Verordening van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 14 november 2018, PZH-2018-646944240 (DOS-2010-0019784) tot verlening van een uitsluitend recht voor het operationele wegbeheer en tunnelbeheer N434 (Verordening uitsluitend recht weg- en tunnelbeheer N434)

Geldend van 04-12-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 14 november 2018, PZH-2018-646944240 (DOS-2010-0019784) tot verlening van een uitsluitend recht voor het operationele wegbeheer en tunnelbeheer N434 (Verordening uitsluitend recht weg- en tunnelbeheer N434)

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelet op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 9 oktober 2018, met het besluitnummer PZH-2018-663714489;

Gelet op:

artikel 105 en 145 van de Provinciewet,

artikel 11 Richtlijn 2014/24/EU,

artikel 2.24, aanhef, en onder a, van de Aanbestedingswet 2012,

artikel 15 van de Wegenweg, en

artikel 5 van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels.

Overwegingen die tot dit besluit leiden:

de Provincie Zuid-Holland is de beheerder van de provinciale wegen (N-wegen) in Zuid-Holland en Rijkswaterstaat van de rijkswegen (A-wegen) in Zuid-Holland;

 • de Provincie Zuid-Holland samenwerkt met Rijkswaterstaat om de RijnlandRoute, te weten de verbinding in de vorm van de N434 tussen de A4 en de A44, te realiseren;

 • de Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ten behoeve van de samenwerking de Bestuurlijke Overeenkomst RijnlandRoute d.d. 12 september 2013 en de Samenwerkingsovereenkomst RijnlandRoute d.d. 17 maart 2015 zijn aangegaan om de samenwerking nader vorm te geven;

 • de Provincie Zuid-Holland in de N434 een tunnel van 2,5 km realiseert;

 • de Provincie Zuid-Holland volgens artikel 5, tweede lid, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, zowel tijdens als na de realisatie van de tunnel, de tunnelbeheerder is;

 • Rijkswaterstaat als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de taak van de Minister heeft gekregen om het wegbeheer uit te voeren;

 • zowel Rijkswaterstaat als de Provincie Zuid-Holland beide een publiekrechtelijke taak hebben met betrekking tot de verkeersveiligheid en het beheer van de wegen en tunnels;

 • een integrale aanpak van de uitvoering van het operationele wegbeheer en tunnelbeheer in de N434 noodzakelijk is, gezien de geografische verwevenheid van de N434 en de rijkswegen A4 en A44;

 • gezien de ligging van de N434, die tussen de A4 en A44 is ingeklemd, wordt het belang van een ongehinderde doorstroming van het verkeer én de verkeersveiligheid op de N434 optimaal geborgd indien de coördinatie én uitvoering van het operationele wegbeheer en tunnelbeheer in één hand wordt gehouden;

 • Rijkswaterstaat vanuit haar verkeerscentrale het incident- en verkeersmanagement over de A4, de A44 en de rijkstunnels verzorgt en vanuit haar districtskantoren het wegbeheer verzorgt over de A4 en de A44;

 • het verlenen van een uitsluitend recht voor de uitvoering van het operationele wegbeheer en tunnelbeheer van de N434 formeel aan de Staat, maar feitelijk aan Rijkswaterstaat voor de hand ligt.

Besluiten:

Vast te stellen de Verordening uitsluitend recht weg- en tunnelbeheer N434

Verordening uitsluitend recht weg- en tunnelbeheer N434

Artikel 1 Het uitsluitend recht, de duur en de geografische afbakening

 • 1.

  Aan de Staat wordt een uitsluitend recht verleend voor de duur van 20 jaren voor de uitvoering van het operationele wegbeheer van de N434 en het tunnelbeheer als bedoeld in artikel 5, tweede lid van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels voor wat betreft het tunneltracé N434, zoals weergegeven op de kaart in de bijlage 1 die bij deze Verordening behoort.

 • 2.

