Gemeente Bergeijk - Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Gemeente Bergeijk - Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022   

De raad der gemeente Bergeijk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 oktober 2018;

gezien het advies van de commissie MZ d.d. 06 november 2018;

Besluit;

vast te stellen het:

Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022

Inleiding:

Deze nota gaat in op de hoofdlijnen van het nieuwe Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022. Tot op dit moment gelden de Hoofdlijnen van het Welzijnssubsidiebeleid 2006 – 2009.

Het college heeft in het voorjaar van 2018 het beleid van voorgaande jaren en de evaluaties bestudeerd. Geconstateerd is dat het subsidiebeleid van de gemeente Bergeijk op verschillende onderdelen aanpassingen behoeft. Een aantal regelingen en beleidstukken is niet meer actueel, waardoor besloten is om het subsidiebeleid te herijken.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Een nieuwe subsidieverordening;

 • Vervangen van de Uitvoeringsregeling Welzijnssubsidie door een subsidiejaarprogramma;

 • Een geactualiseerd Welzijnssubsidiebeleid. 

In mei 2018 is de algemene subsidieverordening (ASV 2018) vastgesteld. Deze verordening regelt de juridische bepalingen en procedures rondom welzijnssubsidies. In de nieuwe verordening wordt niet meer verwezen naar de Uitvoeringsregeling Welzijnssubsidies, maar naar het subsidiejaarprogramma. Ook de weigeringsgronden, de aan een subsidie te verbinden bijzondere verplichtingen, de mogelijkheid om een subsidie meerjarig te verlenen en de eindverantwoording zijn aangepast. Door deze aanpassingen is de ASV Bergeijk 2018 actueel (conform nieuwe wet- en regelgeving), wordt het subsidie-instrument inzichtelijker gemaakt en kan meer gestuurd worden op de doelen waarvoor de subsidies worden verstrekt.  

Een logische vervolgstap na het vaststellen van de ASV 2018 is om het huidige Welzijnssubsidiebeleid 2006 – 2009 te herijken.  

Het nieuwe Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022 bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • 1.

  Uitgangspunten van het Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022.

 • 2.

  Speerpunten voor het nieuwe Welzijnssubsidiebeleid.

 • 3.

  Uitwerking van de speerpunten.

 • 4.

  Subsidievormen.

 • 5.

  Veranderingen ten opzichte van het Welzijnssubsidiebeleid 2006 – 2009.  

Het subsidiejaarprogramma wordt na de vaststelling van de begroting door de gemeenteraad door het college vastgesteld. De gemeenteraad stelt jaarlijks in de begroting het budget vast voor de uitvoering van het subsidiebeleid.

1 Terugblik en vooruitblik

De gemeenteraad heeft op 28 april 2005 de Notitie hoofdlijnen Welzijnssubsidiebeleid

2006 – 2009 vastgesteld. Bij de evaluatie van het beleid in zowel 2010 als 2014 is gebleken dat deze notitie nog grotendeels actueel en wenselijk was. De aanbevelingen welke voortkwamen uit evaluaties van het subsidiebeleid in 2010 en 2014 zijn destijds doorgevoerd.

De punten uit het welzijnssubsidiebeleid 2006 – 2009 die nog actueel waren zijn overgenomen in het nieuwe beleid. Daarnaast zijn nieuwe onderdelen toegevoegd. Ten opzichte van het vorige beleid zijn de volgende zaken nieuw:

 • 1.

  Naast de 5 bestaande speerpunten zijn drie nieuwe uitgangspunten benoemd, te weten: 

  • -

   Eigen initiatieven die onze kernen aantrekkelijker en levendiger maken, worden ondersteund;

  • -

   Het subsidiedoel en de prestatieafspraken worden duidelijker beschreven en weergeven. De uitwerking hiervan vindt plaats in het subsidiejaarprogramma;

  • -

   De aanvrager van een waarderingssubsidie wordt de mogelijkheid geboden om deze voor een periode van 4 jaar aan te vragen in plaats van jaarlijks.  

