Regeling vervallen per 28-12-2019

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent subsidie journalistiek Regeling projectsubsidies journalistiek

Geldend van 29-11-2018 t/m 27-12-2019

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent subsidie journalistiek Regeling projectsubsidies journalistiek

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort,

besluit vast te stellen de volgende regeling: SUBSIDIEREGELING PROJECTSUBSIDIES JOURNALISTIEK

1. Begripsbepalingen

In deze regeling en de daarop rustende bepalingen wordt (mede) verstaan onder:

 • 1.

  Commissie: door de gemeente ingestelde, onafhankelijke en externe adviescommissie journalistiek

 • 2.

  ASV: de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort.

 • 3.

  College: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort.

 • 4.

  Project: een activiteit op het gebied van kunst en cultuur met een duidelijke begin- en einddatum

 • 5.

  Lokale journalistieke producties: diverse journalistieke genres voor verschillende media, zoals documentaires, reportages, artikelenreeks, portret, vlogs, blogs, long reads.

 • 6.

  Media-innovatie: concepten, projecten en diensten die gericht zijn op het vernieuwen van de lokale media/journalistiek, waarbij het gebruik van nieuwe toepassingen en het bereiken van een brede(re) doelgroep centraal staan.

 • 7.

  Wet: de Algemene wet bestuursrecht.

2. Doel

Het doel van deze regeling is het versterken en vernieuwen van de lokale journalistiek en het media-aanbod in de gemeente Amersfoort. De gemeente Amersfoort wil met het verstrekken van de projectsubsidies journalistieke producties stimuleren die gericht zijn op Amersfoort en relevant zijn voor Amersfoorters. Ook wil de gemeente Amersfoort projecten ondersteunen die vernieuwing tot stand brengen in het lokale medialandschap waarbij de nadruk ligt op het gebruik van nieuwe toepassingen en het bereiken van een bredere doelgroep.

3. Toetsingscriteria

 • 1. De commissie stelt aan de hand van de tijdig ingediende volledige aanvragen die voldoen aan de vereisten uit artikel 5 een rangorde vast. De commissie doet dit op grond van de beoordelingscriteria in het tweede lid van dit artikel.

 • 2. De aanvragen worden beoordeeld op de onderstaande criteria, waarbij geldt dat een aanvraag op elk van de criteria onder a en b minstens drie punten dient te behalen:

  • a.

   Journalistieke kwaliteit

  • b.

   Zakelijke kwaliteit

  • c.

   Maatschappelijke relevantie

  • d.

   Bereik

  • e.

   Talentontwikkeling

  • f.

   Innovatie

 • 3. De verdeling van de punten is als volgt:

  • a.

   Voor elk van de criteria genoemd in het tweede lid, onder a tot en met d, zijn maximaal 5 punten te behalen;

  • b.

   Voor elk van de criteria genoemd in het tweede lid, onder e en f, zijn maximaal 2 punten te behalen.

4. Financiële voorwaarden

 • 1. Het aan te vragen subsidiebedrag bedraagt maximaal € 7.500.

 • 2. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten in de totale begroting voor de betreffende activiteit of organisatie.

 • 3. Uitsluitend kosten die direct aan de/het betreffende activiteit/product zijn toe te rekenen kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Niet subsidiabel zijn kosten voor huur van werkruimtes, materialen, reis- en verblijfkosten, tenzij die aantoonbaar toe te rekenen zijn aan het project.

 • 4. Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen zijn:

  • -

   Aankoop van (audiovisuele) apparatuur

  • -

   Structurele kosten, zoals maandelijkse huurlasten, telefoonabonnementen

  • -

   De kosten voor de uitgave van een boek

  • -

   Onvoorziene kosten die meer dan 5% van de totale begroting zijn.

5. Vereisten aanvraag en aanvrager

 • 1. Zelfstandig werkende journalisten, publieke media instellingen, mediabedrijven en studenten journalistiek (hbo, wo) kunnen subsidie aanvragen.

 • 2. De betrokken journalist(en) beschikken aantoonbaar over journalistieke of andere schrijfervaring.

 • 3. De aanvraag bestaat uit:

  • a.

   het aanmeldformulier op de gemeentelijke website

  • b.

   een projectplan van maximaal 4 A4

  • c.

   een sluitende begroting

  • d.

   biografie van de maker(s) (liefst via link naar website en/of LinkedIn-profiel)

  • e.

   (link naar) eerdere producties van de betrokken journalist(en)

  • f.

   een toezegging van een uitgever of een redactie waaruit blijkt dat deze bereid is de publicatie te verzorgen.

