Regeling vervallen per 01-01-2020

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zeist houdende regels omtrent de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Verordening lijkbezorgingsrechten 2019

Geldend van 22-11-2018 t/m 31-12-2019

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zeist houdende regels omtrent de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Verordening lijkbezorgingsrechten 2019

De raad van de gemeente Zeist;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18-09-2018;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: Gemeentelijke begraafplaats aan de Woudenbergseweg te Zeist;

 • b.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • f.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • g.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • h.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten of bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • i.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • j.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • l.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • m.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  de verhoging als bedoeld in onderdeel 2.6 van de tarieventabel, indien dit geschiedt op last van de burgemeester in het belang van de openbare orde of gezondheid;

 • b.

  het opgraven van een lijk en overblijfselen van een lijk indien dit geschiedt op rechtelijk gezag.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 1, 5.1, 5.2, 5,6 en 5.7 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de in het betreffende artikel genoemde periode.

 • 2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5.3, 5.4 en 5.5 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

 • 3. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalender jaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten als bedoeld in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende aanslag of gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

De rechten als in de tarieventabel genoemd zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening, of bij de aanvang van het gebruik van bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de aanslag of schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering

Het bestuur van de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2018’ van 7 november 2017, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 22 mei 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2019’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13-11-2018.

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

Bijlage 1: Tarieventabel

Gemeente Zeist

Tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2019

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

 • 1.1

  Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (particulier graf) wordt geheven:

 • 1.1.1

  in klasse A, voor een periode van 15 jaar € 8.006,00

 • 1.1.2

  in klasse B, voor een periode van 15 jaar € 3.603,00

 • 1.1.3

  in klasse C, voor een periode van 15 jaar € 1.801,00

 • 1.1.4

  in klasse D, voor een periode van 15 jaar € 1.101,00

 • 1.2

  Voor een periode van langer dan 15 jaar, in eenheden van 5 jaar, tot een maximum periode van 100 jaar, wordt geheven:

 • 1.2.1

  in klasse A, voor een periode van 5 jaar € 2.669,00

 • 1.2.2

  in klasse B, voor een periode van 5 jaar € 1.201,00

 • 1.2.3

  in klasse C, voor een periode van 5 jaar € 600,00

 • 1.2.4

  in klasse D, voor een periode van 5 jaar € 367,00

 • 1.3

  Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf (particulier urnengraf) wordt geheven:

 • 1.3.1

  voor een urnengraf, voor een periode van 10 jaar € 272,00

 • 1.3.2

  Voor een periode van langer dan 10 jaar, in eenheden van 5 jaar, tot een maximum periode van 100 jaar, wordt geheven voor een eenheid van 5 jaar: een recht gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven in het onderdeel 1.3.1.

 • 1.4

  Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis (particuliere urnennis) wordt geheven:

 • 1.4.1

  voor een nis voor maximaal 2 urnen of asbussen, voor een periode van 10 jaar € 400,00

 • 1.4.2

  voor een nis voor meer dan 2 urnen of asbussen, voor een periode van 10 jaar € 536,00

 • 1.4.3

  Voor een periode van langer dan 10 jaar, in eenheden van 5 jaar, tot een maximum periode van 100 jaar, wordt geheven voor een eenheid van 5 jaar: een recht gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven in de onderdelen 1.4.1 t/m 1.4.2.

 • 1.5

  Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande onderdelen 1.1 en 1.2 wordt geheven:

 • 1.5.1

  voor een periode van 5 jaar: een recht gelijk aan de bedragen genoemd in onderdeel 1.2

 • 1.5.2

  voor een periode van 10, 15 of 20 jaar: een recht gelijk aan het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor die periode

 • 1.6

  Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande onderdelen 1.3 en 1.4 wordt geheven:

 • 1.6.1

  voor een periode van 5 jaar: een recht gelijk aan het bedrag bedoeld in onderdeel 1.3.2 en 1.4.3

 • 1.6.2.

  voor een periode van 10, 15 of 20 jaar: een recht gelijk aan het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor die periode

 • 1.7

  Indien door het college van burgemeester en wethouders wordt toegestaan dat wordt afgeweken van de volgorde zoals die voor de uitgifte van grafruimte is bepaald, worden de rechten als bedoeld in onderdeel 1.1 verhoogd met: € 250,00

 • 1.8

  Indien directe begraving niet aan de orde is, worden de rechten als bedoeld in onderdeel 1.1 verhoogd met: € 250,00

 • 1.9

  Indien zowel artikel 1.7 als 1.8 aan de orde is, worden de rechten als

  bedoeld in onderdeel 1.1 slechts eenmaal verhoogd.

