Regeling vervallen per 28-12-2019

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent subsidie kunst en cultuur Regeling projectsubsidies professionele kunst en cultuur

Geldend van 29-11-2018 t/m 27-12-2019

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent subsidie kunst en cultuur Regeling projectsubsidies professionele kunst en cultuur

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort,

overwegende dat het gewenst is deze projectsubsidieregeling in te stellen in de plaats van de Subsidieregeling projectsubsidies kunst en cultuur, zoals vastgesteld op 3 april 2018 ;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

REGELING PROJECTSUBSIDIES PROFESSIONELE KUNST EN CULTUUR

1. Begripsbepalingen

In deze regeling en de daarop rustende bepalingen wordt (mede) verstaan onder:

 • 1.

  Adviesgroep: de Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK), een door de gemeente Amersfoort ingestelde externe en onafhankelijke adviesgroep.

 • 2.

  ASV: de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort.

 • 3.

  College: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort.

 • 4.

  Cultureel klimaat Amersfoort: het samenstel van uitingen, activiteiten en producten op het gebied van de kunst en cultuur, van amateurs tot professionals, plaatsvindend in de gemeente Amersfoort.

 • 5.

  Professionele kunstenaar: iemand die van beroep kunstenaar is.

 • 6.

  Project: een activiteit op het gebied van kunst en cultuur met een duidelijke begin- en einddatum.

 • 7.

  Basisinstelling: een culturele instelling die structurele subsidie ontvangt van de gemeente Amersfoort.

 • 8.

  Wet: de Algemene wet bestuursrecht.

2. Doel

Het doel van deze subsidieregeling is het aanjagen van culturele en kunstprojecten van professionals, in Amersfoort en voor Amersfoorters en/of de ontwikkeling van Amersfoortse talenten. De projecten dragen bij aan het versterken van de intrinsieke waarde van cultuur voor mens en samenleving, cultuur voor een aantrekkelijke stad en cultuur voor een verbonden stad, en aan het versterken, verbreden of vernieuwen van het culturele klimaat in Amersfoort. De projecten vergroten de samenwerking met instellingen/partners binnen en buiten het culturele veld in de stad. De focus van deze regeling ligt op het verwezenlijken van de onderstaande opgaven uit de Cultuurvisie (zie toelichting):

 • -

  Diversiteit

 • -

  Jongeren

 • -

  Talentontwikkeling

 • -

  Wijken en sociaal domein

 • -

  Innovatie van het cultuuraanbod

3. Toetsingscriteria

 • 1. De adviesgroep stelt aan de hand van de tijdig ingediende en volledige aanvragen een rangorde vast op grond van de beoordelingscriteria in het tweede lid van dit artikel.

 • 2. De aanvragen worden beoordeeld op de onderstaande criteria, waarbij geldt dat een aanvraag op elk van de criteria onder a en b minstens drie punten dient te behalen:

  • a.

   Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

  • b.

   Zakelijke kwaliteit

  • c.

   Belang voor de stad en/of de inwoner

  • d.

   Opgaven uit de Cultuurvisie: diversiteit, jongeren, talentontwikkeling, Wijken & sociaal domein en innovatie van het cultuuraanbod.

 • 3. De verdeling van de punten is als volgt:

  • a.

   Voor elk van de criteria genoemd in het tweede lid, onder a tot en met c, zijn maximaal 5 punten te behalen;

  • b.

   Voor het criterium genoemd in het tweede lid, onder d, zijn maximaal 10 punten te behalen.

4. Financiële voorwaarden

 • a. Voor aanvragen van € 2.500 tot € 10.000 geldt dat de begroting, behorende bij de aanvraag, voor maximaal 75% uit de gemeentelijke subsidie mag bestaan.

 • b. Voor aanvragen vanaf € 10.000 geldt dat de begroting, behorende bij de aanvraag, voor maximaal 50% uit de gemeentelijke subsidie mag bestaan.

 • c. Aanvragen gericht op talentontwikkeling van een individuele maker worden voor maximaal € 10.000 gesubsidieerd.

 • d. Uitsluitend kosten die direct aan het betreffende project zijn toe te rekenen kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

5. Vereisten aanvraag en aanvrager

 • a. Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen.

