Regeling vervallen per 01-01-2023

Algemene rechtenverordening gemeente Assen 2019

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Algemene rechtenverordening gemeente Assen 2019

De raad van de gemeente Assen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ;

gelet op artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

ALGEMENE RECHTENVERORDENING GEMEENTE ASSEN 2019

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. 'dag ' : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b. 'week' : een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c. 'maand' : een aaneengesloten periode van vier weken;

d. 'kalendermaand' : een van de twaalf kalendermaanden van het jaar;

e. 'jaar' : een aaneengesloten periode van twaalf maanden;

f. 'kalenderjaar' : de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten.

2. Hetgeen in deze verordening en de Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

het in behandeling nemen van aanvragen van stukken die nodig zijn voor het verkrijgen van lijfrenten, pensioenen, loon, bezoldiging en wachtgelden;

een vergunning of ontheffing bedoeld in onderdeel 2.21 (opslag roerende zaken) van titel 2 van de Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten en de onderdelen 3.2.1 tot en met 3.2.4 (standplaatsvergunning), 3.2.5 (evenementenvergunning) en 3.2.6 (inzameling geld of goed) van titel 3 van de Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten voor non-profitorganisaties, waaronder begrepen serviceclubs, politieke partijen, verenigingen, kerkgenootschappen, maatschappelijke instellingen, die een liefdadig, sociaal-cultureel of maatschappelijk doel nastreven en die overwegend met vrijwilligers activiteiten organiseren overeenkomstig die doelstelling;

een verklaring omtrent het gedrag onderdeel 1.15 g van de Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten die niet in het bijzonder belang van de aanvrager is afgegeven, maar uitsluitend ten behoeve van vrijwilligerswerk.

de lasten ter zake die reeds worden verhaald door middel van een privaatrechtelijke overeenkomst.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijn van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten opgenomen bepaling.

2. Teruggave vindt niet plaats indien het bedrag van teruggave kleiner is dan de teruggavedrempel zoals die is opgenomen in de Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten.

Artikel 10. Overdracht van werkzaamheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

van zuiver redactionele aard zijn;

een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van de Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten betreft:

1. akten burgerlijke stand;

2. reisdocumenten;

3. rijbewijzen;

4. papieren verstrekking uit de basisregistratie personen;

5. verklaring omtrent het gedrag;

6. kansspelen;

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet al bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Overgangsrecht

1. De Algemene rechtenverordening gemeente Assen 2018 voor het laatst vastgesteld op 21 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12. Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene rechtenverordening 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 november 2018

De raad voornoemd,

M.L.J. Out, voorzitter

I. Rozema, griffier