Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten 2018

Geldend van 13-12-2018 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Intitulé

Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten 2018

Deze beleidsregel is gebaseerd op artikel 4 lid 3 onder b van de “Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Kerkrade” en op artikel 3 lid 7 van de “Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017”.

Deze beleidsregel bevat nadere regels ten aanzien van een tegemoetkoming in:

1. de huisvestingskosten bij scoutingverenigingen;

2. de huurkosten van Theater Kerkrade;

3. de huisvestingskosten voor vocale en instrumentale muziek verenigingen.

Per onderdeel worden de nadere regels uitgewerkt.

Hoofdstuk 1 Subsidiebepalingen

Onderdeel 1. Huisvestingskosten bij scoutingverenigingen

Artikel 1. Doel

Onverminderd het vermelde in de “Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017” heeft dit onderdeel van deze beleidsregel betrekking op het verlenen van een tegemoetkoming in de huisvestingskosten van met naam vermelde Kerkraadse scoutingverenigingen.

Artikel 2. Reikwijdte

Dit onderdeel van de beleidsregel is van toepassing op de subsidiabele huisvestingskosten van de scoutingverenigingen: St. Hubertus Terwinselen, Gregor Brokamp Groep, St. Willibrord en scouting Eygelshoven.

Artikel 3. Subsidiabele huisvestingscomponenten

De subsidiabele huisvestingscomponenten zijn:

a. Vierkante meters gebouw (eigendom of huur).

b. Vierkante meters perceel.

c. Aantal leden.

Artikel 4. Subsidieplafond

a. Subsidieplafond:

Ten behoeve van de in artikel 3 genoemde subsidiabele huisvestingscomponenten is een jaarlijks subsidieplafond van maximaal € 25.000,- van toepassing.

b. Per component wordt de hoogte van de subsidie vierjaarlijks in overleg met de scoutingverenigingen door het college bepaald aan de hand van de actuele vierkante meters en het ledenaantal.

Artikel 5. Bepaling subsidiehoogte

a. Voor de bepaling van de vierkante meters van het gebouw en het perceel worden de in 2018 vastgestelde en door de scoutingverenigingen geaccordeerde vierkante meters gehanteerd. Ingeval sprake is van een gebouw in eigendom van de scoutingvereniging, wordt voor het gebouwcomponent een factor van 1,5 gehanteerd. Dit zijn vaste componenten. De scoutingvereniging levert voor de subsidieperiode het aantal leden aan, overeenkomstig art 33 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017. Dit is de variabele component.

b. De tegemoetkoming per component bedraagt:

- Gebouw: € 11,00 (vast)

- Perceel: € 1,90 (vast)

- Leden: € 1,90 (variabel)

c. Na controle van deze subsidiabele huisvestingcomponenten wordt de hoogte van de tegemoetkoming voor de subsidieperiode van vier volgende kalenderjaren vastgesteld.

d. De hoogte van de tegemoetkoming wordt volgens de volgende formule bepaald:

m2 gebouw x € 11,00 (factor A)+ m2 perceel x € 1,90 (factor B) + aantal leden x € 1,90 (factor C). Bij eigendom gebouw: (factor A x 1,5).

e. De beslissing op de aanvraag wordt bij de subsidievaststellingsbeschikking aan de aanvrager kenbaar gemaakt.

f. De tegemoetkoming in de huisvestingskosten maakt onderdeel uit van de reguliere subsidie en wordt eind oktober van het jaar van afrekening betaalbaar gesteld.

Artikel 6. Overgangsregeling

Voor de periode 2018 t/m 2020 wordt een overgangsperiode gehanteerd waarbij het verschil tussen de verstrekte tegemoetkoming 2017 en de vergoeding op basis van de in artikel 5 genoemde componenten, jaarlijks met één derde deel ingroeit.

Onderdeel 2. Huisvestingskosten Theater Kerkrade

Artikel 7. Doel

Onverminderd het vermelde in de “Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017” en de “Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Kerkrade” heeft dit onderdeel van deze beleidsregel betrekking op het verlenen van een vaste bijdrage aan Kerkraadse organisaties en instellingen in de huurkosten van Theater Kerkrade.

Artikel 8. Reikwijdte

Kerkraadse organisaties en instellingen die gebruik maken van de podiumvoorziening in Theater Kerkrade kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vaste tegemoetkoming in de huurkosten van deze accommodatie.

De voorwaarden om in aanmerking voor een tegemoetkoming in de huurkosten te komen zijn:

1. het dient een openbare sociaal-culturele activiteit te betreffen;

2. die niet-commercieel is;

3. die op een breed publiek gericht is en zo mogelijk een bovenlokale uitstraling heeft;

4. en niet gratis toegankelijk voor het publiek is.

Toepassing van deze criteria houdt in dat onder meer modeshows, repetities, opbouwdagen, activiteiten die tot doel het werven van leden/cursisten hebben, personeelsfeesten en besloten activiteiten voor clubleden, buiten dit besluit vallen.

Per aanvraag zal nagegaan worden of aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt.

