Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 gemeenten Aalsmeer

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 gemeenten Aalsmeer

Z-2018/052477

De raad van de gemeente Aalsmeer,

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 gemeenten Aalsmeer.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a. begraafplaats:

  • -

   de gemeentelijke begraafplaats aan de Ophelialaan;

  • -

   de gemeentelijke begraafplaats aan de Stommeerweg;

 • b. particulier graf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk of een rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c. crematorium: het crematorion en de daarbij behorende terreinen behorende bij de begraafplaats Zorgvlied te Amsterdam;

 • d. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken of het doen bijzetten van asbussen;

 • e. particulier urnengraf: een graf waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • f. particuliere urnennis: een nis waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van urnen;

 • g. urn: een voorwerp ter berging van een asbus;

 • h. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • i. verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid;

 • j. gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren;

 • k. gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken;

 • l. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

 • m. rechthebbende: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die het uitsluitend recht heeft verkregen tot het doen begraven of het doen bijzetten in een particulier graf of een particulier urnengraf of particuliere urnennis;

 • n. gebruiker: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die geregistreerd is als gebruiker van een algemeen graf.

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaats.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a. het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 • b. het begraven of cremeren van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven of gecremeerd.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

Artikel 6. Belastingjaar

 • 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7. Wijze van heffing

 • 1. De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

 • 2. Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang van de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1. De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, zijn de rechten als bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten als bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9. Ontstaan van belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10. Termijn van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag voor de in de hoofdstuk 4 genoemde rechten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2. In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen minder is dan € 10.000,00 en zolang het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen door middel van automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kan worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in 9 gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de eerste maand volgende op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3. De overige rechten moeten worden voldaan binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11. Kwijtschelding

Bij de invordering van lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De "Verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten 2018 gemeente Aalsmeer" van 7 december 2017 en eerdere verordeningen worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening lijkbezorgingsrechten 2019".

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 december 2018.

De griffier,

O. van Kolck

De voorzitter,

J.J. Nobel

Tarieventabel

 

Voor 2019 geldt het tarief 2019

 

 

 

 

2018

2019

B.1

Begraafrecht

Tarief 2018 in €

Tarief 2019 in €

B.1.01

In een algemeen zandgraf excl. Grafgroen 12 jr. of ouder

1.141,55

1.164,00

B.1.02

In een algemeen zandgraf excl. Grafgroen 12 jr. of ouder na 15.00 uur

1.426,95

1.455,00

B.1.03

In een algemeen zandgraf excl. Grafgroen 12 jr. of ouder op zaterdag

1.712,35

1.747,00

B.1.04

In een particulier graf 12 jr. of ouder

1.141,55

1.164,00

B.1.06

In een particulier graf 12 jr. of ouder na 15.00 uur

1.426,95

1.456,00

B.1.07

In een particulier graf 12 jr. of ouder op zaterdag

1.712,35

1.747,00

B.1.08

In een particulier graf tot 12 jaar.

570,80

582,00

B.1.09

In een particulier graf tot 12 jaar. na 15.00 uur

713,50

728,00

B.1.10

In een particulier graf tot 12 jaar. op zaterdag

856,15

873,00

B.1.11

In een particulier graf beneden één jaar.

285,40

291,00

B.1.12

In een particulier graf beneden één jaar. na 15.00 uur

356,75

364,00

B.1.13

In een particulier graf beneden één jaar. op zaterdag

428,05

437,00

B.1.14

In een particulier graf na lichting vanuit een ander graf op de begraafplaats

570,80

582,00

B.1.15

Graf groen maken

46,70

47,63

B.2

Grafkosten particuliere graven per 10 jaar

Tarief 2018 in €

Tarief 2019 in €

B.2.01

Grafkosten particuliere graven per m2 per jaar (of gedeelte daarvan)

67,25

69,00

B.2.02

Categorie AA: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

1.345,40

1.380,00

B.2.03

Categorie AB: oppervlakte 2.00 x 0.90 meter (beperkt beschikbaar)