 • 2.

  Een checklist is toegevoegd voor de beoordeling van projectsubsidies.

 • 3.

  Namen van diverse gesubsidieerde instellingen worden in het Welzijnssubsidiebeleid 2019 - 2022 niet meer genoemd. Hiervoor is gekozen omdat in de looptijd van het nieuwe welzijnssubsidiebeleid het mogelijk is dat een subsidie niet meer wordt verstrekt aan een bepaalde organisatie/instelling.

 • 4.

  Exploitatie- en garantiesubsidies zijn toegevoegd in hoofdstuk 5 subsidievormen.

2 Uitgangspunten van het Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022   

Het Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022 is een niet op zichzelf staand beleidsstuk, maar heeft raakvlakken met het brede maatschappelijke en sociale domein en het hiertoe behorende beleid. Hierdoor vindt integrale afstemming plaats. De herijking van het huidige Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022  draagt bij aan:

 • De wens om te komen tot een uniform, transparant en consequent subsidiesysteem.

 • Een vereenvoudiging voor het aanvragen van subsidie voor de aanvrager.

 • Een vergroting van de toetsing en controle achteraf door de gemeente.  

Het vervangen van de uitvoeringsregeling door het subsidiejaarprogramma draagt bij aan de transparantie van het subsidieproces. In het subsidiejaarprogramma zal zowel inhoudelijk, als financieel per subsidie een overzicht gegeven worden voor het jaar dat volgt. Naast subsidiebedragen worden in het jaarprogramma bijvoorbeeld ook de voorwaarden en prestatieafspraken aangegeven die gelden. Het subsidiejaarprogramma is daarmee een inhoudelijke uitwerking van de subsidiebedragen die zijn opgenomen in de jaarlijkse begroting.   

Een consequent subsidiesysteem houdt ook in dat brieven die verstuurd worden aan organisaties dezelfde opmaak hebben en dat per subsidie aan organisaties duidelijk de prestatieafspraken weergeven worden.  

Vereenvoudiging van het aanvraagproces van een subsidie houdt in dat het mogelijk is om  zowel digitaal als analoog een subsidie aan te vragen. Een eenvoudig aanvraagformulier maakt onderdeel uit van dit proces. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om een waarderingssubsidie voor 4 jaar aan te vragen in plaats van jaarlijks.   

Het sturingselement op het subsidieproces is door de invoering van de ASV 2018 vergroot. De gemeente heeft hierdoor meer handvatten waardoor toetsing en sturing op subsidies (zowel vooraf als achteraf) mogelijk is. 

Het Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022 bestaat uit de volgende uitgangspunten:  

 • 1.

  De gemeente schept voorwaarden voor maatschappelijke opbouw en samenleving, de burger is zelf verantwoordelijk voor uitvoering en participatie.

 • 2.

  De gemeente legt een goede basis voor de jeugd.

 • 3.

  Voor mensen met een beperking doet de gemeente wat meer.

 • 4.

  De gemeente bevordert participatie.

 • 5.

  De gemeente stimuleert en ondersteunt relevante nieuwe initiatieven (vernieuwend).

 • 6.

  Eigen initiatieven die onze kernen aantrekkelijker en levendiger maken, worden ondersteund.

 • 7.

  Het subsidiedoel en de prestatieafspraken worden duidelijker beschreven en weergeven. De uitwerking hiervan vindt plaats in het subsidiejaarprogramma.

 • 8.

  De aanvrager van een waarderingssubsidie wordt de mogelijkheid geboden om deze voor een periode van 4 jaar aan te vragen in plaats van jaarlijks.

