Gemeente Heusden - Beleidsregel stimuleringsbijdrage waterplan Heusden

Geldend van 13-12-2018 t/m 06-07-2019

Intitulé

Gemeente Heusden - Beleidsregel stimuleringsbijdrage waterplan Heusden

Het college van de gemeente Heusden;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016;

besluit:

 • -

  vast te stellen de navolgende ‘Beleidsregel stimuleringsbijdrage waterplan Heusden’;

 • -

  mandaat te verlenen aan de clustermanager BBR voor de uitvoering van deze beleidsregel.

Deze beleidsregel en het mandaatbesluit treden een dag na bekendmaking in werking.

Aldus besloten in de vergadering van het college van de gemeente Heusden, op 11 december 2018.

de secretaris, mr. H.J.M. Timmermans

de burgemeester, drs. W. van Hees

Deze beleidsregel heeft tot doel om een duurzame en klimaatadaptieve omgang met water te stimuleren.

Dat vloeit voort uit het beleid zoals dat is vormgegeven in eerdere plannen op het gebied van water (Gemeentelijk Rioleringsplan, Waterplan Heusden 2008).

Hoofdpunten uit eerdere beleidsplannen:

 • -

  gedegen beheer en onderhoud;

 • -

  breder kijken dan de buis (klimaat, integraal, oppervlakkige maatregelen);

 • -

  invulling zorgplichten;

 • -

  financiën op orde.

 

Belangrijkste beleidswijzigingen door het Waterplan 2018-2020:

 • -

  Klimaat adaptief Heusden. Het klimaat verandert en dat vraagt een andere manier van werken, andere technische keuzes, andere ruimtelijke afwegingen en plannen en andere rollen/taken van iedereen. Het traditionele waterbeheer waarin de overheid de burger ontzorgt is definitief voorbij.

 • -

  Een duurzaam watersysteem. Is water altijd een afvalstof? Afvalwater kan steeds meer dienen als grondstof en bron van energie. Schoon water laten we daar waar het valt en daarmee keren we meer terug naar de natuurlijke situatie.

 • -

  Mooi en schoon water.

  Water moet steeds zichtbaarder worden. Dan moet dat water wel mooi, schoon en goed voor mens, dier en planten zijn.

 • -

  Dromen. Doen. Heusden. In dit waterplan is Dromen. Doen. Heusden als volgt vertaald:

 • -

  Dromen: de gemeente stimuleert de Heusdense samenleving om initiatieven te ontplooien.

 • -

  Doen: door te faciliteren en zelf aan de slag te gaan realiseert de gemeente waardevolle initiatieven.

 • -

  Heusden: samen met waterbewuste partners regisseert de gemeente een toekomstbestendig Heusden.

 

Het traditionele waterbeheer ging uit van een overheid die bewoners en bedrijven op het gebied van water ontzorgt. Dat is, gelet op klimaatverandering, niet langer een houdbare koers. Er is eenvoudigweg geen ruimte om de effecten van klimaatverandering (regen, hitte, droogte) in de openbare ruimte op te lossen. Dat maakt dat perceeleigenaren ook zelf aan de slag moeten. De gemeente wil dat stimuleren door water/klimaatbewust handelen te bevorderen. De gemeente gaat ook zelf aan de slag door duurzaam te handelen en verhard oppervlak af te koppelen. Nieuwe situaties worden niet aangekoppeld aan de riolering. Daar waar stimuleren onvoldoende resultaat oplevert kan de gemeente op basis van de betrokken verordening een goede omgang met water afdwingen.

   

Opbouw van de subsidie.

De stimuleringsbijdrage bestaat uit 4 subsidies met een gezamenlijk jaarlijks bedrag van € 60.000:

 • -

  stimuleren afkoppelen eigen perceel: € 20.000;

 • -

  faciliteren afkoppelen woningen / percelen bij afkoppelprojecten: € 20.000;

 • -

  stimuleren aanleg groene daken: € 10.000;

 • -

  duurzaamheidsinitiatieven en innovaties (stapelbaar met bovenstaande subsidies) € 10.000.

 

Voor alle bovenstaande budgetten geldt dat de subsidie alleen wordt verstrekt zolang er nog budget beschikbaar is. Met andere woorden ‘op = op’. Bij het toekennen van subsidie geldt het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. De gemeente heeft de bevoegdheid om de subsidies te ‘ontschotten’. Als blijkt dat van de ene subsidie het plafond is bereikt en het is aannemelijk dat het plafond van een andere subsidie niet wordt gehaald kan er een overheveling plaatsvinden.

In de volgende tabellen zijn de criteria opgenomen die worden gehanteerd bij het verlenen van subsidie.

*

*

***


Noot
*

[Tabel]

[Rij 1]

[Cel 1]

Afkoppelen

[Cel 2]

Doel van de regeling

[Cel 3]

Criteria

[Cel 4]

Vergoeding

[Cel 5]

Bewijs

[Rij 2]

[Cel 1]

Particulier

[Cel 2]

Stimuleren dat perceeleigenaren hun rol gaan vervullen in het verwerken van hemelwater op het eigen terrein. Er moet hier een ‘onomkeerbare’ stap gezet worden omdat er geen actieve handhaving plaatsvindt en om het laagdrempelig te houden.

[Cel 3]

Oppervlakte criterium: afkoppelen van tenminste 25 m2 verhard oppervlak (dak en/of verharding).

 

Bergingscriterium: 30 mm berging (30 liter) per m2 afgekoppeld verhard oppervlak.