1.211,00

1.242,00

B.2.04

Categorie AE: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter (kindergraf)

538,00

552,00

B.3

Verlenging graftermijn per jaar

(ter aanvulling van lopend termijn tot 10 jaar grafrust)

Tarief 2018 in €

Tarief 2019 in €

B.3.01

Categorie AA

126,85

138,00

B.3.02

Categorie AB

114,15

124,20

B.3.03

Categorie AE

29,40

55,22

B.3.04

Verlening grafrust algemeen graf met 10 jaar (kan overzetten inhouden)

114,15

116,40

B.4

Monument/grafbedekking

Tarief 2018 in €

Tarief 2019 in €

B.4.01

Afnemen, stellen en/of herplaatsen van bedekkingen n.a.v. een urnbijzetting/begrafenis >1 m2

306,20

312,00

B.4.02

(Afkoop toekomstige) verwijderingsbijdrage grafmonument > 1 m2

303,10

309,00

B.4.03

Afnemen, stellen en/of herplaatsen van bedekkingen n.a.v. een urnbijzetting/begrafenis < 1 m2

101,70

104,00

B.4.04

Afkoop toekomstige verwijderingsbijdrage grafmonument < 1 m2

149,00

152,00

B.4.05

Afnemen monument (< 0,5 m2) na afstandsverklaring graf met max. 2 weken opslag op werf Zorgvlied

121,25

124,00

B.4.06

Opslag monument na afstandsverklaring graf na termijn 2 weken, per week

82,20

84,00

B.4.07

Opslag zerkje na afstandsverklaring graf na termijn 2 weken, per week

82,20

84,00

B.4.08

Voor het afnemen, stellen en (her-)plaatsen van grafbedekkingen in opdracht van de rechthebbende

614,45

627,00

B.4.09

Inscriptie aanbrengen op afdekplaat (Cat. GUM), tegel (Cat. FUG) of kei, incl. plaatsen, incl. leges

376,05

384,00

B.5

Opgraven/herbegraven/ruimen/schudden/samenvoegen

Tarief 2018 in €

Tarief 2019 in €

B.5.01

Opgraven van een overledene binnen de wettelijk voorgeschreven grafrusttermijn van 10 jaar

1.402,55

1.430,00

B.5.02

Opgraven van overledene na de wettelijk voorgeschreven grafrusttermijn van 10 jaar

1.141,55

1.164,00

B.5.03

Opgraven < 1 jr. binnen wettelijk termijn

702,80

717,00

B.5.04

Opgraven < 1 jr. na wettelijk termijn

351,40

358,00

B.5.05

Ruimen of samenvoegen van eigen graven, per graflaag

570,80

582,00

B.5.06

Beenderkist t.b.v. herbegraven of cremeren (groot)

415,10

423,00

B.5.07

Beenderkist < 1 jr. t.b.v. cremeren

207,55

212,00

B.5.08

Opgraven of verwijderen van een/meerder asbus uit een graf/nis

103,80

106,00

B.5.09

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de rechthebbende (graf vervalt na opdracht tot ruimen aan gemeente)

1.141,55

1.164,00

B.6

Onderhoud

Tarief 2018 in €

Tarief 2019 in €

B.6.01

Onderhoud begraafplaats incl. groenonderhoud particulier graf per jaar

159,30

162,50

B.6.02

Onderhoud begraafplaats restant huidig jaar voor resterende maanden p.m.

8,85

9,00

B.6.03

Afkoop onderhoud begraafplaats per jaar

105,85

108,00

B.6.04

Afkoop onderhoud begraafplaats (10 jaar)

1.058,55

1.080,00

B.6.05

Afkoop onderhoud begraafplaats algemeen graf ( 10 jaar)

1.058,55

1.080,00

B.6.06

Onderhoud begraafplaats algemeen graf per jaar

106,05

108,00

B.6.07

Onderhoud grafmonument per jaar

53,45

54,50

B.6.08

Afkoop Onderhoud grafmonument per jaar

53,45

54,50

B.6.09

Afkoop onderhoud grafmonument (10 jaar)

