Regeling vouchers muziekonderwijs Boxtel 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Regeling vouchers muziekonderwijs Boxtel 2019

Burgemeester en wethouders van Boxtel;

gelet op de Cultuurnota 2017 ‘Bouwen aan betekenis’, de notitie ‘Kanteling in de muziekstructuur Boxtel, Werken aan een nieuw melodie’ en de Algemene subsidieverordening Boxtel 2017;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Regeling vouchers muziekonderwijs Boxtel 2019

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  CultuurBox: de gemeentelijke uitvoerder van het cultuurparticipatiebeleid dat onderdeel is van de Brede Scholen Boxtel;

 • -

  leerling: de natuurlijke persoon die basis- of voortgezet onderwijs volgt;

 • -

  muziekconsulent: de door CultuurBox aangestelde medewerker belast met het bevorderen van muziekparticipatie in het basis- en voortgezet onderwijs en beheer van het muziekloket;

 • -

  muziekdocent: een zelfstandig werkzaam, of aan een muziekschool of andere instelling verbonden docent die muziekonderwijs verzorgt;

 • -

  muziekonderwijs: buitenschools muziekonderwijs verzorgd door docenten werkzaam in de vrije sector (3de trap muziekstructuur, zoals beschreven in de notitie ‘Kanteling in de muziekstructuur Boxtel, Werken aan een nieuw melodie’);

 • -

  schooljaar: een jaar dat begint op 1 september en eindigt op 31 augustus;

 • -

  voucher: subsidie in de zin van artikel 4:21, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Verhouding tot Algemene subsidieverordening Boxtel 2017

 • 1.

  Deze regeling is een nadere regeling als bedoeld in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Boxtel 2017.

 • 2.

  Het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Boxtel 2017 is voor zover bij deze regeling niet anders is bepaald onverkort van kracht.

Artikel 3. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van vouchers door burgemeester en wethouders voor de in artikel 4, tweede lid, bedoelde activiteiten.

Artikel 4. Doelstelling en subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Doelstelling van de inzet van de voucher is:

  • a.

   het stimuleren van participatie: actieve deelname aan muziekonderwijs door in Boxtel wonende leerlingen;

  • b.

   het bevorderen van een divers aanbod aan muziekonderwijs in de gemeente Boxtel: voor alle vormen van muziekonderwijs kan een voucher verstrekt worden.

 • 2.

  De voucher wordt verstrekt voor het volgen van groeps-, duo- of individuele lessen door een leerling bij een muziekdocent die staat op de muziekdocentenlijst als bedoeld in artikel 11, eerste lid.

Artikel 5. Doelgroep

De voucher wordt uitsluitend verstrekt aan een ouder of verzorger van een leerling.

Artikel 6. Vouchervoorwaarden

 • 1.

  Om voor een voucher in aanmerking te komen, moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de leerling staat volgens de Basisregistratie Personen ingeschreven op een adres in de gemeente Boxtel;

  • b.

   de leerling heeft op 1 september van het schooljaar waarover een voucher wordt verstrekt de leeftijd van 18 jaar niet bereikt;

  • c.

   ten behoeve van de leerling is een lespakket als bedoeld in artikel 7, aanhef onder a of b, afgenomen;

  • d.

   het lespakket zoals bedoeld in sub c is betaald;

  • e.

   het muziekonderwijs wordt genoten bij een docent die staat op de docentenlijst als bedoeld in artikel 11, eerste lid.

 • 2.

  Er wordt geen voucher verstrekt:

  • a.

   wanneer voor het betreffende schooljaar reeds een voucher is verstrekt op grond van deze regeling;

  • b.

   wanneer het betreffende lespakket geheel of gedeeltelijk is vergoed op grond van een gemeentelijke minimaregeling.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid wordt voor het schooljaar 2018/2019 geen voucher verstrekt voor muziekonderwijs dat wordt genoten bij instellingen aan wie voor het kalenderjaar 2018 subsidie ten behoeve van het geven van muziekonderwijs is verstrekt.

Artikel 7. Hoogte van de voucher

De hoogte van de voucher bedraagt:

 • a.

  € 80,- bij het volgen van een minimaal 36 weken durend lespakket, waarbij het muziekonderwijs in groepsverband wordt genoten (meer dan twee leerlingen);

 • b.

  € 200,- bij het volgen van een minimaal 36 weken durend lespakket, waarbij het muziekonderwijs op individuele basis of per tweetal wordt genoten.

Artikel 8. Subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen ten behoeve van deze regeling per schooljaar het subsidieplafond vast.

Artikel 9. Aanvragen

 • 1.

  De voucher wordt aangevraagd door middel van het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

 • 2.

  De voucher moet worden aangevraagd voor het einde van het schooljaar waarvoor zij bestemd is.

Artikel 10. Beslissing en verstrekking

 • 1.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van ontvangst.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst de datum waarop de gevraagde aanvulling is ontvangen.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders beslissen op de aanvraag om een voucher binnen acht weken na de datum van ontvangst daarvan.

 • 4.

  De voucher wordt verstrekt voor het schooljaar waarin het lespakket aanvangt.

 • 5.

  De voucher wordt overeenkomstig artikel 13, eerste lid, aanhef en onder a, van de Algemene subsidieverordening Boxtel 2017 verstrekt.

Artikel 11. De muziekdocentenlijst

 • 1.

  Er bestaat een muziekdocentenlijst met muziekdocenten die muziekonderwijs verzorgen waarvoor een voucher verstrekt kan worden.

 • 2.

  Muziekdocenten kunnen op verzoek worden opgenomen op de muziekdocentenlijst wanneer is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de muziekdocent is in het bezit van een erkend vakdiploma voor het geven van muziekonderwijs of is op grond van aantoonbare ervaring geschikt voor het geven daarvan;

  • b.

   de muziekdocent geeft het muziekonderwijs waarvoor een voucher is verstrekt op een locatie in de gemeente Boxtel.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders beslissen of een muziekdocent wordt opgenomen in de muziekdocentenlijst.

 • 4.

  De muziekdocentenlijst wordt door de muziekconsulent maandelijks geactualiseerd.

 • 5.

  De muziekdocentenlijst bevat in ieder geval de volgende informatie over de muziekdocent:

  • a.

   het aanbod aan muziekonderwijs;

  • b.

   of de lessen in groepsverband, per tweetal of op individuele basis worden verzorgd;

  • c.

   de locatie waar de lessen worden verzorgd;

  • d.

   de tarieven van de lessen of lespakketten.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen afwijken van hetgeen bij of krachtens deze regeling is bepaald, indien strikte toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019.

Artikel 14. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vouchers muziekonderwijs Boxtel 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Boxtel op 20 november 2018.

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

De gemeentesecretaris,

H. van Berkel

De burgemeester,

M. Buijs