[Cel 4]

€ 6 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak. Met een maximum van € 300 per project of perceel.

[Cel 5]

Berekening, tekening en foto’s van realisatie.

 

Gemeente documenteert dit om bij nieuw BRP[1] het verhard oppervlak te kunnen bepalen en actualiseren.

[Rij 3]

[Cel 1]

Bedrijf

[Cel 2]

Stimuleren dat perceeleigenaren hun rol gaan vervullen in het verwerken van hemelwater op het eigen terrein. Er moet hier een ‘onomkeerbare’ stap gezet worden omdat er geen actieve handhaving plaatsvindt en om het laagdrempelig te houden.

[Cel 3]

Oppervlakte criterium: afkoppelen van tenminste 100 m2 verhard oppervlak (dak en/of verharding).

 

Bergingscriterium: 30 mm berging (30 liter) per m2 afgekoppeld verhard oppervlak.

[Cel 4]

€ 4,50 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak. Met een maximum van € 1125 per project of perceel.

[Cel 5]

Berekening, tekening en foto’s van realisatie.

 

Gemeente documenteert dit om bij nieuw BRP het verhard oppervlak te kunnen bepalen en actualiseren.

Noot
*

[Tabel]

[Rij 1]

[Cel 1]

Afkoppelen bij projecten

[Cel 2]

Doel van de regeling

[Cel 3]

Criteria

[Cel 4]

Vergoeding

[Cel 5]

Bewijs

[Rij 2]

[Cel 1]

Particulier

[Cel 2]

Stimuleren dat perceeleigenaren hun rol gaan vervullen in het verwerken van hemelwater op het eigen terrein. Er moet hier een ‘onomkeerbare’ stap gezet worden omdat er geen actieve handhaving plaatsvindt en om het laagdrempelig te houden. Omdat de gemeente hier een project uitvoert is er ook vanuit de betrokken verordening een dwingend karakter.

[Cel 3]

Voorzijde van woning en het dak wordt afgekoppeld naar de straat.

Uitvoering ter keuze van de perceeleigenaar. Beoordeling van de ‘onomkeerbaarheid’ aan de gemeente.

[Cel 4]

Vaste vergoeding van € 150 per perceel.

[Cel 5]

Berekening, tekening en foto’s van realisatie.

 

Gemeente documenteert dit om bij nieuw BRP het verhard oppervlak te kunnen bepalen en actualiseren.

[Rij 3]

[Cel 1]

Bedrijf

[Cel 2]

n.v.t.

[Cel 3]

n.v.t.

[Cel 4]

n.v.t.

[Cel 5]

n.v.t.

Noot
*

[Tabel]

[Rij 1]

[Cel 1]

Groene daken

[Cel 2]

Doel van de regeling

[Cel 3]

Criteria

[Cel 4]

Vergoeding

[Cel 5]

Bewijs

[Rij 2]

[Cel 1]

Particulier

[Cel 2]

Stimuleren dat perceeleigenaren hun rol gaan vervullen in het verwerken van hemelwater op het eigen terrein. Daarnaast het temperen van hittestress in de bebouwde omgeving en een bijdrage aan het vergroten van biodiversiteit.

[Cel 3]

Oppervlakte criterium: aanbrengen van tenminste 10m2 groendak.

 

Bergingscriterium: 25 mm berging (25 liter) per m2 groendak.

[Cel 4]

€ 20 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak. Met een maximum van € 500 per project of perceel.

[Cel 5]

Berekening, tekening en foto’s van realisatie.

 

Gemeente documenteert dit om bij nieuw BRP het verhard oppervlak te kunnen bepalen en actualiseren.

[Rij 3]

[Cel 1]

Bedrijf

[Cel 2]

Stimuleren dat perceelseigenaren hun rol gaan vervullen in het verwerken van hemelwater op het eigen terrein. Daarnaast het temperen van hittestress in de bebouwde omgeving en een bijdrage aan het vergroten van biodiversiteit.

[Cel 3]

Oppervlakte criterium: aanbrengen van tenminste 25m2 groendak.

 

Bergingscriterium: 25 mm berging (25 liter) per m2 groendak.

[Cel 4]

€ 20 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak. Met een maximum van

€ 2500 per project of perceel.

[Cel 5]

Berekening, tekening en foto’s van realisatie.

 

Gemeente documenteert dit om bij nieuw BRP het verhard oppervlak te kunnen bepalen en actualiseren.

Noot
*

[Tabel]

[Rij 1]

[Cel 1]

Innovatiesubsidie

[Cel 2]

Doel van de regeling

[Cel 3]

Criteria

[Cel 4]

Vergoeding

[Cel 5]

Bewijs

[Rij 2]

[Cel 1]

Particulier

[Cel 2]

Stimuleren van innovatieve omgang met hemelwater, afvalwater. Ook het op innovatieve wijze vergroten van het waterbewustzijn is onderdeel van de doelstelling.

[Cel 3]

Aanvragen worden beoordeeld op hun vernieuwende karakter in relatie tot het bieden van een oplossing of bijdrage in de opgaven op het gebied van hemelwater of afvalwater. Vergroten van waterbewustzijn wordt beoordeeld vanuit de aspecten samenwerken, educatie.

[Cel 4]

Maatwerk.

[Cel 5]

Berekening en/of tekening en/of rapportage en/of foto’s.

[Rij 3]

[Cel 1]

Bedrijf

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Cel 4]

Maatwerk.

[Cel 5]

 

Noot
*