Regeling vervallen per 01-01-2020

Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Drenthe 2018-2019

Geldend van 18-12-2018 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-12-2018

Intitulé

Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Drenthe 2018-2019

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 11 december 2018, kenmerk 5.9/2018002865, team Milieu, Bodem en Energie, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van de Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Drenthe 2018-2019

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 145 van de Provinciewet en de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.3 van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2012;

BESLUITEN:

de Subsidieregeling Opruiming Drugsafval provincie Drenthe 2018-2019 vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op 18 december 2018 en werkt terug tot 1 december 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Uitgegeven: 14 december 2018

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling aan aanmelding als opgenomen in:

  • 1.

   Verordening (EG) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, Pb L352/1 van 24 december 2013; of

  • 2.

   Verordening (EG) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector;

 • b.

  drugsafval: afval dat ontstaat bij de productie van synthetische drugs;

 • c.

  erkende verwijderaar: verwijderaar die over de benodigde milieuvergunningen beschikt om afval volgens de juiste regelgeving te kunnen en mogen verwijderen;

 • d.

  synthetische drugs: uit chemische grondstoffen geproduceerde verdovende middelen;

 • e.

  zakelijk gerechtigden: (rechts)personen met een recht als bedoeld in boek 3 en 5 van het Burgerlijk Wetboek, op een zaak.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel om de Drentse leefomgeving vrij te houden van drugsafval om zodoende milieu- en gezondheidsschade te voorkomen. Door middel van het verstrekken van een subsidie kunnen gedupeerde zakelijk gerechtigden een tegemoetkoming in de opruimkosten ontvangen.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • a.

  gemeenten in de provincie Drenthe

 • b.

  zakelijk gerechtigden binnen Drenthe

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten binnen Drenthe gericht op:

 • a.

  het opruimen van drugsafval en/of

 • b.

  het opruimen van de bodemverontreiniging die voortvloeit uit het dumpen van drugsafval

Artikel 5 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond vast.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier en wordt vergezeld van:

 • a.

  een bewijs van aangifte van de politie met ten minste een kaart met de locatie waar de drugsafval is aangetroffen, foto's van de dumping en een beschrijving van de aangetroffen drugsafval;

 • b.

  een bewijs van de gemaakte kosten voor verwijdering en afvoer van het drugsafval;

 • c.

  een bewijs van verwijdering en afvoer van het drugsafval.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien de aanvrager naar het oordeel van Gedeputeerde Staten medeverantwoordelijk geacht kan worden voor de productie of dumping van het drugsafval waarop de aanvraag is gericht.

Artikel 8 Subsidievereisten

 • 1.

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   er is sprake van een illegale dumping van drugsafval;

  • b.

   de grond waarop illegaal drugsafval is gedumpt:1. is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de aanvragende gemeente of2. behoort tot het zakelijk recht van de aanvrager;

  • c.

   van de illegale dumping is direct aangifte gedaan bij de politie;

  • d.

   de opruiming van de dumping bedoeld onder a, is gedaan na 2015 voorafgaand aan de aanvraag.

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid, wordt, om voor subsidie als bedoeld in artikel 4, onder a, in aanmerking te komen, voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   het aangetroffen drugsafval is verwijderd conform de daartoe geldende wet- en regelgeving;

  • b.

   het aangetroffen drugsafval is verwijderd door een erkende verwijderaar.

 • 3.

  Onverminderd het eerste lid, wordt, om voor subsidie als bedoeld in artikel 4, onder b, in aanmerking te komen, voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de bodemverontreiniging is een gevolg van de illegale dumping van drugsafval als bedoeld in het eerste lid, onder a;

  • b.

   de bodemverontreiniging is verwijderd conform artikel 6 tot en met artikel 13 van de Wet bodembescherming.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, komen voor subsidie in aanmerking de daadwerkelijk voor onafhankelijke derden gemaakte kosten, voor zover deze niet op andere wijze voor vergoeding in aanmerking komen, voor:

 • a.

  het opruimen van drugsafval

 • b.

  de uit de dumping voortvloeiende bodemverontreiniging

Artikel 10 Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten.

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid, wordt, indien sprake is van staatssteun, slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt, dat voor het totale bedrag aan subsidies over een periode van drie belastingjaren het maximumbedrag aan de-minimissteun niet wordt overschreden.

Artikel 11 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 12 Staatssteun

Subsidie wordt slechts verstrekt met toepassing van Verordening (EU) Nr. 1407/2013 of Verordening Nr. 1408/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (in de landbouwsector).

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 december 2018 en vervalt op 1 januari 2020.

Toelichting behorende bij de Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Drenthe 2018-2019

Algemeen

De uitvoeringsregeling vloeit voort uit het amendement inzake de tegemoetkoming in de kosten van het opruimen van drugsafvaldumpingen (inclusief de daaruit voortkomende bodemverontreiniging), en de afspraken tussen de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de provincies die in dat kader zijn gemaakt over de wijze en voorwaarden waaronder provincies zorg dragen voor de cofinanciering van de kosten die gemeenten en grondeigenaren voor het opruimen van drugsafvaldumpingen hebben gemaakt.

Deze afspraken zijn vastgelegd in het convenant Uitwerking amendement cofinanciering opruiming drugsdumpingen. Onder andere omvat dit afspraken met betrekking tot de wijze waarop de beschikbare gelden over de provincies zijn verdeeld en de wijze waarop de beschikbare bedragen worden verstrekt aan de gedupeerden.