Hoofdstuk 2 Begraven

 • 2.1

  Voor het begraven van een lijk in een particulier graf wordt geheven:

 • 2.1.1

  in klasse A € 1.224,00

 • 2.1.2

  in klasse B € 1.224,00

 • 2.1.3

  in klasse C € 1.224,00

 • 2.1.4

  in klasse D € 746,00

 • 2.2

  Voor het begraven van een lijk in een algemeen graf wordt geheven:

 • 2.2.1

  in klasse E € 1.340,00

 • 2.3

  Voor het na ruimen van een graf begraven van de overblijfselen van een lijk in een particulier graf wordt geheven:

 • 2.3.1

  in klasse A € 1.224,00

 • 2.3.2

  in klasse B € 1.224,00

 • 2.3.3

  in klasse C € 1.224,00

 • 2.3.4

  in klasse D € 746,00

 • 2.4

  De doorlooptijd van een reguliere begrafenis is 2 uren.

 • 2.5

  Onder buitengewone uren wordt verstaan: ma t/m vr voor 10.00 uur en vanaf 17.00 uur, en zaterdag de hele dag

 • 2.6

  Indien een begrafenis met een reguliere doorlooptijd geheel of gedeeltelijk valt in de buitengewone uren, wordt het recht als bedoeld in de onderdelen 2.1 t/m 2.3 verhoogd met: € 331,00

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

 • 3.1

  Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

 • 3.1.1

  in een urnennis (zie onderdeel 1.4) € 272,00

 • 3.1.2

  In een urnengraf (zie onderdeel 1.3) € 272,00

 • 3.1.3

  in een particulier graf met een maximum van 4 urnen per graf € 272,00

Hoofdstuk 4 Verstrooien van as

 • 4.1

  Voor het verstrooien van as op het daartoe aangewezen terrein, wordt per asbus geheven: € 79,00

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud

 • 5.1

  Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen van een grafkelder, als bedoeld in artikel 16 van de vigerende Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist, wordt geheven: € 53,00

 • 5.2

  Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking als bedoeld in artikel 21 van de vigerende Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist, wordt geheven:

 • 5.2.1

  voor gedenktekens of andere voorwerpen, per gedenkteken of voorwerp: € 65,00

 • 5.2.2

  voor een gedenkteken voor een urnengraf of urnennis, per gedenkteken of voorwerp: € 65,00

 • 5.3

  Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een grafruimte of plaats verstrekt voor 1 januari 2006, daaronder begrepen het onderhoud van grafbedekking als bedoeld in 5.2, kunnen jaarlijks rechten worden afgekocht.

 • 5.4

  Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een grafruimte of plaats verstrekt na 1 januari 2006, daaronder begrepen het onderhoud van grafbedekking als bedoeld in 5.2, moeten rechten worden afgekocht voor een periode gelijk aan de periode van grafrecht zoals genoemd in hoofdstuk 1 van de tarieventabel.

 • 5.5

  Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van urnengraven (zie onderdeel 1.3) en urnennissen (zie onderdeel 1.4), daaronder begrepen de op het urnengraf of urnennis voorkomende gedenktekens moeten rechten worden afgekocht voor een periode gelijk aan de periode van grafrecht zoals genoemd in hoofdstuk 1 van de tarieventabel.

 • 5.6

  De rechten als bedoeld in onderdeel 5.3, 5.4 en 5.5 worden afgekocht door betaling ineens van een som, gelijk aan de contante waarde van de rechten over het tijdvak waarop de afkoop betrekking heeft. Voor de berekening van de bedoelde contante waarde wordt uitgegaan van een rentevoet van 4,5% en een inflatiepercentage van 2% per jaar, en een betaling op uiterlijk het tijdstip waarop de afkoop ingaat.

