Verordening inzake speelautomatenhallen

Geldend van 12-12-1987 t/m heden

Intitulé

SPEELAUTOMATENHALLENVERORDENING 1988

De gemeenteraad van Middelburg;

gezien het voorstel van B. en W. d.d. 10 september 1987, volgnummer 87-308;

gelet op artikel Va van de Wet op de Kansspelen, het Speelautomatenbesluit,

alsmede artikel 195 van de gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende “Verordening inzake speelautomatenhallen”.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de Wet: de Wet op de Kansspelen;

 • b.

  Speelautomatenbesluit: KB van 24 november 1986, Stbl. 590;

 • c.

  Speelautomaat: een toestel, ingericht voor de beoefening van een spel, dat bestaat uit een door de speler in werking gesteld mechanisch, elektrisch of elektronisch proces, waarbij het resultaat kan leiden tot de middellijke of onmiddellijke uitkering van prijzen of premies, daaronder begrepen het recht om gratis verder te spelen;

 • d.

  Behendigheidsautomaat: een speelautomaat waarvan:

  • 1.

   het spelresultaat uitsluitend kan leiden tot een verlengde speelduur of het recht op gratis spellen, en

  • 2.

   het proces, ook nadat het in werking is gesteld, door de speler kan worden beinvloed en het geheel of vrijwel geheel van zijn inzicht en behendigheid bij het gebruik van de daartoe geboden middelen afhangt of en in welke mate de speelduur verlengd of het recht op gratis spellen verkregen wordt;

 • e.

  Kansspelautomaat: een speelautomaat, die geen behendigheidsautomaat is;

 • f.

  Speelautomatenhal: een inrichting, bestemd om het publiek gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te beoefenen, als bedoeld in artikel 30 c, eerste lid, onder c van de wet;

 • g.

  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die de speelautomatenhal exploiteert;

 • h.

  Beheerder: degene die met het dagelijks toezicht en de onmiddellijke leiding in de speelautomatenhal is belast;

 • i.

  Openbare weg: alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot die wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede kampeerplaatsen en de aan de wegen op paden liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen.

Artikel 2

 • 1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te vestigen of te exploiteren.

 • 2. De burgemeester kan voor maximaal 2 speelautomatenhallen vergunning verlenen, waarvan één voorhet grondgebied van de voormalige gemeente Middelburg en één voor het grondgebied van de voormalige gemeente Arnemuiden.

Artikel 3

De ondernemer dient de vergunning aan te vragen onder overlegging van:

 • a.

  een nauwkeurige beschrijving van de inrichting waarbij is opgenomen de oppervlakte daarvan, alsmede een plattegrond, waarin is aangegeven op welke plaats in de speelautomatenhal en in welk aantal kansspel- en/of behendigheidsautomaten worden opgesteld;

 • b.

  een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken;

 • c.

  een verklaring waaruit blijkt dat hij gerechtigd is over de ruimte te beschikken;

 • d.

  een verklaring omtrent het gedrag:

  • -

   van de ondernemer dan wel, indien de ondernemer een rechtspersoon is, van degene(n), die de onderneming krachtens de (eventueel bij te voegen) statuten vertegenwoordigt(en) en

  • -

   van de beheerder.

Artikel 4

De burgemeester beslist binnen drie maanden na de datum waarop hij de aanvraag

met bijbehorende bescheiden heeft ontvangen. De beslissing kan eenmaal voor ten

hoogste drie maanden worden verdaagd.

Artikel 5

 • 1. Indien de vergunningaanvraag niet voldoet aan de in artikel 3 gestelde eisen, wordt de aanvrager van de vergunning in de gelegenheid gesteld binnen twee weken, nadat hem dit is medegedeeld, de aanvraag aan te vullen of te verbeteren.

 • 2. Indien de vergunningaanvrager van de in het voorgaande lid bedoelde gelegenheid geen gebruik maakt, kan de burgemeester de aanvrager in zijn aanvraag niet-ontvankelijk verklaren.

Artikel 6

 • 1. De vergunning kan uitsluitend worden gesteld ten name van de ondernemer en is niet overdraagbaar.

 • 2. In de vergunning wordt de naam van de beheerder vermeld.

 • 3. Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden. Deze hebben in elk geval betrekking op:

  • a.

   de sluitingstijden van de speelautomatenhal;

  • b.

   het toezicht in de speelautomatenhal;

  • c.

   het aantal speelautomaten dat mag worden opgesteld;

  • d.

   de exploitatie van de hal.