  De uitvoering van het operationele wegbeheer en tunnelbeheer van de N434 omvat de volgende dienstverlening :

  • verkeersmanagement;

  • incident- en crisismanagement en milieubereddering;

  • centrale en lokale tunnelbediening en -bewaking;

  • coördinatie opleiding, training en oefening weginspecteurs en wegverkeersleiders;

  • zorg dragen voor tunnelveiligheid; het uitvoeren, evalueren en zo nodig aanpassen van het veiligheidsbeheerplan en het ontruimingscalamiteitenplan verdiepte ligging;

  • coördinatie en uitvoering gladheidsbestrijding.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze Verordening treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van het provinciaal blad waarin deze Verordening wordt geplaatst.

Artikel 3 Citeertitel

Deze Verordening wordt aangehaald als: Verordening uitsluitend recht weg- en tunnelbeheer N434.

Den Haag, 14 november 2018

Provinciale Staten van Zuid-Holland

Voorzitter

Griffier

Ondertekening

Bijlage 1 kaart wegbeheer en tunneltracé N434 (als bedoeld in artikel 1, eerste lid)

afbeelding binnen de regeling

Toelichting

Algemeen

Het uitgangspunt is dat opdrachten voor diensten die worden gesloten tussen aanbestedende diensten onder de reikwijdte van het aanbestedingsrecht vallen. In bepaalde gevallen zijn er uitzonderingen op de aanbestedingsplicht mogelijk, zoals in onderhavig geval. Het betreft een uitsluitend recht in de zin van artikel 11 van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.24, aanhef en onder a van de Aanbestedingswet 2012.

Een uitsluitend recht dient aan de volgende cumulatieve criteria te voldoen:

 • 1.

  Het uitsluitend recht moet zijn verleend bij wettelijke of bestuursrechtelijke paling en deze bepaling moet zijn bekend gemaakt.

 • 2.

  Het uitsluitend recht dient te zijn verleend door een aanbestedende dienst aan een ndere aanbestedende dienst.

 • 3.

  Het moet gaan om een overheidsopdracht voor diensten.

 • 4.

  Het uitsluitend recht beperkt zich tot een afgebakend geografisch gebied.

 • 5.

  Het uitsluitend recht moet verenigbaar zijn met de regels van het Verdrag inzakee Werking van de Europese Unie (VWEU). Het uitsluitend recht moet gerechtvaardigd zijn door een uitdrukkelijk in het Verdrag genoemde uitzondering.

Onderstaand wordt op de criteria nader ingegaan:

Ad 1.

Door middel van deze verordening wordt het uitsluitend recht, de omvang van het uitsluitend recht vastgesteld en bekend gemaakt. Volgens een uitspraak van de rechtbank Gelderland d.d. 27 juli 2015 (ECLI:NL:RBGELD:2015:5490) interpreteert de rechtbank het begrip ‘bepalingen’ aldus “dat het moet gaan om algemeen verbindende voorschriften, zoals die kunnen zijn vervat in een wet, een algemene maatregel van bestuur of een verordening.” Daarom is dit uitsluitend recht vormgegeven in een verordening.

Ad 2.

Zowel de Provincie Zuid-Holland als Rijkswaterstaat (De Staat der Nederlanden) zijn aanbestedende diensten in de zin van artikel 1.1. Aanbestedingswet.

Ad 3.

In de verordening zijn de specifieke diensten die onder het uitsluitend recht vallen opgenomen. Provincie Zuid-Holland zal binnen de reikwijdte van deze verordening opdrachten voor deze diensten aan Rijkswaterstaat verstrekken.

Ad 4.

Het uitsluitend recht beperkt zich specifiek tot het operationele wegbeheer en tunnelbeheer van de N434 zoals is weergegeven op de bijgevoegde kaart in bijlage 1. Daarmee is het geografische gebied afgebakend.

Ad 5.

Op grond van artikel 5, tweede lid, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, is de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk voor het tunnelbeheer zowel tijdens als na de realisatie van de tunnel. Het betreft hier de uitoefening van een publiekrechtelijke taak. Alle diensten die in deze verordening worden genoemd zijn ten behoeve van de uitoefening van deze taak, namelijk ter bevordering van de doorstroming van het verkeer en daarmee samenhangend het optimaliseren van de verkeersveiligheid van de N434. Dit vereist een integrale aanpak met de A4 en A44, gelet op de verkeersintensiteit en onderlinge verbondenheid van deze wegen. Onderhavig uitsluitend recht wordt gerechtvaardigd door de uitzondering van de openbare veiligheid, meer specifiek de verkeersveiligheid.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Lid 1

In bijlage 1 is de specifieke geografische afbakening van het uitsluitend recht opgenomen.