Subsidie is verder bij uitstek het instrument om de beweging van de decentralisatie van het sociale domein nader vorm en inhoud te geven. Eigen verantwoordelijkheid, kijken naar wat inwoners zelf (nog) kunnen en wat de omgeving kan doen is hierbij erg belangrijk. De gemeente heeft hierbij een ondersteunende en faciliterende rol.

3 Speerpunten Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022

Bij de formulering en vaststelling van het nieuwe Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022 hanteert de gemeente een aantal speerpunten die richtinggevend zijn voor de uitvoering van het beleid en de subsidieverstrekking. De 8 genoemde uitgangspunten worden vertaalt in de volgende speerpunten:

 • 1.

  De gemeente schept voorwaarden voor maatschappelijke opbouw en samenleving, de burger is zelf verantwoordelijk voor uitvoering en participatie.

  De gemeente is verantwoordelijk voor instandhouding en realisatie van een infrastructuur waarbij voorwaarden voor het realiseren van het welzijnsbeleid worden geschapen. Burgers zijn in hoge mate zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van (welzijns-) activiteiten en de participatiegraad ervan. De gemeente heeft een ondersteunende en faciliterende rol.

 • 2.

  De gemeente legt een goede basis voor de jeugd.

  Jongeren verdienen en krijgen extra aandacht in het welzijnssubsidiebeleid van de gemeente. Het bevorderen van lichamelijke en geestelijke gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen is hierbij het uitgangspunt.

 • 3.

  Voor kwetsbare burgers doet de gemeente wat meer.

  Kwetsbare burgers moeten kunnen rekenen op een vangnet van voldoende voorzieningen dichtbij huis waar zij gebruik van kunnen maken. Dit pas binnen het decentralisatie gedachtegoed. De gemeente is verantwoordelijk om ondersteuning aan burgers te bieden of in ieder geval de juiste voorwaarde te scheppen voor voorzieningen die bijdragen aan een inclusieve samenleving.  

 • 4.

  Het bevorderen van participatie.

  Participatie, inspraak en advies verdienen bijzondere aandacht in het welzijnsbeleid.

 • 5.

  Stimuleren en ondersteunen van nieuwe initiatieven.

  Vernieuwende projecten en initiatieven op het terrein van welzijn, zorg, cultuur en sport worden gestimuleerd en ondersteund. Deze projecten dienen echter wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Hiervoor is een checklist ontwikkeld (bijlage 1).

Ieder speerpunt is gebaseerd op een of meerdere uitgangspunten. Om deze speerpunten te bereiken worden waardering-, budget-, exploitatie- en projectsubsidies ingezet.

4 Uitwerking van de 5 speerpunten

4.1 Maatschappelijke opbouw en samenleving

“De gemeente schept voorwaarden voor maatschappelijke opbouw en samenleving, de burger is zelf verantwoordelijk voor uitvoering en participatie”

De gemeente is verantwoordelijk voor instandhouding en realisatie van een infrastructuur waarbij voorwaarden voor het realiseren van het beleid worden geschapen. Burgers zijn in hoge mate zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van (welzijns-) activiteiten en de participatiegraad ervan. De gemeente heeft een ondersteunende en faciliterende rol.

 • Uitgangspunten

  • -

   De gemeente streeft ernaar iedere burger zoveel als mogelijk zelf verantwoordelijk te laten zijn voor deelname aan (vrije tijds-) activiteiten in brede zin. Dit kunnen activiteiten betreffen op sportief, cultureel, zorg of op welzijnsgebied.

  • -

   De gemeente is van mening dat vrije tijd een belangrijk middel is om sociale cohesie te bevorderen en wil derhalve de burgers in de gelegenheid stellen om in verenigingsverband de vrijetijdsbesteding vorm te geven.

  • -

   Participeren in de maatschappij moet voor zoveel mogelijk inwoners mogelijk gemaakt worden.

  • -

   Een aantal verenigingen en organisaties die subsidie ontvangen hebben sinds 2015 een (sociale) tegenprestatie opgelegd gekregen. De intentie is om de tegenprestatie voor alle verenigingen te laten gelden.

