Regeling vervallen per 01-01-2022

Beleidsregels Maatschappelijke Participatie 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2021

Intitulé

Beleidsregels Maatschappelijke Participatie 2019

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de Participatiewet;

  • b.

   de verordening: de Verordening Maatschappelijke Participatie 2018 gemeente Krimpenerwaard;

  • c.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard;

  • d.

   in aanmerking te nemen vermogen: het bij aanvraag aanwezige vermogen, voor zover dit meer bedraagt dan de van toepassing zijnde vermogensgrens genoemd in artikel 34, derde lid van de Participatiewet.

  • e.

   laag inkomen: gezinsinkomen dat op het moment van de aanvraag ten hoogste 120% van de geldende bijstandsnorm (inclusief vakantietoeslag) is, de kostendelersnorm wordt niet toegepast;

  • f.

   inwoner: een persoon die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen van de gemeente Krimpenerwaard;

  • g.

   doelgroep: inwoners met een laag inkomen en geen in aanmerking te nemen vermogen en hun kinderen;

  • h.

   belanghebbende: de inwoner die behoort tot de doelgroep en een aanvraag indient voor een in deze beleidsregels opgenomen voorziening;

  • i.

   kind: thuiswonend ten laste komend kind dat nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en waarvoor de ouder kinderbijslaggerechtigd is zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 onder e van de wet;

  • j.

   schoolgaande kind: een kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar dat door het rijk erkend basis- of voortgezet onderwijs volgt;

  • k.

   schooljaar: periode die loopt van 1 augustus tot en met 31 juli;

  • l.

   maatschappelijke deelname: deelname aan een maatschappelijke, educatieve, sportieve of culturele activiteit die beoogt een sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken;

  • m.

   voorziening: financiële dan wel materiele ondersteuning of begeleiding.

  • n.

   voorliggende voorziening: een voorziening waar aanspraak op gemaakt kan worden en die toereikend en passend wordt geacht in de situatie van de belanghebbende zoals bedoeld in de artikelen 15 en 36 van de wet;

Hoofdstuk 2. Kindpakket: voorzieningen voor kinderen van 0 tot 18 jaar

Artikel 2. Sport en cultuur

 • 1.

  De belanghebbende met een kind in de leeftijd van 0 tot 18 jaar komt in aanmerking voor een voorziening gericht op:

  • a.

   deelname aan sportactiviteiten; of

  • b.

   cultuuractiviteiten; of

  • c.

   diplomazwemmen.

 • 2.

  Voor de uitvoering van deze voorziening heeft het college een overeenkomst gesloten met Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur.

 • 3.

  Met behulp van een intermediair kan een belanghebbende elk moment een aanvraag indienen bij Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur. De Stichting beoordeelt de aanvraag.

 • 4.

  Een voorziening zoals bedoeld in lid 1 wordt één keer per 12 maanden (sport/cultuur/zwemles zonder diplomagarantie) dan wel per 24 maanden (zwemles met diplomagarantie) verstrekt.

Artikel 3. Diplomazwemmen

 • 1.

  De belanghebbende met een inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm met een kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar komt in aanmerking voor deelname aan zwemles (diploma-zwemmen).

 • 2.

  Met behulp van een intermediair kan een belanghebbende elk moment een aanvraag indienen bij Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur. De Stichting beoordeelt de aanvraag. Artikel 2 lid 4 is van toepassing.

 • 3.

  De voorziening diplomazwemmen omvat het volgende:

  • a.

   Zwemlessen met een diploma A-B-C garantie volgens het zwem A-B-C (1x per 24 maanden); óf

  • b.

   Zwemlessen met een diploma A garantie volgens het zwem A-B-C (1x per 24 maanden). Dit kan worden uitgebreid naar een diploma B-C garantie; óf

  • c.

   Zwemlessen zonder diploma A-B-C garantie (1x per 12 maanden).

 • 4.

  De belanghebbende is verantwoordelijk voor de kosten van inschrijving en diplomakosten.

Artikel 4. Schoolkosten en computer

 • 1.

  De belanghebbende met een schoolgaand kind van 4 tot 18 jaar in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs komt in aanmerking voor voorzieningen die verband houden met basis- en voortgezet onderwijs.

 • 2.

  Voor de uitvoering van deze voorziening heeft het college een overeenkomst gesloten met Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden. Binnen de gemeente wordt deze Stichting aangeduid als Stichting Leergeld Krimpenerwaard.

 • 3.

