Verordening binnentreden in woningen ter uitvoering noodvorderingen Bronckhorst

Geldend van 09-06-2006 t/m heden

Intitulé

Verordening binnentreden in woningen ter uitvoering noodvorderingen Bronckhorst

Raadsbesluit

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 060518/21

De raad van de gemeente Bronckhorst;

gelezen het voorstel van het college van b en w van 4 april 2006;

gelet op de bespreking van de raadscommissie Beleidsontwikkeling d.d. 11 mei 2006;

gelet op de artikelen 149a en 176 van de Gemeentewet;

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat, ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, in woningen zonder de toestemming van de bewoner wordt binnengegaan.

besluit:

vast te stellen de volgende “Verordening binnentreden in woningen ter uitvoering van noodverordeningen Bronckhorst 2006.

Artikel 1 Binnentreden in woningen in het kader van een noodverordening

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2 inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van bekendmaking.

Artikel 3 Aanhalingstitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening binnentreden in woningen ter uitvoering van noodverordeningen Bronckhorst.”

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 18 mei 2006,
de griffier,                                  de voorzitter,drs. K.E. Pijnenburg                   H.A.J. Aalderink