 • 5.7

  Voor een overzicht van de tarieven zoals bedoeld in onderdeel 5.6 wordt verwezen naar de bij deze tarieventabel behorende bijlage “Afkooptarieven grafonderhoud”.

Hoofdstuk 6 Lijkschouwing

 • 6.1

  Voor het schouwen van een stoffelijk overschot, dan wel het sluiten en verzegelen van een kist, door een gemeentelijke lijkschouwer worden de tarieven gehanteerd conform de vastgestelde tarieven voor verrichtingen in dit kader door de schouwer. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt van de kosten melding gemaakt aan de aanvrager door middel van overlegging van de genoemde vastgestelde tarieven.

Hoofdstuk 7 Inschrijven en overboeken van particulier graf, urnengraf of urnennis

 • 7.1

  Voor het inschrijven en overboeken van een particulier graf, een urnengraf (zie onderdeel 1.3) of een urnennis (zie onderdeel 1.4) in een daartoe bestemd register wordt geheven: € 18,00

Hoofdstuk 8 Opgraven of ruimen

 • 8.1

  Voor het opgraven van een lijk of overblijfselen van een lijk wordt geheven: € 818,00

Afkooptarieven grafonderhoud

Categorie

Jaar

A

B

C

D

Urnengraf

1

183,00

90,00

52,00

38,00

23,00

2

347,00

164,00

89,00

61,00

31,00

3

508,00

236,00

125,00

83,00

39,00

4

665,00

307,00

160,00

104,00

47,00

5

817,00

375,00

195,00

125,00

55,00

6

967,00

443,00

228,00

146,00

62,00

7

1.112,00

508,00

261,00

166,00

69,00

8

1.255,00

572,00

293,00

185,00

77,00

9

1.393,00

635,00

324,00

204,00

83,00

10

1.529,00

696,00

355,00

223,00

90,00

11

1.661,00

755,00

385,00

241,00

97,00

12

1.790,00

813,00

414,00

259,00

103,00

13

1.916,00

870,00

442,00

276,00

110,00

14

2.039,00

925,00

470,00

293,00

116,00

15

2.159,00

979,00

497,00

310,00

122,00

16

2.276,00

1.032,00

523,00

326,00

128,00

17

2.391,00

1.083,00

549,00

342,00

133,00

18

2.502,00

1.134,00

574,00

357,00

139,00

19

2.611,00

1.183,00

598,00

372,00

144,00

20

2.717,00

1.230,00

622,00

386,00

150,00

21

2.821,00

1.277,00

646,00

401,00

155,00

22

2.923,00

1.323,00

668,00

415,00

160,00

23

3.021,00

1.367,00

691,00

428,00

165,00

24

3.118,00

1.411,00

712,00

442,00

170,00

25

3.212,00

1.453,00

734,00

454,00

174,00

26

3.304,00

1.494,00

754,00

467,00

179,00

27

3.394,00

1.535,00

774,00

479,00

183,00

28

3.481,00

1.574,00

794,00

491,00

188,00

29

3.567,00

1.613,00

813,00

503,00

192,00

30

3.650,00

1.650,00

832,00

515,00

196,00

31

3.732,00

1.687,00

850,00

526,00

200,00

32

3.811,00

1.723,00

868,00

537,00

204,00

33

3.889,00

1.758,00

886,00

548,00

208,00

34

3.965,00

1.792,00

903,00

558,00

212,00

35

4.039,00

1.825,00

920,00

568,00

216,00

36

4.111,00

1.857,00

936,00

578,00

219,00

37

4.181,00

1.889,00

952,00

588,00

223,00

38

4.250,00

1.920,00

967,00

597,00

226,00

39

4.317,00

1.950,00

982,00

606,00

230,00

40

4.383,00

1.980,00

997,00

615,00

233,00

41

4.447,00

2.009,00

  1.011,00

624,00

236,00

42