 • Middelen

  • -

   Een bijdrage leveren in de exploitatie en/of instandhouding van accommodaties en voorzieningen.

  • -

   Op een verantwoord niveau accommodaties en voorzieningen onderhouden.

  • -

   Het verstrekken van subsidie aan (vrijwilligers)organisaties ten behoeve van kadervorming activiteiten of deskundigheidbevordering van vrijwilligers.

  • -

   Het subsidiëren van goederen (onder andere instrumenten) voor kernactiviteiten van vrijwilligersorganisaties.

  • -

   Het subsidiëren van vrijetijdsactiviteiten in georganiseerd verband.

  • -

   Een tegenprestatie verlangen van de gesubsidieerde instellingen. (*) 

(*) Sociale tegenprestatie:

Met ingang van 2015 is aan verenigingen en organisaties die subsidie ontvangen een (sociale) tegenprestatie opgelegd die voortkomt uit de gedachte dat participeren in de maatschappij voor zoveel mogelijk inwoners mogelijk gemaakt moet worden. Dit heeft ertoe geleid dat bijvoorbeeld een aantal verenigingen verplicht is om enkele jeugdtrainers of begeleiders een signaleringscursus te laten volgen. Daarnaast stellen een aantal organisaties vrijkaartjes voor activiteiten beschikbaar aan kinderen uit een gezin met een laag inkomen. Zij kunnen hierdoor bijvoorbeeld deelnemen aan de kindervakantieweek of een bezoek brengen aan een speeltuin.  

De intentie is om de sociale tegenprestatie als voorwaarde te stellen aan alle verenigingen/organisaties die een waarderingssubsidie van meer dan € 1.000 ontvangen.

4.2 Bevordering van lichamelijke en geestelijke gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen

“De gemeente legt een goede basis voor de jeugd”

In het Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022 schenkt de gemeente extra aandacht aan de geestelijke en lichamelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd tot 19 jaar. Het bevorderen van lichamelijke en geestelijke gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen is hierbij het uitgangspunt. Hierbij is ook aandacht voor het voorkomen van problemen bij jongeren.

 • Uitgangspunten

  • -

   De gemeente richt zich op het bevorderen van de geestelijk - en lichamelijke gezondheid van jeugd tussen 0 en 19 jaar inclusief activiteiten die betrekking hebben op preventie.

  • -

   De gemeente richt zich op het bevorderen van de ontwikkelingskansen van jeugd tussen 0 en 19 jaar zodat ze kunnen opgroeien tot zelfstandige burgers. 

 • Middelen

  • -

   Het subsidiëren van organisaties die een bijdrage leveren aan gezondheidsbevordering van jeugd tussen 0 en 19 jaar.

  • -

   Het betreft hier de professionele organisaties met wie regionale afspraken worden gemaakt.

  • -

   Het subsidiëren van organisaties die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling ter voorbereiding of ondersteuning van de schoolloopbaan van kinderen van 2 tot 12 jaar.

  • -

   Het subsidiëren van organisaties die een regelmatig aanbod van cultureel en cultuureducatie activiteiten voor jongeren organiseren.

4.3 Bescherming van kwetsbare burgers

“Voor kwetsbare burgers doet de gemeente wat meer”.

Kwetsbare burgers moeten kunnen rekenen op een vangnet van voldoende voorzieningen dichtbij huis waar zij gebruik van kunnen maken. Dit pas binnen het decentralisatie gedachtegoed. De gemeente is verantwoordelijk om ondersteuning aan burgers te bieden of in ieder geval de juiste voorwaarden te scheppen voor voorzieningen die hieraan bijdragen met als uitgangspunt dat iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving.

 • Uitgangspunten

  • -

   De gemeente is mede verantwoordelijk voor een adequaat voorzieningenniveau ten behoeve van mensen die een beperking hebben.

