Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening

Geldend van 01-04-2020 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars als bedoeld in de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019;

BESLUIT:

het Uitvoeringsbesluit behorende bij de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019 vast te stellen.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

a. verordening: Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019;

b. inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een minicontainer of big bag, ten behoeve van één huishouden;

c. inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

1. Als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen Renewi Overheidsdiensten BV gevestigd te Ridderkerk.

2. Als inzamelaar op grond van artikel 4, eerste lid, onder a, van de verordening worden aangewezen:

a. Stichting de Kringloper voor de inzameling van textiel, kringloopgoederen en wit- en bruingoed;

b. Saver voor de inzameling van oud papier en karton;

c. Renewi voor de inzameling van glas;

d. Gemeente Steenbergen voor de inzameling van grof tuinafval en grof huishoudelijk afval.

3. Bij de aanwijzing van andere inzamelaars op grond van artikel 4, eerste lid, onder a, van de verordening worden de voorschriften en beperkingen als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst met de aan te wijzen inzamelaar.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen als in artikel 7, tweede lid, van de verordening worden vastgesteld:

 • -

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens dat overblijft na scheiding in andere deelstromen;

 • -

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • -

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, (drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier vallen niet onder oud papier en karton);

 • -

  verpakkingsglas: op kleur gescheiden (bont en wit) eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • -

  vlakglas: glas en vlak glas, niet zijnde gehard glas als bijvoorbeeld autoruiten, oven/magnetronschalen, kookplaten , kachelruiten etc.;

 • -

  textiel: kleding, schoenen, accessoires, huishoudtextiel, knuffels, grote lappen stof en gordijnen die niet vervuild zijn met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • -

  kunststof verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons: gebruikte verpakkingen van kunststof, drankenkartons en metalen/blik zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen afkomstig van huishoudens.

 • -

  elektrische of elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • -

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, alsmede medicijnen en injectienaalden afkomstig uit huishoudens;

 • -

  frituurolie en -vet: gebruikte frituurolie en –vet afkomstig uit huishoudens;

 • -

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • -

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan of mag worden aangeboden;

 • -

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken, tuinschuttingen en verhardingen;

 • -

  matrassen: gebruikte matrassen afkomstig uit huishoudens;

 • -

  A en B-hout: schoon of geverfd hout als deuren, kozijnen (zonder glas), geplastificeerde houtsoorten, multiplex, spaanplaat, meubels, stoelen zonder bekleding en opvulmateriaal, hardhout, afkomstig uit huishoudens;

 • -

  C-hout: geïmpregneerd hout als tuinmeubelen, tuinhout ( zoals paaltjes, afrasteringen, schuttingen), bielzen, afkomstig uit huishoudens;

 • -

  gips afkomstig uit huishoudens;

 • -

  autobanden: banden met en zonder velg afkomstig uit huishoudens;

 • -

  metalen: (ferro)metalen voorwerpen en onderdelen afkomstig uit huishoudens;

 • -

  schone grond: schone grond afkomstig uit huishoudens;

 • -

  harde kunststoffen: plastic gebruiksvoorwerpen niet zijnde verpakkingen, afkomstig uit huishoudens;

 • -

  bruikbaar huisraad: herbruikbare meubelen en ander huisraad afkomstig uit huishoudens;

 • -

  dakbedekking: gebruikt bitumen en dakleer afkomstig uit huishoudens;

 • -

  emballage, alsmede STORL-verpakkingen.

 • -

  klein gevaarlijk afval afkomstig van bedrijven: met een maximum van 50 kilogram per jaar te brengen naar de milieustraat;

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen en –voorzieningen

1. Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

a. voor restafval van huishoudens niet gelegen in het buitengebied of in lintbebouwing: een verzamelcontainer voor gebruikers van een aantal percelen;

b. voor restafval van huishoudens gelegen in het buitengebied of in lintbebouwing: een minicontainer voor de gebruiker van één perceel. Deze huishoudens mogen ook gebruik maken van een verzamelcontainer voor restafval zoals genoemd bij artikel 4.1.a;

c. voor gft-afval van huishoudens een minicontainer voor de gebruiker van één perceel;

d. voor kunststofverpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons een minicontainer voor de gebruiker van één perceel of een verzamelcontainer voor gebruikers van een aantal percelen;

e. voor oud papier en karton een minicontainer voor de gebruiker van één perceel of een verzamelcontainer voor de gebruikers van een aantal percelen;

f. voor glas een brengvoorziening op wijkniveau;

g. voor textiel een brengvoorziening op wijkniveau en maximaal vier keer per jaar een huis-aan-huis inzamelvoorziening;

h. voor grof huishoudelijk afval: een big bag;

i. voor de overige categorieën van huishoudelijke afvalstoffen zoals genoemd in artikel 3 geldt dat geen inzamelmiddel of inzamelvoorziening is aangewezen en dat deze gebracht dienen te worden naar de milieustraat van de gemeente.