 • b. Aanvragen vanaf € 10.000 kunnen alleen ingediend worden door rechtspersonen.

 • c. Aanvragen van basisinstellingen en meerjarig gesubsidieerde instellingen kunnen alleen worden ingediend als dit een gezamenlijke aanvraag is van minimaal twee basisinstellingen/meerjarig gesubsidieerde instellingen. De instelling moet in het jaarplan dat ingediend is voor de meerjarige/structurele subsidie al hebben aangegeven dat er een projectsubsidie wordt aangevraagd.

 • d. Het project start binnen 3 maanden na de subsidieverlening. Het project heeft een doorlooptijd van maximaal één jaar.

6. Weigeringsgronden

Naast de gronden genoemd in artikel 4:25 en 4:35 van de Wet en de artikelen 10 en 13 van de ASV kan de subsidie worden geweigerd:

 • a.

  indien bij de activiteit of het product sprake is van een winstoogmerk, de activiteit primair een commercieel belang dient of een wervend karakter heeft;

 • b.

  indien sprake is van een benefiet- of ledenwervingsactiviteit;

 • c.

  indien sprake is van een activiteit van politieke, religieuze of levensbeschouwelijke aard;

 • d.

  indien het project bepaalde doelgroepen uitsluit;

 • e.

  indien gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld en/of de gelden niet doelmatig en doeltreffend besteed zullen worden;

 • f.

  indien het beschikbare subsidieplafond is bereikt.

7. Aanvraagprocedure

 • a. Voor aanvragen tot € 10.000 dient het digitale aanmeldformulier op www.amersfoort.nl/subsidies ingevuld te worden. Bij de aanvraag dient een projectplan van maximaal 8 A4 en een begroting op maximaal één A4 aangeleverd te worden.

 • b. Voor aanvragen vanaf € 10.000 dient het digitale aanmeldformulier op www.amersfoort.nl/subsidies ingevuld te worden. Bij de aanvraag dient een projectplan van maximaal 8 A4 en een begroting aangeleverd te worden. Onderdeel van de aanvraag is een mondelinge presentatie aan de BACK.

 • c. Voor aanvragen tot € 10.000 zijn drie rondes per jaar. Aanvragen voor projecten dienen vóór 1 november in het jaar voorafgaand aan het jaar van uitvoering van het project ingediend te worden, vóór 1 februari in het jaar van uitvoering van het project of vóór 1 juni in het jaar van uitvoering van het project.

 • d. In afwijking van het bepaalde sub c geldt voor het subsidiejaar 2019 dat aanvragen ingediend moeten worden vóór 1 februari 2019, vóór 1 mei 2019 of vóór 1 september 2019.

 • e. Voor aanvragen vanaf € 10.000 is één ronde per jaar. Aanvragen dienen voor 1 november ingediend te worden in het jaar voorafgaand aan het jaar dat het project plaatsvindt.

 • f. In afwijking van het bepaalde sub e geldt voor het subsidiejaar 2019 dat aanvragen ingediend moeten worden vóór 1 maart 2019.

8. Beoordeling

 • a. Aanvragen worden voorgelegd aan de adviesgroep. De adviesgroep toetst de aanvraag op de regeling en de criteria genoemd in artikel 3. De toetsing levert een gemotiveerd advies op over de toe te kennen en af te wijzen subsidies.

 • b. De adviesgroep brengt advies uit aan het college.

 • c. Als twee of meer aanvragen een gelijk aantal punten behaalt en hun plaats in de rangschikking zodanig is dat de som van de toe te kennen maximale subsidiebedragen het subsidieplafond overstijgt, dan vindt rangschikking van deze aanvragen plaats aan de hand van het behaalde aantal punten op het criterium als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder d.

9. Besluit en vaststelling

Naast de verplichting genoemd in artikel 23 van de ASV, geldt het volgende:

 • a.

  Besluiten over subsidieaanvragen tot € 10.000 worden genomen binnen twee maanden na de sluitingsdatum van een subsidieronde.

 • b.

  Subsidies tot € 2.500 worden direct vastgesteld en voor 100% uitgekeerd. Subsidies boven € 2.500 worden voor 100% als voorschot uitgekeerd en worden na verantwoording vastgesteld.

 • c.