  • -

   Voor personen afhankelijk van professionele hulp worden passende oplossingen gezocht.

  • -

   De gemeente streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen – ook met een beperking – volledig deel kan nemen.

  • -

   Inwoners kunnen voorstellen doen om zelf zorg te organiseren. Het kan hierbij gaan om preventie en professionele zorg als alternatief voor bestaand geboden zorg door de gemeente.

  • -

   De gemeente zorgt voor een vangnet voor groepen inwoners in de Bergeijkse samenleving die op enigerlei wijze als kwetsbaar kunnen worden beschouwd. 

 • Middelen

  • -

   Het subsidiëren van professionele organisaties, die zorg, maatschappelijk werk en hulpverlening leveren aan burgers die extra aandacht behoeven.

  • -

   Het subsidiëren van vrijwilligersorganisaties die zorgdragen voor kwetsbare groepen voor zover het geen vrijetijdsbesteding betreft.  

Ouderenbeleid

Op het gebied van de doelgroep ouderen functioneren in Bergeijk diverse organisaties en instellingen. Dit geldt zowel op het niveau van de kernen als voor de gehele gemeente Bergeijk. Denk hierbij aan de diverse KBO’s en aan de drie ouderensteunpunten.  

In de gemeente Bergeijk vinden in de gemeenschapshuizen inloopactiviteiten plaats en is de afgelopen jaren geëxperimenteerd met dagbestedingsvormen op diverse locaties. De gemeente stimuleert initiatieven die eraan bijdragen dat ouderen langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen en gebruik kunnen maken van voorzieningen in hun eigen woonomgeving. De gemeente staat open voor lokale initiatieven die de kernen levendiger maken.

4.4 Participatie

Betrokkenheid van (groepen) inwoners van de gemeente bij de totstandkoming en uitvoering van beleid vraagt aandacht en organisatie. Participatie, inspraak en advies verdienen bijzondere aandacht in het welzijnsbeleid.

 • Uitgangspunten

  • -

   Adviesraden, dorp- en kernraden worden gezien als communicatie- en adviesorganen om met burgers beleid te ontwikkelen en uit te voeren. 

 • Middelen

  • -

   Het subsidiëren van overleg- en adviesorganen met als doel het gezamenlijk ontwikkelen van beleid in de gemeente. Hierbij kan men denken aan de kern- en dorpsraden.

4.5 Stimuleren en ondersteunen van relevante nieuwe initiatieven (vernieuwend)

(vernieuwend)

Nadat het subsidiejaarprogramma is vastgesteld kunnen zich gedurende een subsidiejaar nieuwe ontwikkelingen aandienen. Nieuwe initiatieven op het terrein van welzijn moeten kansen kunnen krijgen.

 • Uitgangspunten

  • -

   Om voor ondersteuning in aanmerking te komen dienen nieuwe initiatieven te voldoen aan de uitgewerkte speerpunten in het Welzijnssubsidiebeleid.

  • -

   De aanvraag wordt getoetst aan de hand van een checklist (bijlage 1). 

 • Middelen

  • -

   Door het beschikbaar stellen van een budget (projectsubsidies)kunnen aanvragen worden gehonoreerd op het gebied van welzijn, jeugd, zorg, gezondheidsbeleid en overige gebieden.

  • -

   Door het beschikbaar stellen van een budget (cultuurvoorzieningen) kunnen aanvragen worden gehonoreerd op het gebied van kunst en cultuur.

5 Subsidievormen

In de ASV 2018 wordt gesproken over welzijnssubsidies tot € 5.000, over welzijnssubsidies tussen de € 5.000 tot € 50.000 en over welzijnssubsidies vanaf € 50.000. De gemeente geeft hier door gebruik te maken van onderstaande subsidievormen invulling aan:

 • Budgetsubsidies

 • Waarderingssubsidies

 • Exploitatiesubsidies

 • Projectsubsidies

 • Garantiesubsidie

Budgetsubsidies

Definitie

De budgetsubsidies zijn subsidies in de vorm van een vast bedrag of een vast bedrag per prestatie voor de uitvoering van activiteiten die het gemeentebestuur naar aard, inhoud, omvang en/of beoogde effecten wil beïnvloeden.