Artikel 5. Frequentie van inzamelen

Op grond van artikel 7, eerste lid, van de verordening wordt van de categorieën huishoudelijke afvalstoffen de volgende inzamelfrequentie vastgesteld:

a. huishoudelijk restafval in minicontainers wordt tenminste eenmaal per 4 weken bij elk perceel ingezameld;

b. gft-afval in minicontainers wordt tenminste eenmaal per 2 weken afzonderlijk bij elk perceel ingezameld;

c. oud papier en karton in minicontainers wordt tenminste 12 maal per jaar ingezameld;

d. kunststofverpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons in minicontainers worden tenminste eenmaal per 2 weken afzonderlijk bij elk perceel ingezameld;

e. grof huishoudelijk afval wordt op afroep ingezameld;

f. grof tuinafval wordt 2 maal per jaar op afroep ingezameld;

g. herbruikbaar huisraad wordt op afroep aan huis ingezameld;

h. elektrische en elektronische apparaten worden op afroep aan huis ingezameld;

i. textiel wordt maximaal 4 maal per jaar aan huis ingezameld.

Artikel 6. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 8, derde lid, van de verordening worden de volgende categorieën personen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van gft-afval:

a. de personen die woonachtig zijn in hoog- of stapelbouw waar geen minicontainer of verzamelcontainer voor gescheiden inzameling van gft is geplaatst;

b. personen die woonachtig zijn op een perceel waar naar het oordeel van de gemeente geen plek is voor het plaatsen van een minicontainer.

Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

1. Krachtens artikel 10, eerste lid, van de verordening stellen burgemeester en wethouders de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

a. het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de gemeente;

b. de gemeente is bevoegd om de minicontainers te voorzien van een chip;

c. de gemeente is bevoegd om de toegangspassen voor ondergrondse inzamelvoorzieningen te koppelen aan adresgegevens. Deze toegangspassen zijn het identificatiemiddel om ondergrondse containers voor restafval te openen;

d. de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

e. de gebruiker van een perceel dient zich tot het Telefonisch Informatie Punt van de gemeente te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen. Bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel dient de gebruiker van een perceel zich ook tot het Telefonisch Informatie Punt van de gemeente te wenden;

f. de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

g. de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

h. de gebruiker mag alleen composterende plastic zakken gebruiken in minicontainers voor gft-afval;

i. de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

j. de verstrekte inzamelmiddelen voor restafval, gft-afval, oud papier en karton en plastic verpakkingen/blik/drankenkartons mogen alleen worden gereinigd met water of een biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel;

k. per perceel dat op grond van artikel 4.1.b gebruik maakt van een minicontainer voor restafval, is het gebruik van maximaal 1 minicontainers voor restafval toegestaan;

l. indien een minicontainer geheel of gedeeltelijk niet geleegd kan worden door toedoen van de gebruiker of door omstandigheden buiten de schuld van de inzamelaar (o.a. vastklemmen, vastvriezen van afval), is dit voor risico van de gebruiker;

m. een bewoner van een perceel die vanwege een medische indicatie extra afval (incontinentiemateriaal, dialyse afval etc.) heeft, komt in aanmerking voor een restafvalcontainer zonder dat hieraan kosten verbonden zijn indien:

- een medebewoner niet in staat is om het betreffende afval naar een verzamelcontainer te brengen en

- de bewoner een positief resultaat behaalt bij een toetsing of de bewoner daadwerkelijk in aanmerking komt voor een restafvalcontainer op medische indicatie.

n. in afwijking van het bepaalde onder m wordt indien door calamiteiten (niet verwijtbaar door inwoner) of door toedoen van de inzamelaar een inzamelmiddel geheel of gedeeltelijk niet geleegd wordt, de desbetreffende aanbieding niet aan de gebruiker toegeschreven;

o. per perceel wordt maximaal 1 afvalpas voor ondergrondse inzamelvoorzieningen voor restafval verstrekt. Het is mogelijk dat op enig moment de afvalpas tevens dient als toegangspas voor de milieustraat;

p. een minicontainer voor gft-afval en restafval mag zonder dat hieraan kosten verbonden zijn één maal per jaar op eenzelfde perceel omgewisseld worden voor een container van een andere inhoud. Een wisseling in het kader van een verhuizing valt hier niet onder indien de nieuwe gebruiker van een perceel binnen vier weken na datum van inschrijving in de Gemeentelijke Basis Administratie.

q. Per perceel mag eenmalig een extra minicontainer voor gft-afval, oud papier en karton en plastic verpakkingsafval, blik en drankenkartons aangevraagd worden. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

r. de afvalpas is en blijft eigendom van de gemeente en wordt in bruikleen gegeven;

s. de houder van een afvalpas mag deze niet uitlenen aan personen buiten het eigen huishouden;

t. de afvalpas mag niet worden doorboord of op ander wijze beschadigd;

u. voor het beschadigen of het verdwijnen van de afvalpas is de gebruiker aansprakelijk. Bij diefstal dient de gebruiker aangifte te doen bij de politie. Met het bewijs van aangifte kan de gebruiker bij de gemeente een nieuwe toegangspas voor de ondergrondse inzamelvoorziening worden aangevraagd. Voor een nieuwe afvalpas worden kosten in rekening gebracht.