  Besluiten over subsidieaanvragen vanaf € 10.000 worden genomen binnen drie maanden na de sluitingsdatum van een subsidieronde. De subsidie wordt voor 80% als voorschot uitbetaald. De overige 20% kan na de uitvoering van het project worden uitgekeerd.

 • d.

  Als voor het project een vergunning verplicht is, dan wordt de subsidie onder voorbehoud toegekend.

10. Subsidieplafonds

 • a. Het college stelt voor 2019 de hoogte van het subsidieplafond vast op € 270.000. Voor de jaren daarna stelt het college jaarlijks bij afzonderlijk besluit een subsidieplafond vast voor deze projectsubsidieregeling professionele kunst en cultuur.

 • b. Voor aanvragen tot € 10.000 is voor 2019 een deelsubsidieplafond vastgesteld op € 120.000. Dit bedrag wordt gelijkelijk verdeeld over de 3 subsidierondes. Het budget dat in een ronde niet wordt besteed, komt beschikbaar in de volgende ronde.

 • c. Het deelsubsidieplafond voor aanvragen vanaf € 10.000 is voor 2019 vastgesteld op € 150.000.

11. Hardheidsclausule

Het college kan van de bepalingen in deze subsidieregeling afwijken indien toepassing van de bepaling(en) zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

12. Inwerkingtreding

 • a. Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • b. De Subsidieregeling projectsubsidies kunst en cultuur zoals vastgesteld op 3 april 2018 wordt ingetrokken.

13. Overgangsbepaling

De bepalingen van de subsidieregelingen als bedoeld in artikel 12 lid b blijven van toepassing op de subsidies die op basis van die subsidieregelingen zijn verleend.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 20 november 2018.

De secretaris,

De burgemeester,

TOELICHTING - TOETSINGSCRITERIA

Onder de toetsingscriteria genoemd in artikel 3 verstaan wij het volgende:

Artistieke kwaliteit wordt beoordeeld op grond van de volgende punten:

 • -

  Vakmanschap: uit de aanvraag blijkt dat de aanvrager of uitvoerder(s) van het project beschikt over de vaardigheid en het inzicht om kwalitatief hoogstaand werk te maken.

 • -

  Oorspronkelijkheid: uit het project blijkt een heldere visie van de maker(s) en dat het project van meerwaarde is binnen de betreffende discipline.

 • -

  Zeggingskracht: er wordt helder gemaakt wat de aanvrager wil bereiken, hoe dat wordt aangepakt. Uit de aanvraag blijkt dat de inhoud van het project relevant is voor de beoogde doelgroep.

 

Zakelijke kwaliteit:

 • -

  Begroting: kwaliteit van de financiële onderbouwing, realistische kosten en inkomsten, het gevraagde bedrag staat in verhouding tot het te verwachte resultaat en bereik.

 • -

  Mate waarin andere financieringsbronnen worden aangewend (o.a. bijdrage fondsen en bedrijven en commerciële inkomsten).

 • -

  Realistisch budget en aandacht voor publiciteit & promotie.

 • -

  Mate waarin de betrokken professionele makers worden bekostigd voor hun diensten/werk.

 • -

  Hanteren van de Governance Code Cultuur.

Belang voor de stad

 • -

  Mate waarin het project een groot en divers aantal bezoekers of deelnemers genereert en/of de hoeveelheid presentatiemomenten in Amersfoort

 • -

  Mate waarin samenwerking is met (Amersfoortse, culturele) instellingen en organisaties en/of de hoeveelheid betrokken (amateur)kunstenaars

 • -

  Spreiding van projecten over de stad

 • -

  Mate waarin het project aanvullend is op het bestaande culturele aanbod (het project is van toegevoegde waarde en onderscheidt zich van het huidige culturele aanbod)

 

Diversiteit:

We willen veel variatie en afwisseling binnen het culturele klimaat in Amersfoort en een cultureel klimaat dat aansprekend is voor vele verschillende doelgroepen (naar leeftijd, naar leefstijl etc.). Initiatieven op dit vlak moeten bijdragen aan een of meerdere van onderstaande doelstellingen:

 • -

  Zorgen voor meer variatie en afwisseling in het Amersfoortse cultureel klimaat: het bevorderen van nieuw / andersoortig aanbod voor (deels) nieuwe doelgroepen. Hierbij dient het aanbod voldoende artistieke kwaliteit te hebben.