Artikel 7

 • 1. De vergunning wordt geweigerd, indien:

  • a.

   het maximaal aantal af te geven vergunningen voor speelautomatenhallen is verleend;

  • b.

   de speelautomatenhal niet uitsluitend rechtstreeks vanaf de openbare weg voor het publiek toegankelijk is;

  • c.

   de beheerder(s) de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft (hebben) bereikt;

  • d.

   de ondernemer of de beheerder(s) onder curatele staat (staan) of bewind is ingesteld over een of meer aan hen toebehorende goederen, als bedoeld in Boek I, titel 19, van het Burgerlijk Wetboek;

  • e.

   door de aanwezigheid van de speelautomatenhal naar het oordeel van de burgemeester de leef- en woonsituatie in de naaste omgeving of het karakter van de winkelstraat/winkelbuurt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beinvloed;

  • f.

   de exploitatie of vestiging van de speelautomatenhal strijd oplevert met het geldende bestemmingsplan, dan wel een stadsvernieuwingsplan c.q. leefmilieuverordening in de zin van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing.

 • 2. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het leeftijdsvereiste, gesteld in het vorige lid, onder c.

Artikel 8

 • 1. Indien een overeenkomstig artikel 6, tweede lid, in de vergunning vermelde beheerder de hoedanigheid van beheerder heeft verloren, dient de ondernemer onder overlegging van de in artikel 3, onder d, genoemde bescheiden een nieuwe vergunning aan te vragen binnen 14 dagen nadat de in artikel 3 bedoelde verklaring omtrent het gedrag aan hem is verzonden.

 • 2. De vergunning vervalt indien de beslissing op een aanvrage voor een nieuwe vergunning voor het vestigen dan wel exploiteren van een speelautomatenhal in hetzelfde pand onherroepelijk is geworden dan wel indien geen aanvrage is ingediend binnen twee maanden na het verlies van de hoedanigheid als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 9

 • 1. De burgemeester kan de vergunning intrekken:

  • a.

   indien blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;

  • b.

   indien de omstandigheden of inzichten op grond waarvan de vergunning is afgegeven zodanig zijn gewijzigd, dat een situatie is ontstaan als bedoeld in artikel 7, onder e;

  • c.

   indien gehandeld wordt in strijd met aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen;

  • d.

   indien de exploitatie van een speelautomatenhal voor een periode van langer dan zes maanden wordt onderbroken.

 • 2. Intrekking van de vergunning geschiedt niet, spoedeisende gevallen uitgezonderd, voordat de vergunninghouder bij aangetekende brief van dit voornemen in kennis is gesteld. Daarbij wordt hem medegedeeld, dat hij in de gelegenheid wordt gesteld zich in persoon of bij gemachtigde door de burgemeester of een door deze aangewezen ambtenaar te worden gehoord.

Artikel 10

 • 1. Indien een ondernemer komt te overlijden dient, indien voortzetting van de exploitatie wordt beoogd, binnen drie maanden een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

 • 2. In alle gevallen van wisseling van ondernemer, dient binnen een maand na overname van de speelautomatenhal een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

 • 3. Zolang op een tijdig ingediende aanvrage in de gevallen bedoeld in het eerste en tweede lid niet is beslist, is voortzetting van de exploitatie toegestaan, met inachtneming van de voorschriften en beperkingen, verbonden aan de van rechtswege vervallen vergunning.

Artikel 11

Overtreding van artikel 2 van deze verordening en van de krachtens dit artikel

gegeven voorschriften wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maan-

den of een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 12

De opsporing van de in artikel 11 strafbaar gestelde feiten, is aan de in ar-

tikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren.

Artikel 13

Zo dikwijls de zorg voor de naleving van het bij of krachtens deze verordening

bepaalde dit vereist, wordt de bevoegdheid te allen tijde de speelautomatenhal,

desnoods tegen de wil van de rechthebbende of gebruiker, te betreden verleend

aan de ambtenaar:

 • a.

  die en voor zover zij door het bevoegd gezag belast zijn met de uitvoering van bestuursdwang ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening;

 • b.

  die en voor zover zij door het bevoegd gezag belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening;

 • c.

  die en voor zover zij belast zijn met de opsporing van overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

Artikel 14

 • 1. De vergunning die voor de inwerkingtreding van deze verordening is verleend voor het exploiteren van een speelautomatenhal, blijft van kracht todat op een aanvrage, ingevolge artikel 2 van deze verordening, is beslist.

 • 2. De bestaande vergunning vervalt, indien geen aanvrage is ingediend binnen zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 15

Deze verordening kan worden aangehaald als "Speelautomatenhallenverordening".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad in zijn
openbare vergadering van 28 september 1987.
de secretaris, de voorzitter,
Bericht van ontvangst: 18 november 1987
Publikatie: 9 december 1987
Inwerkingtreding: 12 december 1987
Van toepassing verklaard voor de hele gemeente Middelburg: 21 december 1998.
Publicatie: 28 december 1998
Inwerkingtreding: 1 januari 1999.