v. als de gebruiker van een perceel geen huurder of eigenaar meer is van de woning waar een afvalpas voor is uitgereikt, moet deze de pas achterlaten in de woning;

w. wanneer bij het definitief verlaten van de woning de toegangspas niet wordt achtergelaten blijft de verantwoording voor zowel de pas als het gebruik daarvan bij de vorige gebruiker liggen;

x. de gebruiker van een afvalpas blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de afvalpas voor inzamelvoorzieningen;

2. Krachtens artikel 10, eerste lid, van de verordening stellen burgemeester en wethouders de volgende regels omtrent de plaats waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

a. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in minicontainers dient ordentelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd. De inzameldienst en de inzamelaar(s) zijn niet bevoegd particulier terrein te betreden;

b. indien de minicontainers worden geleegd door een voertuig met zijbelading moeten de handvaten van de rijweg af gericht zijn. Worden de minicontainers door een achterlader geleegd dan moeten met de handvaten naar de rijweg gericht ter aanbieding worden aangeboden;

c. klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd op de milieustraat;

d. de milieustraat van de gemeente wordt aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen, als vermeld in artikel 5, van de verordening, kunnen worden achter gelaten;

e. bij de afgifte van afvalstoffen op een milieustraat zijn de acceptatievoorwaarden in het acceptatiereglement van toepassing;

f. degene die zich van afvalstoffen ontdoet, moet zich bij of op een milieustraat kunnen legitimeren;

g. het grof huishoudelijk afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan.

3. Krachtens artikel 10, eerste lid, van de verordening stellen burgemeester en wethouders de volgende regels omtrent de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

a. op een inzameldag mag een inzamelmiddel slechts één maal worden aangeboden;

b. inzamelmiddelen dienen gesloten te zijn en inzamelvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

c. uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken (deksel of inwerpopening gesloten);

d. het is niet toegestaan afvalstoffen naast, op of bij de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen te plaatsen.

e. afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

f. het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter aanbieding aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 80 kilogram;

g. klein chemisch (gevaarlijk) afval dient in deugdelijke verpakking te worden aangeboden;

h. bij de afgifte van afvalstoffen op een milieustraat zijn de acceptatievoorwaarden in het acceptatiereglement van toepassing;

i. de inzameling van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval vindt op afroep plaats. De aanbieder dient voor het laten ophalen van grof huishoudelijk afval op de gemeentewerfplaats tegen contante betaling een big bag af te halen en een afspraak te maken wanneer de volle big bag aan huis wordt opgehaald. De aanbieder dient voor de halfjaarlijkse inzameling van grof tuinafval op afroep een afspraak te maken met Telefonisch Informatie Punt;

j. de inzameling van herbruikbaar huisraad vindt op afroep plaats. De aanbieder dient voor het laten ophalen van herbruikbaar huisraad een afspraak te maken met De Kringloper;

k. grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij het overdragen op de milieustraat geen groter volume hebben dan 2 m³. Bij het huis aan huis op afroep aanbieden mag het grof tuinafval geen groter volume hebben dan 1 m³. het grof huishoudelijk afval dient te worden aangeboden in een 1 m³. of voor groter huisraad een 2 m³ big bag;

l. grof tuinafval moet zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet zwaarder dan 25 kilogram met een maximale stamdikte van 10 cm;

m. indien een gebruiker van een perceel gebruik maakt van een verzamelcontainer dan dienen de huishoudelijke restafvalstoffen in een goed gesloten zak van maximaal 40 liter in de hiervoor bestemde verzamelcontainer te worden gedeponeerd.

4. Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening kan grof tuinafval zonder inzamelmiddel, maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

5. Op grond van artikel 10, derde lid van de verordening, zijn percelen gelegen aan voor de inzameldienst onbereikbare woningen, vrijgesteld van het gebod om gebruik te maken van de door de gemeente verstrekte inzamelmiddelen voor het aanbieden van huishoudelijk afval ter inzameling bij een perceel of een inzamelvoorziening voor het aanbieden van huishoudelijk afval ter inzameling nabij een perceel.

Artikel 8. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

1. Op grond van artikel 9 van de verordening stellen burgemeester en wethouders de navolgende dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen vast:

a. inzamelmiddelen moeten op de inzameldag vóór 07:30 uur worden aangeboden;

b. de inzamelmiddelen moeten in reguliere situaties zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst of de inzamelaar(s), doch uiterlijk om 22:00 uur op de inzameldag, van de openbare weg zijn verwijderd;

c. grof huishoudelijk afval en grof tuinafval worden op afroep ingezameld; deze categorieën moeten worden aangeboden vóór 07:30 uur op de inzameldag die is afgesproken;

d. in verband met geluidsoverlast mogen inzamelvoorzieningen voor glas alleen tussen 07:00 uur en 22:00 uur worden gebruikt.

Artikel 9. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 10 van de verordening door de gemeente Steenbergen voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt via de gebruikelijke communicatiekanalen.

Hoofdstuk 2. Slotbepalingen

Artikel 10. Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening”.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2019.

Ondertekening

Steenbergen, 16 oktober 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

De secretaris, de burgemeester,

M.J.P. de Jongh RA R.P. van den Belt MBA