Textielinzamelingbeleid huis aan huis 2019 gemeente Steenbergen

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Textielinzamelingbeleid huis aan huis 2019 gemeente Steenbergen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

gelet op artikel 10, eerste lid van de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019;

gelet op artikel 4, eerste lid, sub a van de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019;

gelet op artikel 4, eerste lid, sub g van het Uitvoeringsbesluit behorende bij de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019;

BESLUIT:

het Textielinzamelingbeleid huis aan huis 2019 vast te stellen, geldend vanaf 1 januari 2019.

Artikel 1 Begrippen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Textielinzameling: het inzamelen van huishoudelijke stoffen, zijnde textiel, ten behoeve van een cb. haritatieve instelling.

 • b.

  Textiel: datgene wat daaronder in de Afvalstoffenverordening en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit wordt verstaan.

 • c.

  CBF-keurmerk: een keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Artikel 2 Aanvraag- en beslistermijn

 • a.

  Charitatieve instellingen kunnen tussen 1 september en 30 oktober een verzoek indienen om een textielinzameling te mogen houden in het daaropvolgende jaar.

 • b.

  Het college wijst uiterlijk 31 december de instellingen aan die in het daarop volgende jaar een textielinzameling mogen houden.

Artikel 3 Toetsingscriteria

 • a.

  Per kwartaal wordt één instelling aangewezen voor een textielinzameling. Tussen twee textielinzamelingen dient een periode van ten minste 2 maanden te liggen.

 • b.

  Er worden slechts instellingen aangewezen met een CBF-keurmerk of lokale charitatieve instellingen.

 • c.

  Het aanwijzen van de instellingen verloopt via een roulatiesysteem. Indien er meer dan 4 aanvragen voor een kalenderjaar zijn ontvangen, hebben de instellingen die het voorgaande kalenderjaar geen textielinzameling hebben gedaan voorrang. Resteren er dan nog meer dan 4 aanvragen, hebben de instellingen die de voorgaande 2 kalenderjaren geen textielinzameling hebben gedaan voorrang.

Artikel 4 Het aanwijzingsbesluit en voorwaarden

 • a.

  In het aanwijzingsbesluit worden 4 periodes aangewezen van ten hoogste 2 weken, waarin een textielinzameling kan plaatsvinden.

 • b.

  Per periode van 2 weken wordt een instelling aangewezen die in die periode Textiel mag inzamelen.

 • c.

  De aanwijzing geldt voor alle kernen van de gemeente Steenbergen.

 • d.

  Textielinzameling mag niet plaatsvinden op zon- en feestdagen.

 • e.

  Textielinzameling mag niet plaatsvinden voor 8:00 uur en na 21:00 uur.

 • f.

  Textielinzameling vindt plaats met behulp van door de instelling verstrekte plastic zakken.

 • g.

  Bij presentatie aan het publiek dient de precieze doelstelling van de actie op duidelijke wijze bekend gemaakt te worden.

 • h.

  De instelling die is aangewezen is verplicht daadwerkelijk de textiel in de hele gemeente Steenbergen op te halen.

 • i.

  Binnen 30 dagen na afloop van de inzameling moet de opbrengst schriftelijk gemeld worden aan het college.

 • j.

  Bij het opgeven van de opbrengst moet tevens de aan de inzameling verbonden kosten worden vermeld.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • a.

  Het Textielinzamelingbeleid huis aan huis 2019 treedt in werking op 1 januari 2019.

 • b.

  Met de inwerkingtreding van het Textielinzamelingbeleid huis aan huis 2019 vervallen andere beleidsregels over textielinzameling.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als het “Textielinzamelingbeleid huis aan huis 2019”.

Ondertekening

Vastgesteld door het college burgemeester en wethouders op 16 oktober 2018.

de secretaris, de burgemeester,

M.J.P. de Jongh RA R.P. van den Belt, MBA