534,30

545,00

B.6.10

Verwijderingsbijdrage grafmonument

295,00

300,00

B.6.11

Afkoop verwijderingsbijdrage grafmonument

295,00

300,00

B.6.12

Vastrecht incl. groenonderhoud particulier urnen graf per jaar

78,85

80,40

B.6.13

Vastrecht particulier urnennis per jaar

32,15

32,80

B.6.14

Verwijderingsbijdrage (urn)grafmonument

145,00

147,90

B.6.15

Afkoop verwijderingsbijdrage (urn)grafmonument

145,00

147,90

B.6.16

Wintergroen maken van graf

63,70

65,00

B.6.17

Aanvullen van grond/grond

98,65

100,00

B.6.18

Lakken (geen goud) van de letters (zonder jaarlijks onderhoud)

110,95

113,00

B.6.19

Reinigen monument (zonder jaarlijks onderhoud)

165,45

169,00

B.7

Graf funderen (verplicht)

Tarief 2018 in €

Tarief 2019 in €

B.7.01

Categorie AA: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter, zonder inlegplaten

293,85

299,75

B.7.02

Categorie AA: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter, met inlegplaten

429,50

438,00

B.7.03

Categorie AB: oppervlakte 2.00 x 0.90 meter, zonder inlegplaten

293,85

299,75

B.7.04

Categorie AB: oppervlakte 2.00 x 0.90 meter, met inlegplaten

429,50

438,00

B.7.05

Categorie AE: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter (kindergraf), zonder inlegplaten

109,95

112,15

B.7.06

Categorie AE: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter (kindergraf), met inlegplaten

n.v.t.

n.v.t.

B.7.07

Inlegplaten beton

25,70

26,25

B.7.08

Urnenkelder beton 50 x 50 meter

501,40

511,45

B.7.09

Urnenkelder kunststof 45 x 45 meter

187,00

190,75

C.1

Dit gedeelte van de tarieventabel is niet van toepassing voor de gemeente Aalsmeer

 

 

C.2

Dit gedeelte van de tarieventabel is niet van toepassing voor de gemeente Aalsmeer

 

 

C.3

Gebruik algemene nis (verplicht voor eerste 31 dagen)

Tarief 2018 in €

Tarief 2019 in €

C.3.01

Gebruik algemene buitennis op begraafplaats Aalsmeer (eerste 31 dagen)

NIL

NIL

C.3.02

Gebruik algemene binnennis (eerste termijn 5 maanden)

NIL

NIL

C.3.03

Gebruik algemene nis (tweede termijn, max. 6 maanden)

93,50

95,00

C.4

Verstrooiingen

Tarief 2018 in €

Tarief 2019 in €

C.4.01

Verstrooiing in/op particulier (urnen)graf, zonder familie

114,15

116,00

C.4.02

Verstrooiing van as in algemeen asmonument met familie

60,60

62,00

C.4.03

Verstrooiing van as in algemeen asmonument zonder familie

 

 

C.4.04

Verstrooiing strooiveld zonder familie

329,85

336,45

C.4.08

30 min. Begeleiding bij Asbestemming/verstrooiing

60,60

62,00

C.5

Urn bijzetten

Tarief 2018 in €

Tarief 2019 in €

C.5.01

Bijzetten van een asbus in een algemeen graf, zonder familie

171,25

174,00

C.5.02

Bijzetten van een asbus in/op een particulier (urnen) graf/kelder, zonder familie

171,25

174,00

C.5.03

Bijzetten van een asbus in een urnennis, zonder familie

171,25

174,00

C.5.04

Bijzetten van een asbus in een urnennis met voorzetplaat, zonder familie

171,25

174,00

C.6

Termijnen urnengraf/nis/plek per 10 jaar

Tarief 2018 in €

Tarief 2019 in €

C.6.01

Categorie GUM: Nis in columbarium incl. tekstplaat, excl. Gravering

1.054,20

1.075,00

C.6.02

Categorie GUM: Nis in columbarium excl. Tekstplaat, excl. Gravering

882,10

899,75

C.6.02

Categorie AS: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter voor het bovengronds plaatsen van een urn

385,85

393,50

C.6.03

Categorie FUG: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter

Incl. Urnkelder.

