Openstellingsbesluit 2018 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg & Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016

Geldend van 02-05-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 15-11-2018

Intitulé

Openstellingsbesluit 2018 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg & Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016

Gedeputeerde Staten van Limburg,

Overwegende dat met ingang van 14 februari 2012 de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer en met ingang van14 april 2015 de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 van kracht is geworden;

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet, artikel 1.3 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer en in artikel 1.2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 bekend dat zij in hun vergadering van 13 november 2018 hebben vastgesteld:

Openstellingsbesluit 2018 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg & Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016

Artikel 1 Doelgroep en activiteiten

Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 kan subsidie worden verstrekt voor de continuering van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, waarvoor

 • a.

  door of namens Gedeputeerde Staten van Limburg subsidie is verstrekt op basis van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg en waarbij deze subsidie eindigt op uiterlijk 31 december 2018;

 • b.

  door of namens Gedeputeerde Staten van Limburg een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1 in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen zoals opgenomen in het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2019;

 • b.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen zoals opgenomen in het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2019;

 • c.

  kosten voor de inzet van gescheperde schaapskuddes op een natuurterrein;

 • d.

  kosten voor monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt;

 • e.

  kosten voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein;

 • f.

  kosten die verband houden met het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op een natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 is € 112.205,00.

 • 2. Het subsidieplafond voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 is € 276.376,00.

Artikel 4 Verdeelcriteria

Het beschikbare subsidiebedrag als bedoeld in artikel 3 wordt verdeeld naar evenredigheid over de toegekende aanvragen.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode van 15 november 2018 tot en met 31 december 2018 worden ingediend bij de Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

Artikel 6 tarieven begrotingsjaar 2019

 • 1. De jaarvergoeding voor de landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein als bedoeld in bijlage 1 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 2. De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen als bedoeld in bijlage 2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 3. De jaarvergoeding voor de toeslagen als bedoeld in artikel 2.4 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 4. De opslag voor prijsstijging zoals bedoeld in artikel 1.1 sub w van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016, waarmee de tarieven in bijlage 1 worden verhoogd, bedraagt 3,51%.

Artikel 7 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en Minister van Economische Zaken

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie en de Minister van Economische zaken zijn of worden goedgekeurd.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit SVNL 2018.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht tot 15 november 2018.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 13 november 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Bijlage 1 Tarieven

