Regeling vervallen per 06-07-2023

Mandaatbesluit commissie bezwaarschriften gemeente Lochem 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m 05-07-2023

Intitulé

Mandaatbesluit commissie bezwaarschriften gemeente Lochem 2019

Mandaatbesluit commissie bezwaarschriften gemeente Lochem 2019

De voorzitter van de commissie Bezwaarschriften van de gemeente Lochem voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

Overwegende, dat het uit een oogpunt van efficiency wenselijk is bepaalde bevoegdheden te mandateren aan de door het college van burgemeester en wethouders van Lochem als secretaris van de commissie Bezwaarschriften aangewezen ambtenaar;

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Verordening commissie bezwaarschriften (Verordening);

Besluit:

Aan de secretaris van de commissie de navolgende bevoegdheden te mandateren:

Bevoegdheid

Wettelijke regeling

Bevoegd orgaan

Mandaat aan

1.

Het vragen van een schriftelijke machtiging aan een gemachtigde

Art. 2:1, 2e lid Awb en art. 10 Verordening

Voorzitter

Secretaris commissie

2.

Het geven van een hersteltermijn aan de indiener van het bezwaarschrift

Art. 6:6 Awb en art. 10 Verordening

Voorzitter

Secretaris commissie

3.

De behandeling van het bezwaar of beroep aanhouden tot het begin van de bezwarentermijn

Art. 6:10, 2e lid Awb en art. 10 Verordening

Voorzitter

Secretaris commissie

4.

Ontvangst bevestigen van een ingediend bezwaarschrift

Art. 6:14 en art. 10 Verordening

Voorzitter

Secretaris commissie

5.

Doorzenden van bezwaar- of beroepschrift aan bevoegd bestuursorgaan of instantie

Art. 6:15, 1e en 2e lid Awb en art. 10 Verordening

Voorzitter

Secretaris commissie

6.

Het verzenden van stukken naar de gemachtigde

Art. 6:17 Awb en art. 10 Verordening

Voorzitter

Secretaris commissie

7.

Ter inzage leggen van op de zaak betrekking hebbende stukken en het oproepen voor het horen van belanghebbenden

Art. 7:4 Awb en art. 10 Verordening

Voorzitter

Secretaris commissie

8.

Het opschorten, verdagen en verder uitstel verlenen van de termijn voor het beslissen op bezwaarschriften en het mededeling doen van de beëindiging van de opschorting onder vermelding van de termijn binnen welke de beslissing op het bezwaarschrift alsnog moet worden genomen

Art. 7:10 Awb en art. 10 Verordening

Voorzitter

Secretaris commissie

9.

Uitnodiging voor de hoorzitting

Art. 14, 1e lid Verordening

Voorzitter

Secretaris commissie

10.

Beslissen over uitstel hoorzitting

Art. 14, 3e lid Verordening

Voorzitter

Secretaris commissie

11.

Afwijken van termijnen

Art. 14, 4e lid Verordening

Voorzitter

Secretaris commissie

12.

Toezenden nadere informatie

Art. 19, 2e lid Verordening

Voorzitter

Secretaris commissie

13.

Bekendmaken advies commissie aan bestuursorgaan en belanghebbenden

Art. 21, 1e lid Verordening

Voorzitter

Secretaris commissie

Onder de volgende voorwaarde:

· De ondertekening van uitgaande stukken luidt als volgt:

Namens de voorzitter van de commissie bezwaarschriften,

(naam)

secretaris van de commissie bezwaarschriften

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Lochem, 5 december 2019

mw. mr. A.J. IJsseldijk

De voorzitter van de commissie Bezwaarschriften