  • g.

   Een presentatie aan de commissie

 • 4. Het project start binnen 3 maanden na de subsidieverlening. Het project heeft een doorlooptijd van maximaal één jaar.

6. Weigeringsgronden

Naast de gronden genoemd in artikel 4:25 en 4:35 van de Wet en de artikelen 10 en 13 van de ASV kan de subsidie worden geweigerd:

 • a.

  indien bij de activiteit of het product sprake is van een winstoogmerk, de activiteit primair een commercieel belang dient of een wervend karakter heeft;

 • b.

  indien sprake is van een benefiet- of ledenwervingsactiviteit;

 • c.

  indien sprake is van een activiteit van politieke, religieuze of levensbeschouwelijke aard;

 • d.

  indien gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld en/of de gelden niet doelmatig en doeltreffend besteed zullen worden;

 • e.

  indien blijkt dat de aangevraagde activiteit onderdeel uitmaakt van een groter geheel waarvoor de gemeente al subsidie (meerjarig, structureel, incidenteel) verleent;

 • f.

  indien het beschikbare subsidieplafond is bereikt.

 • g.

  Indien de productie vakliteratuur betreft.

7. Aanvraagprocedure

 • 1. Er vinden jaarlijks twee aanvraagrondes plaats. Aanvragen dienen, in afwijking van artikel 8, eerste lid, onder b, van de ASV, uiterlijk ingediend te zijn vóór:

  • a.

   1 februari

  • b.

   1 juni

 • 2. Onderdeel van de aanvraag is een mondelinge presentatie aan de commissie.

8. Beoordeling

 • 1. Aanvragen worden voorgelegd aan de commissie. De commissie toetst de aanvraag aan de regeling en de criteria genoemd in artikel 3. De toetsing levert een rangorde en een gemotiveerd advies op over de toe te kennen en af te wijzen subsidies.

 • 2. De commissie brengt advies uit aan het college.

 • 3. Als de aanvraag voldoende scoort op journalistieke en zakelijke kwaliteit, wordt de aanvrager uitgenodigd voor een gesprek met de commissie.

 • 4. Als twee of meer aanvragen een gelijk aantal punten verkrijgt en hun plaats in de rangschikking zodanig is dat de som van de toe te kennen maximale subsidiebedragen het subsidieplafond overstijgt, dan vindt rangschikking van deze aanvragen plaats aan de hand van het behaalde aantal punten op de som van de criteria als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder e en f.

9. Besluit en vaststelling

Uiterlijk drie maanden na de betreffende indieningdatum genoemd in artikel 7 wordt op de aanvraag beschikt. Subsidies worden voor 100% als voorschot uitgekeerd en worden overeenkomstig ASV na verantwoording vastgesteld.

10. Subsidieplafond

 • 1. Het college stelt voor 2019 de hoogte van het subsidieplafond vast op € 45.000. Voor de jaren daarna stelt het college jaarlijks bij afzonderlijk besluit een subsidieplafond vast voor deze projectsubsidieregeling journalistiek.

 • 2. Het beschikbare plafond wordt gelijkelijk verdeeld over de twee subsidierondes die jaarlijks plaatsvinden. Het gedeelte van het plafond dat voor de eerste ronde is bestemd maar na de eerste ronde niet is verbruikt, komt beschikbaar voor de tweede ronde.

11. Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan van de bepalingen in deze subsidieregeling afwijken indien toepassing van de bepaling(en) zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

12. Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 20 november 2018.

De secretaris,

De burgemeester,

TOELICHTING

 • 1.

  Omschrijving toetsingscriteria

 

Journalistieke kwaliteit

 • Vakmanschap: uit de aanvraag blijkt dat de aanvrager of uitvoerder(s) van het project beschikt over de vaardigheid en het inzicht om kwalitatief hoogstaand werk te maken

 • Oorspronkelijkheid: uit het project blijkt een heldere visie van de maker(s)

 • Zeggingskracht: er wordt helder gemaakt wat de journalistieke (onderzoeks)vraag is, hoe antwoord daarop wordt gevonden en waarom het project relevant is voor de beoogde doelgroep

 

Maatschappelijke relevantie

 • -

  De inhoud is maatschappelijk relevant voor Amersfoorters;

 • -

  De inhoud van de productie moet een actualiteitswaarde hebben, een bijdrage leveren aan een actueel, cultureel, maatschappelijk of politiek debat;

 • -

  In geval van een geschiedkundige productie komt alleen recente geschiedschrijving met betekenis voor het heden in aanmerking voor subsidie;

 

Bereik

 • -

  De productie/het project is gericht op het bereiken van een breed publiek in Amersfoort.

