Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet

Geldend van 16-10-2018 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet

Het college van de gemeente Aa en Hunze,

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

O v e r w e g e n d e

 • -

  dat het een gemeentelijke verantwoordelijkheid is om zowel voor de Wmo 2015 als voor de Jeugdwet misbruik van geboden voorzieningen te voorkomen en, waar nodig op te treden tegen onterecht gebruik van maatwerkvoorzieningen, individuele voorzieningen of persoonsgebonden budgetten (PGB's) ,

 • -

  dat het college van de gemeente Aa en Hunze op grond van artikel 6.1, lid 1 Wmo 2015 bevoegd is om personen aan te wijzen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo 2015,

 • -

  dat de colleges van de gemeenten van Noord en Midden Drenthe het toezicht op de ondersteuning die plaatsvindt op grond van de Wmo 2015, reeds gezamenlijk hebben georganiseerd,

 • -

  dat zij hiertoe meerdere toezichthouders hebben aangewezen die toezicht houden op de zorg in natura en de ondersteuning die wordt ingekocht met een PGB,

 • -

  dat de colleges van de gemeenten van Noord en Midden Drenthe voornemens zijn het rechtmatigheidstoezicht voor zowel de Wmo 2015 als de Jeugdwet gezamenlijk afzonderlijk te beleggen,

 • -

  dat de gemeente Assen, namens de colleges van de gemeenten van Noord en Midden Drenthe een overeenkomst heeft gesloten met Visible Onderzoek en Advies ter tijdelijke uitvoering van deze toezichthoudende taak op het gebied van de rechtmatigheid, zowel voor de Wmo, als voor de Jeugdwet,

b e s l u i t :

 • -

  mevrouw F. J. Meerding, mevrouw M. Reekers-Koldenhof, de heer A. Opmeer, mevrouw W. Zijlstra en mevrouw I. Nijdam van Visible Onderzoek en Advies aan te wijzen als toezichthouders rechtmatigheid voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet zowel voor de zorg in natura, als voor de zorg die is ingekocht met een PGB;

 • -

  genoemde personen te machtigen alle feitelijke handelingen te verrichten die nuttig en noodzakelijk zijn bij de uitoefening van de toezichthoudende taak;

 • -

  dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt op 16 oktober 2018.

Aldus besloten op 16 oktober 2018

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze.

Ondertekening

Burgemeester

de heer T. Baas

Secretaris

mevrouw mr. M. Tent