570,85

582,00

C.7

Verlenging termijn urnengraf/nis/plek per jaar

Tarief 2018 in €

Tarief 2019 in €

C.7.01

Verlenging termijn Categorie GUM per jaar

87,85

90.00

C.7.02

Verlenging termijn Categorie AS per jaar

38,55

39,00

C.7.03

Verlenging termijn Categorie FUG per jaar

57,08

58,00

F.1

Gebruik Aula ( plechtigheid en/of condoleance)

Tarief 2018 in €

Tarief 2019 in €

F.1.01

Voorlopen ontvangst en 30 min. grafgang ( verplicht)

118,00

120,00

F.1.02

Elk volgende 30 min. Begeleiding of gedeelte daarvan

60,60

62,00

F.1.07

Voor ombouwen aula setting naar condoleance setting

60,60

62,00

F.1.11

Voor gebruik aula per 30 min.

 

164,00

F.1.12

Elk volgende 15 min. gebruik aula of gedeelte daarvan

 

82,00

F.1.13

Assistentie Aula per persoon 30 min. of gedeelte daarvan

 

62,00

F.1.14

Bediening catering per persoon per 30 min. of gedeelte daarvan

 

62,00

F.2

Audio/visueel/orgel (aula)

Tarief 2018 in €

Tarief 2019 in €

F.2.01

Gebruik Orgel

97,60

99,50

F.2.02

Oefenen organist per 30 min.

161,30

164,00

F.3

Gebruik aula voor opbaring

Tarief 2018 in €

Tarief 2019 in €

F.3.01

Opbaring per dag (of gedeelte daarvan) excl. Rouwbezoek

102,75

104,81

F.3.02

Rouwbezoek (per 30 min.)

60,60

62,00

F.3.03

30 min. Afscheid nemen vóór de uitvaart, zonder opbaring vooraf

102,75

82,00

F.4

Pakketten

Tarief 2018 in €

Tarief 2019 in €

F.4.01

Basispakket begraven van Gemeentewege (W.Lijkb.)

2.296,45

2.342,40

F.4.02

Basispakket cremeren van Gemeentewege (W.Lijkb.) incl. verstrooiing zonder familie

2.761,90

2.817,00

F4.03

Crematiepakket (Engelse wijze/technische crematie) incl. 30 min. gebruik aula incl. transport naar crematorium

 

972,00

F.5

Dragers

Tarief 2018 in €

Tarief 2018 in €

F.5.01

Drager per 30 min.

61,65

75,00

F.5.02

4 dragers per 1,5 uur voor rijdende baar

246,60

290,00

F.5.03

4 dragers per extra kwartier (uitloop)

41,10

50,00

F.5.04

6 dragers per 1,5 uur

369,90

435,00

F.5.05

6 dragers per extra kwartier (uitloop)

61,65

75,00

F.5.06

Drager per extra kwartier (uitloop)

10,30

12,50

F5.07

Gebruik rijdende baar

 

50,00

L.1

Leges

Tarief 2018 in €

Tarief 2019 in €

L.1.01

Voor het mogen plaatsen van een gedenkteken, bedekking of markering op een eigen graf of urnengraf of het bijplaatsen van een additionele inscriptie of het wijzigen van de oorspronkelijke bedekking of het toevoegen/bijplaatsen van een extra element

37,35

38,00

L.1.02

Inschrijving naar aanleiding van een begraving in het register particulier graf

20,75

21,00

L.1.03

Inschrijving naar aanleiding van een begraving in het register algemeen graf

20,75

21,00

L.1.04

Inschrijving naar aanleiding van een urnbijzetting/verstrooiing begraving in het register

20,75

21,00

L.1.05

Extra grafakte

20,75

21,00

L.1.06

Overschrijving graf incl. grafakte

20,75

21,00

L.1.07

Voor het mogen bouwen van een grafkelder met in achtneming desbetreffende bepalingen van beheersverordening

385,30

393,00