Duurzaamheidsleningen en Stimuleringsleningen VvE’s gemeente Hoorn 2019-2021

Geldend van 01-01-2019 t/m 24-05-2019

Intitulé

Duurzaamheidsleningen en Stimuleringsleningen VvE’s gemeente Hoorn 2019-2021

Zaaknummer: 1615684

- gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

betreft:

Voortzetten Verordening Duurzaamheidsleningen en Stimuleringsleningen VvE’s tot en met 2021

De Raad van de gemeente Hoorn besluit:

De “Verordening Duurzaamheidsleningen en Stimuleringsleningen VvE’s gemeente Hoorn 2019-2021” vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  een aanvrager: een natuurlijke persoon zoals omschreven in artikel 2, lid 2, die een aanvraag doet voor een Duurzaamheidslening of een Vereniging van Eigenaren zoals genoemd in artikel 2, lid 2 ,die een aanvraag doet voor een Stimuleringslening;

 • b.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 • c.

  duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 4;

 • d.

  een Duurzaamheidslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van maatregelen;

 • e.

  een Stimuleringslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van maatregelen;

 • f.

  VvE Energiebespaarlening: een lening gericht op energiebesparende of duurzame energieopwekkende maatregelen die verstrekt wordt vanuit het Nationaal Energiebespaarfonds en gericht is op een Vereniging van Eigenaren;

 • g.

  woningverbetering: bouwkundige aanpassingen die nodig zijn om energiemaatregelen te realiseren of andere onderhoud- of verbetermaatregelen die relatie hebben met de te realiseren energiemaatregel;

 • h.

  werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, de eventuele kosten voor woningverbetering en bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening of Stimuleringslening en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen directe tegemoetkomingen in deze kosten;

 • i.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

1.

 • a.

  bestaande zelfstandige woonruimte in de gemeente Hoorn die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning;

 • b.

  bestaande appartementengebouwen in de gemeente Hoorn die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning

 • c.

  woonarken/woonboten in de gemeente Hoorn die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning en die beschikken over een ligplaatsvergunning;

 • d.

  bestaande panden in de gemeente Hoorn met een gecombineerde woon- en werkfunctie;

 • e.

  participatie en investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking ( postcoderoosregeling) in de gemeente Hoorn.

 • f.

  Nieuwbouwwoningen in de gemeente Hoorn waarvoor de omgevingsvergunning voor 1 juli 2018 is ingediend en die via aanpassing van het bouwplan alsnog aardgasvrij worden gebouwd.

2.

 • a.

  De aanvrager is een meerderjarige natuurlijke persoon die eigenaar/bewoner is van een in Hoorn gelegen bestaande woning of huurder is van een in Hoorn gelegen bestaande woning;

 • b.

  De aanvrager is een Vereniging van Eigenaren in de zin van titel 9 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, met een minimum van 10 leden. De aanvraag betreft een Stimuleringslening waarbij meer dan 75% van de hoofdsom wordt gebruikt voor het financieren van zonnepanelen die daardoor buiten de voorwaarden van de VvE Energiebespaarlening valt.

 • c.

  De aanvrager is een meerderjarige natuurlijke persoon die in Hoorn woont en koper is van een nog op te leveren nieuwbouwwoning in Hoorn.

Artikel 3 Budget

Het leningplafond bedraagt € 250.000,-- per jaar.

Artikel 4 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden maatregelen gerekend, die worden genoemd op de geldende ‘ Duurzaam Bouwen Lijst Hoorn’ (bijlage 1) en waarvan de uitvoering nog niet is gestart.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid genoemde duurzaam bouwenlijst inkorten of uitbreiden.

 • 3.

  De Duurzaamheidslening en Stimuleringslening kunnen nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten zoals omschreven in artikel 1. De Duurzaamheidslening bedraagt minimaal € 2.500, -- en kan nooit meer bedragen dan € 25.000,-- inclusief BTW. De Stimuleringslening bedraagt minimaal € 15.000,-- en kan nooit meer bedragen dan € 100.000,-- inclusief BTW.

 • 4.

  Maximaal 30% van de hoofdsom van de lening wordt besteed ten behoeve van woningverbetering;

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3 en 4 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening of Stimuleringslening.

Artikel 6 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

  • a.

   de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

  • b.

   Indien van toepassing: de maatregelen voor woningverbetering;

  • c.

   de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen en de eventuele maatregelen voor woningverbetering alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes die niet ouder zijn dan zes maanden);

  • d.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Een aanvraag voor een Stimuleringslening zoals bedoeld in artikel 2, lid b wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

  • a.