Natuurbeheer

Beheertype

Tarief 2019

N01.01

Zee en wad

€ 0,37

N01.02

Duin- en kwelderlandschap

€ 58,52

N01.03

Rivier- en moeraslandschap

€ 99,99

N01.04

Zand- en kalklandschap

€ 74,42

N02.01

Rivier

€ 3,82

N03.01

Beek en bron

€ 76,90

N04.01

Kranswierwater

€ 43,49

N04.02

Zoete plas

€ 43,81

N04.03

Brak water

€ 54,47

N04.04

Afgesloten zeearm

€ 0,37

N05.01

Moeras

€ 372,77

N05.02

Gemaaid rietland

€ 491,98

N06.01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 864,15

N06.02

Trilveen

€ 1.948,66

N06.03

Hoogveen

€ 151,70

N06.04

Vochtige heide

€ 233,28

N06.05

Zwakgebufferd ven

€ 56,29

N06.06

Zuur ven of hoogveenven

€ 73,08

N07.01

Droge heide

€ 155,92

N07.02

Zandverstuiving

€ 95,03

N08.01

Strand en embryonaal duin

€ 8,39

N08.02

Open duin

€ 233,76

N08.03

Vochtige duinvallei

€ 985,53

N08.04

Duinheide

€ 179,85

N09.01

Schor of kwelder

€ 110,81

N10.01

Nat schraalland

€ 1.657,26

N10.02

Vochtig hooiland

€ 982,65

N11.01

Droog schraalland

€ 587,12

N12.01

Bloemdijk

€ 1.648,26

N12.02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 173,31

N12.03

Glanshaverhooiland

€ 376,82

N12.04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 438,29

N12.05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 673,48

N12.06

Ruigteveld

€ 86,58

N13.01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 542,47

N13.02

Wintergastenweide

€ 23,15

N14.01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 33,95

N14.02

Hoog- en laagveenbos

€ 17,08

N14.03

Haagbeuken- en essenbos

€ 52,89

N15.01

Duinbos

€ 58,23

N15.02

Dennen-, eiken en beukenbos

€ 92,10

N16.03

Droog bos met productie

€ 25,64

N16.04

Vochtig bos met productie

€ 45,15

N17.02

Droog hakhout

€ 409,36

N17.03

Park- en stinzenbos

€ 251,88

N17.04

Eendenkooi

€ 2.218,24

N17.05

Wilgengriend

€ 3.340,59

N17.06

Vochtig en hellinghakhout

€ 578,60

Openstellingsbijdrage

€ 37,66

Toezichtsbijdrage

€ 0,00

toeslag gescheperde kuddes hoog

€ 457,95

toeslag gescheperde kuddes laag

€ 279,01

toeslag vaarland

€ 475,78

Landschap

eenheid

Tarief 2019

L01.01.00

Poel en klein historisch water - gemiddeld

stuks

€ 131,07

L01.02.00

Houtwal en houtsingel - gemiddeld

ha

€ 3.118,91

L01.03.00

Elzensingel bedekking - gemiddeld

100 m

€ 98,46

L01.05.00

Knip- of scheerheg jaarlijkse cyclus - gemiddeld

100 m

€ 225,78

L01.06.00

Struweelhaag

100 m

€ 259,32

L01.07.00

Laan

100 m

€ 268,41

L01.08.00

Knotboom - gemiddeld

stuks

€ 11,58

L01.09.00

Hoogstamboomgaard

ha

€ 1.740,67

L01.16.00

Bossingel

ha

€ 1.577,90

L02.01

Fortterrein

ha

€ 722,27

L02.02

Historisch bouwwerk en erf

ha

€ 34,37

L02.03

Historische tuin

ha

€ 4.425,01

L03.01

Aardwerk en Groeve

ha

€ 814,73

Monitoring

Tarief 2019

N01.02

Duin- en kwelderlandschap

€ 16,71

N01.03

Rivier- en moeraslandschap

€ 10,26

N01.04

Zand- en kalklandschap

€ 9,22

N05.01

Moeras

€ 23,96

N05.02

Gemaaid rietland

€ 12,76

N06.01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 26,68

N06.02

Trilveen

€ 22,89

N06.03

Hoogveen

€ 30,93

N06.04

Vochtige heide

€ 15,93

N06.05

Zwakgebufferd ven

€ 99,16

N06.06

Zuur ven of hoogveenven

€ 99,06

N07.01

Droge heide

€ 14,66

N07.02

Zandverstuiving

€ 14,66

N08.01

Strand en embryonaal duin

€ 8,06

N08.02

Open duin

€ 21,22

N08.03

Vochtige duinvallei

€ 27,15

N08.04

Duinheide

€ 14,66

N09.01

Schor of kwelder

€ 18,93

N10.01

Nat schraalland

€ 30,83

N10.02

Vochtig hooiland

€ 22,38

N11.01

Droog schraalland

€ 18,33

N12.01

Bloemdijk

€ 16,33

N12.02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 5,15

N12.03

Glanshaverhooiland

€ 16,96

N12.04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 18,93

N12.05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 9,20

N12.06

Ruigteveld

€ 5,19

N13.01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 8,29

N14.01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 19,57

N14.02

Hoog- en laagveenbos

€ 10,47

N14.03

Haagbeuken- en essenbos

€ 17,67

N15.01

Duinbos

€ 7,65

N15.02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 7,65

N16.03

Droog bos met productie

€ 5,13

N16.04

Vochtig bos met productie

€ 5,13

N17.02

Droog hakhout

€ 3,11

N17.03

Park- en stinzenbos

€ 3,11

N17.05

Wilgengriend

€ 14,46

N17.06

Vochtig en hellinghakhout

€ 14,46