Verordening Burgerinitiatief gemeente Bronckhorst

Geldend van 05-04-2005 t/m heden

Intitulé

Verordening Burgerinitiatief gemeente Bronckhorst

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder een burgerinitiatief: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp of een voorstel op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.

Artikel 2

 • 1 De raad plaatst een burgerinitiatief op de agenda van zijn vergadering indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig burgerinitiatief is ingediend.

 • 2 Een burgerinitiatief is geldig, als dat:

  • a.

   door ten minste 25 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund;

  • b.

   niet een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat;

  • c.

   voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5.

Artikel 3

 • 1 Initiatiefgerechtigd zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, alsmede ingezetenen van de gemeente van zestien jaar en ouder die met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor de leden van de gemeenteraad.

 • 2 Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het burgerinitiatief bepalend.

Artikel 4

 • 1 Een burgerinitiatief kan geen betrekking hebben op:

  • a.

   een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur;

  • b.

   een onderwerp dat een privé-belang betreft;

  • c.

   een vraag over het gemeentelijk beleid;

  • d.

   een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • e.

   een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of;

  • f.

   een onderwerp waarover tijdens de raadsperiode – waarin indiening van het voorstel plaatsvindt - door de raad een besluit is genomen.

 • 2 Een burgerinitiatief over een onderwerp of voorstel dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad, maar wel valt onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur, zal door de raad, eventueel vergezeld van zijn advies, worden doorgezonden naar het college of naar de burgemeester in de hoedanigheid van portefeuillehouder.

 • 3 Het college of de burgemeester zal een onderwerp of voorstel als bedoeld in lid 2 behandelen als ware het een burgerinitiatief.

Artikel 5

 • 1 Het burgerinitiatief ter plaatsing van een burgerinitiatief op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad. Formulieren voor indiening van een burgerinitiatief zijn bij de griffie verkrijgbaar en kunnen – na invulling – weer bij diezelfde griffie worden ingediend. De griffie zal de initiatiefnemer gedurende de verdere procedure adviseren en begeleiden.

 • 2 Het burgerinitiatief bevat ten minste:

  • a.

   een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatief;

  • b.

   een toelichting op het burgerinitiatief, en

  • c.

   de namen, adressen en handtekening(en) van de initiatiefnemer en zijn plaatsvervanger, en

  • d.

   een lijst met de namen, adressen en handtekeningen van ten minste 25 initiatiefgerechtigden die het burgerinitiatief ondersteunen.

 • 3 Voor de indiening van het burgerinitiatief wordt gebruik gemaakt van de in bijlage 1 en 2 van deze verordening opgenomen modellen

Artikel 6

 • 1 De raad agendeert het burgerinitiatief voor zijn eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het initiatief, indien het voldoet aan de vereisten zoals gesteld in artikel 5. Er dient ten minste twee weken te liggen tussen de dag van indiening van het burgerinitiatief en de dag van de vergadering waarin over het burgerinitiatief wordt beslist.

 • 2 De voorzitter van de raad nodigt de initiatiefnemer schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatief is geagendeerd. De initiatiefnemer of zijn plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatief mondeling nader toe te lichten.

 • 3 Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatief een besluit heeft genomen wordt dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huisaan- huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze.

 • 4 Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan initiatiefnemer, waarbij de initiatiefnemer wordt ingelicht over de vervolgstappen inzake de uitwerking van het burgerinitiatief.

 • 5 Indien een burgerinitiatief is afgewezen, is sprake van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen bezwaar en beroep openstaat.

Artikel 7

De burgemeester brengt over elk jaar een verslag uit over de werking van het recht van burgerinitiatief in de praktijk.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeente Bronckhorst op 24 maart 2005,
de griffier,                         de voorzitter, K.E. Pijnenburg                  H.L. van der Wende