanlegkosten, met een minimumtarief van

532,70

en een maximum van

2781.55

2.3.2.2

In afwijking van artikel 2.3.2.1 bedraagt het tarief, indien de in 2.3.2.1 bedoelde activiteit het vellen of laten vellen van houtopstanden betreft

213,10

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij ook sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

30%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

30%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

7191,40

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

30%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

30%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

30%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

30%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

30%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag.

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om een activiteit zoals is bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet ook sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit zoals is bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

612,70

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

612,70

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

7191,40

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

612,70

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt toegepast (afwijking exploitatieplan):

612,70

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de

612,70

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

612,70

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

612,70

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om een activiteit zoals is bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, is het tarief:

827,50

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, is het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10 van de Erfgoedverordening 2010 gemeente Hattem:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument

0,40%

van de geraamde bouw- of sloopkosten met een minimumtarief van

337,25

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een manier waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

0,40%

van de geraamde bouw- of sloopkosten met een minimumtarief van

337,25

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10 van de Erfgoedverordening 2010 gemeente Hattem, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

0,40%

van de geraamde bouw- of sloopkosten met een minimumtarief van

337,25

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo:

337,25

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen (vervallen)

Vervallen

2.3.7.3

Paraplusloopvergunning (vervallen)

Vervallen

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, is het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om het aanleggen van een weg of het verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of artikel 2:13 van de Algemene plaatselijke verordening:

132,50

2.3.9

Uitweg/inrit (vervallen)

Vervallen

2.3.10

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of de Nota Groenbeleid 2013 van de gemeente Hattem, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

33,05

2.3.11

Opslag van roerende zaken

Gereserveerd.

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

2.3.12.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, is het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit):

123,95

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, is het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit):

123,95

2.3.14

Andere activiteiten

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, zoals is bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, is het tarief:

317,90

2.3.14.2

behoort tot een door provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, zoals is bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, is het tarief:

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

317,90

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

317,90

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

240,75

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

240,75

2.3.17

Advies

2.3.17.1

Onverminderd wat is bepaald in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk is het tarief, als een daartoe door wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de kosten dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager is meegedeeld en dat blijkt uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.2

Als een begroting zoals is bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.17.3

Als de werkelijke (uitvoerings)kosten minder zijn dan het bedrag volgens de begroting, wordt voor het verschil teruggaaf gegeven.

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.1

Onverminderd wat is bepaald in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk is het tarief, als een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, zoals is bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.18.1.1

als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

317,90

2.3.18.1.2

als een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de kosten dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager is meegedeeld en dat blijkt uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.18.2

Als een begroting zoals is bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18.3

Als de werkelijke (uitvoerings)kosten minder zijn dan het bedrag volgens de begroting, wordt voor het verschil teruggaaf gegeven.

Hoofdstuk 4Vermindering

2.4.1

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag zoals is bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de voor het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning zoals bedoeld in hoofdstuk 3.

2.4.2

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

5%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

Hoofdstuk 5Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf door intrekking aanvraag nog niet verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, zoals is bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze al in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

als de aanvraag wordt ingetrokken binnen 6 weken na het in behandeling nemen ervan

60%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.2

als de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken en binnen 12 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.3

Gereserveerd

2.5.2

Teruggaaf door intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, zoals is bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Voorwaarde hierbij is dat de aanvraag is ingediend binnen één jaar na verlening van de vergunning en dat geen gebruik is gemaakt van de vergunning. De teruggaaf bedraagt:

40%

van de volgens die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3

Teruggaaf door weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

30%

van de volgens die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven.

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning zoals is bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

310,55

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

317,90

Hoofdstuk 8Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan zoals is bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

10.585,75

2.8.2

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

4.551,05

Hoofdstuk 9 Sloopmelding (vervallen)

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

310,55

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning volgens artikel 3 van de Drank- en Horecawet

193,70

3.1.2

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een melding zoals is bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

147,90

3.1.3

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een melding zoals is bedoeld in artikel 30A van de Drank- en Horecawet voor een wijziging van een leidinggevende (niet zijnde eigenaar)

147,90

3.1.4

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing zoals is bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

48,35

Hoofdstuk 2Organiseren evenementen en markten

3.2.1

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het organiseren van een evenement op grond van de APV (evenementenvergunning), als het gaat om:

3.2.1.1

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel

96,80

3.2.1.2

een herdenkingsplechtigheid

25,75

3.2.1.3

een braderie

25,75

3.2.1.4

een optocht, niet een betoging, op de weg

25,75

3.2.1.5

een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg

25,75

3.2.1.6

een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen zoals bedoeld in de APV

25,75

3.2.2

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt op grond van de APV

26,15

Hoofdstuk 3Seksbedrijven

3.3

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

3.3.1

tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning zoals bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

3.3.1.1

voor een seksinrichting

909,10

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

909,10

3.3.2

tot het wijzigen van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, zoals bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

3.3.2.1

voor een seksinrichting

909,10

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

909,10

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte (gereserveerd)

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening (gereserveerd)

Hoofdstuk 6 Markstandplaatsen

3.6.

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag

3.6.1

voor een vergunning voor het innemen van een standplaats, niet op de weekmarkt:

3.6.1.1

bij een incidenteel verzoek

22,45

3.6.1.2

voor onbepaalde tijd

581,25

Hoofdstuk 7Winkeltijdenwet (gereserveerd)

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.8.1

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

126,60

3.8.2

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar

22,45

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 10 december 2018.

De griffier,

De burgemeester,