De N434 heeft een lengte van 4 km, met een verdiepte ligging en tunnel van 1 km resp. 2,5 km. Er wordt gesproken over operationeel weg- en tunnelbeheer, aangezien het reguliere onderhoud van de weg wordt uitgevoerd door een marktpartij. De provincie blijft de asset owner van de N434 en conform de Warvw de formele tunnelbeheerder. Daarom wordt voor Rijkswaterstaat de term operationeel weg- en tunnelbeheerder gehanteerd.

Lid 2

Het uitsluitend recht heeft betrekking op het operationele wegbeheer en tunnelbeheer van de N434 en omvat de diensten die in lid 2 specifiek zijn omschreven:

-Verkeersmanagement

De zorg voor een veilige én vlotte verkeersafwikkeling van het verkeer op de N434 in relatie tot de A4 en A44 en vice versa.

-Incidentmanagement

Het geheel aan maatregelen die beogen de N434 zo snel mogelijk voor het verkeer vrij te maken nadat een incident heeft plaatsgevonden. Daarbij rekening houdend met de verkeersveiligheid, de behartiging van belangen van mogelijke slachtoffers en de beheersing van de ontstane schade.’ Onder incidenten vallen naast ongevallen, ook pechgevallen, achtergelaten voertuigen, ‘kijkersfiles’, afgevallen lading en andere onvoorziene situaties zoals loslopende koeien, die de doorstroming van het verkeer verstoren.

-Milieubereddering

Het beheersen, beperken of opheffen van milieu-incidenten. Een milieu-incident is een acute en/of onvoorziene gebeurtenis, waardoor een verstoring ontstaat in het veilig, snel en/of doelmatig gebruik van een wegsectie, terrein, waterpartij of object ten gevolge waarvan de gezondheid en leven van mens en dier dan wel economische belangen bedreigd worden c.q. bedreigd kunnen worden en/of waardoor plotseling en onverwacht schade is c.q. kan ontstaan aan het milieu.

-Centrale en lokale tunnelbediening en -bewaking

Centrale bediening en bewaking van de N434 behelst de bediening en bewaking van het tunneltracé uitgevoerd in de Verkeersmanagementcentrale in Rhoon.

Lokale bediening en bewaking van de N434 behelst het bedienen en bewaken van het tunneltracé ter plaatse bij de tunnel.

Coördinatie opleiding, training en oefening weginspecteurs en wegverkeersleiders

Het opleiden en trainen van de weginspecteurs en wegverkeersleiders die voor de bediening en bewaking en het verkeers- en incidentmanagement van dit tunneltracé ingezet worden, opdat zij bekend, getraind en geoefend zijn met het bedieningssysteem en de verschillende procedures en protocollen behorende bij het afhandelen van calamiteiten en incidenten in/nabij de tunnel.

Uitvoeren, evalueren en aanpassen van het veiligheidsbeheerplan en het ontruimings-calamiteitenplan verdiepte ligging

Het aanleveren van noodzakelijke (evaluatie) gegevens en het bijwerken, optimaliseren van het opgestelde veiligheidsbeheerplan en het ontruimings-calamiteitenplan verdiepte ligging.

Coördinatie en uitvoering gladheidsbestrijding

De coördinatie en uitvoering van (preventieve, curatieve) gladheidsbestrijding op de N434, zodat dit in samenhang plaatsvindt met de A4 en A44.

Binnen het EG-recht is transparantie een zwaarwegend voorschrift, dat ook opgaat wanneer gebruik wordt gemaakt van een uitzondering in het aanbestedingsrecht. In verband daarmee is dit besluit gedurende 20 dagen op Tenderned geplaatst om belanghebbende in de gelegenheid te stellen bezwaar te maken tegen dit besluit. Deze termijn van twintig (20) kalenderdagen is gebaseerd op artikel 2.127, derde lid, van de Aanbestedingswet 2012 en geldt als een vervaltermijn.