Verordening VROM Starterslening

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening VROM Starterslening

De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, nummer 07-65;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende “Verordening VROM Starterslening”

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  Gemeenterekening VROM Starterslening: Het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over het gemeentelijk deel van deze leningen worden teruggestort;

 • c.

  VROM Starterslening: Een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen, en die worden verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVn-informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening;

 • d.

  Aanvrager: De aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager;

 • e.

  Huishouden: Het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

 • f.

  Toekenningsplafond: De hoogte van het beschikbare budget om in de vorm van startersleningen te verstrekken.

 • g.

  Aankoopkostengrens: De kostengrens voor het verwerven in eigendom van een woning waarvoor een starterlening kan worden verstrekt.

 • h.

  Toewijzingsbrief: De door de gemeente aan de aanvrager te versturen brief met de toewijzing van de starterslening.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2

 • 1. De gemeenteraad van Middelburg stelt een Gemeenterekening VROM Starterslening in waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a. van deze verordening bedoelde huishoudens startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van woningen waarvan de kosten voor het in eigendom verwerven liggen onder de aankoopkostengrens.

 • 2. De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3

1.Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Middelburg en SVn van toepassing.

Artikel 4

 • 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Starterslening toe te kennen.

 • 2. Burgemeester en Wethouders stellen de hoogte van de Starterslening vast op.

 • 3. De VROM Starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 4. Burgemeester en wethouders kunnen bij hun beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 5. Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van VROM Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

 • 6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de maximale hoogte van de Starterslening vast te stellen.

 • 7. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd uitvoeringregel vast te stellen ten aanzien van het toekennen van een starterslening

Artikel 5

 • 1. Uit de Gemeenterekening VROM Startersregeling kunnen slechts leningen worden toegewezen tot maximaal het door burgemeester en wethouders jaarlijks vast te stellen toekenningsplafond.

 • 2. Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 3. Aanvragen welke in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6

 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen van personen die op het moment van de aanvraag minimaal een leeftijd van 18 jaar en maximaal een leeftijd van 34 jaar hebben en een jaar zelfstandig een huurwoning bewonen of minimaal een jaar inwonend zijn of minder dan een jaar zelfstandig een huurwoning bewonen en in de daaraan voorafgaande periode minimaal een jaar inwonend zijn geweest.

 • 2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de aankoopkostengrens vast te stellen.

 • 3. De aan te kopen woning staat in de gemeente Middelburg.

 • 4. De hoofdsom van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7

 • 1. Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1, lid e, in aanmerking komen voor een Starterslening kunnen bij burgemeester en wethouders om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken.

 • 2. Burgemeester en wethouders toetsen of het in lid 1 bedoeld huishouden voldoet aan de in artikel 6, lid 1 opgenomen criteria en sturen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe. Tegelijkertijd sturen burgemeester en wethouders SVn een kopie van het voorblad van dit aanvraagformulier.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de Starterslening

Artikel 8

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen een toewijzingsbrief waarin wordt voorzien in de toekenning van een Starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • a.

   Er niet is of niet meer wordt voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 2. Burgemeester en wethouders trekken een toewijzingsbrief in ieder geval in als de koopovereenkomst van aanvrager wordt ontbonden.

 • 3. Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 4. In geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Aflossing van de Starterslening

Artikel 9

 • 1. Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

 • 2. Extra aflossing op de VROM Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3. Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost.

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op 2 mei 2007.

Artikel 12

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening VROM Startersregeling".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 23 april 2007.
De raadsgriffier, E.T. Israël
De voorzitter, mr. J.M. Schouwenaar

Bijlage Uitvoeringsregels

Uitvoeringsregels

Bijlage Productspecificaties

Productspecificaties