Het doel van de regeling is het verstrekken van subsidie tot een maximum van 50% van de kosten wegens het opruimen van dumpingen van drugsafval. Er wordt regelmatig afval afkomstig van de productie van synthetische drugs gedumpt door drugscriminelen. Dit afval kan leiden tot gevaren voor het milieu en de volksgezondheid. De kosten van het opruimen komen nu voor rekening van de betrokken decentrale overheden, voornamelijk gemeenten, en grondeigenaren of degene die het grootst zakelijk recht op de grond heeft. In het convenant en aldus ook in deze regeling is het amendement zo uitgelegd dat niet alleen aan decentrale overheden, vooral gemeenten, subsidie kan worden verleend maar ook rechtstreeks aan grondeigenaren. Omdat vooral in het buitengebied niet alleen sprake is van vol eigendom van grond, maar ook van zakelijk rechten zoals erfpacht en opstal waarbij bepaalde eigendomsbevoegdheden of verplichtingen bij de erfpachter of de houder van het recht van opstal berusten, is in de regeling de term zakelijk gerechtigden gebruikt in plaats van eigenaren.

Voor het opruimen van drugsafval bestaan in iedere regio protocollen vanwege de mogelijkheid van milieu- en gezondheidsschade. Deze protocollen schrijven, voor zover dit niet uit de Wet bodembescherming of de Wet Milieubeheer voortvloeit, voor op welke wijze drugsafval verwijderd dient te worden, wie hierbij geraadpleegd moet worden en door wie het uitgevoerd moet worden.

Artikelsgewijs

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de begripsbepalingen is aangesloten bij de omschrijving zoals gehanteerd in het convenant.

Onder b drugsafval

Het afval kan verpakt zijn, bijvoorbeeld in plastic tanks, jerrycans of gascilinders.

Onder c erkende verwijderaar

Omdat het verwijderen van drugsafval, voor zover dit niet onder verplichtingen uit de Wet bodembescherming of de Wet milieubeheer valt, gereguleerd wordt door protocollen die regionaal verschillend kunnen zijn, maar in alle gevallen eisen stellen aan de wijze waarop en de persoon die het afval verwijdert, is met het begrip erkende verwijderaar beoogd de persoon te benoemen die in de protocollen of regelgeving is aangewezen om te mogen verwijderen.

Onder e zakelijk gerechtigden

Met dit begrip wordt aangesloten bij de beperkte rechten die op een eigendom gevestigd kunnen worden, conform boek 3 en 5 van het Burgerlijk wetboek, en het volle eigendom uithollen. Te denken valt aan recht van vruchtgebruik, erfpacht en recht van opstal. Deze rechthebbenden zijn vaak ook degenen die zeggenschap hebben over het eigendom wanneer het opruimen van bijvoorbeeld drugsafval betreft.

Artikel 3 Doelgroep

Voor de doelgroep is aangesloten bij de uitleg die in het convenant aan het amendement is gegeven. Voorts is het begrip grondeigenaar opgevat als zakelijk gerechtigden op de grond.

Van belang bij de afbakening van de doelgroep is dat er alleen een verwijderingsplicht bestaat voor de veroorzaker, zie artikel 10.2 van de Wet milieubeheer of artikel 13 van de Wet bodembescherming.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Op grond van de formulering wordt ook voor het opruimen van bodemverontreiniging door dumping van drugsafval, subsidie verstrekt. Dit kan gelijktijdig met het opruimen van het drugsafval plaatsvinden maar het kan ook zijn dat er alleen sprake is van bodemverontreiniging als gevolg van de drugsdumping. Overigens is het ook mogelijk dat er geen bodemverontreiniging is bij een dumping van drugsafval.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Ook een zeer lichte betrokkenheid, zoals verhuur van een loods voor productie, kan wijzen op betrokkenheid en leidt tot weigering van de aanvraag. Het al dan niet ontvangen van een tegemoetkoming in de kosten op andere wijze is geen reden tot weigering, mogelijk wel tot matiging van de subsidiehoogte. Dit is geregeld in artikel 6.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

De subsidiabele kosten omvatten alleen de kosten van derden, nu dit alleen kosten zijn die daadwerkelijk zijn gemaakt. Deze kosten zijn op factuur aantoonbaar.

Artikel 10 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie is 50% van de subsidiabele kosten. Indien er sprake is van staatssteun zal de hoogte van de subsidie de maximale de-minimisruimte niet mogen overschrijden. In zulke gevallen zal de subsidiehoogte naar beneden worden bijgesteld.

Artikel 12 Staatssteun

Mogelijk is subsidie voor het opruimen van drugsafval aan te merken als staatssteun, uitgaande van het volgende:

 • de ontvanger is een onderneming in de zin van Europees recht;

 • het voordeel dat met de subsidie wórdt verkregen, zou niet op de markt verkregen zijn;

 • de subsidie geldt voor specifieke sectoren;

 • de maatregel vervalst in potentie de mededinging of concurrentiepositie omdat de ontvanger in staat wordt gesteld investeringen te doen.

Indien hiervan in het concrete geval sprake blijkt te zijn, wordt gebruik gemaakt van de ruimte die de de-minimisverordening biedt, in algemene zin en specifiek voor de landbouwsector.

Ondertekening