 

Uitwerking

Budgetsubsidie wordt vooral verstrekt aan (regionale) instellingen. Het college van B&W maakt met de instelling budgetafspraken en verleent de budgetsubsidie. Van belang hierbij is de mate waarin middels verstrekking van de subsidie, de speerpunten kunnen worden gerealiseerd. Verantwoording dient hierover afgelegd te worden door de gesubsidieerde organisatie middels een jaarverslag en een jaarrekening.

 

Waarderingssubsidies

Definitie

Dit zijn subsidies bedoeld als waardering voor activiteiten die de gemeente van belang acht, maar die de gemeente niet rechtstreeks of slechts in beperkte mate naar aard, inhoud, omvang en/of beoogde effecten kan/wil beïnvloeden. De activiteiten kunnen al dan niet structureel of regelmatig terugkerend zijn.

 

Uitwerking

Verenigingen/organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor 4 jaar. Deze periode loopt gelijk aan de in 2018 vastgestelde ASV. Een aantal verenigingen/organisaties dienen jaarlijks een jaarverslag in of overleggen een ledenlijst.

 

Exploitatiesubsidie

Definitie

Exploitatiesubsidies zijn bedoeld om een bijdrage te leveren in het tekort van de exploitatie.

 

Uitwerking 

Exploitatiesubsidies worden jaarlijks verstrekt aan een aantal organisaties. Het college van B&W heeft met de gesubsidieerde organisaties afspraken gemaakt over de te leveren tegenprestatie. Verantwoording dient hierover gegeven te worden door de gesubsidieerde organisatie middels een jaarverslag en een jaarrekening.

 

Projectsubsidies

Definitie

Dit zijn subsidies bedoeld om nieuwe projecten en experimenten te stimuleren. Om voor een projectsubsidie in aanmerking te komen, dienen projecten een bijdrage te leveren aan de realisatie van (een of meer van) de genoemde speerpunten. Daarnaast dient de activiteit vernieuwend te zijn of iets toe te voegen aan de activiteiten die in een kern worden georganiseerd. Onder een project wordt een samenhangend geheel van activiteiten verstaan, gericht op het binnen een bepaalde periode realiseren van vastgelegd en omschreven doel. Een projectbeschrijving dient te zijn voorzien van een overzicht van de in te zetten menskracht en middelen (50% cofinanciering) en een tijdsplanning.

    

Uitwerking

Projectsubsidie zal vooral worden aangewend ter stimulering en ondersteuning van relevante nieuwe initiatieven (vernieuwend). Het college wijst projectsubsidies toe. Jaarlijks is een budget beschikbaar van maximaal € 20.000 voor projectsubsidies en € 10.000 voor cultuurvoorzieningen.

 

Garantiesubsidie

Definitie

Een garantiesubsidie is een vorm van een subsidie als bijdrage in de kosten van een evenement of activiteiten die in principe met een sluitende exploitatie kan worden uitgevoerd. Het college staat hierbij garant tot een nader te bepalen bedrag indien het evenement of de activiteit ten gevolge van onvoorziene (weers)omstandigheden met tegenvallende resultaten te maken kan krijgen.

 

Uitwerking

Er wordt incidenteel gebruik gemaakt van een garantiesubsidie. Een verzoek tot garantiesubsidie wordt bij het college ingediend.

6 Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022

Het voorgestelde Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022 en de daarin gehanteerde uitgangspunten en speerpunten, de ASV 2018 en het subsidiejaarprogramma hebben gevolgen voor de subsidieverstrekker en de subsidieontvangers.

