Beleidsregel Stimuleringssubsidie afvalscheiding basisonderwijs

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Stimuleringssubsidie afvalscheiding basisonderwijs

Burgemeester en wethouders van gemeente Voorst;

overwegende dat het verder verduurzamen een belangrijk item is in de gemeente en dat het betrekken van basisscholen en basisschoolleerlingen daaraan een bijdrage levert en tot bewustwording leidt, en:

gelet op de Algemene subsidieverordening van de gemeente Voorst

Besluit vast te stellen de Beleidsregel Stimuleringssubsidie afvalscheiding basisonderwijs

Artikel 1 Algemene bepaling

In deze bepaling wordt verstaan onder basisonderwijs:

 • dat wat daaronder wordt verstaan onder de Wet op het primair onderwijs.

Hiertoe behoren:

 • basisscholen voor regulier onderwijs;

 • basisscholen voor bijzonder onderwijs.

Artikel 2 Beleidsdoelen

De beoogde beleidsdoelen zijn:

 • stimuleren van afvalscheiding bij basisscholen in de gemeente Voorst;

 • verminderen van de hoeveelheid zwerfafval;

 • het creëren van bewustzijn bij basisschoolleerlingen over zwerfafval en het belang van afvalscheiding.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • de basisschool is gevestigd in de gemeente Voorst;

 • de basisschool maakt gebruik van het reinigingsrecht op het moment van de aanvraag;

 • de subsidie wordt aangevraagd met een door het college vastgesteld formulier;

 • het formulier wordt volledig ingevuld;

 • er wordt minimaal twee keer per jaar deelgenomen aan een al dan niet door de gemeente georganiseerde actie voor het opruimen van zwerfafval gedurende ten minste twee uur door ten minste 10 leerlingen.

Artikel 4 Subsidiabele kosten en Subsidiehoogte

 • 1.

  De subsidiabele kosten zijn de kosten van de:

  aanslag voor het reinigingsrecht van aangevraagd jaar.

 • 2.

  Voor het berekenen van de subsidiehoogte geldt dat:

  de subsidie niet meer bedraagt dan maximaal het bedrag van de aanslag reinigingsrecht voor het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Artikel 5 Afhandeling aanvraag en uitbetaling subsidie

 • 1.

  Het besluit op een volledig ingevulde aanvraag wordt binnen 6 weken schriftelijk aan aanvrager bekend gemaakt.

 • 2.

  Bij toekenning wordt de subsidie gelijk vastgesteld.

 • 3.

  Toegekende subsidie wordt door de gemeente aan het eind van het boekjaar uitbetaald op het door de basisschool op de aanvraag vermelde bankrekeningnummer.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Stimuleringssubsidie afvalscheiding basisonderwijs en treedt in werking per 1 januari 2019.

Ondertekening

Twello, 6 november 2018

drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester

E.J.M. van Leeuwen, secretaris