4.509,00

2.037,00

1.025,00

633,00

239,00

43

4.570,00

2.064,00

1.039,00

641,00

242,00

44

4.629,00

2.091,00

 1.052,00

649,00

245,00

45

4.688,00

2.117,00

1.065,00

657,00

248,00

46

4.744,00

2.142,00

1.078,00

665,00

251,00

47

4.799,00

2.167,00

1.091,00

673,00

254,00

48

4.853,00

2.192,00

1.103,00

680,00

256,00

49

4.906,00

2.215,00

1.115,00

687,00

259,00

50

4.958,00

2.238,00

1.126,00

694,00

262,00

51

5.008,00

2.261,00

1.138,00

701,00

264,00

52

5.057,00

2.283,00

1.149,00

708,00

267,00

53

5.105,00

2.305,00

1.159,00

  715,00

269,00

54

5.151,00

2.326,00

1.170,00

721,00

271,00

55

5.197,00

2.346,00

1.180,00

727,00

274,00

56

5.241,00

2.366,00

1.190,00

733,00

276,00

57

5.285,00

2.386,00

1.200,00

739,00

278,00

58

5.327,00

2.405,00

1.209,00

745,00

280,00

59

5.368,00

2.423,00

1.219,00

751,00

282,00

60

5.409,00

2.442,00

1.228,00

756,00

284,00

61

5.448,00

2.459,00

1.237,00

762,00

286,00

62

5.487,00

2.477,00

1.245,00

767,00

288,00

63

5.524,00

2.493,00

1.254,00

772,00

290,00

64

5.561,00

2.510,00

1.262,00

777,00

292,00

65

5.597,00

2.526,00

1.270,00

782,00

294,00

66

5.632,00

2.542,00

1.278,00

787,00

295,00

67

5.666,00

2.557,00

1.286,00

792,00

297,00

68

5.699,00

2.572,00

1.293,00

796,00

299,00

69

5.731,00

2.587,00

1.300,00

801,00

300,00

70

5.763,00

2.601,00

1.307,00

805,00

302,00

71

5.794,00

2.615,00

1.314,00

809,00

303,00

72

5.824,00

2.628,00

1.321,00

814,00

305,00

73

5.854,00

2.642,00

1.328,00

818,00

306,00

74

5.882,00

2.655,00

1.334,00

822,00

308,00

75

5.910,00

2.667,00

1.341,00

825,00

309,00

76

5.938,00

2.680,00

1.347,00

829,00

311,00

77

5.965,00

2.692,00

1.353,00

833,00

312,00

78

5.991,00

2.703,00

1.359,00

836,00

313,00

79

6.016,00

2.715,00

1.364,00

840,00

315,00

80

6.041,00

2.726,00

1.370,00

843,00

316,00

81

6.065,00

2.737,00

1.375,00

847,00

317,00

82

6.089,00

2.748,00

1.381,00

850,00

318,00

83

6.112,00

2.758,00

1.386,00

853,00

319,00

84

 6.135,00

2.768,00

1.391,00

856,00

320,00

85

6.157,00

2.778,00

1.396,00

859,00

322,00

86

6.178,00

2.788,00

1.401,00

862,00

323,00

87

6.199,00

2.797,00

1.406,00

865,00

324,00

88

6.220,00

2.806,00

1.410,00

868,00

325,00

89

6.240,00

2.815,00

1.415,00

871,00

326,00

90

6.259,00

2.824,00

1.419,00

873,00

327,00

91

6.278,00

2.833,00

1.423,00

876,00

328,00

92

6.297,00

2.841,00

1.428,00

879,00

329,00

93

6.315,00

  2.849,00

1.432,00

881,00

330,00

94

6.333,00

2.857,00

1.436,00

884,00

330,00

95

6.350,00

2.865,00

1.440,00

886,00

331,00

96

6.367,00

 2.873,00

1.443,00

888,00

332,00

97

6.383,00

2.880,00

1.447,00

890,00

333,00

98

6.400,00

2.887,00

1.451,00

893,00

334,00

99

6.415,00

2.894,00

1.454,00

895,00

335,00

100

6.431,00

2.901,00

1.458,00

897,00

335,00

Behorende bij raadsbesluit van 13-11-2018.

De griffier,