 • -

  De productie wordt uitgezonden via/gepubliceerd in een lokaal medium in Amersfoort.

 • -

  Als de productie over een specialistisch onderwerp gaat, dient het ook voor anderen dan alleen geïnteresseerden/betrokkenen interessant te zijn;

 

Zakelijke kwaliteit

 • -

  Begroting: kwaliteit van de financiële onderbouwing, realistische kosten en inkomsten, het gevraagde bedrag staat in verhouding tot het te verwachte resultaat en bereik.

 • -

  Mate waarin andere financieringsbronnen worden aangewend (o.a. bijdrage fondsen en bedrijven en commerciële inkomsten).

 • -

  Realistisch budget en aandacht voor publiciteit & promotie.

 • -

  Mate waarin de betrokken professionals worden bekostigd voor hun diensten/werk.

 

Innovatief karakter

 • -

  Mate waarin concepten en/of producten worden ontwikkeld die van toegevoegde waarde zijn op het bestaande media-aanbod in Amersfoort.

 • -

  Mate waarin nieuwe toepassingen gebruikt worden waarmee het media-aanbod wordt versterkt.

 • -

  Mate waarin het project bijdraagt aan het bereiken van een nieuwe doelgroep die niet/nauwelijks gebruik maken van het bestaande media-aanbod in Amersfoort.

 

Talentontwikkeling

 • -

  Mate waarin het project bijdraagt aan het ontwikkelen van journalistieke vaardigheden, gericht op een professionele loopbaan in de media/journalistiek.

 • 2.

  Samenstelling en werkwijze adviescommissie journalistiek

 

Taak

De commissie adviseert het college over de toekenning van projectsubsidies journalistiek. De commissie toetst de aanvragen op de regeling projectsubsidie journalistiek en brengt advies uit over de toe te kennen subsidies en de hoogte van de toe te kennen bedragen.

Samenstelling & zittingsperiode

 • 1.

  De adviescommissie bestaat uit drie leden en worden benoemd door het college.

 • 2.

  Een lid kan worden benoemd als deze een goede inhoudelijke kennis en inzicht heeft van het (lokale, regionale, landelijke) medialandschap en de ontwikkelingen die daar gaande zijn.

 • 3.

  De leden kiezen uit hun midden een voorzitter.

 • 4.

  De commissie wordt aangesteld voor de periode van 4 jaar, of in ieder geval zolang deze regeling van kracht is. De leden zijn éénmaal herkiesbaar.

 • 5.

  In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien, zo mogelijk op voordracht van de adviesgroep.

 • 6.

  De leden blijven hun functie vervullen totdat hun opvolgers zijn benoemd.

 • 7.

  Een lid van de adviesgroep kan tussentijds het lidmaatschap opzeggen door dit minimaal een maand voor vertrek aan het college schriftelijk kenbaar te maken.

 • 8.

  Het college kan van een lid het lidmaatschap opzeggen indien deze door handelen of nalaten afbreuk doet aan het functioneren van de adviesgroep.

 

Waarborg onpartijdigheid

 • 1.

  De leden opereren onafhankelijk en adviseren het college los van eigen belang of instellingen in het medialandschap.

 • 2.

  De leden gaan vertrouwelijk om met de inhoud van de stukken en de informatie die tijdens presentaties/gesprekken en vergaderingen ter tafel komt.

 • 3.

  De leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een agendapunt indien daarbij schijn van belangenverstrengeling wordt gewekt. Als er sprake is van een schijn van belangenverstrengeling dan heeft het betreffende lid geen stem.

 • 4.

  Gedurende de zittingsperiode doen leden zelf geen aanvraag in het kader van deze regeling, noch laten zij aanvragen doen die op hun belang zijn terug te voeren.

 

Vergaderingen en quorum

 • 1.

  De commissie vergadert op verzoek van het college, in beginsel twee keer per jaar, of zo vaak als het college dat nodig vindt.

 • 2.

  De commissie is aanwezig bij de pitches/presentaties van de aanvragers, in beginsel twee keer per jaar.

 • 3.

  Het minimum aantal leden dat nodig is voor de totstandkoming van geldige adviezen is bepaald op 3.

 • 4.

  Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 

Vergoeding

De leden van de adviescommissie krijgen ieder € 114 per voorbereiding en per deelname aan de vergadering/pitch.