 • -

  Bijdragen aan een inclusieve samenleving: het bevorderen van de cultuurparticipatie van mensen die nu nog te maken hebben met barrières. We willen daarom de zichtbaarheid van uitingen van kunst en cultuur door minderheidsgroepen steunen en verbinden met reguliere cultuurdragers en een breder publiek. Het moet gaan om initiatieven rondom kunst en cultuur gericht op mensen met een beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch) of etnisch-culturele diversiteit.

Jongeren:

We willen dat het culturele klimaat in Amersfoort jongeren voldoende mogelijkheden biedt om de door hen gewenste cultuurbeleving te hebben. We richten ons op jongeren van pakweg 16 jaar tot midden twintig. Behoeften zijn uiteenlopend en divers. Als rode draad staan beleving,ontmoeting en aansluiten op de leefwereld van jongeren centraal. We willen impulsen geven aan het verbeteren van het cultuuraanbod voor jongeren en hun cultuurbeleving. Initiatieven op dit vlak moeten bijdragen aan een of meerdere van onderstaande doelstellingen:

 • -

  Het stimuleren van eigen initiatieven van jongeren rondom kunst en cultuur (voor en door jongeren).

 • -

  Het bestaand aanbod aantrekkelijker en/of toegankelijker maken voor jongeren: innovatie, inspelen op jongerentrends, extra of aanvullende programmering voor jongeren en/of het verbeteren van informatievoorziening. Hierbij dient het aanbod voldoende artistieke kwaliteit te hebben.

 • -

  Bevorderen van ontmoetingen rondom kunst en cultuur: jongeren onderling en/of met partijen die met jongeren werken rondom kunst en cultuur.

Innovatie cultuuraanbod: 

We willen innovatie in het cultuuraanbod stimuleren. Door middel van innovatie kan worden ingespeeld op verschillende trends binnen de culturele sector. Ook kan innovatie worden gebruikt om het aanbod voor een breder publiek aantrekkelijk te maken (onder andere met het oog op de opgaven diversiteit en jongeren). Initiatieven op dit vlak moeten bijdragen aan een of meerdere van onderstaande doelstellingen:

 • -

  Stimuleren van de beleveniseconomie: het publiek wil steeds meer worden vermaakt en is telkens weer op zoek naar nieuwe en / of intense ervaringen. Het moet gaan om cultuuraanbod met voldoende artistieke kwaliteit.

 • -

  Gebruik van technologie en digitalisering: deze hebben een grote invloed op de productie en consumptie van kunst en cultuur. Interactie, zelf doen en ontdekken worden steeds belangrijker, met behulp van de smartphone, tablet, VR en social media. En cultuurbeleving hoeft zich zo niet te beperken tot de muren van een instelling: via internet en diverse (social) media kan overal kunst en cultuur worden beleefd., bijvoorbeeld in de openbare ruimte of virtueel. Het moet gaan om cultuuraanbod met voldoende artistieke kwaliteit.

   

Wijken & sociaal domein:

 • -

  Betreft het project een wijkgebonden activiteit? Is de activiteit in hoofdzaak op de eigen wijk gericht?

 • -

  In hoeverre draagt het project bij aan het welzijn in de wijk dan wel het oplossen van een maatschappelijk probleem in de wijk?

 • -

  In hoeverre is het project gericht op een (of meer) specifieke doelgroep(en) in de wijk?

 • -

  Is er sprake van een voor de wijk zichtbare productie (uitvoering, voorstelling) of product (kunstwerk)?

 • -

  Wat is het draagvlak/netwerk van de aanvrager in de wijk? Is de aanvrager een bekende/sterke partner in de wijk?

 

Talentontwikkeling

Bij de beoordeling van talentontwikkeling worden onderstaande vragen meegenomen:

 • -

  is het een eerste publieke optreden/presentatie?

 • -

  is het gericht op de voorbereiding of overstap naar een volgende fase in de ontwikkeling/loopbaan?

 • -

  is het gericht op het ontdekken van talenten (scouting)?

 • -

  is er sprake van een concours/wedstrijd voor talentontdekking of tussen talenten (excelleren)?

 • -

  is er sprake van coaching en begeleiding van talenten?