  Een belanghebbende kan zelf of door tussenkomst van een intermediair elk moment een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld Krimpenerwaard. De Stichting beoordeelt de aanvraag.

 • 4.

  De voorziening kan bestaan uit:

  • a.

   Schoolspullenpas basisonderwijs/voortgezet onderwijs (1x per schooljaar);

  • b.

   Fietsvoucher voor basisonderwijs (1x per 3 jaar)

  • c.

   Fiets voortgezet onderwijs (1x per 5 jaar);

  • d.

   Computer (tweedehands):

   • i.

    Voor voortgezet onderwijs met eigen bijdrage van € 50,00 (1x per 3 jaar); óf

   • ii.

    voor het gezin (met kinderen vanaf 7 jaar) (1x per 3 jaar);

  • e.

   Kinderkledingpas (0 tot 18 jaar) (1x per jaar);

  • f.

   Grafische rekenmachine voortgezet onderwijs (eenmalig).

Artikel 5. Babyspullen

 • 1.

  De belanghebbende met een baby in de leeftijd van 0 tot 3 jaar komt in aanmerking voor een voorziening in natura in de vorm van een eenmalige baby-uitzet in verband met de geboorte van een baby en de groei van baby naar peuter.

 • 2.

  Voor de uitvoering van deze voorziening heeft het college een overeenkomst gesloten met Stichting Babyspullen.

 • 3.

  Met de hulp van een intermediair kan een belanghebbende elk moment een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld Krimpenerwaard. De Stichting Babyspullen beoordeelt de aanvraag.

Hoofdstuk 3. Voorzieningen participatie volwassenen van 21 jaar en ouder

Artikel 6. Tegemoetkoming maatschappelijke deelname en werk

 • 1.

  De belanghebbende van 21 jaar of ouder maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd met een laag inkomen en die direct of indirect activiteiten onderneemt gericht op deelname aan de maatschappij en/of werk, kan een tegemoetkoming aanvragen.

 • 2.

  De tegemoetkoming bedraagt € 250,00 per 12 maanden. Dit bedrag wordt met ingang van 1 januari 2019 jaarlijks geïndexeerd.

 • 3.

  Voor toekenning van de aanvraag vindt een beoordeling van de persoonlijke situatie plaats.

Artikel 7. Tegemoetkoming maatschappelijke deelname voor AOW-gerechtigden

 • 1.

  De belanghebbende die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt kan een tegemoetkoming voor activiteiten die gericht zijn op maatschappelijke deelname aanvragen.

 • 2.

  De tegemoetkoming bedraagt € 132,00 per 12 maanden. Dit bedrag wordt met ingang van 1 januari 2019 jaarlijks geïndexeerd.

 • 3.

  Het vermogen in een door belanghebbende zelfbewoonde eigen (koop)woning blijft buiten beschouwing.

 • 4.

  De tegemoetkoming wordt niet verstrekt als in de afgelopen 12 maanden een tegemoetkoming maatschappelijke deelname en werk is ontvangen.

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen en voorwaarden

Artikel 8. Aanvraag en vergoeding

 • 1.

  Een aanvraag op grond van artikel 6 en 7 kan alleen schriftelijk worden ingediend met behulp van het daartoe bestemde aanvraagformulier.

 • 2.

  Artikel 4 lid 6 sub c van de Verordening Maatschappelijke Participatie 2018 is niet van toepassing op de belanghebbende die als ouder aanspraak maakt op een voorziening voor het kind als genoemd in artikel 2 tot en met 5.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Een aanvraag wordt overeenkomstig deze beleidsregels afgehandeld, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden die voor belanghebbende zou kunnen leiden tot een onevenredigheid de met deze beleidsregels te dienen doelen.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 10. Intrekking

 • 1.

  De Beleidsregels Maatschappelijke Participatie 2018 worden ingetrokken.

 • 2.

  De Beleidsregels Individuele Inkomenstoeslag 2016 worden ingetrokken.

Artikel 11. Inwerkingtreding

De Beleidsregels Maatschappelijke Participatie 2019 treden in werking per 1 januari 2019.

Artikel 14. Overgangsbepaling

Een aanvraag die voor de inwerkingtreding van deze beleidsregels nog niet is afgehandeld, wordt verder behandeld en beoordeeld aan de hand van de in deze beleidsregels opgestelde criteria.

Artikel 15. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Beleidsregels Maatschappelijke Participatie 2019.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard van 11 december 2018.

de secretaris, mw. mr. M. Plantinga

de burgemeester, mr. R.S. Cazemier