6.1 Veranderingen met betrekking tot de huidige situatie:

 • Betere grip op de gemeentelijke subsidies:

  Door het vaststellen van de algemene subsidieverordening 2018 kan de gemeente beter sturen op (budget)subsidies. Weigeringsgronden, prestatieafspraken en de aan een subsidie te verbinden bijzondere voorwaarden/verplichtingen zijn toegevoegd waardoor de gemeente meer grip heeft op (budget)subsidies.  

 • Subsidie voor 4 jaar aanvragen

  Verenigingen die een waarderingssubsidie ontvangen kunnen subsidie aanvragen voor de looptijd van de ASV.  

 • Vereenvoudiging aanvragen subsidie

  Het aanvraagproces voor verenigingen/organisaties wordt vereenvoudigd. Er wordt een nieuw formulier door de gemeente ontwikkeld voor het aanvragen van een welzijnssubsidie. Dit formulier is zowel analoog als digitaal op de website beschikbaar. Daarnaast hoeft de vereniging/organisatie nog maar 1 maal per 4 jaar een aanvraag in te dienen in plaats van jaarlijks.  

 • Beschikkingen en vaststellingen

  De ASV 2018 en het subsidiejaarprogramma zorgen ervoor dat de beschikkingen en vaststellingen geüniformeerd worden. Hierdoor voldoen alle beschikkingen en vaststellingen aan het nieuwe beleid.  

 • Actueel beleid:

  De herijking van het subsidieproces draagt bij aan actueel beleid. De algemene subsidieverordening, het Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022 en het subsidiejaarprogramma worden in 2018 vastgesteld.

6.2 Overzicht nieuw beleid

ASV 2018

In de algemene subsidieverordening staan algemene spelregels over het subsidie instrument.

Subsidiejaarprogramma

In het subsidiejaarprogramma wordt zowel inhoudelijk als financieel per subsidie een overzicht gegeven voor het jaar dat volgt. Naast subsidiebedragen worden in het jaarprogramma ook de voorwaarden en prestatieafspraken aangegeven die gelden. De subsidiebedragen komen voort uit de begroting.

Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022

In het Welzijnssubsidiebeleid wordt het beleid van de gemeente beschreven.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk van 22 november 2018.

De gemeenteraad,

J.M. van Dongen-Hermans

Griffier

A. Callewaert-de Groot

Voorzitter

7 Bijlage 1:

De projectsubsidie wordt verstrekt voor incidentele activiteiten. Met projectsubsidies kan de gemeente nieuwe en vernieuwende activiteiten ondersteunen en inspringen op actuele ontwikkelingen. Het gaat daarbij om beperkte subsidiebedragen. Jaarlijks is een budget beschikbaar van maximaal € 20.000,- voor projectsubsidies en € 10.000 voor cultuurvoorzieningen.

De gemeente vergoedt maximaal 50% van het aangevraagde bedrag, de andere 50% dient de aanvrager zelf in te brengen.

7.1 Projectsubsidie

Wanneer een organisatie/instelling een aanvraag tot eenmalige subsidie indient wordt gecontroleerd of de instelling voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie. Als toets is hiervoor een checklist ontworpen.

Indien alle onderstaande vragen positief beantwoord kunnen worden voldoet de aanvraag aan de voorwaarden.  

Checklist projectsubsidie

Ja/Nee

Is de aanvraag compleet ingediend?

Betreft het een eenmalige subsidie?

Is de aanvraag 4 weken voorafgaand aan de start van de activiteit ingediend?

Is het resultaat van het plan toegankelijk voor publiek?

Heeft het project een vernieuwend karakter?

Past het project binnen de speerpunten beschreven in het welzijnsbeleid?

Is de meerwaarde beschreven van het project binnen de reeds bestaande activiteiten?

Is de cofinanciering (50% van het aangevraagde bedrag) gegarandeerd?