Artikel 9. Hoogte van de tegemoetkoming in de huurkosten

De tegemoetkoming voor het gebruik van Theater Kerkrade bedraagt € 900 per voorstellingsdag.

Artikel 10. Indienen aanvraag

Aanvragen om een bijdrage in de huurkosten, zoals bedoeld in deze regeling, dienen in een zo vroeg mogelijk stadium ingediend te worden bij het college van de gemeente Kerkrade, doch uiterlijk 12 weken voor het tijdstip, waarop van de accommodatie gebruik wordt gemaakt. Aanvragen die na de gestelde termijn worden ingediend kunnen niet in behandeling worden genomen tenzij door de aanvrager aantoonbaar kan worden gemaakt dat redelijkerwijs niet aan de gestelde aanvraagtermijn kan worden voldaan.

Deze aanvraag dient te omvatten:

1. een omschrijving van de beoogde activiteit, waaruit duidelijk de aard en de omvang van de activiteit blijkt;

2. de geplande datum van de activiteit;

3. de plaats van uitvoering;

4. het reeds ondertekende huurcontract dan wel de reserveringsbevestiging;

Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen.

Artikel 11. Hersteltermijn

  • 1. Wanneer een aanvraag niet voldoet aan de gestelde vereisten, wordt een hersteltermijn gehanteerd van twee weken na dagtekening van het verzoek om de aanvraag aan te vullen.

  • 2. Indien na afloop van de termijn, zoals genoemd in het eerste lid, de aanvraag nog steeds niet volledig is, kan het college besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Artikel 12. Besluitvorming

De beslissing op de aanvraag wordt uiterlijk acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na completering van de aanvraag genomen en aan de aanvrager kenbaar gemaakt.

Artikel 13. Vaststelling en betaalbaarstelling

  • 1. Binnen twee maanden nadat de activiteit, waarvoor een tegemoetkoming in de huurkosten is verleend, heeft plaatsgevonden, dient de instelling/organisatie een aanvraag om vaststelling en betaalbaarstelling van deze tegemoetkoming bij het college in. Deze aanvraag dient vergezeld te gaan van een kopie van de factuur van de betreffende accommodatieverhuurder.

  • 2. Mocht bij de controle blijken dat aan de gestelde voorwaarden/verplichtingen om voor een tegemoetkoming in de huurkosten in aanmerking te komen niet is voldaan, dan zal de vergoeding verlening ingetrokken worden en zal er geen bijdrage verstrekt worden.

  • 3. Na controle en goedkeuring van de vaststellingsaanvraag zal de verleende tegemoetkoming in de huurkosten vastgesteld en betaalbaar gesteld worden.

Onderdeel 3. Huisvestingskosten vocale en muzikale verenigingen

Artikel 14. Doel

Onverminderd het vermelde in de “Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017” heeft dit onderdeel van deze beleidsregel betrekking op het verlenen van een tegemoetkoming in de huisvestingskosten van de repetitieruimte van regulier gesubsidieerde muziekgezelschappen.

Artikel 15. Reikwijdte

Regulier gesubsidieerde Kerkraadse instrumentale muziekgezelschappen en zangkoren, welke voor de geregelde repetities gebruikmaken van een lokaliteit, die voldoet aan de eisen van de Drank- en Horecawet, en waarbij de repetitieruimte bij een bronvermogen van 100 dB(A) voldoet aan de geluidseisen van de Wet Milieubeheer, kunnen onder bepaalde voorwaarden voor een tegemoetkoming in de huurkosten van deze repetitieruimte in aanmerking komen.

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de huurkosten van een repetitieruimte, is het overleggen door de aanvrager van een geluidsrapport van een extern adviseur waaruit blijkt dat bij een bronvermogen van 100 dB(A) de geldende geluidsnormen niet overschreden worden.

Wordt een dergelijk rapport bij de eerste aanvraag voor huursubsidie van een specifieke lokaliteit niet aangereikt dan komt de aanvrager niet in aanmerking voor een huurbijdrage.

Artikel 16. Subsidieplafond en hoogte tegemoetkoming in de huurkosten

Het college stelt voor de subsidieperiode het subsidieplafond voor de uitvoering van deze beleidsregel via het bekostigingsoverzicht vast. De tegemoetkoming voor de huur van de repetitieruimte bedraagt voor een heel kalenderjaar € 1.365.

Wanneer op een later tijdstip dan 1 januari van het boekjaar aan de gestelde eisen wordt voldaan, zal het toe te kennen bedrag aan huursubsidie tijdsevenredig worden vastgesteld.

Artikel 17. Aanvraag

De aanvraag om een bijdrage in de huurkosten dient per kalenderjaar door middel van de daartoe vastgestelde subsidieformulieren te geschieden.

Artikel 18. Besluitvorming

De beslissing op de aanvraag wordt uiterlijk acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na completering van de aanvraag genomen en aan de aanvrager kenbaar gemaakt.

Artikel 19. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de derde dag van bekendmaking.

Ondertekening

Kerkrade, vastgesteld door het College op 20 november 2018

Het college, De secretaris,

J.J.M. Som H.J.M. Coumans