   (kopie) identiteitsbewijs van bestuursleden van de Vereniging van Eigenaren;

  • b.

   Een recent goedgekeurd verslag van de ledenvergadering, waarin het besluit is genomen over de voorgenomen investeringen m.b.t. de duurzaamheidsmaatregelen;

  • c.

   Een opgave van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

  • d.

   De werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes die niet ouder zijn dan zes maanden);

  • e.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, kan het college besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, danwel na het completeren van de aanvraag een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 7.

  Tegen de toewijzing danwel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

 • 8.

  Het college kan termijnen verbinden aan de toewijzing.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het College wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening of Stimuleringslening in, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de maatregelen niet overeenkomen met de omschrijving van de Duurzaam Bouwenlijst Hoorn (bijlage 1);

 • c.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-- waar het gaat om een Duurzaamheidslening danwel € 15.000,-- waar het gaat om een Stimuleringslening;

 • d.

  de aanvraag bij het college wordt ingediend nà het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • e.

  reeds eerder een Duurzaamheidslening of Stimuleringsregeling aan aanvrager voor de betreffende woning is verstrekt en het totaal bedrag van de eerdere lening en de huidige aanvraag meer bedraagt dan € 25.000,-- waar het gaat om een Duurzaamheidslening, danwel € 100.000,-- waar het gaat om een Stimuleringslening;

 • f.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze Verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen

 • g.

  de Duurzaamheidslening of Stimuleringslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

Artikel 9 Financiële toets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Duurzaamheidslening of Stimuleringslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening of Stimuleringslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Duurzaamheidslening en Stimuleringslening van SVn en de samenwerking tussen Hoorn en SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Duurzaamheidslening of Stimuleringslening vast en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Duurzaamheidslening of Stimuleringslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 10 Kenmerken van de Stimuleringslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegekende Stimuleringslening is gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten;

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening niet meer dan € 100.000,-- (inclusief B.T.W.);

 • 3.

  De stimuleringslening bedraagt per woning/appartement toe te kennen lening(deel) niet meer dan maximaal € 15.000,-- (inclusief B.T.W.);

 • 4.

  De looptijd bedraagt maximaal 15 jaar;

 • 5.

  Het rentepercentage wordt door het college vastgesteld op het moment van toewijzen van de Stimuleringslening en is gelijk aan het op dat moment geldende tarief Duurzaamheidslening van SVn;

 • 6.

  De rente staat gedurende de hele looptijd vast;

 • 7.

  De lening moet worden afgelost in overeenstemming met de hierboven genoemde Productspecificaties;

 • 8.

  Stimuleringsleningen komen via een bouwdepot/bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden.

 • 9.

  Van de Stimuleringslening wordt een notariële akte opgemaakt.

Artikel 11 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding, citeertitel en geldigheid verordening:

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidsleningen en Stimuleringsleningen VvE’s gemeente Hoorn 2019-2021”.

 • 3.

  Deze verordening is geldig tot 1 januari 2022. Met ingang van deze datum vervalt zij van rechtswege, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die voor 1 januari 2022 zijn ingediend. Aanvragen ingediend op of na 1 januari 2022 worden niet in behandeling genomen.

Hoorn, 13 november 2018

de griffier,                                       de voorzitter,

Bekendmaking

Duurzaam bouwenlijst Hoorn, bijlage 1 bij de Verordening duurzaamheidsleningen en stimuleringsleningen 2019- 2021

 • Dakisolatie

 • Duurzame ventilatie**

 • Energielabel actualiseren*

 • Gasafsluiting

 • Gevelisolatie

 • Groene daken

 • Lage temperatuur verwarmingsinstallatie

 • Infraroodverwarming

 • Maatwerkadvies voor verduurzamen woning*

 • Natuur inclusief renoveren*

 • Raamisolatie

 • Regenwaterberging*

 • Vloerisolatie

 • Warmtepomp

 • Warmte koude opslag installatie

 • Warmte terug win installatie

 • Zonnepanelen

 • Zon-delen

 • Zonneboiler

 • Bewezen technologieën op het gebied van besparen van energie, opwekken van duurzame energie en duurzame warmte waarover het energieloket een positieve beoordeling heeft uitgebracht

* Uitsluitend in combinatie met één of meerdere duurzaamheidsmaatregelen.

** Uitsluitend in combinatie met isolerende duurzaamheidsmaatregelen.

Ondertekening