Subsidieregeling Jeugdsport Capelle aan den IJssel 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Jeugdsport Capelle aan den IJssel 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den IJssel 2017 (ASV);

overwegende dat:

- het college op basis van artikel 3 van de ASV bij subsidieregeling vaststelt welke activiteiten in aanmerking kunnen komen voor subsidie;

- het college op basis van artikel 3 van de ASV bij subsidieregeling tevens kan bepalen welke doelgroepen in aanmerking komen voor subsidie;

- de ASV op het verstrekken van subsidies van toepassing is, voor zover daarvan niet bij s ubsidieregeling wordt afgeweken;

- de ASV op onderdelen bij subsidieregeling kan worden aangevuld.

Besluit vast te stellen de Subsidieregeling Jeugdsport Capelle aan den IJssel 2019.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

a. Inwoner: een persoon die is ingeschreven op een adres in de gemeente en die ook feitelijk in de gemeente woont.

b. Jeugdleden: leden van een sportvereniging die op 1 januari van het betreffende subsidiejaar jonger zijn dan 18 jaar.

c. NOC*NSF: Nederlandse sportorganisatie die ten doel heeft (top)sport in Nederland te bevorderen en haar leden, zijnde sportverenigingen, te ondersteunen.

d. Sportvereniging: een binnen- of buitensportvereniging die geografisch en statutair gevestigd is in Capelle aan den IJssel, rechtstreeks dan wel via de (overkoepelende) bond aangesloten is bij NOC*NSF en sportactiviteiten ontwikkelt voor de inwoners van Capelle aan den IJssel.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is alleen van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie voor jeugdsport wordt verstrekt voor het voeren van een actief jeugdbeleid en het aanbieden van sportactiviteiten voor jeugd en jongeren, teneinde hun maatschappelijke betrokkenheid te stimuleren.

Artikel 4. Subsidieontvanger

1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan een sportvereniging met jeugdleden.

2. De sportvereniging:

a. mag geen winstoogmerk hebben;

b. dient uitsluitend of vrijwel uitsluitend met vrijwilligers te werken; en

c. dient een openbaar karakter te hebben, dat wil zeggen voor alle inwoners toegankelijk te zijn of activiteiten te organiseren die voor alle inwoners toegankelijk zijn.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt € 5,- per jeugdlid van de betreffende sportvereniging.

Artikel 6. Aanvraag

Bij een aanvraag om subsidie hoeft de aanvrager, in afwijking van artikel 6, tweede lid, van de ASV, alleen de volgende gegevens over te leggen:

a. een volledig ingevuld aanvraagformulier;

b. een genummerde ledenlijst met daarop de namen en leeftijden van de jeugdleden.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

1. Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, tweede lid, van de ASV, ingediend voor 1 mei van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

2. Aanvragen ingediend na de termijn genoemd in het eerste lid worden niet in behandeling genomen.

Artikel 8. Verantwoording

De sportvereniging is vrij om het bedrag naar eigen inzicht te besteden aan de activiteiten genoemd in artikel 3 en hoeft hierover geen verantwoording af te leggen.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

1. Jaarlijks wordt door de gemeenteraad de programmabegroting vastgesteld met daarin een verdeling van de beschikbare middelen per subsidieregeling. De aldus in de programmabegroting opgenomen middelen gelden voor deze subsidieregeling als subsidieplafond in de zin van artikel 4:22 van de Awb.

2. Een subsidie wordt verleend voor zover het subsidieplafond niet wordt overschreden.

3. De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen die voldoen aan de eisen van de ASV en deze subsidieregeling. Indien op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt meer dan één aanvraag wordt ontvangen, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 10. Verplichtingen

1. Subsidieontvangers dienen een beleid te voeren, gericht op het waarborgen van een veilige omgeving voor kinderen.

2. Bij de subsidieverlening kunnen aan de subsidieontvanger nog andere dan de in het vorige lid vermelde verplichtingen worden opgelegd.

Artikel 11. Slotbepalingen

1. De Subsidieregeling Jeugdsport Capelle aan den IJssel 2015 wordt ingetrokken.

2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2019.

3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Jeugdsport 2019.

Capelle aan den IJssel, 6 november 2018.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

drs. A. de Baat mr. P. Oskam

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling bevat op onderdelen specifieke aanvullingen of wijzigingen op de ASV.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 3. Activiteiten

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 4. Subsidieontvanger

Op grond van artikel 3 van de ASV bepaalt het college, voor zover van toepassing in een subsidieregeling, tevens welke doelgroepen voor subsidie in aanmerking komen. In dit artikel wordt voor de Subsidieregeling Jeugdsport vastgelegd aan welke partijen een subsidie kan worden verstrekt.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 6. Aanvraag

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 8. Verantwoording

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 9 Subsidieplafond en wijze van verdeling.

Het subsidieplafond wordt verdeeld op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen, waarbij de aanvragen kunnen worden ingediend voor 1 mei van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Als een aanvraag niet compleet is, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om zijn aanvraag aan te vullen. In dat geval geldt de datum waarop de aanvraag is gecompleteerd als ontvangstdatum.

Artikel 10. Verplichtingen

Een belangrijk aspect van het creëren van een veilige omgeving voor kinderen is het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij de invulling van het beleid, dat erop gericht is om een veilige omgeving voor kinderen te waarborgen, kan gedacht worden aan het vragen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) van medewerkers die met kinderen werken. Tevens kan gebruik worden gemaakt van de toolkit en het stappenplan zoals omschreven op de website www.inveiligehanden.nl.

Artikel 11. Slotbepalingen

Dit artikel spreekt voor zichzelf.